РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 70/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.Ш. ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.5.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
2 Гражданско дело No 220/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Д.Д.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
3 Гражданско дело No 371/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.10.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
4 Гражданско дело No 370/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
5 Гражданско дело No 234/2019 Искове за развод и недействителност на брака С.Й.М. Н.М.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 3.9.2019г.
В законна сила на 13.11.2019г.
6 Гражданско дело No 218/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Т.С. Д.Г.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 18.11.2019г.
В законна сила на 27.11.2019г.
7 Гражданско дело No 224/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.С. Т.Д.П.,
Д.С.П.,
В.С.Р.,
П.Д.С.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 28.11.2019г.
8 Гражданско дело No 333/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Е.А. Е.Н.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.11.2019г.
В законна сила на 28.11.2019г.
9 Гражданско дело No 354/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Н.А. С.Д.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 11.11.2019г.
В законна сила на 29.11.2019г.