РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 151/2014 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Г.В.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 6.1.2016г.
Г.В.Г.
Мотиви от 21.1.2016г.
В законна сила на 11.4.2016г.
2 АНД No 122/2015 ДИТ Я.А.А. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.1.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 28.3.2016г.
3 Гражданско дело No 250/2014 Делба СТИЛ МС ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ МАРИН ТОДОРОВ МИТЕВ Н.П.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.1.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 23947.501.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, целият с площ от 276 кв. м., ведно с построените в имота жилищна сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.1 със застроена площ от 65 кв. м., жилищна сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.2 със застроена площ от 44 кв. м. и селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 23947.501.472.3 със застроена площ от 12 кв. м., при граници и съседи на имота: ПИ 23947.501.9643, 23947.501.473, 23947.501.474, 23947.501.9561 и 23947.501.2141. Пазарната стойност на поземления имот е 14 763,06 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шест стотинки), съгласно заключението на вещото лице. Получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите съобразно квотите им, както следва: 1/4 ид. части за “***” ООД, ЕИК *** и 3/4 ид. части за Н.П.Н., ЕГН **********. ОСЪЖДА “***”, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** М.Т.М., да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 147,63 лв. (сто четиридесет и седем лева и шестдесет и три стотинки) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 442,89 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и осемдесет и девет стотинки) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати на “***” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от *** М.Т.М., сумата от 156,75 лв. (сто петдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки ) разноски по делото, съобразно притежаваните идеални части от делбения имот. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила на 14.1.2017г.
4 Гражданско дело No 300/2015 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СТЕФАНИ 2011 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя К.Б.Б. ДА ЗАПЛАТИ на ***, гр. ***, ***, представляван от Изпълнителния директор Р.П. СУМАТА 18 500 (осемнадесет хиляди и петстотин) лв. – главница, дължима по Договор № 25179003/ 24.11.2010г. за предоставяне на кредит на птицевъдите за закупуване на фураж и/ или фуражни компоненти, СУМАТА 820,94 лв. (осемстотин и двадесет лв. 94 ст) – договорна лихва по договора за кредит за периода от 30.11.2013г. до 25.11.2014г., ведно със законната лихва за забава върху главницата от 26.11.2014г. до окончателното изплащане, както и СУМАТА 1899,63 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и девет лв. 63 ст) – разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване чрез Районен съд гр. Дряново пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 15.2.2016г.
5 Гражданско дело No 6/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето И.М.И., с ЕГН **********, настоящ адрес ***, в *** за *** към ОС на БЧК - гр. ***, на основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 29, т. 9 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 21.1.2016г.
6 АНД No 119/2015 КАТ П.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.1.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 30.3.2016г.
7 НОХД No 138/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.Г.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 13.1.2016г.
Ц.Г.И.
Мотиви от 28.1.2016г.
В законна сила на 29.1.2016г.
8 Гражданско дело No 377/2015 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Й.Н. В.Ж.Ж. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 14.1.2016г.
В законна сила на 14.1.2016г.
9 НОХД No 10/2016 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.К.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 20.1.2016г.
В законна сила на 20.1.2016г.
10 Гражданско дело No 406/2015 Искове за трудово възнаграждение С.П.Т. ДРЯНОВО АВТО ООД - ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 27.1.2016г.
В законна сила на 27.1.2016г.
11 АНД No 1/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Н.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.1.2016г.
С.Н.С.
Мотиви от 10.2.2016г.
В законна сила на 12.2.2016г.
12 НОХД No 9/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ф.П.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 27.1.2016г.
Ф.П.К.
В законна сила на 27.1.2016г.
13 Гражданско дело No 340/2015 Делба Й.А.Г. В.А.В. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 28.1.2016г.
В законна сила на 28.1.2016г.
14 Гражданско дело No 408/2015 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.С.Р. ДРЯНОВО АВТО ООД - ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 28.1.2016г.
В законна сила на 28.1.2016г.
15 Гражданско дело No 395/2015 Искове по СК - издръжка, изменение А.Г.И. Г.П.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСЪЖДА Г.П.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на основание чл. 144 от СК ежемесечна издръжка на пълнолетния си син А.Г.И., ЕГН **********,*** в размер на 70 (седемдесет) лева, считано от 20.11.2015г. до възникване на законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 105 лв ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Г.П.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 100,80 лв. (сто лева и 80 ст. ) по сметката на Районен съд гр. Дряново. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за определената издръжка. ОСЪЖДА Г.П.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на адв. К.Н.Х. от АК - Габрово, ЕГН ********** от АК Габрово сумата 200 лв. (двеста лв.), представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, във вр. чл. 7, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1/ 09.07.2004г., за минималните размери на адвокатските възнаграждения съразмерно с уважената част от иска. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на страните на 01.02.2016г.
В законна сила на 16.2.2016г.
16 Гражданско дело No 12/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 2.2.2016г.
ПРОМЕНЯ мярката за закрила, взета по отношение на малолетното дете С.И.М., ЕГН **********, с решение № 63/ 30.06.2015 г. по гражданско дело № 247/ 2015г. по описа на Дряновски районен съд, като : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето С.И.М., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Р.М.А., ЕГН **********,***. НАСТАНЯВА детето С.И.М., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на Н.Т.Д. – М., ЕГН ********** и Р.Б.М., ЕГН **********, двамата с адрес *** със срок на настаняване до 04.06.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 30а, във връзка с чл. 29, т. 8 и т. 9, и чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето С.И.М., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката И.В.М., ЕГН **********,*** с детето С.И.М., ЕГН ********** за периода на настаняването всеки първи и трети четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП Севлиево, ИРМ –Д Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 15.2.2016г.
17 Гражданско дело No 4/2016 Искове за развод и недействителност на брака Р.В.К. Г.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Р.В.К., ЕГН **********,***, и Г.С., роден на *** г., гражданин на ***, с адрес гр. Дряново, ул. ***, сключен на *** г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** от *** г. на Община ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, като приема за установено, че вина за разстройството на брака има мъжът. ОСЪЖДА Р.В.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила на 8.3.2016г.
18 НОХД No 18/2016 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.С.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 8.2.2016г.
В.С.С.
В законна сила на 8.2.2016г.
19 Гражданско дело No 35/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.2.2016г.
НАСТАНЯВА детето С.Г.Е., с ЕГН **********, с родители Ц.С.И., с ЕГН **********, и Г.Е.Г., с ЕГН **********, в семейство на бабата и дядото по майчина линия: В.К.И., с ЕГН **********, и С.Т.И., с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.28 във вр. чл. 26 във вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето, за срок до навършване на пълнолетие на детето, ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, или до промяна на обстоятелствата. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 22.2.2016г.
20 АНД No 150/2015 РДГ Г.Н.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.2.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 27.4.2016г.
21 Гражданско дело No 304/2015 Искове за недействителност на правни сделки Д.С.Д. Т.Р.С.,
П.Л.А.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.С.Д., ЕГН **********,*** против П.Л.А., ЕГН **********,*** и Т.Р.С., ЕГН **********,*** иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД за обявяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, предмет на нотариален акт № 120, том I, рег. № 1368, дело № 117/ 2005г. на нотариус Ж.Д. с район на действие Районен съд Трявна, вписана под № 534 на Нотариалната камара поради накърняване на добрите нрави поради злоупотреба с доверието ? от страна на единия от купувачите д-р Т.Р., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК Д.С.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на П.Л.А., ЕГН ********** и Т.Р.С., ЕГН **********,*** сумата 1 168 лв (хиляда сто шестдесет и осем лв) – разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 7.7.2016г.
22 АНД No 143/2015 КАТ П.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.2.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 8.3.2016г.
23 НОХД No 148/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Б.Л. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 15.2.2016г.
В.Б.Л.
Мотиви от 1.3.2016г.
В законна сила на 2.3.2016г.
24 АНД No 142/2015 КАТ К.Й.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.2.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 8.3.2016г.
25 Гражданско дело No 173/2015 Искове за развод и недействителност на брака М.Г.С. К.И.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.Г.С., ЕГН **********,*** и К.И.К., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № ***/***г. на *** община, ***, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. След прекратяването на брака ищцата ще носи предбрачното си фамилно име С.. ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила на 8.3.2016г.
26 Гражданско дело No 3/2016 Искове за развод и недействителност на брака М.В.К. П.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.В.К., ЕГН **********,*** и П.С., роден на *** г., гражданин на ***, с адрес гр. Дряново, ул. ***, сключен на *** г. в гр. ***, за което е съставен акт за граждански брак № *** от ***г. на *** община, район ***, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на мъжа. След прекратяването на брака ищцата ще носи предбрачното си фамилно име К.. ОСЪЖДА М.В.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила на 15.3.2016г.
27 АНД No 24/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.О.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Разпореждане от 17.2.2016г.
В законна сила на 17.2.2016г.
28 Гражданско дело No 25/2016 Искове по СК - издръжка, изменение К.И.К. Е.К.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 18.2.2016г.
В законна сила на 1.3.2016г.
29 Гражданско дело No 365/2015 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.И.Т. ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.2.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 49, ал. 1 от ЗЗД ОБЩИНА ДРЯНОВО, БУЛСТАТ ***, с адрес гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** М.С. ДА ЗАПЛАТИ НА С.И.Т., ЕГН **********,***, със съдебен адресат ***, чрез адвокат А.Г. СУМАТА от 526,80 лева (петстотин двадесет и шест лв. 80 ст.) - главница, ведно със законната лихва от 19.09.2015г. до окончателното ? изплащане, от която : сумата от 500 лева - обезщетение за причинени на 19.09.2015г. в гр. Дряново в резултат на пропадане на десния ? долен крайник в необезопасена шахта, собственост и под надзора на община Дряново, неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания в резултат на телесни увреждания : разкъсно-контузна рана на дясна подбедрица, охлузвания на дясна подбедрица и стъпало и кръвонасядане по ляво коляно, както и сумата от 26,80 лева, представляваща обезщетение за причинени от същото деяние имуществени вреди. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ за разликата до пълния предявен размер от 1000 лв за неизмуществените вреди и за разликата до пълния предявен размер от 76,80 лв за имуществените вреди ОТХВЪРЛЯ предявения иск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ОБЩИНА ДРЯНОВО, БУЛСТАТ ***, с адрес гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** М.С. ДА ЗАПЛАТИ НА С.И.Т., ЕГН **********,***, със съдебен адресат ***, чрез адвокат А.Г. СУМАТА от 244,61 лв. (двеста четиридесет и четири лв. 61 ст. ) – разноски на основание чл. 78, ал. 1, вр. ал. 5 от ГПК. ОСЪЖДА С.И.Т., ЕГН **********,***, със съдебен адресат ***, чрез адвокат А.Г. ***, БУЛСТАТ ***, с адрес гр. Дряново, ул. ***, представлявана от *** М.С. СУМАТА 178,77 лв. (сто седемдесет и осем лв. и 77 ст.) – разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр. Габрово.
В законна сила на 11.3.2016г.
30 Гражданско дело No 407/2015 Искове за трудово възнаграждение С.Д.С. ДРЯНОВО АВТО ООД - ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.2.2016г.
ОСЪЖДА „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от *** Л.Т.Л. ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.С., ЕГН **********,*** СУМАТА 20,52 лв. (двадесет лв. 52 ст.) – лихва за забава за периода от 14.08.2015г. до 01.12.2015г. върху сумата от 689,67 лв, представляваща дължимо трудово възнаграждение за периода м. юли и м. август 2015г., СУМАТА 0,77 лв. (седемдесет и седем ст.) - законна лихва върху сумата от 689,67 лв., представляваща трудово възнаграждение за м. юли и м. август 2015 г., считано от датата на завеждане на исковата молба – 01.12.2015 г. до датата на окончателното плащане - 04.12.2015 г., както и СУМАТА 0,11 лв. (единадесет ст.) – законна лихва върху сумата от 96,62 лв, представляваща дължимо обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за периода от 01.12.2015г. до 04.12.2015г., като в останалата му част за предявения размер от 2,87 лв. – дължима лихва за забава върху сумата 96,67 лв. за периода от 14.08.2015г. до 01.12.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения иск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Д.С., ЕГН **********,*** ПРОТИВ „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от *** Л.Т.Л. иск с правно основание чл. 128 от КТ за сумата 689,67 лв. – дължимо трудово възнаграждение за м. юли 2015г. и м. август 2015г., както и иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ за сумата 96,62 лв. – дължимо обезщетение за неползван платен годишен отпуск, КАТО ПОГАСЕНИ ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ след датата на завеждане на исковата молба в съда. ОСЪЖДА „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от *** Л.Т.Л. ДА ЗАПЛАТИ на адвокат Р.И. ***, ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 298,94 лв. (двеста деветдесет и осем лева 94 ст.), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от *** Л.Т.Л. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд Дряново СУМАТА 200 (двеста) лв. – държавна такса върху предявените искове, както и СУМАТА 60 (шестдесет) лв. – възнаграждение за вешо лице, заплатено от бюджетните суми на съда. ОСЪЖДА С.Д.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от *** Л.Т.Л. сумата 0,35 лв. (тридесет и пет ст.) – разноски, съразмерно с отхвърлената част от исковете. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 10.3.2016г.
31 НОХД No 136/2015 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.А.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 22.2.2016г.
Б.А.Б.
Мотиви от 8.3.2016г.
В законна сила на 9.3.2016г.
32 Гражданско дело No 9/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.Г.Г. И.П.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 29.2.2016г.
В законна сила на 18.3.2016г.
33 Гражданско дело No 45/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.А.,
Н.Й.К.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.Г.А., с ЕГН **********,***, и Н.Й.К., с ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № **/***г. на общ. Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете А.Н. К., с ЕГН ********** и непълнолетното дете К.Н. К., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката С.Г.А., с ЕГН **********,***. Децата А.Н. К., с ЕГН **********, и К.Н. К., с ЕГН **********, ще имат местоживеене ***. За бащата Н.Й.К., с ЕГН **********,***, СЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с децата А.Н. К., с ЕГН **********, и К.Н. К., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 14 часа събота до 16 часа в неделя, както и по всяко друго време по уговорка с майката. Бащата Н.Й.К., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете А.Н. К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.Г.А., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 105.00 лв. (сто и пет лева), до 30-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. Бащата Н.Й.К., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на непълнолетното си дете К.Н. К., с ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка С.Г.А., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 105.00 лв. (сто и пет лева), до 30-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. След прекратяване на брака С.Г.А. ще носи предбрачното и брачното си фамилно име – А.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че на този етап нямат вещи, съпружеска имуществена общност, които да делят. ОСЪЖДА Н.Й.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдените издръжки общо в размер на 84.00лв. (осемдесет и четири лева). ОСЪЖДА С.Г.А., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2016г.
34 НОХД No 147/2015 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.И.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 7.3.2016г.
С.И.Д.
Мотиви от 22.3.2016г.
В законна сила на 23.3.2016г.
35 Гражданско дело No 93/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.В.Н. С.Р.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 8.3.2016г.
В законна сила на 31.3.2016г.
36 Гражданско дело No 301/2015 Искове за развод и недействителност на брака Р.Й.М. Н.И.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 10.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Р.Й.М., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат Р.И. *** и Н.И.М., ЕГН **********,***, сключен с акт № ***/***г. на община ***, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата А.Р. М., ЕГН ********** и И.Р. М., ЕГН ********** на майката Н.И.М., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата А.Р. М., ЕГН ********** и И.Р. М., ЕГН ********** при майката Н.И.М., ЕГН **********, на нейния постоянен адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Р.Й.М., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат Р.И. *** с децата А.Р. М., ЕГН ********** и И.Р. М., ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 14.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат Р.И. *** ДА ЗАПЛАЩА на детето А.Р. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Н.И.М., ЕГН **********,*** до 15-то число на месеца за текущия месец ежемесечна издръжка в размер на 200 (двеста) лева, считано от влизане в сила на решението по делото, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката. ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат Р.И. *** ДА ЗАПЛАЩА на детето И.Р. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Н.И.М., ЕГН **********,*** до 15-то число на месеца за текущия месец ежемесечна издръжка в размер на 200 (двеста) лева, считано от влизане в сила на решението по делото, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка. След влизане на решението в сила жената ще носи брачното си фамилно име К.. ОСЪЖДА Н.И.М., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. ОСЪЖДА Р.Й.М., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат Р.И. *** да заплати по сметка на Дряновския районен съд държавна такса върху размера на присъдената издръжка от 576 лв. (петстотин седемдесет и шест лв.). Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 29.3.2016г.
37 Гражданско дело No 421/2015 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.М.Т. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА РАЧО СТОЯНОВ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.3.2016г.
В законна сила на 27.6.2016г.
38 Гражданско дело No 33/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАНИ 2006 ЕООД ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 14.3.2016г.
В законна сила на 14.3.2016г.
39 АНД No 14/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.Н.Ж. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.3.2016г.
Р.Н.Ж.
Мотиви от 4.4.2016г.
В законна сила на 17.6.2016г.
40 АНД No 4/2016 МВР М.И.Л. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.3.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 5.4.2016г.
41 АНД No 11/2016 МВР П.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.3.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 27.5.2016г.
42 НОХД No 27/2016 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.Г.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 17.3.2016г.
Ц.Г.И.
Мотиви от 25.3.2016г.
В законна сила на 4.4.2016г.
43 Гражданско дело No 328/2015 Искове за трудово възнаграждение В.С.Й. ДРЯНОВО - АВТО ООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.3.2016г.
В законна сила на 22.7.2016г.
44 Гражданско дело No 8/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Б.Б.З. Д.Н.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.3.2016г.
ИЗМЕНЯ размера на определената със съдебна спогодба по гр. д. № 137/2015г. по описа на Дряновски районен съд издръжка, която Д.Н.К., ЕГН **********,*** да заплаща на непълнолетното си дете Б.Б.З., с ЕГН **********, действащ със съгласието на своя баща Б.Б.З., с ЕГН **********,***, като я увеличава от 95 (деветдесет и пет) лв. на 105 (сто и пет) лв. месечно, считано от 08.01.2016 г. - датата на завеждане на исковата молба, платима до 10 число на месеца за текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, на осн. чл. 150 от СК. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на осн. чл. 242 ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН **********,*** да заплати ДТ върху увеличения размер на издръжката в размер на 14,40 лв. (четиринадесет лева и четиридесет стотинки) чрез Дряновски районен съд. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 21.03.2016г.
В законна сила на 5.4.2016г.
45 НОХД No 35/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.Р.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 22.3.2016г.
М.Р.В.
В законна сила на 22.3.2016г.
46 Гражданско дело No 104/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.3.2016г.
НАСТАНЯВА детето А.М.Х., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на М.В.И., ЕГН **********,*** за срок до 07.03.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето А.М.Х., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ на майката М.П.Х., ЕГН ********** и бащата Г.А.Г., ЕГН ********** режим на лични контакти с детето А.М.Х., ЕГН ********** всяка втора и четвърта сряда на месеца в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила на 6.4.2016г.
47 АНД No 146/2015 РДГ Б.С.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.3.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 17.6.2016г.
48 Гражданско дело No 108/2016 Искове по ЗОДОВ Д.К.Ц. РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ГАБРОВО
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 25.3.2016г.
В законна сила на 25.3.2016г.
49 Гражданско дело No 342/2015 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕСТИ БИО ЕООД ЕТ "Н.-С.- В.П.",
В.М.П.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 28.3.2016г.
В законна сила на 5.4.2016г.
50 НОХД No 36/2016 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.Г.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 28.3.2016г.
Ц.Г.И.
Мотиви от 28.3.2016г.
В законна сила на 5.4.2016г.
51 НОХД No 39/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Г.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 28.3.2016г.
К.Г.Л.
Мотиви от 28.3.2016г.
В законна сила на 5.4.2016г.
52 Гражданско дело No 256/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Е.Н.Н. С.С.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.3.2016г.
РАЗРЕШАВА детето С. С.С., ЕГН ********** за период от датата на влизане на настоящото решение в сила до навършване на десетгодишна възраст на 14.07.2022г., да напуска пределите на Република България и да пътува от и до *** и страните – членки на Европейския съюз, Република Сърбия, Република Македония и Република Турция, придружавано от майка си Е.Н.Н., ЕГН ********** или упълномощени от нея лица, без да се иска съгласието на бащата С.С.С., ЕГН **********,***. РАЗРЕШАВА издаване на паспорт за задгранични пътувания на детето С. С.С., ЕГН **********, само със съгласието на неговата майка Е.Н.Н., ЕГН **********,***, без да се иска съгласието на бащата С.С.С., ЕГН **********,***. На основание чл. 127а, ал. 4 от СК ДОПУСКА предварително изпълнение на постановеното решение. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК С.С.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА Е.Н.Н., ЕГН **********,*** СУМАТА 430 (четиристотин и тридесет) лв – разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните в двуседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд гр. Габрово.
В законна сила на 22.4.2016г.
53 НОХД No 32/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.И.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 5.4.2016г.
М.И.И.
Мотиви от 6.4.2016г.
В законна сила на 21.4.2016г.
54 АНД No 15/2016 Други административни от наказателен характер дела ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ АД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.4.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 12.7.2016г.
55 АНД No 2/2016 Други административни от наказателен характер дела М.И.Л. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.4.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 26.4.2016г.
56 АНД No 3/2016 Други административни от наказателен характер дела М.И.Л. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.4.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 26.4.2016г.
57 НОХД No 34/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.Г.И.,
К.С.Д.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 14.4.2016г.
Ц.Г.И.
К.С.Д.
Мотиви от 4.5.2016г.
В законна сила на 4.5.2016г.
58 Гражданско дело No 366/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Г.П.,
С.Г.Г.
Д.С.М.,
С.К.М.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Г.П., ЕГН ********** и С.Г.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** иск с правно основание чл. 109 от ЗС против Д.С.М., ЕГН ********** и С.К.М., ЕГН **********,*** за осъждане на ответниците да преустановят противоправното си поведение и да премахнат изградените от тях метална врата и барака, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА от А.Г.П., ЕГН ********** и С.Г.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА ДА ЗАПЛАТЯТ на В.И.К., адвокат от Аадвокатска колегия – В. Търново, с адрес гр. В. Търново, ул. *** сумата 300 (триста) лева – възнаграждение за оказана безплатна правна помощ на ответниците по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 15.11.2016г.
59 Гражданско дело No 375/2015 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Г.Г.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Г.В., с ЕГН **********,***, че дължи на „Агенция за събиране на вземания” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, ***, ***, ***, представлявано от Н.Т.С., с пълномощник юрисконсулт М.Д.С., съдебен адрес *** , ***, сумите, за които е издадена заповед № 141/20.08.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК в производството по ч.гр.д. № 327/2015г. по описа на ДРС, както следва: сумата от 174.78 лв. (сто седемдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки) - главница по Договор за кредит CrediHome № 1051-00086138, сключен на 28.01.2009г., между “***” ЕАД и Г.Г.В., като с цесия от 25.10.2012г. вземането е прехвърлено на „Агенция за събиране на вземания” ООД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.08.2015г. - датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането; сумата от 113,18 лв. (сто и тринадесет лева и осемнадесет стотинки), представляваща лихва за забава за периода от 01.05.2009 г. до 20.08.2015 г., като ОТХВЪРЛЯ иска за установяване на вземане за главница за разликата над 174.78 лв. до пълния претендиран размер от 261.43 лв., както и иска за установяване на вземане за лихва за забава за разликата над 113,18 лв. до пълния претендиран размер от 209.12 лв. и за периода от 05.04.2009 г. до 01.05.2009 г., както и изцяло иска за установяване на вземане за договорна лихва в размер на 69,31 лв. за периода от 28.01.2009г. до 03.07.2009г., като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Г.Г.В., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Агенция за събиране на вземания” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, ***, ***, ***, представлявано от Н.Т.С., с пълномощник юрисконсулт М.Д.С., съдебен адрес ***, ***, сумата от 306.70 лв. (триста и шест лева и седемдесет стотинки), направени разноски по настоящото гр. д. № 375/2015г. по описа на ДРС, съразмерно с уважената част от исковете, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА Г.Г.В., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Агенция за събиране на вземания” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, ***, ***, ***, представлявано от Н.Т.С., с пълномощник юрисконсулт М.Д.С., съдебен адрес ***, ***, сумата от 173.35 лв. (сто седемдесет и три лева и тридесет и пет стотинки), направени разноски по ч. гр. д. № 327/2015г. по описа на ДРС, съразмерно с уважената част от исковете, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. След влизане в сила на решението делото да се докладва за издаване на изпълнителен лист по заповед № 141/20.08.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 327/2015г. по описа на ДРС, на основание чл. 416 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.9.2016г.
60 НОХД No 25/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.В.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 20.4.2016г.
М.В.М.
Мотиви от 5.5.2016г.
В законна сила на 9.5.2016г.
61 Гражданско дело No 401/2015 Искове за развод и недействителност на брака Г.П.Г. И.М.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.4.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № */ ***г., съставен от кметство ***, община *** между Г.П.Г., ЕГН **********,*** и И.М.Г., ЕГН **********,***. ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на страните е напуснато от тях и не следва да се предоставя за ползване. Относно имуществените отношения между молителите – Молителите не притежават движими и недвижими вещи, представляващи семейна имуществена общност. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име Ц.. ОСЪЖДА И.М.Г., ЕГН **********,***. *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.4.2016г.
62 АНД No 38/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.А.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.4.2016г.
И.А.К.
Мотиви от 5.5.2016г.
В законна сила на 10.5.2016г.
63 Гражданско дело No 34/2014 Делба Р.Д.П. В.И.П.,
Б.Й.Б.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот, находящ се в с. Куманите, общ. Дряново, а именно: дворно място от 400 (четиристотин) кв. м., при граници: наследници на П.Д., път и от две страни наследници на Д.Р., заедно с построените в него къща от 55 (петдесет и пет) кв. м., маза от 40 (четиридесет) кв. м. и лятна кухня от 20 (двадесет) кв. м., описан в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 72, том I, рег. № 359, дело № 68/20.04.2004 г. на Нотариус А.А., с район на действие Районен съд- Дряново, рег. № 442 на НК Пазарната стойност на поземления имот е 29 400 лв. (двадесет и девет хиляди и четиристотин лева), съгласно заключението на вещото лице. Получената от продажбата сума да се разпредели между В.И.П., с ЕГН **********,*** и Б.Й.Б., с ЕГН ********** ***, съобразно квотите им, както следва: 1/2 ид. части за В.И.П. и 1/2 ид. части за Б.Й.Б.. ОСЪЖДА В.И.П., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 588.00лв. (петстотин осемдесет и осем лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Б.Й.Б., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 588.00лв. (петстотин осемдесет и осем лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 346 ГПК във вр. чл. 31, ал. 2 ЗС на Р.Д.П., с ЕГН **********,*** срещу В.И.П., с ЕГН **********,*** за заплащане на обезщетение за едноличното ползване на съсобствения им недвижим имот находящ се в с. Куманите, общ. Дряново, а именно: дворно място от 400 (четиристотин) кв. м., при граници: наследници на П.Д., път и от две страни наследници на Д.Р., заедно с построените в него къща от 55 (петдесет и пет) кв. м., маза от 40 (четиридесет) кв. м. и лятна кухня от 20 (двадесет) кв. м., за периода от 01.10.2012 г. до 08.05.2015 г., в размер на 1300 лв. месечно, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното изплащане, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА Р.Д.П., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху размера на отхвърлената претенция по чл. 346 ГПК във вр. чл. 31, ал. 2 ЗС в размер на 1612.00лв. (хиляда шестстотин и дванадесет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила на 16.12.2016г.
64 Гражданско дело No 22/2016 Делба С.С.А. П.В.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.5.2016г.
65 Гражданско дело No 136/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.5.2016г.
НАСТАНЯВА детето М.Г.А., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на Ц.Ц.М., ЕГН ********** и С.П.М., ЕГН **********,*** за срок до 07.03.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето М.Г.А., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ на майката М.П.Х., ЕГН ********** и бащата Г.А.Г., ЕГН ********** режим на лични контакти с детето М.Г.А., ЕГН ********** всяка втора и четвърта сряда на месеца в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила на 17.5.2016г.
66 Гражданско дело No 117/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Б. Е.И.Н. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 5.5.2016г.
В законна сила на 26.5.2016г.
67 НОХД No 55/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.И.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 13.5.2016г.
Н.И.К.
В законна сила на 13.5.2016г.
68 НОХД No 51/2016 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.К.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 16.5.2016г.
С.К.К.
Мотиви от 31.5.2016г.
В законна сила на 1.6.2016г.
69 Гражданско дело No 92/2016 Искове по СК - издръжка, изменение И.Г.В. Ц.Г.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ИЗМЕНЯ размерите на определените с Решение № 12 от 05.02.2014 г. по гр.д. 391/2013г. на Дряновски районен съд издръжки, които Ц.Г. К., с ЕГН **********,***, да заплаща на малолетните си деца Г.И. Г., с ЕГН **********, и Д.И. Г., с ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител И.Г.В., с ЕГН **********,***, като ги увеличава, както следва: за детето Г.И. Г., с ЕГН **********, от 90 (деветдесет) лв. на 120 (сто и двадесет) лв. месечно, а за детето Д.И. Г., с ЕГН **********, от 85 (осемдесет и пет) лв. на 110 (сто и десет) лв. месечно, платими до 10-то число на месеца за текущия месец, считано от датата на завеждане на иска – 01.03.2016 г., ведно със законната лихва за върху всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменението или прекратяването им, на осн. чл. 150 от СК, като отхвърля исковете в останалата част до пълните претендирани размери от 150лв. и 130 лв, като неоснователни и недоказани. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Ц.Г. К., с ЕГН **********,***, с особен представител адвокат К.Х. ***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху увеличените размери на издръжките в общ размер от 79,20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки), както и сумата от 300,00 лв. (триста лева), представляваща изплатеното от сумите, предвидени от бюджета на съда, адвокатско възнаграждение на особения представител на ответницата, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК. ОСЪЖДА Ц.Г. К., с ЕГН **********,***, с особен представител адвокат К.Х. ***, да заплати на адвокат Р.Х. ***, ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 300,00 лв. (триста лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от обявяването му на 19.05.2016г.
В законна сила на 3.6.2016г.
70 АНД No 59/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.О.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Разпореждане от 19.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 59/ 2016г. по описа на Районен съд, гр. Дряново. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд, гр. Велико Търново.
В законна сила на 19.5.2016г.
71 Гражданско дело No 363/2015 Делба С.Д.К. П.К.П.,
Р.К.П.,
К.К.П.,
П.К.П.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 20.5.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.Д.К., ЕГН **********,***, П.К.П., ЕГН **********,***, Р.К.П., ЕГН **********,***, ***, К.К.П., ЕГН **********,*** и П.К.П., ЕГН **********,*** на следния съсобствен лек автомобил марка “ДЕУ”, модел “ТИКО”, с номер на рама KLY3S11BBWC557866, с двигател F8C703406, ДК № ***. Делбата да се извърши при следните квоти : за С.Д.К. – 6/10 (шест десети) идеални части и за П.К.П., Р.К.П., К.К.П. и П.К.П. – по 1/10 (една десета) идеална част за всеки от тях. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
72 Гражданско дело No 18/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД И.С.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Д.В. против И.С.И., ЕГН **********,*** иск за установяване по отношение на последния съществуването на вземане на „***” ЕАД за сума в размер на 482,75 лева (четиристотин осемдесет и два лв. 75 ст.), представляваща неплатен остатък от главница по Договор за потребителски кредит CREX-03054446 от 26.02.2013г., за която сума е издадена заповед № 166/ 25.11.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 396/2015 г. по описа на Районен съд – Дряново, като ПОГАСЕН ПОРАДИ ПЛАЩАНЕ. ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Д.В. СУМАТА 300 лв. – юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство, описана в издадената заповед № 166/ 25.11.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 396/2015 г. по описа на Районен съд – Дряново. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК И.С.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Д.В. СУМАТА 400 (четиристотин) лв. – разноски, направени в исковото производство. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Габрово.
В законна сила на 26.7.2016г.
73 Гражданско дело No 34/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД А.П.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявани от пълномощника юрисконсулт М.Д. С. ПРОТИВ А.П.А., ЕГН **********, постоянен адрес *** искове за установяване по отношение на последния съществуването на вземания на „***” АД за сумата 485,90 лв. – главница по Договор за паричен заем Credit Pensioner № 1735265-07.12.2012г., за сумата 215,98 лв. – договорна лихва, ведно със законната лихва от датата на входиране на заявлението в районен съд до окончателното изплащане на задължението, както и за сумата 128,90 лв. - лихва за забава за периода от 06.07.2013г. до датата на подаване на заявлението и такса разходи в размер на 100 лв., за които е издадена заповед № 157/ 05.11.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 380/2015 г. по описа на Районен съд – Дряново, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Габрово.
В законна сила на 17.6.2016г.
74 Гражданско дело No 77/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Д.М. К.М.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 26.5.2016г.
В законна сила на 26.5.2016г.
75 Гражданско дело No 100/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.С.С. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА РАЧО СТОЯНОВ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 30.5.2016г.
В законна сила на 17.6.2016г.
76 АНД No 50/2016 МВР М.Х.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0258-000077/24.03.2016 г. на Началника на РУП към ОДМВР Габрово, РУДряново
В законна сила на 16.6.2016г.
77 Гражданско дело No 177/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД И.Л.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 31.5.2016г.
В законна сила на 15.6.2016г.
78 АНД No 44/2016 ДИТ ЛЕА ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-000412 от 23.03.2016 г., на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-гр. Габрово, с което на ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление – гр. ***, ул. ***, представлявано от Р.Л., в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 413, ал. 2 и чл. 415в, ал. 1 от КТ за нарушение на чл. 204, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв., като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.6.2016г.
79 Гражданско дело No 190/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.6.2016г.
В законна сила на 17.6.2016г.
80 НОХД No 62/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.И.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 7.6.2016г.
Д.И.Т.
Мотиви от 7.6.2016г.
В законна сила на 15.6.2016г.
81 АНД No 47/2016 КАТ Т.Р.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 9.6.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 1.9.2016г.
82 Гражданско дело No 69/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.Н.Н. С.С.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.Н., ЕГН **********,*** СУМАТА 2 400 (две хиляди и четиристотин) лв. - главница, представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване, изразяващо се в неизпълнение на задължението за заплащане на издръжка за малолетното дете С. С.С., ЕГН ********** за периода от 18.07.2013г. до 09.07.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба (29.02.2016г.) до окончателното изплащане на сумата, както и СУМАТА 496 лв. (четиристотин деветдесет и шест лв.) – разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.10.2016г.
83 Гражданско дело No 198/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Д.,
М.С.Д.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.В.Д., с ЕГН ********** и М.С.Д., с ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № **/*** г. на общ. ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете Т.М. Д., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката М.С.Д., с ЕГН **********,***. Детето Т.М. Д., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. За бащата М.В.Д., с ЕГН **********,***, СЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Т.М. Д., с ЕГН **********, както следва: да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск и половината от Коледната и Великденска ваканции. Бащата М.В.Д., с ЕГН **********,***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Т.М. Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.С.Д., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 105.00 лв. (сто и пет лева), считано от 03.06.2016 г. до възникване на законни причини за изменението или прекратяването ?. Ползването на семейното жилище, собственост на М.В.Д., представляващо апартамент № 2, находящ се в гр. ***, ул. “***" ***, се предоставя на съпруга М.В.Д., с ЕГН **********. След прекратяване на брака М.С.Д. ще носи предбрачното си фамилно име – А.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че имуществото придобито през време на брака им, след прекратяването му и влизане в сила на решението за развод, остава в обикновена съсобственост при равни права между тях. ОСЪЖДА М.В.Д., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 75.60 лв. (седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки), както и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА М.С.Д., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.6.2016г.
84 Гражданско дело No 199/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.С.О.,
К.Х.О.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 16.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между З.С.О., с ЕГН **********,*** и К.Х.О., с ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ***/***г. на общ. Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака З.С.О. ще носи предбрачното си фамилно име – К.. Съпрузите нямат претенции за ползването на семейното жилище, тъй като същото вече не съществува. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. ОСЪЖДА З.С.О., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.6.2016г.
85 Гражданско дело No 29/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ООД Д.П.П.,
М.Н.А.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.6.2016г.
В законна сила на 17.8.2016г.
86 АНД No 45/2016 ДИТ ЛЕА ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.6.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 7.7.2016г.
87 АНД No 40/2016 МВР Д.Д.Д. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.6.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 6.10.2016г.
88 НОХД No 54/2016 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.К.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 21.6.2016г.
С.К.К.
Мотиви от 11.7.2016г.
В законна сила на 7.7.2016г.
89 НОХД No 60/2016 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Д.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 21.6.2016г.
Д.Д.Б.
В законна сила на 21.6.2016г.
90 НОХД No 64/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.С.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 22.6.2016г.
К.С.Д.
Мотиви от 29.6.2016г.
В законна сила на 8.7.2016г.
91 НОХД No 67/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.А.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 22.6.2016г.
Е.А.Р.
Мотиви от 28.6.2016г.
В законна сила на 13.10.2016г.
92 Гражданско дело No 38/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД С.Б.Е. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Б.Е., ЕГН **********,***, че същият дължи на „***” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от *** Н.Т.С. сумата 206,86 лв. (двеста и шест лева и осемдесет и шест стотинки) - главница по договор за паричен заем № 1724738, сключен на 23.11.2012г., между “***” АД и С.Б.Е., като с цесия от 01.08.2014г. вземането е прехвърлено на „***” ООД, чийто правоприемник е „***” АД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.12.2015г. - датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането; сумата 42,10 лв. (четиридесет и два лева и десет стотинки), представляваща договорна лихва за последната погасителна вноска, чийто падеж настъпва на 21.03.2013г.; сумата 24,90 лв. (двадесет и четири лева и деветдесет стотинки), представляваща лихва за забава за периода от 14.12.2014г. до 21.12.2015г. и сумата 8 лв. (осем лева), представляваща такса разходи, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.12.2015г. - датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 184/ 21.12.2015г. по ч. гр. дело № 432/ 2015г. по описа на Районен съд Дряново. ОСЪЖДА С.Б.Е., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА „***” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от *** Н.Т.С. СУМАТА 325 (триста двадесет и пет) лв. – общ размер на направените разноски по заповедното производство по ч. гр. дело № 432/ 2015г. по описа на Районен съд Дряново, както и СУМАТА 475 ЛВ. (четиристотин седемдесет и пет лв.) – общ размер на направените разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от решението след влизането му в сила да се докладва по ч. гр. дело № 432/ 2015г. по описа на Районен съд Дряново.
В законна сила на 20.7.2016г.
93 Гражданско дело No 192/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Ц.К.,
В.К.К.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.6.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № ***/***г., съставен от община Дряново между В.К.К., ЕГН **********,*** и Т.Ц.К., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на молителите, находящо се в гр. Дряново, ул. *** след развода ще се ползва от В.К.К., ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите – Молителите не притежават движими и недвижими вещи, представляващи семейна имуществена общност. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име М.. ОСЪЖДА Т.Ц.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2016г.
94 Гражданско дело No 211/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.6.2016г.
НАСТАНЯВА детето Х.В.Е., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на С.А.М., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 27.05.2018г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Х.В.Е., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката В.Ю.Е., ЕГН ********** с детето Х.В.Е., ЕГН ********** всеки първи и трети четвъртък от месеца за периода на настаняването в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.7.2016г.
95 АНД No 57/2016 КАТ И.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.6.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 11.10.2016г.
96 НОХД No 68/2016 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Х.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 23.6.2016г.
И.Х.Х.
В законна сила на 23.6.2016г.
97 АНД No 71/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Д.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.6.2016г.
К.Д.И.
Мотиви от 27.6.2016г.
В законна сила на 13.7.2016г.
98 Гражданско дело No 1/2016 Облигационни искове между съсобственици Х.С.Ф. Г.А.К.,
В.В.К.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН ********** и В.В.К., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат С.Б. *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА Х.С.Ф., ЕГН **********,***, със съдебен адресат адвокат Р.И. *** СУМАТА 941 лв. (деветстотин четиридесет и един лв.) – обезщетение за претърпените имуществени вреди в апартамента на ищеца, причинени от теч от апартамента на ответниците на основание чл. 50 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.01.2016г. до окончателното ? изплащане, както и СУМАТА 950 лв. (деветстотин и петдесет лв.) – разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му страните.
В законна сила на 6.12.2016г.
99 Гражданско дело No 436/2015 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.К.Н. К.И.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Е.К.Н., ЕГН **********,***, адвокат М.П. против К.И.К., ЕГН **********,*** за даване на съдебно разрешение за снабдяване на детето на страните Р.К.И., ЕГН ********** с паспорт за задграично пътуване и за напускане пределите на РБългария и пътуване до страни от ЕС и Република Турция, заедно със своята майка или друго упълномощено от нея лице по време на ученическите ваканции на детето, като НЕОСНОВАТЕЛНО. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните в двуседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд гр. Габрово.
В законна сила на 5.1.2017г.
100 АНД No 43/2016 ДНСК С.С.З.Ц. РДНСК - СЦР - ГР. РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.7.2016г.

В законна сила на 26.7.2016г.
101 Гражданско дело No 41/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ц.С.Д. ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОМАТИК ООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Е.Д.Н., да заплати на Ц.С.Д., с ЕГН **********,***, съдебен адрес *** - адв. Р.И., сумата от 2905.60лв. (две хиляди деветстотин и пет лева и шестдесет стотинки), представляваща неизплатената част от обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска - 22.02.2016 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 32,42 лв. (тридесет и два лева и четиридесет и две стотинки) - законна лихва върху сумата от 1100,00 лв., представляваща част от обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ изплатено след завеждане на делото, считано от датата на завеждане на исковата молба – 22.02.2016 г. до датата на окончателното плащане - 06.06.2016 г., на основание чл. 86 ЗЗД, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 222, ал. 3 КТ за разликата от 1100 лв. до пълния предявен размер от 4005,60 лв., като погасен поради плащане след завеждане на делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ц.С.Д., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, против ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Е.Д.Н., иск с правно основание чл. 86 ЗЗД за сумата от 513,76 лв., представляваща лихва за забава върху неизплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от датата на уволнението - 04.03.2015г. до датата на завеждане на иска- 22.02.2016 г., като като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Е.Д.Н., да заплати на адв. Р.Х.И. ***, ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 510,39 лв. (петстотин и десет лева и тридесет и девет стотинки), представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА Ц.С.Д., с ЕГН **********,***, съдебен адрес *** да заплати на ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Е.Д.Н., сумата от 68,21 лв. (шестдесет и осем лева и двадесет и една стотинки), разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя Е.Д.Н., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 116,22 лв. (сто и шестнадесет лева и двадесет и две стотинки), представляваща държавна такса върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила на 29.9.2016г.
102 НОХД No 100/2016 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.К.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.7.2016г.
Не одобрява постигнатото споразумение
В законна сила на 7.7.2016г.
103 АНД No 65/2016 МВР И.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0258-000084/05.04.2016 г. на Началника на РУП към ОДМВР Габрово, РУДряново, издадено против И.А.И., с ЕГН **********,***, с което за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА И. А.И., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновски районен съд сумата от 16,50 лв. /шестнадесет лева и петдесет стотинки/ разноски по делото, изплатени от сумите, предвидени от бюджета на съда, на основание чл. 84 от ЗАНН във вр. чл. 189, ал. 3 НПК. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 11.8.2016г.
104 Гражданско дело No 209/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.7.2016г.
НАСТАНЯВА детето М.Б.С., с ЕГН **********, в утвърдено професионално приемно семейство на М.К.В., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 26.05.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД, възможност детето М.Б.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Б.Д.С., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, с детето М.Б.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, първи и трети понеделник от месеца от 9,00ч. до 12,00ч., за периода на настаняването на детето, които да се осъществяват в ДСП- Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 26.7.2016г.
105 Гражданско дело No 210/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.7.2016г.
НАСТАНЯВА детето К.В.Ю, ЕГН **********, в утвърденото професионално приемно семейство на М.И. М., ЕГН ********** и М.С.М., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 27.05.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД, възможност детето К.В.Ю, ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката В.Ю.Е., ЕГН **********, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с детето К.В.Ю, ЕГН **********, с настоящ адрес ***, първи и трети четвъртък от месеца за периода на настаняването на детето, които да се осъществяват в ДСП- Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 26.7.2016г.
106 НОХД No 56/2016 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.М.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 13.7.2016г.
М.М.А.
Мотиви от 20.7.2016г.
В законна сила на 7.10.2016г.
107 Гражданско дело No 203/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Д.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 14.7.2016г.
ВРЪЩА подадената искова молба с вх. № 1402/ 14.06.2016г. по гражданско дело № 203/ 2016г. на Дряновския районен съд на ищеца ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 203/ 2016г. по описа на Дряновския районен съд .
В законна сила на 29.7.2016г.
108 Гражданско дело No 230/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.7.2016г.
НАСТАНЯВА детето Г.А.А., с ЕГН **********, с родители Ф.Ц.И., с ЕГН ********** и А.С.А., с ЕГН **********, в семейството на бабата по майчина линия Л.М.А., с ЕГН **********, с адрес *** 11, със срок на настаняване до навършване на пълнолетие на детето или ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или друга промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. чл. 26 във вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 27.7.2016г.
109 Гражданско дело No 193/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие В.И.Я. М.Й.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.7.2016г.
В законна сила на 27.7.2016г.
110 Гражданско дело No 22/2016 Делба С.С.А. П.В.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 20.7.2016г.
В законна сила на 20.7.2016г.
111 НОХД No 61/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.М.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 21.7.2016г.
П.М.Д.
Мотиви от 21.7.2016г.
В законна сила на 29.7.2016г.
112 Гражданско дело No 223/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.А.А.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 22.7.2016г.
В законна сила на 10.8.2016г.
113 Гражданско дело No 260/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.7.2016г.
НАСТАНЯВА детето А.Ц.Д., с ЕГН **********, в утвърденото професионално приемно семейство на Е.Х.П., ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 30.04.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД, възможност детето А.Ц.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 4.8.2016г.
114 Гражданско дело No 175/2016 Искове по СК - издръжка, изменение Ф.М.А. К.Б.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.7.2016г.
ОСЪЖДА К.Б.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Ф.М.А., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М. К. Б., ЕГН **********,*** УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР на месечната издръжка, определена с решение № 105/ 11.09.2014г. по гражданско дело № 178/ 2014г. на Районен съд гр. Дряново от 100 (сто) на 140 (сто и четиридесет) лв., считано от 05.05.2016 год. до десето число на месеца за текущия месец до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска - до окончателното изплащане. ОСЪЖДА К.Б.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявения иск в размер на 57,60 лв (петдесет и седем лв 60 ст). ОСЪЖДА К.Б.Б., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на адв. Р.И. ***, ЕГН ********** от АК Габрово сумата 300 лв. (триста лв.), представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, във вр. чл. 7, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните за сведение.
В законна сила на 27.7.2016г.
115 Гражданско дело No 116/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Е.П.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 28.7.2016г.
В законна сила на 22.8.2016г.
116 Гражданско дело No 205/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Г.М.,
С.Г.М.,
Т.Г.Ш.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че И. И. М., с ЕГН **********, б. ж. на гр. Дряново, е починала на 27.05.2016 г. (двадесет и седми май две хиляди и шестнадесета година) в 17:30 часа в гр. Дряново от остро нарушение на сърдечния ритъм. ДА СЕ СЪСТАВИ от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Дряново акт за смърт на И. И. М., с ЕГН **********, б. ж. на гр. Дряново, след влизане на решението в сила, като се извърши и отбелязване в съответните регистри за гражданско състояние. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Дряново за изпълнение.
В законна сила на 8.9.2016г.
117 АНД No 105/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Г.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.7.2016г.
А.Г.П.
Мотиви от 29.7.2016г.
В законна сила на 15.8.2016г.
118 Гражданско дело No 268/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Р.А.,
М.Р.А.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.Р.А., с ЕГН **********, *** и М.Р.А., с ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № ***/*** г. на общ. Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака С.Р.А. ще носи предбрачното и брачното си фамилно име – А.. Родените от брака деца на молителите са пълнолетни и няма спор за родителски права. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Придобитите по време на брака недвижими вещи, в това число семейно жилище и/или кола, няма да бъдат поделяни, нито ще бъде плащан наем за тяхното ползване. Движимите вещи молителите са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер. ОСЪЖДА С.Р.А., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.8.2016г.
119 АНД No 111/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.П.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.8.2016г.
В.П.Т.
Мотиви от 10.8.2016г.
В законна сила на 25.8.2016г.
120 Гражданско дело No 276/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.8.2016г.
НАСТАНЯВА детето Х.С.Б., ЕГН **********, в утвърдено професионално приемно семейство на В.Е.К., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 10.07.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД, възможност детето Х.С.Б., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.Х.Б., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, с детето Х.С.Б., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, всеки първи и трети четвъртък от месеца от 9,00ч. до 12,00ч., за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 24.8.2016г.
121 НОХД No 84/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.А.Я. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 11.8.2016г.
А.А.Я.
Мотиви от 17.8.2016г.
В законна сила на 29.8.2016г.
122 НОХД No 114/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.И.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 12.8.2016г.
Т.И.Т.
Мотиви от 12.8.2016г.
В законна сила на 22.8.2016г.
123 АНД No 102/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.Й.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.8.2016г.
М.Й.М.
Мотиви от 30.8.2016г.
В законна сила на 31.8.2016г.
124 НОХД No 106/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.А.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 16.8.2016г.
Б.А.С.
Мотиви от 16.8.2016г.
В законна сила на 24.8.2016г.
125 АНД No 120/2016 КАТ Г.Н.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 26.8.2016г.
В законна сила на 26.8.2016г.
126 Гражданско дело No 238/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.Л.О. Г.Е.О. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.8.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № ***/***г., съставен от община *** между С.Л.О., ЕГН **********,***, *** и Г.Е.О., ЕГН **********,***, ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно родителските права, личните отношения и издръжката на детето : Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Е.Г. О., ЕГН ********** се предоставя на майката С.Л.О., при която се определя и местоживеенето на детето. Определя се режим за лични отношения на детето Е.Г. О. с бащата Г. Е.О., който да взема детето всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 9 часа в събота до 18 ч. в неделя с преспиване, както и за един месец през летния сезон по време, когато майката не ползва платения си годишен отпуск. За издръжката на детето Е.Г. О. бащата Г.Е.О. ще заплаща чрез неговата майка и законен представител С.Л.О. месечна издръжка в размер на 180 (сто и осемдесет) лева месечно, дължима от прекратяване на брака (29.08.2016г.) до настъпване на основания за изменение или отпадане на така определената издръжка, ведно със законната лихва при просрочие. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не претендират издръжка един от друг. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на молителите, находящо се в гр. ***, *** се предоставя за ползване след развода на С.Л.О., заедно с детето Е.Г. О., като мъжът Г.Е.О. го е напуснал. Относно имуществените отношения между молителите : С.Л. Б., ЕГН ********** получава в дял и собственост САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент с идентификатор № 65927.501.3424.1.27, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 65927.501.3424 по кадастралната карта на гр.***, с адрес: гр.***, ж. к. ”***”, ***, с площ 57,28 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 65927.501.3424.1.4, № 65927.501.3424.1.26, под обекта: № 65927.501.3424.1.24; над обекта: № 65927.501.3424.1.30, заедно с прилежащото на апартамента избено помещение № 6 /шест/, при съседи: отгоре апартаменти от сек.”Б”, изток – коридор, запад – коридор, север – маза към ап.№ 11, юг – двор, заедно с 1,20 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 65927.501.3424. Данъчната оценка на недвижимия имот е 10 635,30 лв. съгласно удостоверение № 5703004332/ 12.08.2016г. на община ***. Г.Е.О., ЕГН **********, получава в дял и собственост ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ОПЕЛ АСТРА КАРАВАН – КОМБИ, с рег. № ***, рама № WOL000051S2763101, на цвят БЯЛ. Застрахователната стойност на лекия автомобил е 300 лв., видно от удостоверение № 0000201861/ 08.08.2016г. на “ЗД ЕВРОИНС” АД. Страните заявяват, че нямат други имуществени претенции помежду си, като съответните им банкови сметки, влогове, застраховки и други вземания остават изцяло в разпореждане на съответния титуляр. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име Б., като ще се именува С.Л. Б.. ОСЪЖДА Г.Е.О., ЕГН **********,***, *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв, държавна такса върху определената издръжка в размер на 129,60 лв. (сто двадесет и девет лв. и 60 ст.), както и държавна такса в размер на 6 (шест) лв. върху дела от семейното имущество. ОСЪЖДА С.Л.О., ЕГН **********,***, *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново държавна такса в размер на 212,71 лв. (двеста и дванадесет лв. и 71 ст.) върху нейния дял от семейното имущество. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.8.2016г.
127 АНД No 125/2016 ДИТ ЕС ДИ КОМЕРС ЕООД ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 30.8.2016г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Габрово.
В законна сила на 30.8.2016г.
128 Гражданско дело No 289/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Ц.Г.,
Й.О.А.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 1.9.2016г.
В законна сила на 9.9.2016г.
129 Гражданско дело No 119/2016 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.С.С. С.Х.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 2.9.2016г.
ОТМЕНЯ, на основание чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД, договор за дарение на сключен на 05.02.2013г. с нотариален акт № 19, том І, рег. № 140, дело № 16 от 2013г. на нотариус М.М., с район на действие Районен съд Дряново, рег. № 372 на Нотариалната камара на Република България, по силата на който А. С.С., с ЕГН **********,***, е дарил на С.Х.Б., с ЕГН **********,***, */5 (три пети) идеални части от следния недвижим имот,а именно едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 23947.501.1627.1, със застроена площ 90 кв. м, построена при отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1627 по кадастралната карта на гр. Дряново, ул. ***, с площ 394 кв.м., при граници на поземления имот: ПИ № 23947.501.1628, ПИ № 23947.501.1625 и ПИ № 23947.501.9705. ДАВА на А. С.С., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязване му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА С.Х.Б., с ЕГН **********,***, да заплати на адв. М.П. ***, с адрес на кантора гр. Дряново, ул. ***, сумата от 649,73 лв. (шестстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и три стотинки), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА С.Х.Б., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Дряново сумата от 63.95 лв. (шестдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща държавна такса върху уважения иск, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила на 19.10.2016г.
130 Гражданско дело No 350/2015 Делба Б.И.А.,
А.Ц.А.
З.И.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 7.9.2016г.
В законна сила на 7.9.2016г.
131 Гражданско дело No 285/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Д.Л.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 7.9.2016г.
В законна сила на 26.9.2016г.
132 НОХД No 83/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Е.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 7.9.2016г.
К.Е.Г.
Мотиви от 20.9.2016г.
В законна сила на 25.11.2016г.
133 Гражданско дело No 51/2015 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.А.И. Я.К.Ч.,
Н.П.П.,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от П.А.И., с ЕГН **********,***, против ***, гр. ***, ***, ул. ***, предсавлявано от Е.З. – *** на правосъдието, искове с правно основание чл. 49 от ЗЗД във вр. с чл. 441 от ГПК за заплащане на сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за периода от месец октомври 2014 г. до месец юни 2015 г., изразяващи се във вземане на заеми за изплащане на отопление през зимния период, лекарства, телефон, храна, както и за сумата от 5000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди – морални и здравословни, изразяващи се в уронване на авторитета на ищеца, третирането му като престъпник, нахлуване в дома му с полиция за секвестиране на имуществото му и изгонването му с полиция от кабинета на ***, причинени от незаконосъобразни изпълнителни действия и бездействия на *** при Габровския районен съд - Я.Ч. по изп.д. № 240/2014 г. по описа на СИС при ГРС, като неоснователни и недоказани. ОТХВЪРЛЯ предявените от П.А.И., с ЕГН **********,***, против Н.П.П., с ЕГН **********,***, искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД за заплащане на сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за периода от месец октомври 2014 г. до месец юни 2015 г., изразяващи се във вземане на заеми за изплащане на отопление през зимния период, лекарства, телефон, храна, както и за сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди – морални и здравословни, причинени на ищеца от неправомерно поведение на ответника при връчването на съдебни книжа по ч. гр. д. № 472/2014 г. на ГРС и по изпълнително дело № 240/2014 г. на СИС при ГРС, като неоснователни и недоказани. Решението постановено при участието на Я.К.Ч. - *** при ГРС, като трето лице помагач на страната на ответника ***. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
134 НОХД No 113/2016 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.Г.П.,
П.Д.С.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 8.9.2016г.
Т.Г.П.
П.Д.С.
В законна сила на 8.9.2016г.
135 АНД No 98/2016 МВР В.Х.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.9.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 28.9.2016г.
136 АНД No 103/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.К.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 12.9.2016г.
Р.К.М.
Мотиви от 20.9.2016г.
В законна сила на 28.9.2016г.
137 Гражданско дело No 280/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.9.2016г.
В законна сила на 27.9.2016г.
138 Гражданско дело No 281/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.9.2016г.
В законна сила на 27.9.2016г.
139 Гражданско дело No 282/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.9.2016г.
В законна сила на 27.9.2016г.
140 НОХД No 101/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.П.О. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 14.9.2016г.
С.П.О.
В законна сила на 14.9.2016г.
141 АНД No 123/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.П.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.9.2016г.
Й.П.С.
Мотиви от 20.9.2016г.
В законна сила на 30.9.2016г.
142 Гражданско дело No 292/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.К.,
И.И.К.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.9.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № **/***г., съставен от община Дряново между И.И.К., ЕГН **********,*** и С.Д.К., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на молителите, находящо се в гр. Дряново, ул. *** след развода ще се ползва от И.И.К., ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите – молителите се споразумяват придобитите по време на фактическата раздяла леки автомобили “Фолксваген Пасат” с рег. № *** и рама WVWZZZ3131ZNE189686 и “Фиат Браво” с рег. № *** и рама ZFA18200006047499, закупени с лични средства на молителя И.И.К., ЕГН ********** ще останат в негов дял. Молителката не желае уравнение на дела си от движимите вещи. Застрахователната стойност на леките автомобили възлиза на 400 лв. общо, видно от представените удостоверения № № 62080 и 62081, двете на “Застрахователен брокер Одесос Консулт БГ” ООД. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име П.. ОСЪЖДА С.Д.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. ОСЪЖДА И.И.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново държавна такса върху дела си от движимите вещи в размер на 8 (осем) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.9.2016г.
143 Гражданско дело No 297/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.Д.,
А.Г.Д.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.9.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № ***/***г., съставен от община *** между А.Г.Д., ЕГН **********,*** и Д.К.Д., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на молителите, находящо се в гр. Дряново, ул. *** след развода ще се ползва от А.Г.Д., ЕГН **********. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име Д.. ОСЪЖДА Д.К.Д., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.9.2016г.
144 Гражданско дело No 300/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.М.,
О.С.Г.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.9.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № ***/***г., съставен от община *** между В.Д. М. – Г., ЕГН **********,*** и О.С.Г., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – по време на брака не е придобито семейно жилище. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име М.. Относно имуществените отношения между молителите : Страните се споразумяват, че изтегленият по време на брака банков кредит № 096LD-R-003130/ 11.06.2015г. в размер от 20 000 лева (обща дължима сума 28 821,31 лева) с кредитор “Първа Инвестиционна Банка” АД ще бъде погасяван поравно от молителите. В дял на В.Д. М. – Г., ЕГН **********,*** се поставя в дял и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот, находящ се в град ***, ул. ***, а именно: 1/6 (една шеста) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.506.269.1.10 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, девет, точка, едно, точка, десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота – град ***, ул. ***. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.269 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, девет), с предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, намиращо се на кота плюс 6.20, с брой нива 1, със застроена площ от 64,95 кв. м. (шестдесет и четири кв. м. и деветдесет и пет кв. см.), състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, коридор и тераса, при съседни самостоятелни обекти – на същия етаж : 10447.506.269.1.9, под обекта : 10447.506.269.1.5, над обекта: 10447.506.269.1.15, с прилежащи части- 1/16 (една шестнадесета) идеална част от Избено помещение № 10А, с площ от 2,73 кв. м. (два кв. м. и седемдесет и три кв. см.), намиращо се на кота - 2.60 от същата сграда, при граници- изток – изба № 7А, запад – коридор, север – изба № 9А, юг – изба № 11А, заедно с 1,17 (едно цяло и седемнадесет стотни) % идеални части, равняващи се на 8.36 кв.м. от общите части на сградата, и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на собственост, равняващи се на 17/1406 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10447.506.269 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86 от 19.09.2008г. на изп.директор на АГКК, с площ от 1406 кв. м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – комплексно застрояване, номер по предходен план – квартал 641, парцел IV, при съседи: 10447.506.268, 10447.506.186, 10447.506.193, 10447.506.266 съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот по ЗУПГМЖСВ № 100, том 4, рег.№ 5152, дело № 421 от 04.10.2013г. на Нотариус Д. Т., нотариус с район на действие ВТРС, вписана под номер 582 на НК. Данъчната оценка на недвижимия имот е в общ размер на 36 315,50 лева, съгласно издадено Удостоверение изх. № 5401006557/ 31.08.2016г. на Община ***, Отдел Местни Данъци и такси. Данъчната оценка на 1/ 6 идеална част от описания недвижим имот е 6052,58 лв. ОСЪЖДА О.С.Г., ЕГН **********,***. да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. ОСЪЖДА В.Д. М. – Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново държавна такса върху дела си от недвижимия имот в размер на 121,05 лв. (сто двадесет и един лв. и пет ст.). НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между молителите споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК САМО В ЧАСТТА, с която молителят Г. се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на пълнолетния си син до навършване на двадесет и пет годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване само в частта, с която се прекратява производството по делото в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Габрово. В останалата му част решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.9.2016г.
145 НОХД No 108/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.П.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 20.9.2016г.
Ц.П.К.
Мотиви от 4.10.2016г.
В законна сила на 6.10.2016г.
146 НОХД No 130/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.П.Н. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 20.9.2016г.
Б.П.Н.
В законна сила на 20.9.2016г.
147 Гражданско дело No 279/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.В.Н. С.Р.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 21.9.2016г.
В законна сила на 12.10.2016г.
148 НОХД No 99/2016 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО З.Ш.К.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 27.9.2016г.
З.Ш.К.
Н.Д.Д.
В законна сила на 27.9.2016г.
149 Гражданско дело No 241/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Х.И. БЕТА БУС 11 ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ***, представлявано от *** В.М.С., да заплати на И.Х.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, следните суми: сумата от 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец януари 2016 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 11.07.2016 г. до окончателното изплащане, на основание чл. 128, т. 2 КТ; сумата от 18,54 лв. (осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки), представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от датата на уволнението - 15.02.2016 г. до датата на завеждане на иска – 11.07.2016 г., на основание чл. 86 ЗЗД; сумата от 40.90 лв. (четиридесет лева и деветдесет стотинки), представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск – 2 дни за 2016 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 11.07.2016 г. до окончателното изплащане и сумата от 1.68 лв. (един лев и шестдесет и осем стотинки), представляваща мораторна лихва върху неизплатеното обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за периода от датата на уволнението - 15.02.2016 г. до датата на завеждане на иска – 11.07.2016 г., на основание чл. 86 ЗЗД; както и сумата от 300,00 лв. (триста лева) направени разноски за адвокатско възнаграждение, последното на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ***, представлявано от *** В.М.С., да заплати на основание чл.78 ал.6 ГПК, държавна такса върху уважените искове общо в размер на сумата от 200,00 лв. (двеста лева) по сметка на Районен съд Дряново.
В законна сила на 3.10.2016г.
150 Гражданско дело No 239/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Х.К. И.Е.Е. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 5.10.2016г.
В законна сила на 5.10.2016г.
151 Гражданско дело No 363/2015 Делба С.Д.К. П.К.П.,
Р.К.П.,
К.К.П.,
П.К.П.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.10.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба между С.Д.К., ЕГН **********,***, П.К.П., ЕГН **********,***, Р.К.П., ЕГН **********,***, ***, К.К.П., ЕГН **********,*** и П.К.П., ЕГН **********,*** съсобствен лек автомобил марка “ДЕУ”, модел “ТИКО”, с номер на рама ***, с двигател ***, ДК № ***. Пазарната стойност на лекия автомобил е 150 лв. (сто и петдесет лева) съгласно заключението на вещото лице. ПОЛУЧЕНАТА ОТ ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН парична сума да се разпредели между съсобствениците съобразно правата им в съсобствеността, както следва: за С.Д.К. – 6/10 (шест десети) идеални части и за П.К.П., Р.К.П., К.К.П. и П.К.П. – по 1/10 (една десета) идеална част за всеки от тях. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК С.Д.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново сумата 3,60 лв. (три лева и шестдесет стотинки) - държавна такса върху стойността на дела й от движимата вещ. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК П.К.П., ЕГН **********,***, Р.К.П., ЕГН **********,***, ***, К.К.П., ЕГН **********,*** и П.К.П., ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на Районен съд Дряново сумата от по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) всеки един от тях– държавна такса върху стойността на дела им от движимата вещ. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 17.11.2016г.
152 Гражданско дело No 269/2016 Искове за развод и недействителност на брака И.И.С. Х.Н.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.10.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № ***/ ***г. на община Дряново между И.И.С., ЕГН **********,*** и Х.Н.С., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не претендират издръжка един от друг. Относно ползването на семейното жилище – нямат семейно жилище и нямат спор за ползването на такова. Относно имуществените отношения между молителите : Нямат вещи, семейна собственост, които да делят. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име В.. ОСЪЖДА Х.Н.С., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2016г.
153 Гражданско дело No 308/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 7.10.2016г.
ПРОМЕНЯ мярката за закрила, взета по отношение на малолетното дете П.П.Т., ЕГН **********, с решение № 99/ 08.10.2015 г. по гражданско дело № 355/ 2015г. по описа на Дряновски районен съд, като : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето П.П.Т., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на С.К.Г., ЕГН ********** и А.Н.Г., ЕГН **********,***. НАСТАНЯВА детето П.П.Т., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на Р.М.М., ЕГН ********** и М.П.М., ЕГН **********,*** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 30а, във връзка с чл. 29, т. 8 и т. 9, и чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето П.П.Т., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.А.А., ЕГН ********** и бащата П.А.М., ЕГН ********** с детето П.П.Т., ЕГН **********, всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.10.2016г.
154 Гражданско дело No 189/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Д.С.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 12.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.С.Д., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, че същата дължи на „***” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Изпълнителния директор Н.Т.С. СУМАТА от 893,71 лв. (осемстотин деветдесет и три лева и седемдесет и една стотинки) - главница по договор за паричен заем № 2261469, сключен на 09.03.2015г., между “***” АД и Д.С.Д., като с цесия от 01.11.2015г. вземането е прехвърлено на „***” ООД, чийто правоприемник е „***” АД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.04.2016г. - датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането; СУМАТА от 140,63 лв. (сто и четиридесет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща договорна лихва за периода от 30.04.2015г. до 03.03.2016г.; СУМАТА от 18 лв. (осемнадесет лева), представляваща такса разходи; СУМАТА от 773,30 лв. (седемстотин седемдесет и три лева и тридесет стотинки), представляваща неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 30.04.2015г. до 03.03.2016г. и СУМАТА от 66,44 лв. (шестдесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща лихва за забава за периода от 01.05.2015г. до 01.04.2016г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 23/ 01.04.2016г. по ч. гр. дело № 114/ 2016г. по описа на Районен съд Дряново. ОСЪЖДА Д.С.Д., с ЕГН **********, постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ НА „***” АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Изпълнителния директор Н.Т.С. СУМАТА 399,84 лв. (триста деветдесет и девет лв. и осемдесет и четири ст.). – общ размер на направените разноски по заповедното производство по ч. гр. дело № 114/ 2016г. по описа на Районен съд Дряново, както и СУМАТА 512,16 лв. (петстотин и дванадесет лв. 16 ст.) – общ размер на направените разноски в исковото производство. На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК неприсъственото решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се докладва по ч. гр. дело № 114/ 2016г. по описа на Районен съд Дряново.
В законна сила на 12.10.2016г.
155 Гражданско дело No 187/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.Д. М.М.П.,
И.И.Д.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна и недоказана молбата на И.С.Д., с ЕГН **********,***, като баща на И.И.Д., ЕГН **********,***, за защита от домашно насилие чрез издаване на заповед за защита срещу М.М.П., гражданин на *** и ***, роден на *** г., с адрес ***, *** къща за гости, ул. ***, за извършен акт на домашно насилие на 10.05.2016 г. и 26.05.2016 г. от М.М.П. спрямо И.И.Д.. ОСЪЖДА И.С.Д., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса в размер на 50.00лв. (петдесет лева) и сумата от 400,00лв. (четиристотин лева) направени разноски по делото за особен представител на ответника, платени от сумите, предвидени от бюджета на съда РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.11.2016г.
156 АНД No 82/2016 КАТ Б.К.Г. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.10.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 2.11.2016г.
157 НОХД No 135/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Н.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 13.10.2016г.
В.Н.П.
Мотиви от 17.10.2016г.
В законна сила на 31.10.2016г.
158 Гражданско дело No 240/2016 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Х.И. БЕТА БУС ООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.10.2016г.
ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** П.Т.Т., да заплати на И.Х.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, следните суми: сумата от 900 лв. (деветстотин лева), представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец ноември и декември 2015 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 11.07.2016г. до окончателното изплащане, на основание чл. 128, т. 2 КТ; сумата от 44,09 лв. (четиридесет и четири лева и девет стотинки), представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение от 900 лв. за периода от датата на уволнението - 18.01.2016 г. до датата на завеждане на иска – 11.07.2016 г., на основание чл. 86 ЗЗД; сумата от 736,20 лв. (седемстотин тридесет и шест лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за 36 дни неизползван платен годишен отпуск, както следва: 16 дни за 2014 г. и 20 дни за 2015 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 11.07.2016 г. до окончателното изплащане; сумата от 36.06 лв. (тридесет и шест лева и шест стотинки), представляваща мораторна лихва върху върху неизплатеното обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за периода от датата на уволнението - 18.01.2016 г. до датата на завеждане на иска – 11.07.2016 г., на основание чл. 86 ЗЗД; както и сумата от 300,00 лв. (триста лева) направени разноски за адвокатско възнаграждение, последното на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК ***, адрес и седалище на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** П.Т.Т., да заплати на основание чл.78 ал.6 ГПК, държавна такса върху уважените искове общо в размер на сумата от 200,00 лв. (двеста лева) по сметка на Районен съд Дряново. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 14.10.2016г.
159 Гражданско дело No 315/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Е.Е.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.10.2016г.
В законна сила на 18.10.2016г.
160 Гражданско дело No 110/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Б.Ф. К.С.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.10.2016г.
ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето Б. Р.Ф., ЕГН ********** да е при бащата Р.Б.Ф., ЕГН ********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното дете Б. Р.Ф., ЕГН ********** на бащата Р.Б.Ф., ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на малолетното дете Б. Р.Ф., ЕГН ********** с майката К.С.А., ЕГН **********,*** всяка първа и трета събота от 09,00 часа до 18,00 часа, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Р.Б.Ф., ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетното дете Б. Р.Ф., ЕГН **********,*** против К.С.А., ЕГН **********,*** за заплащане на месечна издръжка за детето в размер на 105 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба (25.03.2016г.) до настъпване на законоустановени причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно със законните лихви при всяка просрочена вноска, както и за заплащане на сумата 630 (шестстотин и тридесет) лв. – дължима издръжка за минало време, считано от 14.08.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА К.С.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА Р.Б.Ф., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 162,50 лв. (сто шестдесет и два лв. 50 ст.). Решението подлежи на обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила на 4.11.2016г.
