Р Е Ш Е Н И Е

92

гр.Дряново, 23.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновски районен съд, в открито заседание на седемнадесети септември две хиляди и петнадесета година  в състав:        Председател : Емилия Дишева

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдия Дишева гр.дело № 160 по описа за 2015 г. на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 422 ГПК.

В исковата молба на "***" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от П.С.С., Б. Д. П., Я.М. Д. и Г.К., чрез пълномощник юрисконсулт Т.Ж.Г., против А.В.Г. ***, се излага, че ответницата е клиент на "***" АД, клиентски номер № ***, във връзка с продажба на ел. енергия за обект на потребление аб. № ***, в с. ***. Отношенията се регламентирали от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия /ОУДПЕЕ/ на *** АД, приети на основание чл. 98а от Закона за енергетиката от Управителния съвет на *** АД и одобрени от ДКЕВР. Съгласно чл. 17, т. 2 от ОУДПЕЕ, “потребителят се задължавада заплаща стойността на използваната в имота електрическа енергия в сроковете и по начина, определени в тези Общи условия”. Сроковете са регламентирани в чл. 26 от ОУДПЕЕ, като в ал. 6 на същия член изрично е посочено, че потребителят се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане на използваната ел. енергия в посочените срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. Потребителят изпада в забава след настъпване на падежа на съответната фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за заплащане на дължимите суми. Съгласно чл. 38 от ОУДПЕЕ „Потребител, който не изпълни задължението си за плащане в срок на дължими към "***" АД суми, дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден". Към 27.01.2015 г. ответницата имала задължения към ищеца в общ размер от 473.23 лв. за посочения обект. В посочената сума се включвали неплатени фактури за ел. енергия и такси за възстановяване в размер на 449,47 лв., представляваща главница по фактури, издадени за периода 23.05.2014 г. - 21.07.2014 г., както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 23.76 лв., представляваща сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 07.11.2014 г. Въз основа на депозирано от ищеца заявление пред Районен съд Дряново за горните суми била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.дело № 33/2015г. по описа на Районен съд – Дряново. След постъпило възражение от ответника срещу издадената заповед, на основание чл. 415, ал.1 от ГПК е предявен настоящия иск.

Направено е искане съдът да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответницата, че дължи на ищеца сумата от 449.47 лв., представляваща главница за незаплатена ел.енергия и такси за възстановяване по фактури, издадени за периода от 23.05.2014 г. до 21.07.2014 г., за обект: аб. № ***, ***, по кл. № ***, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2015г. до изплащане на вземането, както и сумата от 23.76 лв., мораторна лихва върху главницата, представлаваща сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 07.11.2014г. за периода от 13.06.2014 г. до 07.11.2014 г. Претендират се направените съдебни и деловодни разноски по настоящото производство и юрисконсултско възнаграждение.

В едномесечния срок по чл.131 ГПК ответникът не е представил писмен отговор и не е взел становище по предявения иск. Не се явява в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие.

В проведеното на 17.09.2015 г. съдебно заседание по делото процесуалният представител на ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено решение, при наличие на предпоставките на чл.238 и сл. от ГПК. Въз основа на направеното искане, с протоколно определение от 17.09.2015г. е приета за разглеждане претенцията по чл.238 ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът, като взе предвид данните по делото, намери следното:

Ответницата А.В.Г. е получила препис от исковата молба и от доказателствата към нея, както е получила и съобщение, с което е уведомена относно възможността за постановяване на неприсъствено решение при непредставяне на отговор в указания срок и неявяване в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие. Въпреки дадените указания, в срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответницата не е представила отговор на исковата молба и не се е явила в първото по делото съдебно заседание, проведено на 17.09.2015г. С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените по делото доказателства - заверени копия от извлечение от: сметка; фактури; справка за консумирана ел. енергия; справка за платени и неплатени фактури; ОУ-Продажби; Решения на ДКЕВР и Публикации на ОУ, покана за доброволно плащане, както и извлечения от електронния картон на процесния електромер, съдът счита предявените искове  с правно основание чл. 422 ГПК за вероятно основателни. Предвид изложеното са налице процесуалните предпоставки на чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Следва да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищеца следните суми: от 449.47 лв., представляваща главница за незаплатена ел.енергия и такси за възстановяване по фактури, издадени за периода 23.05.2014 г. - 21.07.2014 г., за обект: аб. № ***, с. ***, по кл. № ***, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.01.2015 г. до изплащане на вземането; сумата от 23.76 лв., представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 13.06.2014г. до 07.11.2014г., както и разноски от 325,00лв. по ч.гр.д. № 33/2015г. по описа на ДРС, включващи внесена държавна такса в размер на 25,00лв. и 300,00лв. юрисконсултско възнаграждение, за които суми е издадена Заповед № 11/29.01.2015г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК в производството по ч.гр.д. № 33/2015г. по описа на ДРС – Дряново, на основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК.

Относно разноските:

С оглед изхода на делото и направеното искане съдът намира, че  ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сумата от 440 лв. разноски по настоящото дело, от които 80 лв. - заплатени ДТ и 360лв.- юрисконсултско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.В.Г., с ЕГН **********,*** ***, че дължи на "***" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от П.С.С., Б. Д. П., Я.М. Д. и Г.К., следните суми: сумата от 449.47 лв. (четиристотин четиридесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща главница за незаплатена ел.енергия и такси за възстановяване по фактури, издадени за периода 23.05.2014-21.07.2014, за обект: аб. № ***, ***, по кл. № ***, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2015г. до изплащане на вземането; сумата от 23.76 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки), мораторна лихва върху главницата за периода от 13.06.2014г. до 07.11.2014г., както и разноски от 325,00лв. (триста двадесет и пет лева), включващи внесена държавна такса в размер на 25,00 лв. и 300,00 лв. юрисконсултско възнаграждение, за които суми е издадена Заповед № 11/29.01.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.дело № 33/2015г. по описа на Районен съд  Дряново, на основание чл. 422 ГПК.

ОСЪЖДА А.В.Г., с ЕГН **********,*** ***, ДА ЗАПЛАТИ на "***" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от П.С.С., Б. Д. П., Я.М. Д. и Г.К., сумата от 440,00 лв.(четиристотин и четиридесет лева) разноски  по делото, от които 80,00 лв. - заплатени ДТ и 360 лв.- юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.

                                                             

           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: