П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 28.04.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 28.04.2015 година в състав:

                                        

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРИЕТА СПАСОВА

                                    

при участието на секретаря Г.Г. и Районен прокурор К.С. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 51 по описа за 2015 година, докладвано от съдия СПАСОВА.

На поименно повикване в 13,40 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново се явява Районен прокурор К.С..

Обвиняемият Р.Ш.Р., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Р. ***, назначен за служебен защитник.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274, ал. 1 и чл. 275, ал. 1 от НПК относно правото им на отвод на състава на съда, прокурора, съдебния секретар,  както и правото да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Районен прокурор – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. Р. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на обвиняемия, както следва:

Р.Ш.Р. – роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********.

Съдът провери самоличността на обвиняемия по представения документ за самоличност лична карта № ***.

 Председателят докладва постъпилото споразумение между присъстващите в съдебно заседание – К.С. - Районен прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. М. Р., защитник на Р.Ш.Р., обвиняем по Бързо производство № 10/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

Районен прокурор – Поддържам споразумението, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Моля в окончателното съдържание на споразумението, което ще запишете в съдебния протокол да се добави след думите : “ негова собственост” “без съответно Свидетелство за управление”, а след думите “на 11.08.2014 г.” “за управление на МПС без съответно свидетелство”.

Адв. Р. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите. Обвиняемият е подписал декларация, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм да се допълни текста на споразумението, така както предложи прокуратурата.

Обвиняемият, лично – Поддържам споразумението и моля да го одобрите. Да се допълни текста на споразумението.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият Р.Ш.Р. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Запознат съм, че ако споразумението се одобри, ще влезе в сила веднага и ще се считам за осъждан на “Пробация”. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът намира, че в съдебния протокол следва да се впише съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението Районна прокуратура Дряново – Районен прокурор К.С. и защитника адв. Р. ***, назначен по Бързо производство № 10/2015 година по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на споразумението постигнато между Районна прокуратура Дряново и адв. Р. като защитник на обвиняемия, съгласно което:

Обвиняемият Р.Ш.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 24.01.2015 г., около 13,20 часа,  в гр. Дряново, на кръстовище ул. “Райна Княгиня” и ул. “Г. С. Раковски”, управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег. № ***, негова собственост, без съответно Свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 14-0258-000250 от 16.07.2014 г. на Началник РУ “Полиция” – Дряново, влязло в сила на 11.08.2014 г. за управление на МПС без съответно свидетелство, с което е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2, във вр. ал. 1 от НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вина пряк умисъл. На основание чл. 343 в, ал. 2, вр с ал. 1 от НК, вр. чл. 381, ал. 4 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, на обвиняемия се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца с периодичност два пъти седмично, 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

От деянието няма причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото няма.

По делото няма направени разноски.

Обвиняемият декларира, че е съгласен със съдържанието на постигнатото споразумение, разбира последиците от същото, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

ПРОКУРОР:...........................        ЗАЩИТНИК: .......................

                 /К.С./                          /М.Р./

 

 

        ОБВИНЯЕМ:............................

                                            /Р.Р./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение е законосъобразно и не противоречи на морала, поради което следва да бъде одобрено. Същото съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и наложено в този вид и размери ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение  между  Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. Р.,***, като защитник на обвиняемия Р.Ш.Р. по приложеното Бързо производство № 10/2015 година по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда. 

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело  № 51/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 30.01.2015 г. по Бързо производство № 10/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново спрямо обвиняемия Р.Ш.Р., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13,55 ч.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: