РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 521/2017 Делба Р.Д.П. В.И.П.,
Б.Й.Б.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.1.2018г.
В законна сила на 4.6.2019г.
2 Гражданско дело No 492/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.Т.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 23.5.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
3 Гражданско дело No 54/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.М.В. В.С.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
4 Гражданско дело No 8/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.Г.И. Ц.Г.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 17.6.2019г.
В законна сила на 17.6.2019г.
5 Гражданско дело No 145/2019 Искове за развод и недействителност на брака Ц.Т.В. В.В.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.