Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

13

гр. Дряново, 01.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                              

                   Дряновският районен съд в публично заседание на 23.02.2015 година в състав :

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията АНД № 5 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взема предвид:

 

Жалба срещу наказателно постановление (НП) № С-10/ 17.12.2014г. на *** на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. ***.

Жалбоподателят “***” ООД обжалва издаденото НП, с което му е наложена еднократна санкция в размер на 6747 лв за периода от 08.10.2014г. до 07.11.2014г. Твърди, че нарушението, констатирани от преворяващите от РИОСВ е следствие от констатиран инцидентен технологичен разлив, т. е. отклонението от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) е относимо единствено за 08.102.2014г., като нарушението не е установено по несъмнен начин за визирания в НП период. Посочва, че е допуснато съществено нарушение на материалния закон – чл. 69а, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като не е посочен документът по т. 4 – предложение за налагане на санкция. Допуснато е несъответствие между описанието на нарушението и правната му квалификация, която счита, че следва да бъде по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите (ЗВ), а не по чл. 48, ал. 1, т. 3 от същия закон. Намира, че административнонаказващият орган в противоречие с разпоредбата на чл. 17 от ЗАНН двукратно ги санкционира за едно и също нарушение. С НП № С-02/ 03.02.2011г. е определена текуща санкция в общ размер от 186 лв на месец, считано от 02.12.2010г., която дружеството е изпълнявало системно. Моли съда до отмени обжалваното НП като незаконосъобразно на посочените основания.

В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподатателя юрисконсулт В. Х. поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата –  РИОСВ гр. ***, чрез пълномощника юрисконсулт Д. Д. счита жалбата за неоснователна. Посочва, че възраженията на жалбоподателя са неоснователни.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства от съвкупната преценка, на които съдът установи следната фактическа обстановка :

На дружеството жалбоподател е издадено разрешително № 13120013/27.08.2007 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съгласно който може да ползва река Дряновска за заустване на производствени отпадъчни води от експлоатация на обект Мандра, с. Соколово, общ. Дряново със срок до 29.12.2013г.

С Решение № 1209/ 01.11.2013г. на Басейнова дирекция за управление па водите Дунавски район с център Плевен е продължен срокът на действие на разрешителното до 29.12.2019г. и е изменено разрешително № 13120013/ 27.08.2007 г. В решението за изменение в раздел “Други данни” са определени ИЕО по потоци и места за заустване по конкретни показатели, като срокът за достигане на тези ограничения е определен от началото на действие на разрешителното.

Със Заповед № РД - 955/18.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден списък на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти през 2014г., които са включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. Под № 21 в списъка е включен обектът на „***” ООД –Млекопреработващо предприятие Мандра в  с. Соколово, общ. Дряново.

С НП № С-02/ 03.02.2011г. на *** на РИОСВ гр. *** на “***” ООД на основание чл. 69 и чл. 69а от ЗООС и чл. 1 и чл. 14 от Наредбата за предела за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ бр. 69/ 2003г.) е наложена текуща санкция в размер на 186 лв на месец, считано от 02.12.2010г. за превишаване ИЕО в Разрешително за заустване № 13140027/ 27.08.2007г. по показатели БПК5 – 4,2 пъти над ИЕО, ХПК – 1,4 пъти над ИЕО и мазнини – 1,2 пъти над ИЕО и замърсяване водите на р. Дряновска – ІІ категория водоприемник.

Със заповед № С-02-01/ 16.12.2014г. на *** на РИОСВ гр. *** е отменена наложената с НП № С-02/ 03.02.2011г. на *** на РИОСВ гр. *** текуща санкция в общ размер на 186 лв на месец, считано от 02.12.2014г.

На 08.10.2014 г. била извършена планова проверка от служители на РИОСВ гр. *** на обект Млекопреработващо предприятие в с. Соколово, общ. Дряново, при която се установило, че не е изпълнено предписанието в разрешителното да се осигури измерването на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройствоВ седемдневен срок от монтирането му да се уведоми Басейнова дирекция с център Плевен и РИОСВ гр. *** с цел удостоверяване изправността и записване и отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ. Взета е водна проба от отпадъчните води след пречиствателната станция непосредствено преди заустване във водоприемник. Констатациите са отразени в Протокол за проверка № ОВ-АМ-67/ 08.10.2014 г.

За взетата водна проба е съставен протокол за вземане на извадка от води № 609/ 08.10.2014г. Резултатите са отразени в представения Протокол от изпитване № 05-0504/ 04.11.2014г. на Регионална лаборатория *** при Изпълнителна агенция по околна среда.

Въз основа на протокол за проверка № ОВ-АМ-67/ 08.10.2014г. на РИОСВ, гр. *** и протокол за изпитване № 05-0504/ 04.11.2014г. на Регионална лаборатория *** е съставен Констативен протокол № ОВ – АМ-79 от св. М. в присъствието на св. Д. и представител на дружеството жалбоподател. В същото се посочва, че е установено, че в р. Дряновска, поречие на р. Янтра се заустват производствени отпадъчни води от Млекопреработващо предприятие в с. Соколово, които съгласно резултатите от протокол за изпитване № 05-0504/ 04.11.2014г. на взета водна проба на 08.10.2014г.  не отговарят на ИЕО, поставени в Решение № 1209/ 01.11.2013г., издадено от Басейнова дирекция с център Плевен по следните показатели :

1.      Активна реакция pH – 4,88 при ИЕО – 6,0 – 9,0;

2.      Неразтворени вещества – 326 mg/ dm³ при ИЕО – 50 mg/ dm³, 5,5 пъти над ИЕО;

3.      БПК5 – 2022 mg/ dm³ при ИЕО – 50 mg/ dm³, 39,4 пъти над ИЕО;

4.      ХПК – 5530 mg/ dm³ при ИЕО – 250 mg/ dm³, 21,1 пъти над ИЕО;

5.      Мазнини – 82 mg/ dm³ при ИЕО – 10 mg/ dm³, 7,2 пъти над ИЕО.

Към момента на вземане на водна проба няма монтирано измервателно устройство. Количеството на заустваните отпадъци са определя съгласно Разрешително за заустване на отпадъчни води № 13120013/ 27.08.2008г. Q ср. ден. 85 м³/ ден. Деянието съставлява нарушение по чл. 69, ал. 5 от ЗООС, чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, във връзка с определените ИЕО.

Обжалваното НП е издадено на 16.12.2014г. от *** на РИОСВ гр. *** въз основа на материалите, съдържащи се в администратинонаказателната преписка, образувана във връзка с Протокол за проверка № ОВ – АМ – 67/ 08.10.2014г. по повод на извършена на 08.10.2014г. планова проверка, при която е констатирано следното : в р. Дряновска се заустват производствени отпадъчни води от Млекопреработващо предприятие в с. Соколово, които съгласно резултатите от протокол за изпитване № 05-0504/ 04.11.2014г. на взета водна проба на 08.10.2014г. не отговарят на ИЕО, поставени в Решение № 1209/ 01.11.2013г., издадено от Басейнова дирекция с център Плевен по следните показатели :

1.      Активна реакция pH – 4,88 при ИЕО – 6,0 – 9,0;

2.      Неразтворени вещества – 326 mg/ dm³ при ИЕО – 50 mg/ dm³, 5,5 пъти над ИЕО;

3.      БПК5 – 2022 mg/ dm³ при ИЕО – 50 mg/ dm³, 39,4 пъти над ИЕО;

4.      ХПК – 5530 mg/ dm³ при ИЕО – 250 mg/ dm³, 21,1 пъти над ИЕО;

5.      Мазнини – 82 mg/ dm³ при ИЕО – 10 mg/ dm³, 7,2 пъти над ИЕО.

В съответствие със справка – изчисление санкцията е с общ размер от 6747 лв, считано от 08.10.2014г. Изчисляването е направено за средномесечно работни дни 30 и 240 часа за един месец, съгласно Наредба за размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/ или при неспазване на определените емисионни ограничения.

С писмо вх. № 4058/ 02.12.2014г. от Млекопреработвателно предприятие “***” ООД е изпратено копие на Протокол от изпитване № 0-322/ 14.11.2014г. във връзка с изпълнение на изискванията на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 13120013/ 27.08.2007г. на Басейнова дирекция с център Плевен. Резултатите от собствения мониторинг показват, че се изпълняват ИЕО по всички показатели. Пробата е взета на 08.11.2014г. и на тази дата е установено с изпитването, че няма надвишения на ИЕО. Изчислената еднократна санкция от 08.10.2014г. до 07.11.2014г. включително и време в работни часова 248 часа е 6971 лв.

Деянието съставлява нарушение по чл. 69, ал. 5 от ЗООС, чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, във връзка с определените ИЕО съгласно Решение № 1209/ 01.11.2013г. за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхности води № 13120013/ 27.08.2007г., издадено от *** на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. На основание чл. 69 от ЗООС, във вр. чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 5, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените норми и ограничения (ДВ бр. 70/ 2011г.) на дружеството жалбоподател е наложена еднократна санкция в размер на 6 747 лв за периода от 08.10.2014г. до 07.11.2014г. за неспазване на ИЕО.

Видно от приложеното по делото известие за доставяне ИД PS 5002 0029X6 2 НП № С-10/ 17.12.2014г. е получено от представител на дружеството на 18.12.2014г.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена от надлежно лице (посочено в атакуваното НП като нарушител). По делото са налице доказателства, че НП е получено от жалбоподателя на 18.12.2014г., а жалбата е изпратена по пощата на 29.12.2014г. Поради което съдът приема, че жалбата е подадена в установения от закона 7- дневен срок (от връчване на НП) и до надлежния съд (по местоизвършване на твърдяното нарушение).

Разгледана по същество е неоснователна. 

При служебната проверка на издаденото НП съдът намира, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да нарушават правото на защита на административнонаказаното лице. Доводи за наличието им неоснователно са наведени  в жалбата, с която е сезиран съдът. Административнонаказателното производство е протекло при спазване изискванията на ЗООС и ЗАНН. Следва да се има предвид, че  административнонаказателната процедура в настоящия случай търпи отклонение от общия установен ред, разписан в ЗАНН. Производството започва със съставянето на изброените в чл. 69а, ал. 1 от ЗООС актове, изготвяни по образец, като не се съставя акт за установяване на административно нарушение. От приобщените по делото материали се установява, че компетентните органи са изготвили в съответната форма Протокол за проверка № ОВ-АМ-67/ 08.10.2014г., Протокол за вземане на извадка от води № 609/ 08.10.2014г., Протокол от изпитване № 05-0504/ 04.11.2014г., Констативен протокол № ОВ-АМ-79/ 17.11.2014г. и предложение за налагане на санкция.

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗООС при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения на едноличните търговци и на юридическите лица се налагат санкции. Съгласно чл.69а, ал. 1, т. 4 от ЗООС санкцията се налага въз основа на предложение от контролиращите длъжностни лица на Министерството на околната среда и водите за налагане на санкция, включващо вида, продължителността и причините за замърсяването или увреждането на околната среда, както и вида и размера на санкцията. Такова предложение е направено от свидетеля М., поради което възражението на жалбоподателя за допуснато нарушение по чл. 69а, ал. 1, т. 4 от ЗООС е неоснователно.

Извършеното от жалбоподателя нарушение е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган по чл. 69, ал. 5 от ЗООС, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ и се изразява в установено по време на проверката на 08.10.2014г. превишаването на определените ИЕО на вредни вещества в отпадъчните води, зауствани във водния обект съгласно издаденото Решение № 1209/ 01.11.2013г. по следните показатели : активна реакция ph, неразтворени вещества, ХПК, БПК5 и мазнини.

Възражението на жалбоподателя, че НП е издадено в противоречие с разпоредбата на чл. 17 от ЗАНН съдът намира за неоснователно. Действително с НП № С-02/ 03.02.2011г. на жалбоподателя е наложена текуща санкция в размер на 186 лв месечно, считано от 02.12.2010г. за същото нарушение по чл. 69 от ЗООС, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, изразяващо се в констатирано несъответствие на отпадъчните води след пречиствателната станция за отпадъчни води на Млекопреработващо предприятие с. Соколово, зауствани във водоприемника р. Дряновска на ИЕО по показатели БПК5, ХПК и  мазнини. Наложената текуща санкция е отменена със заповед № С-02-01/ 16.12.2014г. на *** на РИОСВ гр. ***.

Не се спори по делото, че установените превишения на ИЕО при проверката на 08.10.2014г. са били в пъти повече от тези, установени при проверката на 02.12.2010г., за които е била наложена текуща санкция с НП № С-02/ 03.02.2011г. Поради което съдът намира, че правилно административно-наказващият орган е съобразил хипотезата на чл. 69, ал. 9, вр. с ал. 8, вр. с чл. 69а и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, като е издал именно НП, с което се налага нова санкция. Наложената предходна текуща санкция на дружеството е била отменена с цитираната по-горе заповед № С-02-01/ 16.12.2014г.

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 5 от ЗООС санкциите по ал. 1 са еднократни или текущи, като последните са с фиксиран размер или нарастващи. Размерът на санкцията се определя по реда на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения (за краткост Наредбата) и се налага от датата на проверката, в случая 08.10.2014 г. Административно наказващият орган законосъобразно е приложил разпоредбата на чл. 19, ал. 1, вр. чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата и правилно е определил размера на санкцията съобразно формулата по т. 2 от Приложение № 1 към чл. 19, ал. 4 от същата, подробно описан в “Справка – изчисление”, приета като доказателство по делото.

Осъщественото от жалбоподателя нарушение не представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. В този смисъл съдът споделя съображенията на административнонаказващия орган, посочени в обжалваното НП.

С оглед изложеното по-горе съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде потвърдено, като обосновано и законосъобразно. 

    Воден от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № С-10/ 17.12.2014 г. на *** на РИОСВ - ***, с което на „Чех-99” ООД, ЕИК 104105918, със седалище и адрес на управление гр. ***, обл. ***, ул. ***, представлявано от управителя Й.Й.Н., за извършено нарушение на чл. 69, ал. 5 от ЗООС, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗН на основание чл. 69 от ЗООС е наложена еднократна санкция в размер на 6 747 лв за периода от 08.10.2014г. до 07.11.2014г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- гр. Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните.

                       

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: