П Р О Т О К О Л

 гр. Дряново, 09.06.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 09.06.2015 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

 

при участието на секретаря К.Д. и Районен прокурор К.С. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 69 по описа за 2015 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 11,45 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно уведомени, се явява Районен прокурор К.С..

Обвиняемият П.Г.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р.И. ***, с пълномощно приложено по досъдебното производство.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274, ал. 1 и 275, ал. 1 от НПК относно правото им да направят отвод на съдебния състав, прокурора и секретар-протоколиста, както и да направят нови искания по доказателства и хода на съдебното следствие.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор – Нямам възражение по състава на съда. Да се даде ход на делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Обвиняемият П.Г.С. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 69/2015 г. по описа на ДРС и го докладва.

Сне се самоличността на обвиняемия както следва:

П.Г.С. – роден на *** г. в гр. Дряново, местожит. гр. Дряново, ул. ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

Председателят докладва постъпилото споразумение между присъстващите в съдебно заседание – К.С. - Районен прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. Р.И., договорен защитник на П.Г.С., обвиняем по Бързо производство № ЗМ 104/2015 год. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

Районен прокурор – Поддържам споразумението. На основание чл. 381 от НПК, със защитника и обвиняемия сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение.

Адв. И. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

Обвиняемият П.Г.С. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият П.Г.С. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Запознат съм, че ако споразумението се одобри ще се считам за осъждан на “пробация”. Съгласен съм с това споразумение, като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът диктува вписване на съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението Районен прокурор К.С., защитникът адв. Р.И. *** и обвиняемият П.Г.С., в съдебния протокол, съгласно което:

Обвиняемият П.Г.С., роден на *** г. в гр. Дряново, местожит. гр. Дряново, ул. ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН, при форма на вина пряк умисъл за това, че на 29.05.2015 г., около 05,20 часа, в гр. Дряново, по ул."Шипка" № 10 управлявал лек автомобил „Роувър 200" с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410" с ARMS 0172, с което е извършил престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 381, ал. 4 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК, му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

Причинени от деянието имуществени вреди няма.

Веществени доказателства по делото няма.

Разноски не са направени. 

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:........................       ЗАЩИТНИК: ......................   

                   /К.С./                              /Р.И./

 

      

    ОБВИНЯЕМ:............................

                                          /П.С./

 

След като окончателния текст на споразумението бе подписано от прокурора, защитника и обвиняемия П.Г.С., съдът намира, че същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Споразумението съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК, вследствие на престъплението не са настъпили съставомерни вреди. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК, а именно и основно целта на индивидуалната превенция по отношение на обвиняемия.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между К.С. – Районен прокурор при Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. Р.И. ***, договорен защитник на обвиняемия П.Г.С. и обвиняемия П.Г.С. по приложеното бързо производство № ЗМ 104/2015 година по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело  № 69/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 03.06.2015 г. по бързо производство № ЗМ 104/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново спрямо обвиняемия П.Г.С., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,58  ч.                                        

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                  СЕКРЕТАР: