Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

Гр. Дряново, 18.03.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

 

При участието на секретаря К.

Д. и на прокурора ......., като разгледа докладваното от съдия ДИШЕВА АНД № 33 по описа за 2015 година, въз основа на данните по делото и закона

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА нарушителя М.Е.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2015г. около 10,30 часа пред сградата на РУП - гр. Дряново, извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на удар с юмрук в лицевата част на главата на И.Р.Р., ЕГН **********,*** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, поради което на основание чл. 6, ал.1, б. “а” във вр. с чл. 1, ал.1, т.2 от УБДХ му налага административно наказание “ГЛОБА” в полза на държавата в размер на 100 /сто/ лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 24-часов срок от обявяването му днес в 16:25 ч. пред Окръжен съд-Габрово.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     

МОТИВИ по АНД № 33/2015г. на ДРС

 

            Производството е по реда на чл. 4 и сл. от УБДХ. Образувано е пред Районен съд – Дряново по внесен от РУП-Дряново Акт за констатиране на дребно хулиганство против лицето М.Е.М. ***, за това, че 18.03.2015г. около 10,30 часа пред сградата на РУП - гр. Дряново, извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на удар с юмрук в лицевата част на главата на И.Р.Р., ЕГН **********,*** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

Районна прокуратура- Дряново, редовно уведомена, не изпраща свой представител.

М.Е.М. се явява лично в съдебно заседание, като не оспорва отразеното в Акта за констатиране на дребно хулиганство. Изразява съжаление за случилото се.

След преценка на доказателствата по делото съдът намира за установено следното от фактическа страна:

От 06.03.2015г. непълнолетната свидетелка Р.С.А., на 16 г., от с. ***, общ. *** *** със съгласието на родителите си заживяла заедно с М.Е.М. ***. На 17.03.2015 г. родителите на Р.С.А. - свидетелите С.А.Й. и И.Р.Р. поканили дъщеря си и М.Е.М. на гости в с. ***. Св. И.Р. заявил, че вече не е съгласен дъщеря му да живее с М.М.. Последният си тръгнал, но по пътя му се обадила св. Р.А. и го помолила да се върне и да я вземе със себе си, което той сторил и двамата тръгнали за гр. Дряново. След като св. И.Р. разбрал, че дъщеря му е заминала с М.М., уведомил полицията за бягството на дъщеря си. На влизане в гр. Дряново М.М. и св. Р.А. били спрени от полицейски служители и доведени пред сградата на РУП гр. Дряново. На сутринта там пристигнали и родителите на св. Р.А.. След като всички дали обяснения по случилото се предната вечер, на излизане и пред сградата на РУП гр. Дряново, св. И.Р. казал на брата на М.М., че ще си “вземе” Р., след което му заявил, че “ще събере пет коли и ще дойде в гр. Дряново”.Тази реплика била чута от М.М., след което той нанесъл удар с юмрук в лицевата част на главата на И.Р. и бил задържан в РУП гр. Дряново.

Така описаната фактическа обстановка не се оспорва от страна на нарушителя М.. Същият признава, че е извършил отразеното в акта. Заявява, че съжалява за стореното, критичен е към  извършеното.

            С оглед изложеното, съдът намира, че М. е извършил непристойна проява, нарушаваща обществения ред и спокойствие, което деяние представлява дребно хулиганство по смисъла на чл. 1 от УБДХ.

Съдът като взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, намира, че деянието се характеризира с ниска степен на обществена опасност. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете изразеното съжаление за стореното, критичното отношение към извършеното.

С оглед изложеното съдът отчете превес на смекчаващи вината обстоятелства. При  определяне вида и размера на наказанието съдът отчете всички обстоятелства имащи значение при определянето му. Преценявайки всички тези обстоятелства и степента на обществена опасност на деянието и дееца, съдът счита, че следва да бъде определено наказание в минималния възможен размер от 100 лева.   

Така определеното по вид и размер наказание съдът счита за справедливо, съответно на извършеното и че същото ще постигне предвидените от закона цели.

            В този смисъл съдът постанови съдебният си акт.

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: