О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

№ 294

гр. Дряново, 24.08.2015 г.

 

 

 Дряновският районен съд в закрито заседание на 24.08.2015г. в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕТА СПАСОВА

 

като сложи за разглеждане гражданско дело № 249 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С разпореждане от 17.07.2015г. по делото съдът е оставил исковата молба без движение, като е дал нов едноседмичен срок за изправяне на констатираните нередовности.

В дадения от съда срок, който е изтекъл на 29.07.2015г. (работен ден), не е депозирана молба от ищеца за изправяне на констатираните нередовности. Поради горното съдът намира, че дадените указания от Дряновския районен съд не са изпълнени в предвидения за това срок. Ищецът е бил предупреден, че при неизпълнение в срока делото ще бъде прекратено и исковата молба ще му бъде върната. Поради което съдът счита, че на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК поради неизправяне на недостатъците в срока следва исковата молба да бъде върната, а производството по настоящото гражданско дело - прекратено.

Воден от горното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ВРЪЩА подадената искова молба с вх. № 1540/ 26.06.2015г. по гражданско дело № 249/ 2015г. на Дряновския районен съд на ищеца Д.Ц.Р..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 249/ 2015г. по описа на Дряновския районен съд .

 

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен  срок от връчването му на ищеца чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд.

 

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: