РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 201/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.Г.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.12.2019г.
В законна сила на 3.1.2020г.
2 Гражданско дело No 210/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Н.П. М.В.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.12.2019г.
В законна сила на 3.1.2020г.
3 Гражданско дело No 63/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.П.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.12.2019г.
В законна сила на 17.1.2020г.
4 Гражданско дело No 269/2019 Искове за развод и недействителност на брака М.Р.М. Н.М.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.12.2019г.
В законна сила на 22.1.2020г.
5 Гражданско дело No 217/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.Й. Х.Х.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.12.2019г.
В законна сила на 25.1.2020г.
6 Гражданско дело No 50/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.Х.В.Б. Ю.В.Д.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 29.1.2020г.
7 Гражданско дело No 282/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.П.П. П.Н.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.12.2019г.
В законна сила на 31.1.2020г.