Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 69

27.07.2015г., гр. Дряново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Дряновският районен съд в публично заседание на 27.07.2015г., в състав :

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА,

 

при  секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 243/ 2015г. по описа на съда, за да се произнесе взема предвид :

 

            Молба за развод на основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК).

 

 

            Воден от горното и на основание чл. 51, ал. 2 от СК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № 0019/ 24.05.1998г., сключен в гр. ***, между Й.Г.Г., ЕГН **********,*** и Б.Г.Г., ЕГН **********,***.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва :

 

Относно роденото от брака дете. Упражняването на родителските права по отношение на детето Ц.Й. Г., ЕГН ********** се възлага на майката Б.Г.Г., ЕГН ********** и местоживеенето на детето се определя на адреса на майката в ***, гр. ***, ул. ***.

 

Относно режим за лични контакти. На Й.Г.Г., ЕГН **********,*** се определя следния режим на лични контакти с детето Ц.Й. Г., ЕГН ********** : всяка първа и трета неделя от месеца, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

 

Относно издръжката на детето. Бащата Й.Г.Г., ЕГН **********,*** ще заплаща на Ц.Й. Г., ЕГН **********, със съгласието на майката Б.Г.Г., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100 (сто) лв месечно, считано от влизане в сила на бракоразводното решение по делото до настъпване на законово основание за изменението или прекратяването й.

 

Относно издръжка между съпрузите. Молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка.

 

            Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ***, ул. ***, представляващо апартамент с три стаи, сервизни помещения и тавански етаж, същото след развода ще се ползва от  Б.Г.Г., ЕГН **********.

 

            Относно фамилното име на молителката след развода - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име - Г..

 

ОСЪЖДА Й.Г.Г., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса върху определената издръжка в размер на 72 лв (седемдесет и два) лв, както и да заплати допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ :