РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДРЯНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 108/2014 КАТ С.С.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 5.1.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 3.2.2015г.
2 Гражданско дело No 65/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.Й.П. Ц.Д.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 8.1.2015г.
В законна сила от 16.1.2015г.
3 Гражданско дело No 101/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.Г.В. К.Г.В.,
Ц.Г.Д.,
И.Н.С.,
Н.Н.Ц.,
Н.Т.Х.,
Ц.Г.Х.,
Б.Х.И.,
Г.Х.Х.,
Т.И.Т.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.1.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 120/ 07.11.2014г., като на страница 2, ред 11 отдолу нагоре вместо думите “Б. К. Т.” да се чете “Ц.К. В.”, на страница 4, ред 12 отгоре надолу вместо думите “К.В.Г.” да се чете “К.В. К.”, на страница 4, ред 1 отдолу нагоре вместо “04.11.1958 год.” да се чете “03.11.1958” и на страница 5, ред 5 отгоре надолу вместо думите “К.В.Г.” да се чете “К.В. К.”. На основание чл. 247, ал. 4 от ГПК решението подлежи на обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия.
В законна сила от 10.2.2015г.
4 Гражданско дело No 395/2014 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.1.2015г.
ПРОМЕНЯ мярката за закрила, взета по отношение на малолетното дете Ц.А.Г., ЕГН ********** с решение № 93/ 25.07.2014г. по гражданско дело № 233/ 2014г. по описа на Дряновски районен съд, като : ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Ц.А.Г., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Р.И.П., с ЕГН ********** *** НАСТАНЯВА детето Ц.А.Г., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на Н.К.А., ЕГН ********** и Ю.А.Ю., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 01.12.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето Ц.А.Г., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А. Г. Й., ЕГН ЕГН ********** с детето Ц.А.Г., ЕГН ********** всеки втори и четвърти четвъртък от месеца за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.1.2015г.
5 Гражданско дело No 397/2014 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.1.2015г.
НАСТАНЯВА детето В.К.Н., ЕГН ********** в утвърденото професионално приемно семейство на Р.Ц.И.,*** със срок на настаняване до 04.12.2016г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето В.К.Н., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката К.Д. Н., ЕГН ********** с детето В.К.Н., ЕГН ********** всеки първи и трети петък от месеца за периода на настаняването, които да се провеждат в ДСП – гр. Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.1.2015г.
6 Гражданско дело No 1/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Т.Г.И., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по майчина линия Т.М.Т., ЕГН **********,***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 21.1.2015г.
7 Гражданско дело No 131/2014 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Н.В.С. ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО,
Т.П.П.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Дряново, с адрес гр. ***, ул. ***, представлявана от *** на Общината *** И.И.Н., че Н.В.С., с ЕГН **********,***, е собственик на недвижим имот, описан в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с № 56, том I, дело № 99/1990г. на Г.Р., дряновски нотариус, като недвижим имот, представляващ лозе от 500 кв.м., находящ се в землището на гр. Дряново, в месността "Вехтите лозя", понастоящем "Селището", при граници: път от две страни, С.К. и пътека, който имот съгласно Скица на поземлен имот № 15-24414-13.02.2014г. на СГКК – гр. Габрово, представлява поземлен имот с идентификатор 23947.68.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, одобрени със заповед № РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Дряново, местност "Вехтите лозя", с площ от 603 кв.м., трайно предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване „нива", при граници и съседи: ПИ № 23947.501.1040, ПИ № 23947.501.9545 и ПИ № 23947.68.130, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.П.П., с ЕГН **********,***, че Н.В.С., с ЕГН **********,***, е собственик на недвижим имот, описан в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с № 56, том I, дело № 99/1990 г. на Г.Р., дряновски нотариус, като недвижим имот, представляващ лозе от 500 кв.м., находящ се в землището на гр. Дряново, в месността "Вехтите лозя", понастоящем "Селището", при граници: път от две страни, С.К. и пътека, който имот съгласно Скица на поземлен имот № 15-24414-13.02.2014г. на СГКК – гр. Габрово, представлява поземлен имот с идентификатор 23947.68.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дряново, одобрени със заповед № РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Дряново, местност "Вехтите лозя", с площ от 603 кв.м., трайно предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване „нива", при граници и съседи: ПИ № 23947.501.1040, ПИ № 23947.501.9545 и ПИ № 23947.68.130, като ОСЪЖДА Т.П.П., с ЕГН **********,*** ДА ПРЕДАДЕ на Н.В.С., с ЕГН **********,***, ВЛАДЕНИЕТО върху описания недвижим имот. ОТХВЪРЛЯ искането на Н.В.С., с ЕГН **********,***, по чл. 537, ал.2 от ГПК да бъде отменен сключеният между Община Дряново, с адрес гр. ***, ул. ***, представлявана от *** на Общината *** И.И.Н. и Т.П.П., с ЕГН **********,***, Договор № 15/16.01.2014г. за покупко-продажба на имот, частна общинска собственост, като неоснователно. ДАВА на Н.В.С., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА Община Дряново, с адрес гр. ***, ул. ***, представлявана от *** на Общината *** И.И.Н., ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.С., с ЕГН **********,***, сумата 285,00лв. (двеста осемдесет и пет лева), представляващи направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. ОСЪЖДА Т.П.П., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.С., с ЕГН **********,***, сумата 285,00лв. (двеста осемдесет и пет лева), представляващи направени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 20.4.2015г.
8 Гражданско дело No 347/2014 Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.П.Л. С.И.Л. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 9.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/ ***г., съставен от община Дряново, между С.И.Л., ЕГН **********,*** и М.П.Л., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на страните, представляващо апартамент № **, находящ се на четвърти етаж на жилищна сграда в гр. ***, ул. ***, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.340.1.12 по кадастралната карта на гр. Дряново, със застроена площ от 98,54 кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата : 23947.501.3410.1.11 и 23947.501.3410.1.10, ведно с избено помещение от 7,20 кв. м. и таванско помещение, заедно с 9,5% идеални части от общите части на сградата след развода ще се ползва от молителя С.И.Л., ЕГН **********, като молителката М.П.Л., ЕГН ********** декларира отказ от наемно правоотношение и определяне на наем по реда на чл. 57 от СК. Относно имуществените отношения между молителите – Придобитите от молителите движими и недвижими вещи, представляващи семейна имуществена общност, след прекратяване на брака остават в режим на обикновена съсобственост до окончателното прекратяване на собствеността. По отношение на недвижимите имоти молителите се споразумяват, че след прекратяване на брака молителката М.П.Л., ЕГН ********** ще ползва поземлен имот с идентификатор 23947.47.28 по кадастралната карта на гр. Дряново, находящ се в местността “Манга” с площ от 1 100 кв. м., начин на трайно ползване ЛОЗЕ, при граници и съдеди : 23947.47.19, 23947.47.25, 23947.47.211, 23947.47.27, 23947.47.26, 23947.47.16, 23947.47.17 и 23947.47.210, върху който има ограничение във връзка с преминаващата през него водопроводна мрежа, над водопровода и на 3 м от двете му страни, ведно със сграда 23947.47.28.1, със застроена площ от 27 кв. м., брой етажи – един предназначение – друг вид сграда. Молителят С.И.Л., ЕГН ********** декларира отказ от наемно правоотношение и определяне на наем по отношение на гореописания имот. След прекратяване на брака молителката М.П.Л., ЕГН ********** ще ползва МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1891.1.9, находящ се в гр. ***, ул. ***, с площ 84,25 кв. м., който се намира в сграда № 1, разположен в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1891, при съседни самостоятелни обекти в сградата : 23947.501.1891.1.10, 23947.501.1891.1.8, 23947.501.1891.1. Молителят С.И.Л., ЕГН ********** декларира отказ от наемно правоотношение и определяне на наем по отношение на гореописания имот. След прекратяване на брака молителят С.И.Л., ЕГН ********** ще ползва нежилищен имот, самостоятелен обект с идентификатор 10477.514.210.2.22 съгласно кадастралната карта на гр. ***, представляващ магазин, находящ се в гр. ***, ул. ***, с площ от 84,78 кв. м., заедно със съответните идеални части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ на обекта върху ПИ с идентификатор 10447.514.210, предназначение – за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата : 10447.514.210.2.2 и 10447.514.210.2.5. Молителката М.П.Л., ЕГН ********** декларира отказ от наемно правоотношение и определяне на наем по отношение на гореописания имот. По отношение на придобитите по време на брака моторни превозни средства молителите се споразумяват, че мотопед “Лифан ЛФ 50 КТ 2 А” с рег. № ***, VIN LF3TCB2A1DB000610 и лек автомобил “Мерцедес А 170” с рег. № ***, VIN WDB1680081J437283 ще се ползват от молителката М.П.Л., ЕГН **********. Лек автомобил “Ситроен Берлинго” с рег. № ***, VIN VF7MFWJZF65372531, Товарен автомобил “Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ” с рег. № ***, VIN WDB9036631R593458, мотопед “Хонда 50” рег. № ***, VIN AF181126195 ще се ползват от молителя С.И.Л., ЕГН ********** до окончателното прекратяване на съсобствеността. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име З.. ОСЪЖДА С.И.Л., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.1.2015г.
9 Гражданско дело No 299/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД С.Н.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.1.2015г.
В законна сила от 6.2.2015г.
10 АНД No 161/2014 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.1.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 16.3.2015г.
11 НОХД No 169/2014 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.К.Д. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 20.1.2015г.
И.К.Д.
В законна сила от 20.1.2015г.
12 Гражданско дело No 8/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.1.2015г.
НАСТАНЯВА детето Л.А.М., ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на Л.Б.А.,*** със срок на настаняване - три година или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 3 от НУРКПУПСНД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето Л.А.М., ЕГН **********, да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ****** с детето Л.А.М., ЕГН **********, с настоящ адрес гр. *** всеки първи и трети вторник от месеца от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 6.2.2015г.
13 Гражданско дело No 9/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето М.Е.И., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по бащина линия М.М.К., ЕГН **********,***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 5.2.2015г.
14 Гражданско дело No 10/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А.Е.И., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по бащина линия М.М.К., ЕГН **********,***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 5.2.2015г.
15 Гражданско дело No 11/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето С.Е.И., ЕГН ********** в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия Ц.Ц.И., ЕГН ********** и И.Г.Г., ЕГН **********, двамата с адрес гр. Дряново, ул. ***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 5.2.2015г.
16 НОХД No 6/2015 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.С.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 26.1.2015г.
П.С.Б.
В законна сила от 26.1.2015г.
17 Гражданско дело No 406/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - ГР. СОФИЯ Х.М.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 29.1.2015г.
В законна сила от 27.2.2015г.
18 Гражданско дело No 394/2014 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.1.2015г.
НАСТАНЯВА детето П.В.Б., с ЕГН **********, в семейството на нейната баба по майчина линия П.Н.Г., с ЕГН **********,***, на основание чл.28 във вр. чл. 26 във вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето, със срок на настаняване до 19.11.2017 г. или до промяна в обстоятелствата РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 11.2.2015г.
19 Гражданско дело No 407/2014 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.Й.,
Й.В.Й.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между И.П.Й., с ЕГН **********,*** А и Й.В.Й., с ЕГН **********,***, сключен на 09.08.2008г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № 0017 от 09.08.2008г. на Община Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака И.П.Й. ще носи предбрачното си фамилно име – П.. След прекратяване на брака съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. В дял на И.П.Й., с ЕГН **********,*** А се възлага и тя става изключителен собственик на: 1. Лек автомобил “***” с рег. № ***, зелен на цвят, с дата на регистрация 09.07.1996 г., с рама № ***, със застрахователна стойност 500,00 /петстотин/ лева. 2. Лек автомобил “***” с рег. № ***, сив металик, дата на регистрация 17.11.1997 г., с рама № ***, със застрахователна стойност 500,00 /петстотин/ лева. В дял на Й.В.Й., с ЕГН **********,*** възлага и той става изключителен собственик на: 1. Лек автомобил “***” с рег. № ***, червен на цвят, дата на регистрация 08.11.1990 г., с рама № ***, със застрахователна стойност 500,00 /петстотин / лева. 2. Мотоциклет “***” с рег. № ***, дата на регистрация 23.03.2001 г., с рама № ***, двигател № ***, със застрахователна стойност 100,00 /сто/ лева. 3. Лек автомобил “***” с рег. № ***, бял на цвят, с дата на регистрация 29.01.1996 г., с рама № ***, със застрахователна стойност 500,00 /петстотин/ лева. И.П.Й. и Й.В.Й. не желаят уравнение на дяловете си. Всички останали вещи страните са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер. ОСЪЖДА И.П.Й., с ЕГН **********,*** , да заплати по сметка на ДРС сумата от 20.00лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса върху стойността на възложеното й в дял имущество. ОСЪЖДА Й.В.Й., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху стойността на възложеното му в дял имущество в размер на 22.00лв. (двадесет и два лева), както и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15.00лв. (петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 30.1.2015г.
20 Гражданско дело No 27/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРОМЕНЯ мярката за закрила, взета по отношение на малолетното дете И.М.М., с ЕГН **********, с решение № 196/13.08.2014 г. по гражданско дело № 523/ 2014г. по описа на Троянски районен съд, като : ПРЕКРАТЯВА ползването на социална услуга – резидентен тип, предоставена на И.М.М. с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ – ***. НАСТАНЯВА детето И.М.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. ***, ***, в професионално приемно семейство на Р.И.И., с ЕГН **********, и И.Й. М., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 23.12.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл.30а във връзка с чл.29, т.8 и т.9, и чл.4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД детето И.М.М. с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката М.И.М., с ЕГН **********,***, с детето И.М.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр***, ***, всеки четвърти четвъртък от месеца за период до започване на процедура по осиновяване и контакти на детето с осиновители, като срещите да се осъществяват в ОЗД-ИРМ-Дряново в присъствието на социален работник. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 12.2.2015г.
21 Гражданско дело No 5/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Й. Д.Й.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 2.2.2015г.
НАЛАГА мерки за защита на В.Д.Й., ЕГН **********,*** за спрямо нея на 21.12.2014г. домашно насилие от Д.М.Й., ЕГН **********,***, КАТО: ЗАДЪЛЖАВА Д.М.Й., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Д.Й., ЕГН **********,***. ЗАБРАНЯВА на Д.М.Й., ЕГН **********,*** да приближава жилището, в което живее В.Д.Й., ЕГН ********** *** за срок от една година, считано от 02.02.2015г. НАЛАГА на Д.М.Й., ЕГН **********,*** ГЛОБА в размер на 200 лв (двеста лева) в полза на държавата. ОСЪЖДА Д.М.Й., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд гр. Дряново в размер на 25 лв (двадесет и пет лева). ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита по чл. 15 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА Д.М.Й., ЕГН **********,*** , че за изпълнението на наложените мерки следят Полицейските органи, като при неизпълнение на горната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата. Препис от решението и заповедта да се връчат на РУ „Полиция” по настоящия адрес на страните. Препис от решението да се връчи на страните. Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 10.2.2015г.
22 Гражданско дело No 29/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.М.В.,
К.А.В.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 2.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № **/***г., съставен от община Дряново, сключен между Б.М.В., ЕГН **********,*** и К.А.В., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на страните, находящо се в град ***, ул. *** след развода ще се ползва от молителя К.А.В., ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите – Придобитите от молителите движими и недвижими вещи, представляващи семейна имуществена общност, след прекратяване на брака остават в режим на обикновена съсобственост до окончателното прекратяване на собствеността. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката Б.М.В. ще носи брачното си фамилно име В.. ОСЪЖДА Б.М.В., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.2.2015г.
23 Гражданско дело No 30/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Д.Р.Д. Н.Х.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 2.2.2015г.
24 Гражданско дело No 7/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Ф.И.Д. ТП НА НОИ ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 3.2.2015г.
В законна сила от 3.2.2015г.
25 НОХД No 10/2015 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.К.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 3.2.2015г.
Д.К.Б.
В законна сила от 3.2.2015г.
26 Гражданско дело No 39/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Ф.И.Д.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 4.2.2015г.
27 НОХД No 11/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.Г.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 5.2.2015г.
В законна сила от 5.2.2015г.
28 Гражданско дело No 481/2013 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.К.Ц. Б.И.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.2.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 25/ 18.03.2014 г. на Районен съд гр. Дряново, постановено по гр. дело № 481/ 2013 г., като ПОСТАНОВЯВА в диспозитива на решението на страница стр. 4 след абзац 2 ДА СЕ ЧЕТЕ : “Решението е постановено при участието на трето лице - помагач на страната на ответника *** “***.” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. *** *** ***, представлявано от Главен изпълнителен директор А.Л. и Изпълнителен директор Р.Д..” Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на настоящото решение делото да се изпрати на Окръжен съд гр. В. Търново по В. гр. дело № 520/ 2014г. по техния опис за продължаване на съдопроизводствените действия.
29 АНД No 172/2014 КАТ Н.Д.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.2.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 26.2.2015г.
30 Гражданско дело No 186/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Т.А.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 9.2.2015г.
В законна сила от 5.3.2015г.
31 Гражданско дело No 187/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Т.А.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 9.2.2015г.
В законна сила от 5.3.2015г.
32 АНД No 168/2014 РДГ Б.С.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.2.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 7.5.2015г.
33 НОХД No 18/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Р.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Разпореждане от 12.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 18 по описа на Районен съд гр. Дряново за 2015г. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура град Дряново за отстраняване на посоченото в мотивната част на настоящото разпореждане съществено нарушение на процесуалните правила.
В законна сила от 24.2.2015г.
34 Гражданско дело No 6/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Д.Ц. Г.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 18.2.2015г.
В законна сила от 31.3.2015г.
35 Гражданско дело No 42/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Ц.Й. Е.Л.Е. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 18.2.2015г.
В законна сила от 27.2.2015г.
36 Гражданско дело No 300/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ КАСИОПЕЯ ЕООД Д.П.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.2.2015г.
ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя Д.М. Д. СУМАТА от 960 (деветстотин и шестдесет) лв, представляваща незаплатена цена за доставка на 16 пространствени кубични метра дърва за огрев, за което е съставена фактура от 29.08.2014г., както и СУМАТА 410 (четиристотин и десет) лв – разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване чрез Районен съд гр. Дряново пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 2.7.2015г.
37 АНД No 146/2014 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕТ Б.Х.-А.И. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 19.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 07-000089/ 26.08.2014г. на директора на ***, гр. ***
В законна сила от 7.5.2015г.
38 Гражданско дело No 172/2013 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.И.Ц. Т.Д.Г.,
Г.Д.Й.,
Г.Д.Г.,
Н.Н.Д.,
Н.С.Г.,
Н.Г.Д.,
Г.Д.Д.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.2.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан в нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 384, том II, peг. № 2108, дело № 347/2008г. на Нотариус А.А., рег. № *** в НК, с район на действие PC гр. Дряново, като: поземлен имот № 1254 (хиляда двеста петдесет и четири) по кадастралния план на гр. Дряново с площ от 342.4 (триста четиристотин и две цяло и четири десети) кв.м., ведно с построената в него паянтова едноетажна жилищна сграда върху 65.36 (шестдесет и пет цяло и тридесет и шест) кв.м., при граници: улица, ПИ 1255 на Г.В.И. и наследници на В.Г.И., ПИ 1253 на наследници на В.С.Ч., ПИ 1256 на Р. С. Г. и С.Р.С., ПИ 6254 на Ц.И.В. и ПИ 1257 на М. И.И. и Р. И. К., а в скица № 4222/20.06.2013 г. на СГКК - гр. *** описан, като поземлен имот с идентификатор 23947.501.1254, с адрес гр. Дряново, ул. ***, с площ 323 (триста двадесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, номер по предходен план 1254, кв. 117, при съседи: 23947.501.9538, 23947.501.1253, 23947.501.6254, 23947.501.1257, 23947.501.1256 и 23947.501.1255, заедно със сградата, попадаща върху имота с идентификатор 23947.501.1254.1, застроена площ 69 (шестдесет и девет) кв.м., брой етажи – 1, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна. Пазарната стойност на поземления имот е 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева), съгласно заключението на вещото лице. Получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите съобразно квотите им, както следва: 6/24 ид. части за Т.И.Ц., 4/24 ид. части за Т.Д.Г., 4/24 ид. части за Г.Д.Й., 4/24 ид. части за Г.Д.Г., 2/24 ид. части за Н.Н.Д., 2/24 ид. части за Н.С.Г., 1/24 ид. част за Н.Г.Д. и 1/24 ид. част за Г.Д.Д.. ОСЪЖДА Т.И.Ц., с ЕГН **********, от гр. ***, кв. ***, ул. „***” № **, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 75.00лв. (седемдесет и пет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Т.Д.Г., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 50.00лв. (петдесет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Г.Д.Й., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 50.00лв. (петдесет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Г.Д.Г., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 50.00лв. (петдесет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.Н.Д., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 25.00лв. (двадесет и пет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.С.Г., с ЕГН **********,*** , да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 25.00лв. (двадесет и пет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Н.Г.Д., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 12.50лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Г.Д.Д., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 12.50лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА Т.Д.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на Т.И.Ц., с ЕГН **********, от гр. ***, кв. ***, ул. „***” № **, сумата от 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) разноски по делото, от които 400 лв. за особен представител и 40 лв. за експертиза. ОСЪЖДА Н.С.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на Т.И.Ц., с ЕГН **********, от гр. ***, кв. ***, ул. „***” № **, сумата от 20,00 лв. (двадесет лева) разноски по делото за експертиза. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 13.3.2015г.
39 НЧХД No 26/2015 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Х.М.М. Н.А.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 23.2.2015г.
СЪДИЯ МАРИЕТА СПАСОВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на НЧХД № 26/ 2015г. по описа на Районен съд гр. Дряново. Прекратява производството по НЧХД № 26/ 2015г. по описа на Районен съд гр. Дряново. На основание чл. 43, т. 3 от НПК делото да се изпрати на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, за разглеждане на делото.
40 Гражданско дело No 232/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.П.Б. К.П.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 25.2.2015г.
На основание чл. 348 от ГПК ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния неподеляем недвижим имот : АПАРТАМЕНТ с идентификатор 23947.501.1781.1.3, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1781 в гр. ***, ул. ***, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения с площ 67,11 кв. м., заедно с избено и таванско помещение и 4,73 % от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена, при граници : 23947.501.1781.1.2, 23947.501.1781.1.4, 23947.501.1781.1.1., 23947.501.1781.1.11 и 23947.501.1781.1.6. Пазарната стойност на поземления имот е 21 400 лв (двадесет и една хиляди и четиристотин лева) съгласно заключението на вещото лице. Получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите съобразно квотите им, както следва: Р.П.Б., ЕГН **********, със съдебен адреса******, адвокат М.П. от ГАК – 17/ 24 (седемнадесет двадесет и четвърти) и К.П.С., ЕГН **********,*** – */24 (седем двадесет и четвърти) идеални части. ОСЪЖДА К.П.С., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 249,68 лв (двеста четиридесет и девет лева 68 ст) по сметка на Районен съд – гр. Дряново. ОСЪЖДА Р.П.Б., ЕГН **********, със съдебен адреса******, адвокат М.П. от ГАК, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 606,32 лв (шестстотин и шест лв и 32 ст) по сметка на Районен съд – гр. Дряново. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 12.4.2016г.
41 Гражданско дело No 311/2014 ИСКОВЕ ПО КТ М.К.М. ЕВРО ПАРТ 2012 ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Ц.П. ДА ЗАПЛАТИ на М.К.М., ЕГН **********,*** сумата 1 400 лв (хиляда и четиристотин лв) – главница, представляваща сбор от дължимите трудови възнаграждения, както следва : за м. юни 2013г. в размер на 200 лв и за м. юли, август и септември 2013г. по 400 лв месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба (09.10.2014г.) до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 147,39 лв (сто четиридесет и седем лв) – лихва за забава, изчислена върху дължимите месечни трудови възнаграждения, считано от 30-то число на месеца, следващия месеца, за който възнаграждението е било изискуемо до 03.10.2014г. ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Ц.П. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в размер на 106 лв (сто и шест лв). На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.2.2015г.
42 АНД No 52/2014 КАТ Л.Д.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 25.2.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0258-000081/ 31.03.2014г. г. на Началника на РУП гр. Дряново
В законна сила от 19.3.2015г.
43 НОХД No 21/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Р.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 25.2.2015г.
А.Р.М.
Мотиви от 11.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
44 НОХД No 22/2015 Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.М.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 25.2.2015г.
М.М.И.
В законна сила от 25.2.2015г.
45 Гражданско дело No 358/2014 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Б.Г. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Б.Г., ЕГН **********,*** против ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Г.Д.К. и Г.К.К. обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 344, т. т. 1, 2 и 3 от КТ за отмяна на уволнението със заповед № 1421/ 10.10.2014г., възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „”***” в клон ***, представителство *** и за присъждане на сумата 6 247,20 лв, представляваща обезщетение за претърпените вследствие незаконното уволнение вреди за периода от 15.10.2014г. до 15.04.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ. На основание чл. 78, ал. 4 от ГПК ОСЪЖДА Д.Б.Г., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Г.Д.К. и Г.К. сумата 615 (шестстотин и петнадесет) лв – разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от обявяването му на 27.02.2015г. пред Окръжен съд гр. ***.
В законна сила от 4.11.2015г.
46 Гражданско дело No 155/2014 Искове по СК - издръжка, изменение Б.Б.З. Д.Н.З. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 4.3.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 91/ 24.07.2014 г. на Районен съд гр. Дряново, постановено по гр. дело № 155/ 2014 г., като ПОСТАНОВЯВА в диспозитива на решението на страница стр. 5 в абзац 1 и в абзац 4 вместо “ЕГН **********” ДА СЕ ЧЕТЕ “ЕГН **********” Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
47 Гражданско дело No 390/2014 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ И.Р.Г. М.Р.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 6.3.2015г.
В законна сила от 17.3.2015г.
48 АНД No 171/2014 КАТ Г.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.3.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 31.3.2015г.
49 АНД No 1/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 6.3.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 11.6.2015г.
50 Гражданско дело No 353/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД ЕМЕРАЛД ГРУП ООД,
ВТ РОЯЛ ИСТЕЙТ АД
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 10.3.2015г.
51 Гражданско дело No 26/2015 Искове по СК - издръжка, изменение Й.В.Й. Р.А.Й. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 10.3.2015г.
В законна сила от 10.3.2015г.
52 НОХД No 30/2015 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.В.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 10.3.2015г.
С.В.Б.
В законна сила от 10.3.2015г.
53 Гражданско дело No 41/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Н.Ж.,
С.И.Ж.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между П.Н.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, и С.И.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, сключен на *** г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** от ***г. на Общински народен съвет – ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака С.И.Ж. ще носи предбрачното си фамилно име – И.. Семейното жилище, собственост на П.Ж. и на С.Ж., обитавано от съпрузите на територията на РБългария по време на брака, представляващо апартамент **, находящ се в гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, ще се ползва след развода и от двамата, за което същите, нямат претенции един към друг за сьвместното ползване. След прекратяване на брака съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ОСЪЖДА П.Н.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща допълнителна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА С.И.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща допълнителна държавна такса по допускане на развода. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните на посочения съдебен адрес.
В законна сила от 11.3.2015г.
54 Гражданско дело No 50/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ДЕЛТА-С ЕООД МИЛИЦА ИВ - 1 ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДЕШКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА,
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР БОЛЯРИ
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 11.3.2015г.
В законна сила от 24.3.2015г.
55 АНД No 4/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.3.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 2.4.2015г.
56 АНД No 167/2014 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Ц.Т.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.3.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-103 от 14.11.2014год. на Началника на отдел „**” гр. ***, ГД „**” - ***, с което на Ц.Т.П., ЕГН **********,*** за нарушение по чл. 30, ал. 3, т. 1 от ЗРА и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. *** в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 16.6.2015г.
57 Гражданско дело No 45/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ М.И.Г.,
Е.И.С.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.3.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.И.Г., с ЕГН **********,*** и Е.И.С., с ЕГН **********,***, споразумение по чл. 127, ал.1 от СК, както следва: УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на децата А.Е.И., с ЕГН **********, М.Е. И., с ЕГН ********** и С.Е. И., с ЕГН **********, СЕ ПРЕДОСТАВЯ на бащата Е.И.С., с ЕГН **********,***. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата А.Е.И., с ЕГН **********, М.Е. И., с ЕГН ********** и С.Е. И., с ЕГН **********, СЕ ОПРЕДЕЛЯ при бащата Е.И.С., с ЕГН **********,***. РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ на майката М.И.Г., с ЕГН **********,***, с децата СЕ ОПРЕДЕЛЯ, както следва: Майката М.И.Г., с ЕГН ********** ще има право да взема децата А.Е.И., с ЕГН **********, М.Е. И., с ЕГН ********** и С.Е. И., с ЕГН **********, всяка първа и трета неделя от месеца от 9,00 ч. до 18,00 часа, както и един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск, както и по всяко друго време по взаимно съгласие между родителите. Майката М.И.Г., с ЕГН **********,***, считано от 16.02.2015г. ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете А.Е.И., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Е.И.С., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), до 10-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. Майката М.И.Г., с ЕГН **********,***, считано от 16.02.2015г. ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете М.Е. И., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Е.И.С., с ЕГН **********, двамата от гр. Дряново, ул. ***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), до 10-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. Майката М.И.Г., с ЕГН **********,***, считано от 16.02.2015г. ЩЕ ЗАПЛАЩА на малолетното си дете С.Е. И., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Е.И.С., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева), до 10-то число на месеца, за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до възникване на законно основание за изменяването или прекратяването на издръжката. ОСЪЖДА М.И.Г., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново държавна такса върху присъдените размери на издръжките общо в размер на 194,40лв. (сто деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 17.3.2015г.
58 Гражданско дело No 53/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДСП - ГР.СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.3.2015г.
НАСТАНЯВА детето Г.Ю.И., ЕГН **********, в утвърдено професионално приемно семейство на С. К.Г., с ЕГН ********** и А.Н.Г., с ЕГН ********** ***, със срок на настаняване до 28.02.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност детето Г.Ю.И., ЕГН **********, с настоящ адрес ******, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 31.3.2015г.
59 АНД No 33/2015 Производство по УБДХ   М.Е.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.3.2015г.
М.Е.М.
Мотиви от 18.3.2015г.
В законна сила от 20.3.2015г.
60 НОХД No 85/2014 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.Д.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 19.3.2015г.
И.Д.К.
Мотиви от 9.6.2015г.
В законна сила от 26.10.2015г.
61 АНД No 5/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЧЕХ-99 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 1.4.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 23.4.2015г.
62 Гражданско дело No 180/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.М.С. М.А.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.4.2015г.
ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между М.М.С., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ******, чрез адв. Н.С.С., и М.А.Г., с ЕГН **********,***, на следния недвижим имот, описан в нотариален акт за прехвърляне на собственост срещу минали грижи и издръжка и задължение за издръжка и гледане № 441 от 09.11.2007 г., том ІІІ, peг. № 1918, нот. дело № 412/2007 г. на нотариус А. А., вписан под № 442 в НК на Република България, като *** на трети етаж, в жилищен блок ***, в ж.к. *** гр. Дряново, състоящ се от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса, със застроена площ от 70,31 кв. м , ведно с избено помещение № 7, с площ от 8,20 кв. м., с 3,361 % идеални части от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре - апартамент № 10, отдолу - апартамент № 4, изток - двор и апартамент от вход на блок 5, запад - стълбище и асансьор, север - улица и юг - двор и граници на избеното помещение; отгоре - апартамент № 3, изток - коридор, запад - мази от вход „Б”, север -маза, № 3 и от юг - маза № 1, а в Схема № 15-139030-12.05.2014г. на СГКК-гр. *** описан, като самостоятелен обект в сграда - Жилище /Апартамент/ с идентификатор 23947.501.1843.2.7, с площ от 70.31 кв. м., с адрес гр. Дряново 5370, жк. ***, със съседи: на същия етаж - 23947.501.1843.2.8, под обекта - 23947.501.1843.2.4 и над обекта - 23947.501.1843.2.10, находящ се в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 23947.501.1843, ведно с избено помещение № 7 с площ от 8.20 кв. м. и 3.361 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. ПРИ КВОТИ : - 3096/21600 ид. части за М.М.С. и - 18504/21600 ид. части за М.А.Г.. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните. След влизане в сила на решението по допускане на делбата делото да докладва за подготовка във втората фаза.
63 АНД No 31/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.И.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.4.2015г.
Р.И.И.
Мотиви от 3.4.2015г.
В законна сила от 21.4.2015г.
64 Гражданско дело No 382/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗАД ВИКТОРИЯ АД В.Х.В. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 6.4.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Х.В., с ЕГН **********,***, ***, че ДЪЛЖИ на ЗАД „***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** *** Д. Х. Д. и Ж.М.Д., сумата от 405.00лв. (четиристотин и пет лева), представляваща изплатено застрахователно обезщетение по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, на основание сключен договор за застраховка ”Гражданска отговорност” на МПС - застрахователна полица № 155099039872 от 30.03.2010г., ведно със законната лихва считано от 25.09.2013г. до изплащане на вземането, за която е издадена заповед № 3930/01.10.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 2173/2013г. по описа на ГРС, както и деловодни разноски по ч.гр.д. № 2173/2013г. на ГРС, както следва: 25,00 лв. държавна такса и 96,43 лв. юрисконсултско възнаграждение, съразмерно с установеното вземане. ОСЪЖДА В.Х.В., с ЕГН **********,***, ***, да заплати на ЗАД „***”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от *** *** Д. Х. Д. и Ж.М.Д., сумата от 325,00 лв. (триста двадесет и пет лева) разноски по делото, от които 25,00 лв. държавна такса и 300,00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 29.4.2015г.
65 НОХД No 41/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.Ц.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 6.4.2015г.
Е.Ц.Г.
В законна сила от 6.4.2015г.
66 Гражданско дело No 25/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ В.Й.Й. Р.А.Й. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 8.4.2015г.
В законна сила от 8.4.2015г.
67 Гражданско дело No 174/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ П.Х.П. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.4.2015г.
ОСЪЖДА *** “***”, със седалище гр. ***, бул. ***, представляван от *** ***, чрез пълномощник юрисконсулт Б.С.М., ДА ЗАПЛАТИ НА П.Х.П., с ЕГН **********,*** сумата от 240,00 (двеста и четиридесет) лева, представляваща неизплатен остатък от дължимата финансова помощ по Договор № 1377/11.02.2010г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008г. - 2011г., за закупени от ищеца 5 бр. голи пчелни роеве на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, като отхвърля предявения иск за разликата до пълния предявен размер от 400 лв., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Х.П., с ЕГН **********,*** срещу *** “***”, със седалище гр. ***, бул. ***, иск с правно основание чл. 49 ЗЗД във вр. с чл. 12 ЗЗД за заплащане на сумата 250 лв., представляваща причинени имуществени вреди от незаконен отказ на *** *** на ДФ „***” от последващо договаряне за периода 2011г. - 2013г. и за 2014 г., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Х.П., с ЕГН **********,*** срещу *** “***”, със седалище гр. ***, бул. ***, иск с правно основание чл. 49 ЗЗД за заплащане на сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в разиграването му по съдилища и институции, загуба на време, тормоз и уронване на доброто му име, вследствие на неизпълнение на задължения на служители на ответника, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.Х.П., с ЕГН **********,***, да заплати на *** “***”, със седалище гр. ***, бул. ***, сумата от 295,25 лв. (двеста деветдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) –разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 19.10.2015г.
68 Гражданско дело No 373/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Н.М.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.М.И., с ЕГН **********,***, че дължи на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул.***, представлявано *** *** И.С.И. и Н.И.П., с пълномощник юрисконсулт И.А.Т., следните суми: 165,09лв. (сто шестдесет и пет лева и девет стотинки) - главница по Договор за целево финансиране № 2082-00371789 сключен на 03.07.2011г., между “***” ЕАД и Н.М.И., като с цесия от 27.07.2012г. вземането по договора е прехвърлено в полза на “***” ЕАД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.10.2014г. до изплащане на вземането; 6,88лв. (шест лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща договорна лихва за периода от 15.12.2012г. до 15.07.2013 г.; 7,20лв. (седем лева и двадесет стотинки), представляваща такси за периода от 15.12.2012г. до 15.07.2013 г., както и 325,00 лв. разноски по делото, от които 25.00лв. (двадесет и пет лева) - държавна такса и 300,00лв. (триста лева) - юрисконсултско възнаграждение, за които е издадена Заповед № 73/13.10.2014г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, по ч.гр.д. № 312/2014 г. по описа на Районен съд – гр. Дряново, на основание чл. 422 ГПК. ОСЪЖДА Н.М.И., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на “***” ЕАД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул.***, представлявано *** *** И.С.И. и Н.И.П., сумата от 425.00 лв. (четиристотин двадесет и пет лева), разноски по делото от които: 125.00 лв. - държавна такса и 300.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.5.2015г.
69 НОХД No 47/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.Г.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 14.4.2015г.
Ц.Г.И.
В законна сила от 14.4.2015г.
70 Гражданско дело No 101/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.М.А.,
Н.Д.Ж.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 15.4.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
71 Гражданско дело No 102/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.Е.,
Е.Д.Ж.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 15.4.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
72 АНД No 25/2015 КАТ Й.С.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.4.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
73 Гражданско дело No 2/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Ю.П.Д. С.И.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 20.4.2015г.
В законна сила от 12.5.2015г.
74 Гражданско дело No 37/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.И.П. Д.К.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 21.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.И.П., с ЕГН **********,*** и Д. К. П., с ЕГН **********,***, сключен на 21.05.2006 г. в гр. Дряново с Акт за граждански брак № **/***г. на Община Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 49, ал. 4 от СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака С.И.П. ще носи предбрачното си фамилно име –И.. Съпрузите нямат семейно жилище и нямат претенции за ползването на такова. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг след развода. Страните заявяват, че нямат придобито по време на брака си недвижимо имущество, което да подлежи на делба, като движимите вещи са поделили предварително. ОСЪЖДА С.И.П., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА Д. К. П., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 21.4.2015г.
75 Гражданско дело No 380/2014 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Д.К.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.К. К. от гр. ***, ул. ***, че дължи на ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя Л.С.И, следните суми: сумата от 128,40 лв. (сто двадесет и осем лева и четиридесет стотинки), представляваща дължими такси за храна и нощувки в ЖП Пансион ***, ползвани от настанен ученик - Н. М. Ц. за м. февруари 2012г. - 60.00 лв. и м. март 2012г. - 68.40 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.07.2014 г. до изплащане на вземането; сумата от 30.15лв. (тридесет лева и петнадесет стотинки), представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 06.03.2012г. до 09.07.2014г., както и разноски в размер на 325,00 лв. (триста двадесет и пет лева), разноски по делото, от които 25.00лв. платена държавна такса и 300лв. юрисконсултско възнаграждение, за които е издадена Заповед № 74/13.10.2014 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. дело № 314/2014 г. по описа на Районен съд – гр. Дряново, на основание чл. 422 ГПК. ОСЪЖДА Д.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя Л.С.И сумата от 395,00лв.(триста деветдесет и пет лева) разноски по делото, от които 75,00лв. - заплатена ДТ, 20лв. депозит за свидетели и 300лв. юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 22.4.2015г.
76 Гражданско дело No 118/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 22.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето В.К.Г., с ЕГН **********, настоящ адрес ***, в *** гр. Стара Загора на основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 29, т. 9 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните
В законна сила от 8.5.2015г.
77 Гражданско дело No 208/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ С.Н.Д.,
Л.Н.Д.,
Р.Н.Д.
Й.Р.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Н.Д., с ЕГН **********,***, Л.Н.Д., с ЕГН **********,*** и Р.Н.Д., с ЕГН **********,***, тримата със съдебен адрес ******, искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД против Й.Р.И., с ЕГН **********,***. ***, за осъждане на ответницата да заплати на всеки един от ищците следните суми: сумата от 1800 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди – стойността на придобитата през 2003г. – 2004г. от ответницата дървесина от съсобствената между страните гора с кадастрален номер 32319.123.2, с площ 15 дка в землището на с. Игнатовци, общ. Дряново, в местността „Тотоса”, ведно със законната лихва от завеждане на иска до окончателното изплащане; както и сумата от 700лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в намалената стойност на процесния имот, в следствие на действията на ответницата при сключване на договор за доброволна делба от 25.09.2013г., вписан под № 248, том ІІ, вх. рег. № 821 на Службата по вписвания при PC Дряново - въвеждане в заблуда на ищците относно обстоятелството, че в тяхна собственост след делбата се оставя сечище, а не гора, ведно със законната лихва върху сумата от завеждане на иска до окончателното изплащане, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА С.Н.Д., с ЕГН **********,***, Л.Н.Д., с ЕГН **********,*** и Р.Н.Д., с ЕГН **********,***, тримата със съдебен адрес ******, да заплатят на Й.Р.И., с ЕГН **********,***, всеки един от тях сумата от 183,33 лв. (сто осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) – направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 27.7.2015г.
78 Гражданско дело No 90/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Р.М.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.М.Г, ЕГН **********,*** е починал на 26.02.2015г. (двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година) в 6,00 часа в гр. Дряново от изострена хронична сърдечна недостатъчност. ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 59 от ЗГР ОБЩИНА ДРЯНОВО да състави акт за смърт на М.М.Г, ЕГН **********,***, като извърши и отбелязване в съответните регистри за гражданско състояние. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Дряново за изпълнение.
В законна сила от 12.5.2015г.
79 НОХД No 50/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.В.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 28.4.2015г.
Р.В.И.
В законна сила от 28.4.2015г.
80 НОХД No 51/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.Ш.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 28.4.2015г.
Р.Ш.Р.
В законна сила от 28.4.2015г.
81 НОХД No 29/2015 Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.А.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 29.4.2015г.
Е.А.Р.
В законна сила от 29.4.2015г.
82 Гражданско дело No 35/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Х.И.Х. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.4.2015г.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България, да заплати на Х.И.Х., ЕГН **********,*** сумата от 3000 лв (три хиляди лева), представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от обвинение за извършване на престъпление, по което е оправдан, ведно със законната лихва от 13.07.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 202 лв (двеста и два лв) - разноски. Като в останалата част ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 3000 лв до пълния предявен размер от 15 000 лв, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.11.2015г.
83 Гражданско дело No 18/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ П.Х.П. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 5.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 18/ 2015г. по описа на Дряновския районен съд .
В законна сила от 21.5.2015г.
84 Гражданско дело No 36/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК В.С.П. Р.Т.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между В.С.П., с ЕГН **********, от гр. ***, бул. *** и Р.Т. Т., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. ***, сключен на ***г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № ***/***г. на Община ***, като дълбоко и непоправимо разстроен. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК относно упражняването на родителските права, както следва: Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Г.В.П., ЕГН **********, се предоставя на майката Р.Т. Т., ЕГН **********, от ***, ул. ***, като бащата ще може да го взема при себе си за упражняване на лични отношения всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота до 20,00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в годишен отпуск. Местоживеенето на детето Г.В.П., ЕГН **********, се определя на адреса на майката – гр. ***, ул. ***. Бащата В.С.П., с ЕГН **********, ще заплаща на малолетното си дете Г.В. П., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Р.Т.Т., с ЕГН **********, двете от гр. ***, ул. ***, месечна издръжка в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева), считано от завеждане на иска – 02.02.2015 г. до настъпване на законните основания за изменяването или прекратяването на издръжката. ОСЪЖДА Р.Т.Т., с ЕГН **********, от гр. ***, ул. ***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 12.50лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки). ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН **********, от гр. ***, бул. ***, да заплати по сметка на ДРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 100,80лв. (сто лева и осемдесет стотинки) и допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 12.50лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. *** в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 27.5.2015г.
85 НОХД No 16/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.И.Й. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 7.5.2015г.
Й.И.Й.
Мотиви от 21.5.2015г.
В законна сила от 16.7.2015г.
86 НОХД No 42/2015 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.Д.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 11.5.2015г.
П.Д.С.
Мотиви от 25.5.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
87 НОХД No 53/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.Я.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 11.5.2015г.
Р.Я.И.
В законна сила от 11.5.2015г.
88 НОХД No 55/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Е.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 11.5.2015г.
А.Е.Г.
В законна сила от 11.5.2015г.
89 Гражданско дело No 117/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.П.Ц.,
Н.К.Ц.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Е.П.Ц., с ЕГН **********, и Н.К.Ц., с ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № **/***г. на общ. ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете К.Н. Ц., с ЕГН ********** се предоставя на майката Е.П.Ц., с ЕГН **********,***. Малолетното дете К.Н. Ц., с ЕГН **********, ще има местоживеене ***. Бащата Н.К.Ц., с ЕГН **********, ще ЗАПЛАЩА на малолетното си дете К.Н. Ц., с ЕГН **********, , чрез неговата майка и законен представител Е.П.Ц., с ЕГН **********, двамата от гр. ***, ул. ***, месечна издръжка в размер на 120 лв. (Сто и двадесет лв.), считано от деня на влизане на решението за прекратяване на брака в сила, до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменение. Бащата Н.К.Ц., с ЕГН **********, след прекратяване на брака ще осъществява лични контакти с малолетното си дете К.Н. Ц., с ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от всеки календарен месец в часовете - от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, както и по един календарен месец през лятото, несъвпадащ с годишния платен отпуск на майката. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат взаимно издръжка. След прекратяване на брака Е.П.Ц. ще носи брачната си фамилия Ц. и в бъдеще ще се наименова Е.П.Ц. . Ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, придобито по време на брака, представляващо недвижим имот, находящ се в гр. ***, в жилищна сграда на ЖСК *** с административен адрес гр. ***, ул. ***, построена в УПИ VI— компл. жилищно застрояване и търговия в кв. 19 по плана на гр. ***, а именно: Апартамент номер 12 на етаж 4, секция на застроена площ от 80,10 кв. м. при граници, съседи: отдолу ап. 9 на насл. на Т.Б.И., запад -ул. ***, юг ап. № 11 насл. на С.С.Г., отгоре таван, изток – двор и север ап. от секция А на П.Н.П. заедно с мазе номер 12 с площ 8,64 кв.м. и таван 12 с площ 16,45 кв.м., заедно с 5,267 процента идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, след прекратяване на брака се ПРЕДОСТАВЯ на съпругата Е.П.Ц., с ЕГН **********, а съпругът Н.К.Ц. напуска жилището и се премества в жилище в гр. ***, ул. *** – собственост на неговите родители. В дял на Е.П.Ц., с ЕГН **********,***, се възлага и тя става изключителен собственик на Лек автомобил марка “Ланчия”, модел “Ипсилон”, с рег. № ***, с двигател номер ***, рама номер ***, цвят тъмно син, със застрахователна стойност 600 (шестстотин) лв. В дял на Н.К.Ц., с ЕГН **********,***, се възлага и той става изключителен собственик на Лек автомобил марка “Ланчия”, модел “Либра”, с рег. № ***, с рама номер ***, цвят тъмно син металик, със застрахователна стойност 600 (шестстотин) лв. През време на брака си Е.П.Ц. и Н.К.Ц. през са придобили един недвижим имот, находящ се в гр. ***, в жилищна сграда на ЖСК *** с административен адрес гр. ***, ул. ***, построена в УПИ VI- компл. жилищно застрояване и търговия в кв. 19 по плана на гр. ***, а именно: Апартамент номер 12 на етаж 4, секция на застроена площ от 80,10 кв. м. при граници, съседи : отдолу ап. 9 на насл. на Т.Б.И., запад - ул. ***, юг ап. № 11 насл. на С.С.Г., отгоре - таван, изток – двор и север ап. 10 от секция А на П.Н.П. заедно с мазе номер 12 с площ 8,64 кв.м. и таван 12 с площ 16,45 кв.м., заедно с 5,267процента идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, който недвижим имот страните се споразумели да поделят извънсъдебно. Страните заявяват, че всички имуществени, делбени въпроси, отнасящи се до влогове, фирми, кредити и покъщнина са уредили извън съдебно и нямат други претенции един към друг. ОСЪЖДА Н.К.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС следните суми: 86.40 лв. (осомдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху присъдената издръжка; 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки) - допълнителна държавна такса по допускане на развода и 12.00 лв. (дванадесет лева) - държавна такса върху стойността на възложеното му в дял имущество. ОСЪЖДА Е.П.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки) - допълнителна държавна такса по допускане на развода и 12.00 лв. (дванадесет лева) - държавна такса върху стойността на възложеното й в дял имущество. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 13.5.2015г.
