Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

гр.Дряново, 09.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновски районен съд, в публично съдебно заседание на осми януари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                 Председател: Емилия Дишева

 при участието на секретаря К.Д., разгледа докладваното от съдия Дишева А. Н.Д № 168 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на  чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от Б.С.М. ***, срещу Наказателно постановление № 404 от 26.11.2014 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Велико Търново, с което на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, за нарушение на чл. 257, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000лв. Твърди се, че наказателното постановление е незаконосъобразно и се иска неговата отмяна. В съдебно заседание жалбоподателят лично и чрез процесуалния си представител адв. С. поддържа жалбата. Навеждат се допълнителни доводи, че жалбоподателят не е осъществил вмененото му нарушение, тъй като при издаването на позволителното за сеч е имало одобрен технологичен план, който в последствие се е наложило да бъде променен.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата с аргумент, че при извършената проверка не е бил представен предходен одобрен технологичен план към датата на издаване на позволителното за сеч, а от друга страна било недопустимо за едно сечище да има два одобрени технологични плана.

Жалбата като подадена от надлежна страна, в законоустановения 7-дневен срок е процесуално допустима и следва да се разгледа по същество.

След съвкупната преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 09.09.2014 г. служители на РДГ – В. Търново извършили комплексна проверка на ДГС – гр. Плачковци. При проверката жалбоподателят Б.М. на длъжност *** в ДГС – гр. Плачковци предоставил документация за определени сечища, между които и документацията за сечище отдел № 281, подотдел С, в землището на с. Гостилица, съдържаща

Позволително за сеч № 0151615 от 03.01.2014 г.; Технологичен план за добив на дървесина от отдел 281, подотдел „с". землище Гостилица, общ. Дряново, одобрен на 06.01.2014г. и Карнет-опис за извършеното маркиране за отдел 281, подотдел .,с'", землище Гостилица от 03.01.2014 г. За резултатите от проверката бил съставен Констативен протокол Серия В № 002801 от 09.09.2014 г., в който проверяващите констатирали, че Б.С.М., *** при ТП ДГС „Плачковци" е издал на 03.01.2014 г. позволително за сеч № 0151615/03.01.2014 г. за отдел 281, подотдел "с" без да има одобрен технологичен план за добив на дървесина, като същият е одобрен на 06.01.2014г.

Св. М., в присъствието на св. Н., съставил акт за установяване на административно нарушение Серия В № 003178 от 09.09.2014 г. против Б.С.М., за това, че на 03.01.2014 г. издал документ - позволително за сеч № 0151615/03.01.2014 г. за отдел 281, подотдел "с" без да има одобрен технологичен план за добив на дървесина, с което  нарушил чл. 257, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите.

Актът е подписан от жалбоподателя, който е посочил, че ще представи писмени обяснения в срок.

В срок жалбоподателят е депозирал възражение вх. № 3746/11.09.2014 г. срещу така съставения АУАН, в което е посочил, че на 03.01.2014г. е издал описаното в акта позволително за сеч № 0151615 за отд. 281 „с”, като към тази дата е имало карнет-опис и одобрен технологичен план за това сечище. Тъй като в позволителното за сеч, било записано, че начинът на почистване на сечището е „събиране на отпадъците на купчинки", а в одобрения на 03.01.2014г. технологичен план било посочено, че начинът на почистване на сечището е „разхвърляне на отпадъците по цялото сечище", това разминаване наложило промяна във вече одобрения технологичен план и бил съставен нов, в който като начин на почистване на сечището, бил отразен „събиране на отпадъците на купчинки", като новият план жалбоподателят одобрил на 06.01.2014г. Към възражението с приложени 2 броя технологични планове, одобрени съответно на 03.01.2014г. и 06.01.2014г.; 1 брой карнет-опис за отдел 281 „с" от 03.01.2014г. и констативен протокол за освидетелстване на насаждението № 156978/15.07.2014г.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление № 404 от 26.11.2014 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Велико Търново, с което на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, за нарушение на чл. 257, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000лв.

От показанията на св. В.Д.И., управител на фирмата, на която е издадено позволителното за сеч, се установява, че към момента на издаване на позволителното е имало одобрен технологичен план, който е бил предоставен на свидетеля заедно с позволителното. След като се запознал с документите, свидетелят открил несъответствие в технологичния план и позволителното за сеч, изразяващо се в начина на събиране на отпадъците - вършината от сечището. Несъответствието се състояло в това, че в технологичния план било посочено, че отпадъците трябва да се разхвърлят из сечището, а в позволителното, че трябва да се събират на купчини. Св. И. веднага се обадил на жалбоподателя, информирал го за несъответствието и поискал да бъде променен вече одобрения технологичен план, което жалбоподателя сторил, като бил съставен нов технологичен план, одобрен на 06.01.2014г., в който бил променен единствено начинът на почистване на сечището, а именно така, както било посочено в издаденото позволително, чрез събиране на отпадъците на купчини.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира, че както при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, така и при издаването на наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения, които да водят до неговата отмяна.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите, сечите се провеждат въз основа на писмено позволително, издадено от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, когато има одобрен карнет-опис и одобрен технологичен план за добив на дървесина, като съгласно чл. 257, ал. 2 от Закона за горите длъжностно лице, упражняващо частна лесовъдска практика, което издаде позволително за извършване на дейности в горски територии в нарушение на закона или подзаконовите актове по прилагането му, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лева.

При установената по делото фактическа обстановка, съдът приема, че констатациите в АУАН не съответстват на действителното положение, поради което не може да се приеме, че жалбоподателят е извършил твърдяното нарушение. От обясненията на жалбоподателя и от показанията на св. В. И., управител на фирмата, на която е издадено позволителното за сеч, се установява, че към момента на издаване на позволителното на 03.01.2014г. е имало одобрен на същата дата технологичен план, като в двата документа е имало несъответствие в начина на събиране на отпадъците след сечта. Това наложило в последствие технологичният план да бъде променен само досежно начина на почистване на сечището, а именно така, както било посочено в издаденото позволително, чрез събиране на отпадъците на купчини.

В тази насока е неоснователно възражението на процесуалния представител на наказващия орган, че било недопустимо за едно сечище да има два одобрени технологични плана. В чл. 53 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите изрично е предвидена възможността при необходимост от изменение на одобрения технологичен план да се изготвя и одобрява нов.

Поради изложеното съдът приема, че към датата на издаване на позволителното за сеч е имало одобрен на същата дата технологичен план, който в последствие се е наложило да бъде променен единствено относно начина на почистване на сечището. Обстоятелството, че първоначалния план не е представен при проверката не може да обуслови извод, че такъв не е съществувал, тъй като видно и от обясненията на жалбоподателя, проверяващите са поискали от него само действащите към момента технологични планове.

Поради изложеното, съдът счита, че жалбоподателят е извършил твърдяното нарушение и обжалваното НП, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 404 от 26.11.2014 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Велико Търново издадено против Б.С.М., с ЕГН **********, от гр. Дряново, ***, с което за извършено нарушение по чл. 257, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 1000лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                               

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: