РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 18.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 269/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.М.М. С.Ф.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.9.2018г.
В законна сила на 2.1.2019г.
2 Гражданско дело No 436/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.В.П. П.Х.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.11.2018г.
В законна сила на 2.1.2019г.
3 Гражданско дело No 268/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.Я. М.Й.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.9.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
4 Гражданско дело No 22/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.К.П. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
5 Гражданско дело No 381/2018 Искове по СК - издръжка, изменение С.Д.П. Р.И.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 11.1.2019г.