Р Е Ш Е Н И Е

61

гр.Дряново, 16.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Дряновски районен съд, в открито заседание на седемнадесети април две хиляди и четиринадесета година  в състав:        

                                                                      Председател : Емилия Дишева            

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдия Дишева гр.дело № 34 по описа за 2014г. на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е за допускане на съдебна делба на недвижим имот. Образувано е по искова молба от Р.Д.П. *** против В.И.П. ***.

В исковата молба се излага, че с договор за дарение, обективиран в нот. акт № 72, т.1, peг. № 359, д. № 68 от 2004г. на нотариус peг. № 442 и район на действие ДРС, ищцата и бившият и съпруг А. И.П. дарили на брата на последния – ответника В.И.П., притежавания от тях в режим на СИО недвижим имот: дворно място от 400кв.м в с. Куманите, община Дряново, заедно с построените в него къща от 55кв.м, маза от 40кв.м и лятна кухня от 20 кв.м, при граници: н-ци на П.Д., път и от две страни- н-ци на Д.Р.. С влязло в сила на 11.08. 2008 г. Решение № 94 по бр. д. № 1034/2008г. на Русенски районен съд, бракът на ищцата бил прекратен. С влязло в сила на 01.10.2012г. Решение № 302 по в.гр.д. № 306/2012г. на Габровския окръжен съд, договорът за дарение бил отменен в частта, с която ищцата дарила на ответника ½ идеална част от имота. Към настоящия момент съсобственици на по ½ идеална част от имота били ищцата и ответникът, които не могли да постигнат доброволна делба на имота. Претендира се да се допусне делба на описания по-горе недвижим имоти между страните, при посочените квоти.

В срока по чл.131 ГПК ответникът е представил писмен отговор, с който оспорва исковата молба като неоснователна. Излага, че на 10.07.2007г. по молба на ищцата учредил в полза на ПИБ АД София ипотека върху процесния имот, като обезпечение на предоставения на ищцата кредит. От м. юли 2008г. ищцата преустановила плащането по кредита, поради което ответникът, в качеството на ипотекарен длъжник, за да не допусне кредиторът да пристъпи към продажба на ипотекирания имот и с цел да запази собствеността си, започнал да погасява задълженията на длъжника по кредита. След отмяната на договора за дарение за ½ ид. ч. от имота, ищцата продължила да не обслужва дълга си към ПИБ АД. За връщане на погасените вноски по кредита ответникът завел срещу ищцата гр. д. № 3040/2013г. по описа на PC Шумен, във връзка с което била наложена възбрана върху дела на Р.П. върху процесния недвижим имот.

Направено е искане настоящото дело да бъде отложено до приключване на гр. д. № 3040/2013г. по описа на PC Шумен, тъй като същото имало пряка връзка с процесния имот и при решение в полза на ответника предполагало необходимите условия и предпоставки за постигане на доброволна делба, при която никой от съсобствениците нямало да бъде ощетен.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 218, том ІІ, рег. № 1898, дело № 177 от 05.10.2001г. на нотариус А.А., с район на действие Районен съд- Дряново, рег. № 442 при НК, съпрузите А. И.П. и ицата Р.Д.П. са придобили собствеността върху недвижим имот, находящ се в с. Куманите, общ. Дряново, а именно: дворно място от 400 кв. м., при граници: наследници на П.Д., път и от две страни наследници на Д.Р., заедно с построените в него къща от 55 кв. м., маза от 40 кв. м. и лятна кухня от 20 кв. м.

С Нотариален акт № 72, том I, рег. № 359, дело № 68/2004 г. на Нотариус А.А., с район на действие Районен съд- Дряново, рег. № 442 при НК, А. И.П. и ищцата Р.Д.П. са дарили на ответника В.И.П. описания по-горе недвижим имот.

С Решение № 94 от 30.06.2008г. по Гражданско дело № 1034 по описа за 2008 г. на Районен съд – гр. Русе е прекратен с развод гражданският брак между Р.Д.П. и А. И.П., сключен на 25.01.1992 г. в гр. Шумен.

С Решение № 302/01.10.2012г., постановено по в. гр. д. № 306/2012г. на ГОС, в сила от 01.10.2012г., е отменено изцяло Решение № 27 от 31.05.2012г., постановено по гр.д. № 606/2010г. на Дряновски районен съд, вместо което е отменен договор за дарение, извършен с нотариален акт № 72, том I, рег. № 359, дело № 68/2004г. на Нотариус А.А., в частта, с която ищцата Р.Д.П. е дарила на ответника В.И.П. 1/2 идеална част от процесния недвижим имот, като ответникът е осъден да предаде на ищцата Р.Д.П. собствеността и владението на 1/2 идеална част от процесния недвижим имот: дворно място от 400кв.м., при граници: наследници на П.Д., път и от двете страни наследници на Д.Р., заедно с построените в него къща от 55кв.м., маза от 40кв.м. и лятна кухня от 20кв.м.

При така установената фактическа страна,  съдът намира следното от правна страна:

От описаното по-горе безспорно по делото се установява, че ищцата и ответникът притежават по 1/2 идеална част от правото на собственост на описания в исковата молба имот.

Следователно искът за делба е основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен, като делбата, следва да се допусне между страните при квоти по 1/2 идеална част за ищцата и ответника.

Неоснователно е възражението на ответника делото да бъде отложено за решаване до изготвяне скица на имота. На първо място видно от  Удостоверение № 94 Р - 27 от 03.04.2014г. на Община Дряново, представено от ищцата във връзка с указанията на съда, процесният имот попада в околовръстния полигон на с. Куманите, общ. Дряново, одобрен през 1974г., като за населеното място няма одобрен кадастрален и регулационен план. На следващо място ответникът не оспорва, че процесният имот е същият, описан в исковата молба и в приложените по делото нотариални актове, удостоверяващи правото на собственост. На последно място това възражение е направено и в съдебно заседание по делото, с твърдение, че в момента тече процедура по изготвяне на кадастрална карта и регистри за процесния имот, без да са представени своевременно доказателства за това, поради което съдът е отхвърлил възражението. Доказателство, че е започнала такава процедура, а именно Заповед № 18-413 от 21.01.2014г. на Началника на СГКК Габрово, е представено едва с писмената защита, без страната да е посочила поради какви причини не е представила същите своевременно. 

Разноски не са претендирани, поради което такива не следва да бъдат присъждани.

 Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Р.Д.П., с ЕГН **********,***, *** и В.И.П., с ЕГН **********,***, ***, на недвижим имот, находящ се в с. Куманите, общ. Дряново, а именно: дворно място от 400 (четиристотин) кв. м., при граници: наследници на П.Д., път и от две страни наследници на Д.Р., заедно с построените в него къща от 55 (петдесет и пет) кв. м., маза от 40 (четиридесет) кв. м. и лятна кухня от 20 (двадесет) кв. м., описан в нотариален акт за дарение на недвижим имот № 72, том I, рег. № 359, дело № 68/20.04.2004 г. на Нотариус А.А., с район на действие Районен съд- Дряново, рег. № 442 на НК

ПРИ КВОТИ :

1/2 (една втора) идеална част за Р.Д.П. и

1/2 (една втора) идеална част за В.И.П..

Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването  на препис от него на страните.

След влизане в сила на решението по допускане на делбата делото да докладва за подготовка във втората фаза.

                                 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: