РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 447/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАРАГИДИК ЕООД БГС ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 10.1.2019г.
2 Гражданско дело No 2/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.И.С. Д.М.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 11.1.2019г.
3 Гражданско дело No 267/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.А.П. А.В.В. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.1.2019г.
4 Гражданско дело No 490/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Г.,
Е.Г.Г.
А.Т.А.,
Ж.Г.А.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 28.1.2019г.
5 Гражданско дело No 475/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.С.И. К.Г.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 31.1.2019г.