О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 273

гр.Дряново, 23.07.2014г.

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и трети юли, две хиляди и четиринадесета година, в състав: Председател: Емилия Дишева, като разгледа докладваното от съдия Дишева гр. д. № 115/2013г. по описа на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 129, ал. 3 във вр. с ал.2 във вр. чл. 130 от ГПК.

Производството по делото е образувано по искова молба от П.К.М., чрез пълномощник адв. Д.Б.А.,***, против К.П.С. ***, с която се претендира да бъде прието за установено по отношение на ответника, че дължи на П.К.М., в качеството й на *** на *** с адм. адрес гр. ***, ул. “***” ***, сумата от 1422.97лв., от която 800,00лв. - неизплатени вноски за месечно възнаграждение на ***я на етажната собственост за периода от м. септември до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 27.08.2012г., 16,00лв. - неизплатени вноски за попълване на фонд "Ремот и обновяване" за периода от м. септември до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 27.08.2012г., 79,98лв. - неизплатени задължения за хигиенист за периода от м. октомври до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 13.09.2012 г.,  399,99лв. - неизплатени вноски за техническа поддръжка за периода от м. октомври до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 13.09.2012 г. и 127,00лв. - неизплатени задължения за вода за м. октомври 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 13.09.2012г.

С Разпореждане от 17.04.2014г. по настоящото дело исковата молба е оставена без движение, с указания в едноседмичен срок от получаване на съобщението да се уточни кой е ищецът по делото, като се посочи и адресът му; да се уточнят обстоятелствата, на които се основава претенцията относно  сумата от 127,00лв., представляваща неизплатени задължения за вода, както и за кой период се претендира тази сума, както и да се довнесе държавна такса в размер на 192,20 лева по сметка на Дряновски районен съд, като банковото бордеро се приложи по делото. Посочено е, че при неотстраняване на нередовностите в срок исковата молба  ще бъде върната на основание чл. 129, ал.3 ГПК.

Видно от приложените по делото разписки, съобщението е връчено на процесуалния представител на ищцата на 01.07.2014г. В срок е постъпила допълнителна молба за отстраняване на нередовностите. В същата е посочено, че исковата  молба е подадена от П.К.М., в качеството й на *** на ***, като на осн. чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 23, ал. 4, предл. 2, вр. чл. 48, ал. 6 и ал.7 от ЗУЕС, същата представлявала *** Л.В.М., като ищец по делото. Направено е уточнение, че предявеният иск, с оглед издадената заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, следва да се счита за установителен с петитум: да се признае за установено, че ответникът К.П.С. на основание влязло в сила решение на ОС на ЕС проведено на 27.08.2012г и 13.09.2012 дължи сумата от 1422.97 лв. от на ищеца по делото *** Л.В.М., представляван от П.К.М. в качеството и на *** на *** с адм. адр. гр. ***. ул. “***" ***.

Твърди се, че се касае за един установителен иск с правно основание чл. 48, ал. 7, вр. ал. 6 от ЗУЕС, вр. чл. 23, ал. 4 от ЗУЕС, а не за четири отделни иска, тъй като четирите суми произтичали от едно единствено основание – неизпълнение на решения, взети на едно ОС проведено на 27.08.2012г. и 13.09.2012г.

Посочено е, че сумата 127лв. за вода се предендира за периода месец юли до месец октомври 2012г.

Представена е и вносна бележка за сумата от 70лв.

При така изложеното, съдът намира, че предявеният иск е процесуално недопустим по следните съображения: Настоящата искова молба е предявена на основание чл. 422 ГПК във връзка с дадени от съда указания по чл. 415 ГПК, тъй като длъжникът К.П.С. е възразил срещу издадената по реда на чл. 410 ГПК заповед за изпълнение № 21/21.02.2014г. по ч. гр. д № 69/14г. по описа на ДРС. Същата е издадена в полза на П.К.М., като *** на *** – гр. ***, ул. “***” ***, против К.П.С. *** за следните суми: 800,00лв., представляваща неизплатени вноски за месечно възнаграждение на ***я на етажната собственост за периода от м. септември до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 27.08.2012г.; 16,00лв., представляваща неизплатени вноски за попълване на фонд "Ремот и обновяване" за периода от м. септември до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 27.08.2012г.; 79,98лв., представляваща неизплатени задължения за хигиенист за периода от м. октомври до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 13.09.2012г.; 399,99лв., представляваща неизплатени вноски за техническа поддръжка за периода от м. октомври до м. декември 2012г., на основание решение на ОС на ЕС, проведено на 13.09.2012 г. и 127,00лв., неизплатени задължения за вода за периода от м. юли до м. октомври 2012г.,  както и за разноски от 30,90лв. В този смисъл предмет на настоящия установителен иск следва да е вземането по смисъла на 410 ГПК, според изричаната норма на чл. 415, ал. 1 от ГПК - установява се дължимостта на сумата, за която е издадена заповедта за изпълнение, на основанието, на което е претендирана със заявлението, и на което заповедта за изпълнение е издадена, т.е. следва да има идентитет между страните и предмета на заповедта за изпълнение и предявения установителен иск, като служебно задължение на съда,  разглеждащ  установителния иск е да провери налице ли са абсолютните процесуални предпоставки, обуславящи съществуването и надлежното упражняване на правото на иск. В конкретния случай, с оглед уточнението, че ищец по делото е не *** с адм. адр. гр. ***, ул. “***” ***, представлявана от *** П.К.М., в чиято полза е издадена заповедта за изпълнение № 21/21.02.2014г. по ч. гр. д № 69/14г. по описа на ДРС, а *** Л.В.М., представляван от П.К.М. в качеството и на *** на *** с адм. адр. гр. ***. ул. ***" ***, съдът счита, че не е налице активната процесуална легитимация на посочения ищец по иска с правно основание чл. 422 ГПК - *** Л.В.М., който е различен от този в производството по чл. 410 ГПК, в чиято полза е издадена заповедта за изпълнение, което на практика означава, че липсва идентитет между страните по заповедта за изпълнение и предявения установителен иск, което води до неговата недопустимост. За яснота следва да се отбележи, че от исковата молба и уточняващата такава не се установява и правния интерес на *** Л.В.М., като ищец по делото.

На следващо място не са изпълнени и указанията на съда за внасяне на посочената държавна такса.

По тези съображения така предявените искове се явяват недопустими, поради което и на основание чл. 130 ГПК исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Водим от горното и на основание чл.130 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА подадената от П.К.М., в качеството й на *** на *** с адм. адр. гр. ***, ул. “***” ***, съдебен адрес гр. ***, бул*** чрез адв. Д.Б.А., искова молба вх. № 831/03.04.2014г. против К.П.С. ***, поради недопустимост на предявения иск.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 115/2014г. по описа на Дряновски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Препис от определението да се изпрати на ищцата на посочения съдебен адрес: гр. ***, бул*** чрез адв. Д.Б.А. .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: