О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

№ 144

гр. Дряново, 05.05.2015 г.

 

 

 Дряновският районен съд в закрито заседание на 05.05.2015г. в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕТА СПАСОВА

 

като сложи за разглеждане гражданско дело № 18 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С определение от 17.04.2015г. по делото съдът е оставил без уважение направеното искане на ищеца за спиране на производството по делото и е оставил исковата молба без движение, като е дал нов едноседмичен срок за изправяне на констатираните нередовности.

В дадения от съда срок, който е изтекъл на 29.04.2015г. (работен ден) с допълнителна молба от 28.04.2015г. (наречена молба – уточнение) ищецът е направил искане производството по делото да бъде спряно до влизане в законна сила на решението по гр. дело № 174/ 2014г. по описа на съда. Посочва, че делото е разделено от Дряновския районен съд, но не по негова вина. Двете дела са за един и същи иск и едни и същи страни и се разглеждат от един и същ съд.

 Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК съдът спира делото, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което има преюдициално значение за правилното решаване на спряното дело. Както настоящият състав на съда е посочил в определението си от 17.04.2015г. решението по гражданско дело № 174/2014г. няма да формира сила на присъдено нещо относно спорното право, предявено с настоящата искова молба, която да задължи съда да зачете тази сила при постановяване на решението по делото. Действително сумите, описани в настоящата искова молба и в молбата, депозирана по гр. дело № 174/ 2014г., се претендират във връзка с един и същ Договор за целево финансиране № 1377/ 11.02.2010г. Сумата от 650 лв  се твърди, че е призната, но невъзстановена сума във връзка със закупени 5 бр. пчелни кошери, докато исковата претенция от 400лв. по гр. дело № 174/ 2014г. е за закупени голи пчелни роеве. На следващо място сумата от 24 лв. се претендира за закупени препарати във връзка с изпълнението на същия договор, която сума не е възстановена от ответника. Поради което не са налице предпоставки за изменение на постановеното от съда оопределение от 17.04.2015г., с което молбата за спиране на делото е оставена без уважение.

На следавщо място ищецът не е депозирал молба в съда, с която да конкретизира обстоятелствената част на исковата молба като изправи констатираните нередовности. Поради горното съдът намира, че дадените указания от Дряновския районен съд не са изпълнени в предвидения за това срок. Ищецът е бил предупреден, че при неизпълнение в срока делото ще бъде прекратено и исковата молба ще му бъде върната. Поради което съдът счита, че на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК поради неизправяне на недостатъците в срока следва исковата молба да бъде върната, а производството по настоящото гражданско дело - прекратено.

Воден от горното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ВРЪЩА подадената искова молба с вх. № 89/ 15.01.2015г. по гражданско дело № 18/ 2015г. на Дряновския районен съд на ищеца П.Х.П..

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 18/ 2015г. по описа на Дряновския районен съд .

 

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен  срок от връчването му на ищеца чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд.

 

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: