Р Е Ш Е Н И Е

14

гр.Дряново, 25.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Дряновски районен съд, в открито заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и осемнадесета година  в състав:       Председател : Емилия Дишева

при секретаря Кремена Д., като разгледа докладваното от съдия Дишева гр.дело № 226 по описа за 2018 г. на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл.127, ал.2 от СК.

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца С.Н.С., с ЕГН **********, и М.Н.С., с ЕГН **********, на майката С.Е.Т., с ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата С.Н.С., с ЕГН **********, и М.Н. С., с ЕГН **********, на адреса на майката С.Е.Т., с ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Н.С.С., с ЕГН **********,***, с детето С.Н.С., с ЕГН **********, както следва: всеки първи и трети петък от месеца от 18.00 ч. в петък до 17.00 ч. в неделя, Коледните, Великденските празници и рождените дни на детето през всяка четна година, Новогодишните празници през всяка нечетна година, както и два пъти по четиринадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Н.С.С., с ЕГН **********,***, с детето М.Н. С., с ЕГН **********, както следва: всеки първи и трети петък от месеца от 18.00 ч. в петък до 17.00 ч. в неделя, Коледните и Великденските празници през всяка четна година, Новогодишните празници и рождените дни на детето през всяка нечетна година, както и два пъти по четиринадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА Н.С.С., с ЕГН **********,***, да заплаща на малолетните си деца С.Н.С., с ЕГН **********, и М.Н. С., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител С.Е.Т., с ЕГН **********, тримата от  ***, ул. ***, месечна издръжка, както следва: за детето С.Н.С. в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева), а за детето М.Н. С. в размер на 140.00 лв. (сто и четиридесет лева), считано от 03.10.2018 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законните основания за изменяването или прекратяването им.

ОСЪЖДА Н.С.С., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на детето си С.Н.С., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.Е.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 172,17 лв. (сто седемдесет и два лева и седемнадесет стотинки), представляваща издръжка за периода от 23.04.2018 г. до 27.08.2018 г., като за разликата от 172,17 лв. до 579,27 лв. отхвърля иска като като погасен чрез плащане, а в останала част и за периода от 28.08.2018 г. до 02.10.2018 г., като неосователен и недоказан.

ОСЪЖДА Н.С.С., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на детето си М.Н. С., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.Е.Т., с ЕГН **********, двамата от  ***, ул. ***, сумата от 154,35 лв. (сто петдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки), представляваща издръжка за периода от 23.04.2018 г. до 27.08.2018 г., като за разликата от 154,35 лв. до 537,90 лв. отхвърля иска като погасен чрез плащане, а в останала част и за периода от 28.08.2018 г. до 02.10.2018 г., като неосователен и недоказан.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдените издръжки, на осн. чл. 242, ал. 1 ГПК.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.С.С., с ЕГН **********,***, против С.Е.Т., с ЕГН **********,***, искове с правно основание чл.127, ал. 2 от СК за предоставяне на упражняването на родителските права спрямо децата С.Н.С., с ЕГН **********,  и М.Н. С., с ЕГН **********.

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Е.Т., с ЕГН **********,***, против Н.С.С., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 149 от СК за заплащане на издръжка за детето С.Н.С., с ЕГН **********, за минало време за периода от 01.01.2018 г. до 23.04.2018 г., както следва: за сумата от 242,77 лв., като погасен чрез плащане, а за разликата от 242,77 лв. до пълния претендиран размер от 560 лв., като неоснователен и недоказан.

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Е.Т., с ЕГН **********,***, против Н.С.С., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 149 от СК за заплащане на издръжка за детето М.Н. С., с ЕГН **********, за минало време за периода от 01.01.2018 г. до 23.04.2018 г., както следва: за сумата от 208,58 лв., като погасен чрез плащане, а за разликата от 208,58 лв. до пълния претендиран размер от 522,67 лв., като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Н.С.С., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Е.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 548,26 лв. (петстотин четиридесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 и ал. 3 ГПК.

ОСЪЖДА С.Е.Т., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.С., с ЕГН **********,***, сумата от 101,58 лв. (сто и един лева и петдесет и осем стотинки) разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

ОСЪЖДА Н.С.С., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху присъдените размери на издръжките общо в размер на 384,26 лв. (триста осемдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки).

Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.

 

                                 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: