П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 18.08.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 18.08.2015 година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

                                      

при участието на секретаря Г.Г. и прокурор Г.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 100 по описа за 2015 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 14,11 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Дряново, редовно уведомени, се явява прокурор Г.Г..

Обвиняемият С.К.К., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р.И. ***, назначен за служебен защитник с Определение № 60 от 07.08.2015 г. по ЧНД № 96/2015 г. на ДРС.

На основание чл. 274, ал. 1 и чл. 275, ал. 1 от НПК Председателят разяснява на страните правото им на отвод на състава на съда, прокурора и съдебния секретар, както и правото да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Обвиняемият С.К.К. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 100/2015 г. по описа на ДРС.

Сне се самоличността на обвиняемия по лична карта, както следва:

С.К.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, от гр. ***, ул. ***, разведен, неосъждан, средно образование, не работи, ЕГН **********.

Председателят докладва постъпилото споразумение между К.С. прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. Р.И., служебен защитник на С.К.К. и обвиняемия по Бързо производство № ЗМ 102/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново С.К.К..

Прокурор Г. – Поддържам споразумението. На основание чл. 381 от НПК, със защитника и обвиняемия е постигнато споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение.

Адв. И. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

Обвиняемият С.К.К. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият С.К.К. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Извършил съм това, което е описано в споразумението. Запознат съм, че ако споразумението се одобри ще се считам за осъждан. Съгласен съм с това споразумение, като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът диктува вписване на съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението прокурор Г.Г., защитникът адв. Р.И. *** и обвиняемият С.К.К., в съдебния протокол, съгласно което:

Обвиняемият С.К.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, от гр. *** ул. ***, разведен, неосъждан, средно образование, не работи, ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина пряк умисъл в това, че след като със Заповед за защита от домашно насилие № 4/18.05.2015 г., издадена на основание Решение № 44/18.05.2015 г. по гр. дело № 149/2015 г. на Районен съд - Дряново, връчена му на 18.05.2015 г. и влязла в сила на 26.05.2015 г., е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си Р.Р.Х.-К., ЕГН **********,***, и му е забранено да приближава Р.Р.Х.-К. и жилището, в което тя живее в гр. ***, ул. ***, на разстояние по-малко от 100 /сто/ метра,  за срок от три месеца, считано от 18.05.2015 г., на 27.05.2015 г., около 11,15 часа не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие № 4/18.05.2015 г. по гр. дело № 149/2015 г. на Районен съд - Дряново, като влязъл в жилището на ул. *** в гр. ***, блъскал намиращата се в него Р.К., взел мобилните ѝ телефони, личните ѝ документи, ключовете за жилището и други нейни вещи и около 11,30 часа напуснал жилището, като заключил съпругата си в него, с което е извършил престъпление по чл. 296, ал. 1, предл. 2 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 4 от НПК във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност два пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

Причинени от деянието имуществени вреди няма.

Веществени доказателства по делото няма.

Разноски не са направени.

 

 

          ПРОКУРОР:..........................              ЗАЩИТНИК: ......................

             /Г.Г./                        /Р.И./

 

 

                               ОБВИНЯЕМ:............................   

                                                 /С.К./                         

          

          След като окончателния текст на споразумението бе подписан от прокурора, защитника и обвиняемия С.К.К., съдът намира, че същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Споразумението съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК, вследствие на престъплението не са настъпили съставомерни вреди. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от него престъпление по чл. 296, ал. 1, предл. 2 от НК и наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г.Г. –прокурор при Районна прокуратура – Дряново, адв. Р.И.,***, служебен защитник на обвиняемия С.К.К. и обвиняемия С.К.К..

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело № 100/2015 год. по описа на Районен съд – Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 21.07.2015 г. по Бързо производство № ЗМ 102/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – Дряново спрямо обвиняемия С.К.К., с ЕГН ********** мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,18 ч.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: