РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 353/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Д.С.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.1.2017г.
В законна сила от 3.1.2017г.
2 Гражданско дело No 436/2015 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.К.Н. К.И.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Е.К.Н., ЕГН **********,***, адвокат М.П. против К.И.К., ЕГН **********,*** за даване на съдебно разрешение за снабдяване на детето на страните Р.К.И., ЕГН ********** с паспорт за задграично пътуване и за напускане пределите на РБългария и пътуване до страни от ЕС и Република Турция, заедно със своята майка или друго упълномощено от нея лице по време на ученическите ваканции на детето, като НЕОСНОВАТЕЛНО. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните в двуседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд гр. Габрово.
В законна сила от 5.1.2017г.
3 Гражданско дело No 359/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 6.1.2017г.
4 Гражданско дело No 425/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
5 Гражданско дело No 426/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
6 Гражданско дело No 250/2014 Делба СТИЛ МС ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ МАРИН ТОДОРОВ МИТЕВ Н.П.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.1.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 23947.501.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, целият с площ от 276 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.1 със застроена площ от 65 кв. м., жилищна сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.2 със застроена площ от 44 кв. м. и селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.3 със застроена площ от 12 кв. м., при граници и съседи на имота: ПИ 23947.501.9643, 23947.501.473, 23947.501.474, 23947.501.9561 и 23947.501.2141. Пазарната стойност на поземления имот е 14 763,06 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шест стотинки), съгласно заключението на вещото лице. Получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите съобразно квотите им, както следва: 1/4 ид. части за “***” ООД, ЕИК *** и 3/4 ид. части за Н.П.Н., ЕГН **********. ОСЪЖДА “***”, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** М.Т.М., да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 147,63 лв. (сто четиридесет и седем лева и шестдесет и три стотинки) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 442,89 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и осемдесет и девет стотинки) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати на “***” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** М.Т.М., сумата от 156,75 лв. (сто петдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки ) разноски по делото, съобразно притежаваните идеални части от делбения имот. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 14.1.2017г.
7 Гражданско дело No 7/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Б.Г.,
Б.В.Г.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.1.2017г.
В законна сила от 24.1.2017г.
8 Гражданско дело No 302/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.О.А. Т.Ц.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето К.Й. А., с ЕГН **********, на бащата Й.О.А., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето К.Й. А., с ЕГН **********, при бащата Й.О.А., с ЕГН **********, на адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, с детето К.Й. А., с ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, когато ще има право да го взема при себе си с преспиване, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето си К.Й. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Й.О.А., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 105,00 лв. (сто и пет лева), считано от 08.09.2016 г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване, на основание чл. 143 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 120 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на детето си К.Й. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Й.О.А., с ЕГН **********,***, сумата от 378 лв. (триста седемдесет и осем лева), представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 19.05.2016 г. до 08.09.2016 г., в размер от 105 лв. месечно, на основание чл. 149 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 120 лв. на месец, като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдените издръжки, на осн. чл. 242, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху присъдените издръжки в общ размер от 166.32 лв. (сто шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) чрез Дряновски районен съд. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 25.1.2017г.
9 Гражданско дело No 345/2016 Искове по СК - издръжка, изменение М.А.Ф. М.С.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 27.1.2017г.
10 Гражданско дело No 278/2016 Искове за развод и недействителност на брака Е.И.К. Б.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Е.И.К., с ЕГН **********,*** и Б.В.К., с ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № ***/*** г. на Община Дряново, като дълбоко и непоправимо разстроен. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК относно упражняването на родителските права, както следва: Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете И. Е.К., с ЕГН ********** се ПРЕДОСТАВЯТ на майката Б.В.К., с ЕГН **********,***. Местоживеенето на детето И. Е.К., с ЕГН **********, се определя на адреса на майката Б.В.К., с ЕГН **********,***. Режимът на лични отношения между бащата Е.И.К., с ЕГН **********,*** *** с детето И. Е.К., с ЕГН **********, се определя както следва: всяка трета седмица от месеца от 16,00 ч. в петък до 18,00 ч. в неделя, както и три седмици през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, през официалните празници детето ще бъде последователно при всеки един от родителите. Бащата Е.И.К., с ЕГН **********,*** ***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на детето си И. Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Б.В.К., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 110.00 лв. (сто и десет лева), ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от 01.12.2016 г. по посочена от майката банкова сметка ***. След развода Б.В.К. ще запази брачното си фамилно име К.. ОСЪЖДА Б.В.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). ОСЪЖДА Е.И.К., с ЕГН **********,*** ***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 79.20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 31.1.2017г.