П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 03.09.2018 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 03.09.2018 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

                                   

при участието на секретаря Ягода Лесичарска, сложи за разглеждане Гражданско дело № 415 по описа за 2018 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 13,00 часа се явиха:

Молителката С.З.Р., редовно призована, не се явява, за нея се явява адв. В.С. *** с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание. 

Ответникът по молбата К.К.И., редовно призован, не се явява.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Съдът намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Гражданско дело № 415/2018 г. по описа на ДРС.

Съдът докладва, че на 22.08.2018 г. във връзка с разпореждане на съда е постъпило писмо от РУП – Дряново, в което е посочено, че през периода от 01.08.2016 – 20.08.2018 г. в РУ Дряново не са подавани жалби от С.Р. срещу К.И..

Адв. С. – Не поддържаме молбата. Беше ми заявено, че доверителката ми няма да се яви в съдебно заседание, както и ответникът по молбата. Представям молба от доверителката ми, в която тя заявява, че оттегля молбата за защита от домашното насилие на основание чл. 232 от ГПК. Да се приеме представената справка.

Съдът счита, че следва да се приеме като доказателство по делото докладваното днес писмо от РУ-Дряново, както и представеното пълномощно, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА писмо изх. № 258000-2179 от 20.08.2018 г. на РУП – Дряново, както и адвокатско пълномощно.

С оглед представената днес молба, в която молителката С.Р. заявява, че оттегля депозираната молба за защита от домашно насилие, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 232 от ГПК и делото следва да бъде прекратено. Молбата е депозирана в първото съдебно заседание, поради което не се иска съгласието на ответника. Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 415/2018 г. на ДРС на основание чл. 232 от ГПК, поради оттегляне на предявената молба за защита от домашно насилие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски окръжен съд  в едноседмичен срок, който за молителката тече от днес, а за ответника от датата на връчване на настоящото определение.

Протоколът изготвен в с.з., което приключи в 13.15 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: