РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 325/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права И.Т.М.,
Н.С.А.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.8.2017г.
В законна сила на 8.8.2017г.
2 Гражданско дело No 164/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Г.А. И.А.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.6.2017г.
В законна сила на 9.8.2017г.
3 Гражданско дело No 369/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права Ц.С.Т.,
Р.В.Т.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.8.2017г.
В законна сила на 11.8.2017г.