Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

гр.Дряново, 22.12.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав: Председател: Емилия Дишева

при участието на секретаря К.Д. и прокурора ......, разгледа докладваното от съдия Дишева АНД № 114 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба от Д.И.Т. ***, против Наказателно постановление № 14-0258-000242 от 20.05.2014г. на Началника на РУ “Полиция”  Дряново, с което за нарушение на чл.175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП са му е наложени административни наказания глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца. Навеждат се оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, обосноваващи, според жалбоподателя, неговата отмяна. Излагат се съображения, че жалбоподателят не е осъществил състава на посоченото нарушение, като описаната фактическа обстановка не отговаряла на обективната истина. Прави се искане наказателното постановление да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата. Ответната страна РУ „Полиция” гр. Дряново не изпраща представител.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От фактическа страна:

На 28.04.14 г. полицейски екипи били разположени на ПП-5, км. 126, след изхода от гр. Дряново и провеждали СПО по метода на широкообхватния модел. Около 16. 22 часа забелязали, че лек автомобил „***" с peг. № *** навлиза без видима причина в насрещната лента за движение и го спрели за проверка. Автомобилът се управлявал от жалбоподателя Д.И.Т., а на седалката до него пътувал брат му, който слязъл от автомобила веднага след спирането му и се отдалечил. Полицейският служител св. Г. поискал за проверка документите на автомобила и жалбоподателят му представил СУМПС, талона на автомобила, талон за технически преглед и полица за застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”, при което свидетелят видял, че заедно с посочените документи жалбоподателят държи в ръка и контролния талон. При проверката се установило, че винетния стикер не е залепен на предното стъкло на автомобила, а е поставен на таблото. Св. Г. извикал жалбоподателя при патрулния автомобил, за  съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Жалбоподателя слязъл от автомобила си, заключил го и се отправил към полицейския автомобил. След като бил съставен актът за установяване на административно нарушение, свързано с незалепения винетен стикер, св. Г. поискал от жалбоподателя да му предаде контролния талон, при което жалбоподателят отговорил, че не го носи, а след това заявил, че е паднал между седалките на автомобила и не може да го намери. С. Г. поканил жалбоподателя да отключи автомобила си за да потърси талона, но жалбоподателят отказал да го направи, поради което жалбоподателят бил призован в РУ “Полиция”  Дряново да напише обяснения по случая. Тъй като жалбоподателят отказал да ползва и да отключи автомобила си бил закаран с патрулния автомобил до полицейското управление, където дал писмени обяснения, че не предал контролния талон, тъй като се бил заклещил между седалките.  Във връзка с това св. Г. в присъствиено на свидетелите  Герги Р. и Г.Г. съставил против жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение № 189/28.04.2014г., за това че при проверка е отказал да предаде контролния талон към СУМПС на органите за контрол – нарушение на чл.175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Началника на РУП –Дряново, в което административно-наказващият орган е възприел констатациите на актосъставителя и за нарушение на чл.175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложил на жалбоподателя следните административни наказания: глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от писмените и гласните доказателства по делото – показанията на разпитаните полицейски служители. Съдът кредитира с доверие тези показания, тъй като същите са достоверни, непротиворечиви, логични и кореспондират с останалите доказателства по делото - писмените обяснения, дадени от жалбоподателя, че  не предал контролния талон, тъй като се бил заклещил между седалките. Съдът не дава вяра на показанията на св. Р.Т., в частта в която твърди, че жалбоподателят не е отказвал да предаде контролния талон, а просто не го е носил. На първо място тези твърдения противоречат, както на показанията на полицейския служител св. Г., че е видял контролния талон в ръката на жалбоподателя в момента, в който му е предоставил другите, поискани документи, така и на писмените обяснения на жалбоподателя. На следващо място свидетелят е брат на жалбоподателя и съдът приема, че е заинтересован от изхода на делото и с показанията си цели единствено да подкрепи защитната версия на жалбоподателя, за да избегне съответното административно наказание.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Съгласно чл. 157, ал. 1 от ЗДвП при издаване на свидетелство за управление притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения. Съгласно ал. 6 от същата норма при съставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. Актът за нарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му. Съгласно чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП водач, който откаже да предаде документите си на органите за контрол се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

С оглед установеното, че на посочената дата, час и място на жалбоподателя е съставен акт за констатирано нарушение по ЗДвП и той е отказал да предаде контролния талон към СУМПС, съдът счита, че жалбоподателят е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на вмененото му нарушение по чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП. Съдът намира за неоснователно възражението, че неправилно е определена нарушената норма, и че същата е тази на чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Посочена норма касае хипотезата, когато водачът не носи  контролен талон, а в конкретния казус по делото безспорно се установи, че жалбоподателят е носил контролния талон, но е  отказал да го предаде на контролните органи след съставянето на акт за нарушение по ЗДвП, с което е нарушил именно чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП.

В случая наказващият орган е наложил наказания в средния, предвиден в закона размер - глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. В наказателното постановление обаче, не са изложени аргументи в подкрепа на налагане на наказания в размер над минимума, като липсват данни нарушението да е повторно, поради което наказанията следва да се определят в минималния предвиден в закона размер. Наложената глоба следва да бъде намалена от 100 лв. на 50 лв., а наказанието лишаване от право да управлява МПС, намалено от 3 месеца на 1 месец.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0258-000242 от 20.05.2014г. на Началника на РУ “Полиция”  Дряново, с което на Д.И.Т., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП са му наложени административни наказания глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 100 лв. на 50 (петдесет) лева и размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС от 3 месеца на 1 (един) месец.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                   

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: