РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 233/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 20.6.2017г.
В законна сила на 4.7.2017г.
2 Гражданско дело No 219/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 5.7.2017г.
3 Гражданско дело No 265/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 10.7.2017г.
4 Гражданско дело No 51/2015 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.А.И. Я.К.Ч.,
Н.П.П.,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от П.А.И., с ЕГН **********,***, против ***, гр. ***, ***, ул. ***, предсавлявано от Е.З. – *** на правосъдието, искове с правно основание чл. 49 от ЗЗД във вр. с чл. 441 от ГПК за заплащане на сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за периода от месец октомври 2014 г. до месец юни 2015 г., изразяващи се във вземане на заеми за изплащане на отопление през зимния период, лекарства, телефон, храна, както и за сумата от 5000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди – морални и здравословни, изразяващи се в уронване на авторитета на ищеца, третирането му като престъпник, нахлуване в дома му с полиция за секвестиране на имуществото му и изгонването му с полиция от кабинета на ***, причинени от незаконосъобразни изпълнителни действия и бездействия на *** при Габровския районен съд - Я.Ч. по изп.д. № 240/2014 г. по описа на СИС при ГРС, като неоснователни и недоказани. ОТХВЪРЛЯ предявените от П.А.И., с ЕГН **********,***, против Н.П.П., с ЕГН **********,***, искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД за заплащане на сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за периода от месец октомври 2014 г. до месец юни 2015 г., изразяващи се във вземане на заеми за изплащане на отопление през зимния период, лекарства, телефон, храна, както и за сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди – морални и здравословни, причинени на ищеца от неправомерно поведение на ответника при връчването на съдебни книжа по ч. гр. д. № 472/2014 г. на ГРС и по изпълнително дело № 240/2014 г. на СИС при ГРС, като неоснователни и недоказани. Решението постановено при участието на Я.К.Ч. - *** при ГРС, като трето лице помагач на страната на ответника ***. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
5 Гражданско дело No 381/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.М.П. ПГИ РАЧО СТОЯНОВ ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.6.2017г.
В законна сила на 12.7.2017г.
6 Гражданско дело No 56/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД И.П.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.6.2017г.
В законна сила на 12.7.2017г.
7 Гражданско дело No 380/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.И.Г. ПГИ РАЧО СТОЯНОВ ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.6.2017г.
В законна сила на 14.7.2017г.
8 Гражданско дело No 163/2017 Искове по СК - издръжка, изменение А.И.А. И.А.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.7.2017г.
В законна сила на 21.7.2017г.
9 Гражданско дело No 278/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Р.М.,
З.В.Н.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.7.2017г.
В законна сила на 21.7.2017г.
10 Гражданско дело No 288/2017 Искове по ЗОДОВ П.Х.П. ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 25.7.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.
11 Гражданско дело No 317/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Б.З.,
З.А.З.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.7.2017г.
В законна сила на 25.7.2017г.
12 Гражданско дело No 85/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Д.Л.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2017г.
В законна сила на 27.7.2017г.
13 Гражданско дело No 100/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Д.Л.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2017г.
В законна сила на 27.7.2017г.