161 НОХД No 138/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 19.10.2016г.
Т.Ц.Г.
Мотиви от 19.10.2016г.
В законна сила на 27.10.2016г.
162 НОХД No 139/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.Р.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 19.10.2016г.
М.Р.М.
В законна сила на 19.10.2016г.
163 НОХД No 142/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.С.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 19.10.2016г.
К.С.А.
В законна сила на 19.10.2016г.
164 Гражданско дело No 131/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.И.Н. А.К.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 20.10.2016г.
В законна сила на 7.11.2016г.
165 НОХД No 119/2016 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Б.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 20.10.2016г.
К.Б.Б.
Мотиви от 7.11.2016г.
В законна сила на 7.11.2016г.
166 НОХД No 131/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.С.Д.,
Й.В.Ю.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 24.10.2016г.
Д.С.Д.
Й.В.Ю.
Мотиви от 8.11.2016г.
В законна сила на 9.11.2016г.
167 Гражданско дело No 318/2016 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Х.И. С.Х.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 25.10.2016г.
В законна сила на 8.11.2016г.
168 НОХД No 133/2016 Блудство с лице, навършило 14 г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ф.В.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 25.10.2016г.
Ф.В.И.
Мотиви от 10.11.2016г.
В законна сила на 10.11.2016г.
169 АНД No 117/2016 Общини Т.Г.Ж. ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 26.10.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 3.1.2017г.
170 НОХД No 118/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.А.Я. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 27.10.2016г.
А.А.Я.
Мотиви от 14.11.2016г.
В законна сила на 14.11.2016г.
171 НОХД No 146/2016 Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.В.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 27.10.2016г.
Т.В.Л.
В законна сила на 27.10.2016г.
172 Гражданско дело No 303/2016 Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Р. Р.Й.В.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 31.10.2016г.
В законна сила на 9.11.2016г.
173 АНД No 122/2016 ДИТ ДЖИ ТИ ЕС - ТЕХ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 2.11.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 19.1.2017г.
174 НОХД No 151/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.В.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 10.11.2016г.
Н.В.Г.
Мотиви от 10.11.2016г.
В законна сила на 18.11.2016г.
175 Гражданско дело No 312/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Й.М.,
Б.Д.М.
В.И.Я. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.Й.М., ЕГН **********,*** за защита срещу домашно насилие, извършено на 21.09.2016 год. чрез налагане на мерки по чл. 5 от ЗЗДН по отношение на В.И.Я., ЕГН **********,***, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Й.М., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд гр. Дряново в размер на 25 лв (двадесет и пет лева). ОСЪЖДА М.Й.М., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА В.И.Я., с ЕГН **********,*** СУМАТА 400 (четиристотин) лв. – разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. Препис от решението да се връчи на страните. Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от датата на обявяването му на страните – 11.11.2016г.
В законна сила на 22.12.2016г.
176 АНД No 124/2016 ДИТ ЕС ДИ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.11.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 1.12.2016г.
177 АНД No 128/2016 ИААА Т.П.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.11.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 28.2.2017г.
178 НОХД No 127/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.С.Д.,
Р.В.Ю.,
Ц.Г.И.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 14.11.2016г.
К.С.Д.
Р.В.Ю.
Ц.Г.И.
Мотиви от 1.12.2016г.
В законна сила на 23.1.2017г.
179 Гражданско дело No 316/2016 Искове за развод и недействителност на брака С.П.П. Т.Й.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.11.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД по взаимно съгласие на граждански брак, сключен с акт за граждански брак № ***/ ***г., съставен от община Дряново между С.П.П., ЕГН **********,*** и Т.Й.А., ЕГН **********,***. ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на молителите, находящо се в град ***, ***, било под наем. Относно имуществените отношения - придобитите по време на брака недвижими имоти и МПС ще останат в режим на обикновена съсобственост. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име А.. ОСЪЖДА Т.Й.А., ЕГН **********,***. *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.11.2016г.
180 АНД No 140/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Д.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.11.2016г.
С.Д.С.
Мотиви от 18.11.2016г.
В законна сила на 1.12.2016г.
181 НЧХД No 132/2016 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) С.Н.С. И.В.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 17.11.2016г.
В законна сила на 5.12.2016г.
182 Гражданско дело No 103/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД ПОЛИ ПР И М-П ООД,
П.Д.Б.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.11.2016г.
В законна сила на 9.5.2017г.
183 Гражданско дело No 327/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.11.2016г.
НАСТАНЯВА детето В.К.Н., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, в професионално приемно семейство на М.Д.М., с ЕГН **********, и М.В.М., с ЕГН **********, с адрес ***, със срок на настаняване настаняване до 21.09.2018 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето В.К.Н. с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на родителите М.В.Г. - Н., с ЕГН **********, от гр. ***, *** и К.Н.Н., с ЕГН **********,***, с детето В.К.Н., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, всеки първи и трети петък от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ОЗД в присъствието на социален работник или в приемното семейство. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила на 2.12.2016г.
184 НОХД No 134/2016 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.С.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 21.11.2016г.
Н.С.С.
Мотиви от 7.12.2016г.
В законна сила на 17.2.2017г.
185 НОХД No 156/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ш.Е.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 21.11.2016г.
Ш.Е.М.
В законна сила на 21.11.2016г.
186 АНД No 150/2016 МВР И.Г.И. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.11.2016г.
НП-отменено
В законна сила на 20.12.2016г.
187 НОХД No 155/2016 Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.К.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 25.11.2016г.
М.К.М.
Мотиви от 25.11.2016г.
В законна сила на 5.12.2016г.
188 НОХД No 148/2016 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.С.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 28.11.2016г.
Д.С.Д.
Мотиви от 13.12.2016г.
В законна сила на 14.12.2016г.
189 Гражданско дело No 310/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Й.М. В.И.Я. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 29.11.2016г.
В законна сила на 29.11.2016г.
190 НОХД No 143/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.А.Р. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 1.12.2016г.
Е.А.Р.
В законна сила на 1.12.2016г.
191 АНД No 90/2016 Общини М.П.П. ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.12.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 27.12.2016г.
192 Гражданско дело No 369/2016 Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Н.К. В.А.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 8.12.2016г.
В законна сила на 22.12.2016г.
193 Гражданско дело No 358/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.12.2016г.
В законна сила на 27.12.2016г.
194 НОХД No 137/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.М.М.,
И.Р.П.,
А.Р.Б.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 15.12.2016г.
С.М.М.
И.Р.П.
А.Р.Б.
Мотиви от 30.12.2016г.
В законна сила на 3.1.2017г.
195 АНД No 145/2016 РИОСВ ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 20.12.2016г.
НП-потвърдено
В законна сила на 12.4.2017г.
196 Гражданско дело No 359/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила на 6.1.2017г.
197 Гражданско дело No 278/2016 Искове за развод и недействителност на брака Е.И.К. Б.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Е.И.К., с ЕГН **********,*** и Б.В.К., с ЕГН **********,***, сключен на *** г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № ***/*** г. на Община Дряново, като дълбоко и непоправимо разстроен. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК относно упражняването на родителските права, както следва: Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете И. Е.К., с ЕГН ********** се ПРЕДОСТАВЯТ на майката Б.В.К., с ЕГН **********,***. Местоживеенето на детето И. Е.К., с ЕГН **********, се определя на адреса на майката Б.В.К., с ЕГН **********,***. Режимът на лични отношения между бащата Е.И.К., с ЕГН **********,*** *** с детето И. Е.К., с ЕГН **********, се определя както следва: всяка трета седмица от месеца от 16,00 ч. в петък до 18,00 ч. в неделя, както и три седмици през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, през официалните празници детето ще бъде последователно при всеки един от родителите. Бащата Е.И.К., с ЕГН **********,*** ***, ЩЕ ЗАПЛАЩА на детето си И. Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Б.В.К., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 110.00 лв. (сто и десет лева), ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от 01.12.2016 г. по посочена от майката банкова сметка ***. След развода Б.В.К. ще запази брачното си фамилно име К.. ОСЪЖДА Б.В.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). ОСЪЖДА Е.И.К., с ЕГН **********,*** ***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 79.20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила на 31.1.2017г.
198 Гражданско дело No 302/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.О.А. Т.Ц.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето К.Й. А., с ЕГН **********, на бащата Й.О.А., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето К.Й. А., с ЕГН **********, при бащата Й.О.А., с ЕГН **********, на адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, с детето К.Й. А., с ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, когато ще има право да го взема при себе си с преспиване, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето си К.Й. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Й.О.А., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 105,00 лв. (сто и пет лева), считано от 08.09.2016 г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване, на основание чл. 143 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 120 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на детето си К.Й. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Й.О.А., с ЕГН **********,***, сумата от 378 лв. (триста седемдесет и осем лева), представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 19.05.2016 г. до 08.09.2016 г., в размер от 105 лв. месечно, на основание чл. 149 от СК, като отхвърля иска за разликата до пълния претендиран размер от 120 лв. на месец, като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдените издръжки, на осн. чл. 242, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА Т.Ц.Г., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху присъдените издръжки в общ размер от 166.32 лв. (сто шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) чрез Дряновски районен съд. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила на 25.1.2017г.
199 Гражданско дело No 425/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила на 12.1.2017г.
200 Гражданско дело No 426/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила на 12.1.2017г.
201 Гражданско дело No 439/2016 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Ш.И.,
Л.В.П.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Е.Ш.И., с ЕГН **********,*** и Л.В.П., с ЕГН **********,*** ***, сключен на *** г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № ***/*** г. на общ. Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака Е.Ш.И. ще носи предбрачното и брачното си фамилно име – И.. Съпрузите нямат родени от брака деца. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Съпрузите нямат семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова. Съпрузите нямат придобито имущество по време на брака и нямат спорове за делба на такова. ОСЪЖДА Е.Ш.И., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 29.12.2016г.
202 Гражданско дело No 319/2016 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.А.А.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.12.2016г.
В законна сила на 2.5.2017г.
203 АНД No 126/2016 Общини Е.Л.Е. ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.12.2016г.
НП-изменено
В законна сила на 3.4.2017г.