90 АНД No 48/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.В.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.5.2015г.
И.В.Б.
Мотиви от 28.5.2015г.
В законна сила от 17.9.2015г.
91 Гражданско дело No 130/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Т.Х.П. Р.Ж.Р. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 14.5.2015г.
В законна сила от 27.5.2015г.
92 АНД No 24/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.В.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.5.2015г.
Е.В.В.К.
Мотиви от 29.5.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
93 Гражданско дело No 40/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.Г.С. С.В.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Г.Г.С., ЕГН **********,*** и С.В.С., ЕГН **********,***, сключен с акт № ***/***г. на Община Дряново, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. След влизане на решението в сила жената ще носи брачното си фамилно име С.. ОСЪЖДА С.В.С., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 2.6.2015г.
94 Гражданско дело No 133/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.5.2015г.
НАСТАНЯВА детето Ц.И.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка И.М. М., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. ***, ж. к. ***, настоящ адрес ****** и неизвестен баща в утвърденото професионално приемно семейство на С.М.А. и Н.Т.А. ***, със срок на настаняване до 27.03.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Ц.И.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката И.М. М., с ЕГН **********, постоянен адрес гр. ***, ж. к. ***, настоящ адрес ******, с детето Ц.И.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, всеки втори и четвърти петък от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., за периода на настаняването, които да се осъществяват в ДСП- ***, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
95 АНД No 173/2014 КАТ И.Т.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.5.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 7.10.2015г.
96 Гражданско дело No 115/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Х.П. П.Х.П.,
М.Д.К.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.5.2015г.
НАЛАГА мерки за защита по отношение на М.Д.К., ЕГН **********,*** № ** за осъществено спрямо нея на 27.03.2015г. домашно насилие от П.Х.П., ЕГН **********,*** № **, КАТО: ЗАДЪЛЖАВА П.Х.П., ЕГН **********,*** ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Д.К., ЕГН **********,*** ***. ОТСТРАНЯВА П.Х.П., ЕГН ********** от съвместно обитаваното жилище с М.Д.К., ЕГН ********** *** *** ЗА СРОК от шест месеца, считано от 18.05.2015г. ЗАБРАНЯВА на П.Х.П., ЕГН ********** да приближава М.Д.К., ЕГН ********** и жилището, в което живее същата в с. ***, общ. Дряново, ул. *** на разстояние по-малко от 100 метра ЗА СРОК от шест месеца, считано от 18.05.2015г. НАЛАГА на основание чл. 11, ал. 4 от ЗЗДН на П.Х.П., ЕГН **********,*** *** ГЛОБА в размер на 200 лв (двеста лева) в полза на държавата. ОСЪЖДА П.Х.П., ЕГН **********,*** *** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд гр. Дряново в размер на 25 лв (двадесет и пет лева). ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита по чл. 15 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА П.Х.П., ЕГН **********,*** ***, че за изпълнението на наложените мерки следят Полицейските органи, като при неизпълнение на горната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата. Препис от решението и заповедта незабавно да се връчат на РУ „Полиция” по настоящия адрес на страните. Препис от решението да се връчи на страните. Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от 18.05.2015г. Обжалването не спира изпълнението.
В законна сила от 26.5.2015г.
97 Гражданско дело No 149/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Р.Х.К. С.К.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.5.2015г.
НАЛАГА мерки за защита на Р.Р.Х. – К., ЕГН **********,*** за осъществено спрямо нея на 29.04.2015г. домашно насилие от С.К.К., ЕГН **********,***, КАТО: ЗАДЪЛЖАВА С.К.К., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.Р.Х. – К., ЕГН **********,***. ОТСТРАНЯВА С.К.К., ЕГН ********** от съвместно обитаваното жилище с Р.Р.Х. – К., ЕГН ********** *** ЗА СРОК от три месеца, считано от 18.05.2015г. ЗАБРАНЯВА на С.К.К., ЕГН ********** да приближава Р.Р.Х. – К., ЕГН ********** и жилището, в което живее същата в гр. ***, ул. *** на разстояние по-малко от 100 метра ЗА СРОК от три месеца, считано от 18.05.2015г. НАЛАГА на С.К.К., ЕГН **********,*** ГЛОБА в размер на 200 лв (двеста лева) в полза на държавата. ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметката на Районен съд гр. Дряново в размер на 25 лв (двадесет и пет лева). ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита по чл. 15 от ЗЗДН. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Р.Р.Х. – К., ЕГН ********** в останалата част за налагане на мерки по чл. 5, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЗДН, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ПРЕДУПРЕЖДАВА С.К.К., ЕГН **********,***, че за изпълнението на наложените мерки следят Полицейските органи, като при неизпълнение на горната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата. Препис от решението и заповедта да се връчат на РУ „Полиция” по настоящия адрес на страните. Препис от решението да се връчи на страните. Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от 18.05.2015г. Обжалването не спира изпълнението.
В законна сила от 26.5.2015г.
98 Гражданско дело No 157/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Х.А.,
М.А.А.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 18.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между З.Х.А., с ЕГН **********,***, и М.А.А., с ЕГН **********,***, сключен на 04.08.1985 г. в гр. Дряново, с Акт за граждански брак № ** от *** г. на Общински народен съвет – Дряново, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл. 51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва : След прекратяване на брака З.Х.А. ще носи предбрачното си фамилно име –А.. Семейното жилище, находящо се в гр. Дряново, ул. ***, ще се ползва след развода от съпруга М.А.А.. След прекратяване на брака съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. На този етап съпрузите няма да делят общо имущество. ОСЪЖДА З.Х.А., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща допълнителна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА М.А.А., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща допълнителна държавна такса по допускане на развода. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните на посочения съдебен адрес.
В законна сила от 18.5.2015г.
99 Гражданско дело No 134/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето насТ.ването на детето Т. Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка Т.Б. И., с ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в професионално приемно семейство на Д.Н.М., с ЕГН **********, с адрес ***. НАСТ.ВА детето Т. Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, с майка Т.Б. И., с ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в утвърденото професионално приемно семейство на Р.И.П., с ЕГН **********,*** със срок на насТ.ване – до 27.03.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност детето Т. Т.И., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т.Б. И., с ЕГН **********,***, с детето Т. Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ******, всеки първи и трети вторник от месеца за периода на насТ.ването от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 10.6.2015г.
100 НОХД No 39/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Т.П.,
К.И.И.,
Г.В.Т.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 19.5.2015г.
С.Т.П.
К.И.И.
Г.В.Т.
Мотиви от 2.6.2015г.
В законна сила от 4.6.2015г.
101 Гражданско дело No 156/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.И.Д. М.М.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 21.5.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
102 Гражданско дело No 162/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 21.5.2015г.
НАСТАНЯВА детето И.Й.М., ЕГН ********** в семейството на неговите дядо и баба по майчина линия И.П.И., ЕГН ********** и Т.Г.И., ЕГН **********,*** със срок до завършване на средното му образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст или до настъпване на промяна в обстоятелствата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 3.6.2015г.
103 НОХД No 59/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.В.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 21.5.2015г.
Й.В.Б.
В законна сила от 21.5.2015г.
104 АНД No 8/2015 КАТ Н.А.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.5.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 13.7.2015г.
105 АНД No 35/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Н.В.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 25.5.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 23.7.2015г.
106 НОХД No 60/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.С.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 26.5.2015г.
Н.С.А.
В законна сила от 26.5.2015г.
107 АНД No 49/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.Х.Г. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 27.5.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 17.6.2015г.
108 Гражданско дело No 4/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕТ "П.- П.С." И.З.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.5.2015г.
ОСЪЖДА И.З.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на *** с фирма "***", ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** СУМАТА от 2009,46 лв (две хиляди и девет лв 46 ст) - обезщетение за ползването без основание на товарен автомобил, марка „ФОРД”, модел “КАРГО”, peг. № ***, шаси ***, собственост на ЕТ с фирма "***" за периода от 01.04.2012г. до 23.01.2014г., както и СУМАТА 702,35 лв (седемстотин и два лв 35 ст)- разноски. ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 59 ал. 1 ЗЗД в останалата му част за разликата до пълния размер от 2100 лв, като неоснователен. ОСЪЖДА *** с фирма "***", ЕИК ***, седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.З.И., с ЕГН **********,*** СУМАТА от 15,09 лв (петнадесет лева 09 ст) разноски. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 16.10.2015г.
109 Гражданско дело No 148/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.М.,
Т.А.М.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***г., съставен от община ***, сключен между Н.И.М., ЕГН **********,*** и Т.А.М., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на страните, находящо се в град ***, ул. ***, представляващо *** от четириетажна масивна жилищна сграда, застроена в парцел І, кв. 30 по плана на гр. *** с площ от *** кв. м., подробно описан в нотариален акт № ***. на районен съдия при ДРС, след развода ще се ползва от молителя Т.А.М., ЕГН **********. Относно имуществените отношения между молителите – Придобитите от молителите движими и недвижими вещи, представляващи семейна имуществена общност, след прекратяване на брака остават в режим на обикновена съсобственост до окончателното прекратяване на собствеността. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката Н.И.М. ще носи предбрачното си фамилно име И.. Разноските по делото се поемат от всяка от страните така, както са направени. ОСЪЖДА Т.А.М., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.5.2015г.
110 Гражданско дело No 177/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Д.С.Д., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по бащина линия Ф.М.Й., ЕГН **********,***. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Габровския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 11.6.2015г.
111 АНД No 27/2015 КАТ Й.С.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.5.2015г.
НП-изменено
В законна сила от 23.7.2015г.
112 Гражданско дело No 101/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.Г.В. К.Г.В.,
Ц.Г.Д.,
И.Н.С.,
Н.Н.Ц.,
Н.Т.Х.,
Ц.Г.Х.,
Б.Х.И.,
Г.Х.Х.,
Т.И.Т.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 1.6.2015г.
В законна сила от 26.6.2015г.
113 АНД No 62/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР АРИСТО-БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 3.6.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.
114 Гражданско дело No 151/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА А.Г.А.,
Б.С.А.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 4.6.2015г.
115 Гражданско дело No 159/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 4.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30а, във вр. с чл. 30, ал.1 във вр. с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето настаняването на С.Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, ***, с майка Т.Б.И., с ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в професионално приемно семейство на Д.Н.М., с ЕГН **********, с адрес ***. НАСТАНЯВА детето С.Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, ***, с майка Т.Б.И., с ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в утвърденото професионално приемно семейство на В.Е.К., с ЕГН **********,*** със срок на настаняване – до 09.04.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност детето С.Т.И., с ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Т.Б.И., с ЕГН **********,***, с детето С.Т.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, ***, всеки първи и трети вторник от месеца за периода на настаняването от 9,00 часа до 17,00 часа, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 19.6.2015г.
116 Гражданско дело No 104/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.П.Ц. ХЛЕБОЗАВОД - НД ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 5.6.2015г.
ДОПЪЛВА постановено по делото решение № 92/ 24.07.2014г., като в диспозитива на решението, след думите: „ маза № 9 с площ от 18 кв. м. под сграда с идентификатор 23947.501.1383.2.” да се допълни и да се чете: “Както и маза № 4 с площ от 48,36 кв. м., маза № 5 с площ от 48,36 кв. м. и маза № 6 с площ от 48,36 кв. м., които се намират под сграда с идентификатор 23947.501.1383.2”. Допълнителното решение подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
117 НОХД No 67/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.П.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 8.6.2015г.
Р.П.М.
Мотиви от 8.6.2015г.
В законна сила от 16.6.2015г.
118 НОХД No 69/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.Г.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 9.6.2015г.
П.Г.С.
В законна сила от 9.6.2015г.
119 Гражданско дело No 12/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ М.Р.В. Я.Х.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 10.6.2015г.
РАЗРЕШАВА издаване на паспорт за задгранични пътувания на детето Р.Я. А., ЕГН **********, само със съгласието на неговата майка М.Р.В., ЕГН **********,***, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********. РАЗРЕШАВА детето Р.Я. А.А, ЕГН ********** за период от датата на влизане на настоящото решение в сила до навършване на пълнолетие на 20.01.2019г. да напуска пределите на Република България и да пътува до страните – членки на Европейския съюз, държавите от Балканския полуостров, включително Турция, Руската федерация и други държави, в които ще вземе участие в конкурси и международни изяви, придружавано от майка си М.Р.В., ЕГН ********** или упълномощени от нея лица, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********. РАЗРЕШАВА издаване на паспорт за задгранични пътувания на детето Б.Я. А., ЕГН **********, само със съгласието на неговата майка М.Р.В., ЕГН **********,***, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********. РАЗРЕШАВА детето Б.Я. А.А, ЕГН ********** за период от датата на влизане на настоящото решение в сила до навършване на десетгодишна възраст на 10.08.2018г. да напуска пределите на Република България и да пътува до страните – членки на Европейския съюз, държавите от Балканския полуостров, включително Турция, Руската федерация и други държави, в които ще вземе участие в конкурси и международни изяви, придружавано от майка си М.Р.В., ЕГН ********** или упълномощени от нея лица, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Я.Х.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА М.Р.В., ЕГН **********,*** СУМАТА 725 (седемстотин двадесет и пет) лв – разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните в двуседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд гр. Габрово.
В законна сила от 25.6.2015г.
120 АНД No 45/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Е.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.6.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 7.10.2015г.
121 Гражданско дело No 183/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.П.К. А.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 12.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 183/ 2015г. по описа на Дряновския районен съд. ВРЪЩА молбата с правно основание чл. 9 от ЗЗДН на М.П.К., ЕГН **********,***, като НЕРЕДОВНА. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителя чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 24.6.2015г.
122 Гражданско дело No 103/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Л.Й.Г. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОСЪЖДА “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите ДА ЗАПЛАТИ на Л.Й.Г., ЕГН **********,*** СУМАТА 2 554,08 лв (две хиляди петстотин петдесет и четири лв и осем стотинки) – главница, представляваща дължимо обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба (20.03.2015г.) до окончателното изплащане, както и СУМАТА 169,92 лв (сто шестдесет и девет лв и деветдесет и две стотинки) – законна лихва от датата на уволнението (29.07.2014г.) до датата на предявяване на исковата молба в съда (20.03.2015г.). ОСЪЖДА “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите да заплати на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА на адв. Р. И. от АК - Габрово, служебен адрес: гр. Дряново, ул. *** сумата от 408,79 лв (четиристотин и осем лв седемдесет и девет стотинки) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в размер на 152,16 лв (сто петдесет и два лв и шестнадесет стотинки). На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 15.6.2015г.
123 Гражданско дело No 104/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Р.Б.В. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите ДА ЗАПЛАТИ на Р.Б.В., ЕГН **********,*** СУМАТА 3 604,26 лв (три хиляди шестстотин и четири лв и двадесет и шест стотинки) – главница, представляваща дължимо обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба (20.03.2015г.) до окончателното изплащане, както и СУМАТА 260,44 лв (двеста и шестдесет лв и четиридесет и четири стотинки) – законна лихва от датата на уволнението (06.06.2014г.) до датата на предявяване на исковата молба в съда (20.03.2015г.). ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите да заплати на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА на адв. Р. И. от АК - Габрово, служебен адрес: гр. ***, ул. *** сумата от 482,30 лв (четиристотин осемдесет и два лв тридесет стотинки) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в размер на 194,17 лв (сто деветдесет и четири лв и седемнадесет стотинки). На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 15.6.2015г.
124 Гражданско дело No 137/2015 Искове по СК - издръжка, изменение Б.Б.З. Д.Н.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 15.6.2015г.
В законна сила от 15.6.2015г.
125 Гражданско дело No 140/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Ц.П. Я.Д.Д.,
М.А.Д.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 16.6.2015г.
В законна сила от 3.11.2015г.
126 Гражданско дело No 237/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ И.Х.С. Н.Д.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 16.6.2015г.
ОТВЕЖДА от разглеждане на гражданско дело № 237/ 2015г. по описа на Дряновски районен съд съдия Мариета Спасова на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 237/2015г. по описа на съда поради невъзможност за формиране на състав за неговото разглеждане. ИЗПРАЩА на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
127 Гражданско дело No 40/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.Г.С. С.В.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адвокат Р. И., като пълномощник на ищцата Г.Г.С. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 42/ 15.05.2015г. по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 13.7.2015г.
128 Гражданско дело No 175/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.М.М. Е.С.М.,
Е.Е.М.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.6.2015г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на Е.Е.М., с ЕГН **********,*** и местоживеене ***, по чл.15 от ЗЗДН чрез следните мерки: ЗАДЪЛЖАВА Е.С.М., с ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо сина си Е.Е.М., с ЕГН **********,*** и местоживеене ***, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от домашното насилие; ЗАБРАНЯВА на Е.С.М., с ЕГН **********,***, да приближава Е.Е.М., с ЕГН **********, и жилището, в което живее същият в ***, на разстояние по-близо от 100 метра за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за защита от домашното насилие. ОСЪЖДА Е.С.М., с ЕГН **********,***, да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /двеста лева / в полза на Държавата, чрез ДРС, на осн. чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН. ОСЪЖДА Е.С.М., с ЕГН **********,***, да заплати ДТ в размер на 50.00лв. /петдесет лева/, чрез ДРС на основание чл. 11, ал. 2 от ЗЗДН. ПРЕПИСИ от решението и заповедта да се връчат на страните, както и на РУ „Полиция“ –гр. Дряново. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Габрово в 7-дневен срок от връчването му. ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
В законна сила от 25.6.2015г.
129 АНД No 64/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.К.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.6.2015г.
С.К.К.
Мотиви от 30.6.2015г.
В законна сила от 3.7.2015г.
130 АНД No 66/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО З.Г.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.6.2015г.
З.Г.Г.
Мотиви от 30.6.2015г.
В законна сила от 8.7.2015г.
131 АНД No 58/2015 КАТ М.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 23.6.2015г.
В законна сила от 8.7.2015г.
132 АНД No 61/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО В.Д.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.6.2015г.
В.Д.Х.
Мотиви от 1.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
133 Гражданско дело No 238/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А.Т.И., с ЕГН **********, настоящ адрес ***, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи ***, на основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 29, т. 9 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 9.7.2015г.
134 НОХД No 73/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Р.П.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 24.6.2015г.
Р.П.П.
В законна сила от 24.6.2015г.
135 Гражданско дело No 107/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.К.Ц. ЧСИ ПОЛЯ ЦОНЕВА РУЙЧЕВА Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 25.6.2015г.
В законна сила от 3.9.2015г.
136 АНД No 43/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР А.А.Т. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.6.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 17.7.2015г.
137 Гражданско дело No 235/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Н.З.И., ЕГН ********** в *** “***”, гр. *** на основание чл. 29, т. 8 от ЗЗД. НАСТАНЯВА детето Н.З.И., ЕГН ********** в семейството на нейните баба и дядо по майчина линия Н.А.Г., ЕГН ********** и Г.В.Г., ЕГН **********, двамата с адрес *** със срок на настаняване до 22.05.2018г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата на основание чл. 30а, във вр. чл. 26, ал.1 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 13.7.2015г.
138 Гражданско дело No 246/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.6.2015г.
НАСТАНЯВА детето Р.И.М., ЕГН **********, с майка И.В. М., с ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в професионалното приемно семейство на К.П.К., ЕГН **********, и К.Г.К., ЕГН **********,***, със срок на настаняване – до 04.06.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето Р.И.М., ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката И.В. М., с ЕГН **********,***, с детето Р.И.М., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, за периода на настаняването всеки първи и трети четвъртък от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 13.7.2015г.
139 Гражданско дело No 247/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.6.2015г.
НАСТАНЯВА детето С.И.М., ЕГН **********, с майка И.В.М., с ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в професионалното приемно семейство на Р.М.А., ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 04.06.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД, възможност на детето С.И.М., ЕГН **********, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката И.В.М., с ЕГН **********,***, с детето С.И.М., ЕГН **********, с настоящ адрес ***, за периода на настаняването всеки първи и трети четвъртък от месеца от 9,00ч. до 17,00ч., които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ-Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 13.7.2015г.
140 АНД No 15/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР П.Т.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2015г.
НП-изменено
В законна сила от 17.7.2015г.
141 АНД No 56/2015 КАТ Р.Г.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.6.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 21.7.2015г.
142 НОХД No 76/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Д.Т.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 30.6.2015г.
Д.Т.П.
В законна сила от 30.6.2015г.
143 Гражданско дело No 231/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 1.7.2015г.
НАСТАНЯВА детето Е.Е.М., ЕГН **********, с майка Ш.С.М., ЕГН **********, и баща Е.С.М., ЕГН **********, в семейството на бабата и дядото по бащина линия Г.М.М., ЕГН ********** и С.Х.М., ЕГН **********,*** със срок на настаняване до 11.05.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 14.7.2015г.
144 НОХД No 75/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ш.Е.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 2.7.2015г.
Ш.Е.М.
В законна сила от 2.7.2015г.
145 Гражданско дело No 86/2015 ИСКОВЕ ПО КТ ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА С.И.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "Поделение за товарни превози" - ***, със седалище гр. ***, ул. ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от *** инж. Л.С. И., против С.И.М. ***, иск с правно основание чл. 210, ал.3 вр. чл. 203, ал.1 от КТ за сумата от 66.20 лв. (шестдесет и шест лева и двадесет стотинки), представляваща обезщетение за причинена на 09.01.2015 г. по небрежност имуществена вреда на работодателя, ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА "Поделение за товарни превози" - ***, със седалище гр. ***, ул. ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от *** инж. Л.С. И., да заплати на С.И.М. ***, сумата от 150.00лв. (сто и петдесет лева), представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 3.8.2015г.
146 АНД No 78/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 14.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 78/ 2015 г. по описа на Дряновския районен съд. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Габрово.
В законна сила от 14.7.2015г.
147 АНД No 54/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.С.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.7.2015г.
А.С.А.
Мотиви от 16.9.2015г.
В законна сила от 5.11.2015г.
148 Гражданско дело No 97/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА М.М.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.7.2015г.
В законна сила от 29.7.2016г.
149 Гражданско дело No 165/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Р.Р.Х.К. С.К.К. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.7.2015г.
В законна сила от 24.7.2015г.
150 АНД No 65/2015 КАТ Д.А.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.7.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0258-000083/ 31.03.2015 г. на Началника на РУ на МВР гр. Дряново
В законна сила от 16.9.2015г.
151 АНД No 72/2015 КАТ Г.Н.Д. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 24.7.2015г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0596086 за налагане на глоба за нарушение за скорост, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР - Габрово
В законна сила от 3.11.2015г.
152 Гражданско дело No 376/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.П.Д. КАСИОПЕЯ ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.7.2015г.
ОСЪЖДА на основание чл. 49 ЗЗД ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя Д.М. Д. ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.Д., ЕГН **********,*** СУМАТА 429,40 лв (четиристотин двадесет и девет лв 40 ст) - обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени на 27.08.2014г. от Д.Д. при и по повод възложена му работа, заедно със законната лихва на основание чл. 84, ал. 3 ЗЗД, считано от датата на предявяване на исковата молба (05.12.2014г.) до окончателното изплащане на сумата, като в останалата му част за разликата до пълния претендиран размер от 1040 лв ОТХВЪРЛЯ иска, като недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя Д.М. Д. ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.Д., ЕГН **********,*** СУМАТА 61,93 лв (шестдесет и един лв 93 ст) - разноски съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Д.П.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от управителя Д.М. Д. СУМАТА 193,75 лв (сто деветдесет и три лв 75 ст) - разноски съразмерно с отхвърлената част на иска. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 28.10.2015г.
153 Гражданско дело No 243/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.Г.Г.,
Б.Г.Г.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № 0019/ 24.05.1998г., сключен в гр. ***, между Й.Г.Г., ЕГН **********,*** и Б.Г.Г., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва : Относно роденото от брака дете. Упражняването на родителските права по отношение на детето Ц.Й. Г., ЕГН ********** се възлага на майката Б.Г.Г., ЕГН ********** и местоживеенето на детето се определя на адреса на майката в ***, гр. ***, ул. ***. Относно режим за лични контакти. На Й.Г.Г., ЕГН **********,*** се определя следния режим на лични контакти с детето Ц.Й. Г., ЕГН ********** : всяка първа и трета неделя от месеца, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Относно издръжката на детето. Бащата Й.Г.Г., ЕГН **********,*** ще заплаща на Ц.Й. Г., ЕГН **********, със съгласието на майката Б.Г.Г., ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 100 (сто) лв месечно, считано от влизане в сила на бракоразводното решение по делото до настъпване на законово основание за изменението или прекратяването й. Относно издръжка между съпрузите. Молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ***, ул. ***, представляващо апартамент с три стаи, сервизни помещения и тавански етаж, същото след развода ще се ползва от Б.Г.Г., ЕГН **********. Относно фамилното име на молителката след развода - след прекратяването на брака молителката ще носи брачното си фамилно име - Г.. ОСЪЖДА Й.Г.Г., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса върху определената издръжка в размер на 72 лв (седемдесет и два) лв, както и да заплати допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.7.2015г.
154 НОХД No 81/2015 ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.И.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 30.7.2015г.
155 Гражданско дело No 323/2014 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ А.С.С. Г.А.М. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 31.7.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето А.Г. М., с ЕГН **********, на майката А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.Г. М., с ЕГН **********, в *** при неговата майка и законен представител А. С.С., с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, с детето А.Г. М., с ЕГН **********, както следва: бащата ще има право да взема детото при себе си всяка последна събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя, по три дни през коледната и пролетната ваканции, както и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, да заплаща на детето А.Г. М., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***, месечна издръжка в размер на 100.00 лв. (сто лева), считано от 22.10.2014г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка, на осн. чл.242, ал.1 ГПК. РАЗРЕШАВА, на основание чл. 127а, ал. 2 от СК, да бъдат издадени необходимите лични документи за пътуване в чужбина на детето А.Г. М., с ЕГН **********, без съгласието на бащата Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, само със съгласието на майката А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***. РАЗРЕШАВА, на основание чл. 127а, ал. 2 от СК детето А.Г. М., с ЕГН ********** да пътува неограничено до навършване на пълнолетие до всички страни в Европейския съюз и съседни на Република България, без съгласието на бащата Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, само със съгласието на майката А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***. ОСЪЖДА Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. *** ***, да заплати на А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***, сумата от 820,00 лв. (осемстотин и двадесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. *** ***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 144.00 лв. (сто четиридесет и четири лева), представляваща държавна такса върху върху присъдения размер на издръжката. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 24.8.2015г.
156 НОХД No 86/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Й.Б.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 3.8.2015г.
Й.Б.Г.
В законна сила от 3.8.2015г.
157 Гражданско дело No 180/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.М.С. М.А.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан в нотариален акт за прехвърляне на собственост срещу минали грижи и издръжка и задължение за издръжка и гледане № 441 от 09.11.2007 г., том ІІІ, peг. № 1918, нот. дело № 412/2007 г. на нотариус А. А., вписан под № 442 в НК на Република България, като *** на трети етаж, в жилищен блок ***, в ж.к. *** гр. Дряново, състоящ се от две стаи, кухня, баня - тоалетна, коридор и една тераса, със застроена площ от 70,31 кв. м , ведно с избено помещение № 7, с площ от 8,20 кв. м., с 3,361 % идеални части от правото на строеж върху терена и от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре - апартамент № 10, отдолу - апартамент № 4, изток - двор и апартамент от вход на блок 5, запад - стълбище и асансьор, север - улица и юг - двор и граници на избеното помещение; отгоре - апартамент № 3, изток - коридор, запад - мази от вход „Б”, север -маза, № 3 и от юг - маза № 1, а в Схема № 15-139030-12.05.2014г. на СГКК-гр. *** описан, като самостоятелен обект в сграда - Жилище /Апартамент/ с идентификатор 23947.501.1843.2.7, с площ от 70.31 кв. м., с адрес гр. Дряново 5370, жк. ***, със съседи: на същия етаж - 23947.501.1843.2.8, под обекта - 23947.501.1843.2.4 и над обекта - 23947.501.1843.2.10, находящ се в сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 23947.501.1843, ведно с избено помещение № 7 с площ от 8.20 кв. м. и 3.361 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. Запазено право на ползване върху имота има М.А.Г.. Пазарната стойност на поземления имот е 21 800 лв. (двадесет и една хиляди и осемстотин лева), съгласно заключението на вещото лице. Получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите съобразно квотите им, както следва: 3096/21600 ид. части за М.М.С. и 18504/21600 ид. части за М.А.Г.. ОСЪЖДА М.М.С., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 125.00лв. (сто двадесет и пет лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА М.А.Г., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху равностойността на дела си в размер на 747.00лв. (седемстотин четиридесет и седем лева) по сметка на РС – гр. Дряново. ОСЪЖДА М.А.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на М.М.С., с ЕГН **********,***, сумата от 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) разноски по делото за изготвяне на експертиза. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 30.5.2016г.
158 Гражданско дело No 266/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А.С.А., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на С.П.Й., ЕГН **********, с адрес ***, с цел отглеждането и възпитанието на детето в биологичното семейство в с. ***, общ. Дряново, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
159 Гражданско дело No 267/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето П.П.Т., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Н.З.К., ЕГН **********, с адрес ***, с цел отглеждането и възпитанието на детето в биологичното семейство в с. ***, общ. Дряново, ул.***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
160 Гражданско дело No 268/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето С.С.А., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на С.П.Й., ЕГН **********, с адрес ***, с цел отглеждането и възпитанието на детето в биологичното семейство в с. ***, общ. Дряново, ул.***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
161 Гражданско дело No 269/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А.С.А., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на К.И.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, с цел отглеждането и възпитанието на детето в биологичното семейство в с. ***, общ. Дряново, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
162 Гражданско дело No 270/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Л.П.Т., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Н.З.К., ЕГН **********, с адрес ***, с цел отглеждането и възпитанието на детето в биологичното семейство в с. ***, общ. Дряново, ***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
163 Гражданско дело No 271/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А.С.А., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Н.М. Д., с ЕГН **********, с адрес ***, с цел отглеждането и възпитанието на детето в биологичното семейство в с. ***, общ. Дряново, ул. ***, което е в интерес на детето. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
164 Гражданско дело No 153/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Д.М.Н. ДИ ТИ КА ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.8.2015г.
ОСЪЖДА *** ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя М.П.Т., да заплати на Д. М.Н., с ЕГН **********,***, следните суми: от 2,23 лв. (два лева и двадесет и три стотинки) - законна лихва върху сумата от 174,41 лв., представляваща трудово възнаграждение за м. февруари 2015 г., считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.05.2015 г. до датата на окончателното плащане - 18.06.2015 г.; от 5,34 лв. (пет лева и тридесет и четири стотинки) - законна лихва върху сумата от 417,67 лв., представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.05.2015 г. до датата на окончателното плащане - 18.06.2015 г. и сумата от 2,56 лв. (два лева и петдесет и шест стотинки) - законна лихва върху сумата от 200,00 лв., представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за 14 дни неизползван платен годишен отпуск, считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.05.2015 г. до датата на окончателното плащане - 18.06.2015 г., на основание чл.86 ЗЗД. ОТХВЪРЛЯ предявените от Д. М.Н., с ЕГН **********,*** против *** ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя М.П.Т. искове, както следва: с правно основание чл. 128 т. 2 от КТ за заплащане на сумата от 174,41 лв. (сто седемдесет и четири лева и четиридесет и една стотинки), представляваща трудово възнаграждение за м. февруари 2015 г., като погасен поради плащане след завеждане на делото, а за периода от м. декември 2014г. до м. януари 2015 г., като неоснователен и недоказан; с правно основание чл. 221 т. 1 от КТ за заплащане на сумата от 417,67 лв. (четиристотин и седемнадесет лева и шестдесет и седем стотинки), като погасен поради плащане след завеждане на делото; иск с правно основание чл. 224 т. 1 от КТ за заплащане на сумата от 200,00 лв. (двеста лева), представляваща обезщетение за 14 дни неизползван платен годишен отпуск, като погасен поради плащане след завеждане на делото. ОСЪЖДА *** ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя М.П.Т., да заплати на да заплати на адв. Р.Х.И. от АК гр. Габрово, ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 900,00 лв. (деветстотин лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА *** ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ***, представлявано от Управителя М.П.Т., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново следните суми: сумата от 150.00 лв. (сто и петдесет лева), представляваща държавна такса върху предявените искове и сумата от 100,00 лв. (сто лева), представляваща разноски по делото за експертиза, изплатени от бюджета на съда, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 16.12.2015г.
165 Гражданско дело No 155/2015 ИСКОВЕ ПО КТ Т.С.И. ДИ ТИ КА ЕООД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 10.8.2015г.
ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от Управителя М.П.Т., да заплати на Т.С.И., с ЕГН **********,***, следните суми: от 2,48 лв. (два лева и четиридесет и осем стотинки) - законна лихва върху сумата от 194,01 лв., представляваща трудово възнаграждение за м. февруари 2015 г., считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.05.2015 г. до датата на окончателното плащане - 18.06.2015 г.; от 5,70 лв. (пет лева и седемдесет стотинки) - законна лихва върху сумата от 445,95 лв., представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.05.2015 г. до датата на окончателното плащане - 18.06.2015 г. и сумата от 4,28 лв. (четири лева и двадесет и осем стотинки) - законна лихва върху сумата от 334,47 лв., представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за 13 дни неизползван платен годишен отпуск, считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.05.2015 г. до датата на окончателното плащане - 18.06.2015 г., на основание чл.86 ЗЗД. ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.С.И., с ЕГН **********,*** против ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от Управителя М.П.Т. искове, както следва: с правно основание чл. 128 т. 2 от КТ за заплащане на сумата от 194,01 лв. (сто деветдесет и четири лева и една стотинка), представляваща трудово възнаграждение за м. февруари 2015 г., като погасен поради плащане след завеждане на делото, а за периода от м. декември 2014г. до м. януари 2015 г., като неоснователен и недоказан; с правно основание чл. 221 т. 1 от КТ за заплащане на сумата от 445,95 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки), като погасен поради плащане след завеждане на делото; иск с правно основание чл. 224 т. 1 от КТ за заплащане на сумата от 334,47 лв. (триста тридесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща обезщетение за 13 дни неизползван платен годишен отпуск, като погасен поради плащане след завеждане на делото. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от Управителя М.П.Т., да заплати на адв. Р.Х.И. от АК гр. Габрово, ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 900,00 лв. (деветстотин лева), представляваща адвокатско възнаграждение, на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 2 от ЗА във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от Управителя М.П.Т., да заплати по сметка на РС – гр. Дряново следните суми: сумата от 150.00 лв. (сто и петдесет лева), представляваща държавна такса върху предявените искове и сумата от 100,00 лв. (сто лева), представляваща разноски по делото за експертиза, изплатени от бюджета на съда, на основание чл.78 ал.6 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 16.12.2015г.
166 Гражданско дело No 241/2015 ИСКОВЕ ПО КТ С.И.И. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА РАЧО СТОЯНОВ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 11.8.2015г.
В законна сила от 19.8.2015г.
167 Гражданско дело No 297/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО,
М.К.В.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 11.8.2015г.
НАСТАНЯВА детето Г.Г.Я., с ЕГН **********, в утвърдено професионално приемно семейство на М.К.В., с ЕГН **********,***, със срок на настаняване до 08.07.2017 г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата, на основание чл. 28, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗД, във вр. чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗЗД. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД и чл. 20 от НУРКПУПСНД, възможност детето Г.Г.Я., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, да ползва услугата “заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Г.Г. Я., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с детето Г.Г.Я., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, всеки първи и трети петък от месеца от 9,00ч. до 12,00ч., за периода на настаняването на детето, които да се осъществяват в ДСП- Севлиево, ИРМ – Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 24.8.2015г.
168 Гражданско дело No 108/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.П.Г. М.Д.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 13.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Г.П.Г., с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване гр. ***, ул. *** и М.Д.Г., с ЕГН **********,***, сключен на 16.02.2002 г. в гр. *** с Акт за граждански брак № 4 от 16.02.2002 г. на ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПОСТАНОВЯВА след развода М.Д.Г. да носи предбрачното си фамилно име – К.. ОСЪЖДА М.Д.Г., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 10.9.2015г.
169 Гражданско дело No 154/2015 ИСКОВЕ ПО КТ А.Г.Д. ДИ ТИ КА ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 13.8.2015г.
ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя М.П. Т. ДА ЗАПЛАТИ на А.Г.Д., ЕГН **********,*** СУМАТА от 175,45 лв. (сто седемдесет и пет лева и 45 стотинки) – главница, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение по чл. 128, т. 2 от КТ за месец февруари 2015г., СУМАТА от 282,48 лв. (двеста осемдесет и два лева и 48 стотинки) –главница, представляваща обезщетение в нетен размер за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ, както и СУМАТА 420,15 лв. (четиристотин и двадесет лева и 15 стотинки) – главница, представляваща обезщетение в нетен размер по чл. 221, ал. 1 от КТ, ВЕДНО със законната лихва върху всяка от главниците, считано от подаване на исковата молба в съда на 04.05.2015 г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 128, т. 2 от КТ в останалата му част за разликата над сумата от 175,45 лв. до пълния претендиран размер от 575,45 лв. за месеците декември 2014г. и януари 2015г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдените възнаграждение и обезщетения за работа. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя М.П. Т. ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА на бюджета на съдебната власт сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) - държавни такси и сумата от 100 (сто лв) - разноски по делото. ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя М.П. Т. СУМАТА 403,16 лв – разноски. ОСЪЖДА ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, представлявано от управителя М.П. Т. ДА ЗАПЛАТИ на адвокат Р.И. *** СУМАТА 691,47 лв (шестстотин деветдесет и един лв 47 ст) – адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. Решението на съда може да се обжалва пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страната.
В законна сила от 30.10.2015г.
170 Гражданско дело No 266/2014 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.К.Ц. А.А.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.К.Ц., с ЕГН **********,***, срещу А.А.Х., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 2 -ро от ЗЗД за заплащане на сумата от 2 000 лв., частично от 46 000 евро, дадена за незакупени строителни машини, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Д.К.Ц., с ЕГН **********,***, да заплати на А.А. Х., с ЕГН **********,***, сумата от 370,00лв. (триста и седемдесет лева) - разноски по делото за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78 ал. 3 ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 22.11.2016г.
171 Гражданско дело No 288/2014 Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.А.А. Е.Й.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 14.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.А.А., с ЕГН **********,***, и Е.Й.К., с ЕГН **********,***, сключен на 09.02.1999 г. в гр. София, с Акт за граждански брак № 3016 от 09.02.1999 г. на Столична Община, като дълбоко и непоправимо разстроен, като приема за установено, че вина за разстройството на брака има жената. ОСЪЖДА Е.Й.К., с ЕГН **********,***, да заплати на С.А.А., с ЕГН **********,***, сумата от 625.00 лв., (шестстотин двадесет и пет лева), представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА Е.Й.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 4.9.2015г.
172 НОХД No 99/2015 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Н.Й.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 14.8.2015г.
Н.Й.А.
В законна сила от 14.8.2015г.
173 Гражданско дело No 122/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО П.Д.Б. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Д.Б., с ЕГН **********,***, че дължи на ***-***, ул. ***, представлявана от Директора З.Н.Л., сумата от 430.00лв. (четиристотин и тридесет лева) – главница, представляваща неизползвана по предназначение целева социална помощ за покупка, изработка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения, отпусната съгласно чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във вр. с чл. 44, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, получена на 02.07.2014 г. и неотчетена в 30-дневния срок от датата на получаването й, ведно със законната лихва от 18.12.2014г. до окончателното изплащане на вземането; сумата от 14,74лв. (четиринадесет лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 02.08.2014г. до 02.12.2014г., както и разноски от 25,00лв. (двадесет и пет лева), представляващи платена държавна такса, за които суми е издадена Заповед № 121/22.12.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК в производството по ч.гр.д. № 393/2014г. по описа на РС – Дряново, на основание чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението делото да се докладва за издаване на изпълнителен лист по Заповед № 121/22.12.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 393/2014 г. по описа на РС – Дряново, на основание чл. 416 ГПК.
В законна сила от 30.11.2015г.
174 НОХД No 100/2015 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.К.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 18.8.2015г.
С.К.К.
В законна сила от 18.8.2015г.
175 Гражданско дело No 282/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА П.В.Т. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 19.8.2015г.
ВРЪЩА подадената от ***, ЕИК ***, с адрес гр. ***, бул. ***, представлявано заедно от всеки двама от Б.Д.П., П.С.С., Я.М. Д. и Г.К. чрез адв. А. Д.К. - ВАК, съдебен адрес ***, искова молба против П.В.Т., с ЕГН **********,***, поради недопустимост на предявените искове, на основание чл. 130 и чл. 299, ал. 2 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 282/2015 г. по описа на Дряновски районен съд, на основание чл. 130 и чл. 299, ал. 2 от ГПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му. След влизане в сила на определението, делото да се докладва във връзка с ч. гр. д. № 182/2015 г. на ДРС. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила от 10.11.2015г.
176 Гражданско дело No 326/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО,
ВУИ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето И.Р.П., с ЕГН **********, настоящ адрес ******, на основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 29, т. 9 от ЗЗД. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.
В законна сила от 11.9.2015г.
177 Гражданско дело No 249/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.Ц.Р.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 24.8.2015г.
ВРЪЩА подадената искова молба с вх. № 1540/ 26.06.2015г. по гражданско дело № 249/ 2015г. на Дряновския районен съд на ищеца Д.Ц.Р.. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 249/ 2015г. по описа на Дряновския районен съд . Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд. Препис от определението да се връчи на ищеца
В законна сила от 4.9.2015г.
178 Гражданско дело No 256/2015 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Е.Н.Н. С.С.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 24.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 256 по описа за 2015 г. на Дряновски районен съд, като международно неподведомствено на български съд.
179 Гражданско дело No 293/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ХЛЕБОЗАВОД - НД ЕООД ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД,
БОРА - 1 ЕООД
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 26.8.2015г.
ВРЪЩА подадената от „*** – ***” ЕООД, ЕИК ***, гр. Дряново, ул. ***, представлявано от Управителя Д.Н.Г. искова молба против *** ЕООД, ЕИК ***, гр. Дряново, ул. ***, представлявано от Управителя П.Б.Ц. и *** ЕООД, ЕИК ***, гр. Дряново, ул. ***, представлявано от Управителя М.И.М., поради недопустимост на предявения иск по чл. 124, ал.1 ГПК- липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 293/2015 г. по описа на Дряновски районен съд Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 12.1.2016г.
180 Гражданско дело No 356/2014 ИСКОВЕ ПО КТ К.Н.А. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА РАЧО СТОЯНОВ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.8.2015г.
В законна сила от 14.12.2015г.
181 АНД No 105/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.Н.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Разпореждане от 1.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
182 Гражданско дело No 104/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.П.Ц. ХЛЕБОЗАВОД - НД ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 2.9.2015г.
В законна сила от 2.9.2015г.
183 НОХД No 103/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО И.П.Р. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 2.9.2015г.
И.П.Р.
Мотиви от 17.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
184 Гражданско дело No 147/2015 Искове по СК - издръжка, изменение В.М.М. С.Ф.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.9.2015г.
ОСЪЖДА С.Ф.Г., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАЩА на В.М.М., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете С.С.Г., ЕГН **********, двете от *** ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА за детето в размер на 95 (деветдесет и пет) лв, считано от 29.04.2015 год. до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска - до окончателното изплащане. В останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 150 (сто и петдесет) лв ОТХВЪРЛЯ предявения иск, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА С.Ф.Г., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАТИ на В.М.М., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете С.С.Г., ЕГН **********, двете от *** ИЗДРЪЖКА за минало време за детето в размер на 95 (деветдесет и пет) лв месечно за периода от 01.08.2014 год. до 29.04.2015г., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 150 лв месечно, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за определената издръжка. ОСЪЖДА С.Ф.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд – Дряново държавна такса върху размера на определената издръжка по чл. 143 от СК в размер на 136,60 лв (сто тридесет и шест лв 60 ст), както и държавна такса върху определената издръжка за минало време в размер на 50 лв (петдесет лв). ОСЪЖДА С.Ф.Г., ЕГН **********,*** на основание чл. 143, ал. 1 от СК ДА ЗАПЛАТИ на В.М.М., ЕГН **********,***. *** направените по делото разноски в размер на 63,33 лв (шестдесет и три лв 33 ст) съобразно уважената част от исковете. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от обявяването му на страните – 11.09.2015г. чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд.
В законна сила от 28.9.2015г.
185 Гражданско дело No 335/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.9.2015г.
В законна сила от 24.9.2015г.
186 Гражданско дело No 329/2015 Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Т.Л. Т.К.Л.,
Н.Н.Л.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 14.9.2015г.
НАЛАГА мерки за защита по отношение на П.Т.Л., ЕГН **********,*** и Н.Н.Л., ЕГН **********,*** за осъществено спрямо тях на 28.07.2015г. домашно насилие от Т.К.Л., ЕГН **********,***, КАТО: ЗАДЪЛЖАВА Т.К.Л., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо П.Т.Л., ЕГН **********,*** и Н.Н.Л., ЕГН **********,***. ОТСТРАНЯВА Т.К.Л., ЕГН **********, от съвместно обитаваното жилище с П.Т.Л., ЕГН ********** и Н.Н.Л., ЕГН **********, находящо се в *** ЗА СРОК от шест месеца, считано от 14.09.2015г. ЗАБРАНЯВА на Т.К.Л., ЕГН **********,*** да приближава П.Т.Л., ЕГН ********** и Н.Н.Л., ЕГН ********** и жилището, в което живеят същите в *** на разстояние по-малко от 100 метра ЗА СРОК от шест месеца, считано от 14.09.2015г. НАЛАГА на основание чл. 11, ал. 4 от ЗЗДН на Т.К.Л., ЕГН **********,*** ГЛОБА в размер на 200 лв (двеста лева) в полза на бюджета на съдебната власт, която да заплати по сметка на Районен съд Дряново. ОСЪЖДА Т.К.Л., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса в поза на бюджета на съдебната власт по сметката на Районен съд Дряново в размер на 25 лв (двадесет и пет лева). ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита по чл. 15 от ЗЗДН. Заповедта подлежи на НЕЗАБАВНО изпълнение. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.К.Л., ЕГН **********,***, че за изпълнението на наложените мерки следят Полицейските органи, като при неизпълнение на горната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата. Препис от решението и заповедта незабавно да се връчат на РУ „Полиция” по настоящия адрес на страните. Препис от решението да се връчи на страните. Решението може да се обжалва пред Габровски окръжен съд в 7-дневен срок от 14.09.2015г. Обжалването не спира изпълнението. Препис от молбата за защита и протокол от проведеното по делото съдебно заседание на 14.09.2015г. да се изпрати на Районна прокуратура гр. Дряново за преценка дали са налице данни за извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК, както и при необходимост за предприемане на действия по реда на Закона за здравето по отношение на ответника.
В законна сила от 19.11.2015г.
187 НОХД No 111/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.Е.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 15.9.2015г.
А.Е.Г.
В законна сила от 15.9.2015г.
188 НОХД No 93/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО К.Е.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Присъда от 16.9.2015г.
К.Е.Г.
Мотиви от 1.10.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
189 НОХД No 109/2015 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.В.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 17.9.2015г.
П.В.П.
В законна сила от 17.9.2015г.
190 АНД No 88/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 18.9.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2015-033342 от 06.03.2015г. на Директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към КЗП
В законна сила от 7.12.2015г.
191 НОХД No 110/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО П.К.А. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 18.9.2015г.
П.К.А.
В законна сила от 18.9.2015г.
192 Гражданско дело No 160/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД А.В.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.9.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.В.Г., с ЕГН **********,*** ***, че дължи на "***" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от П.С.С., Б. Д. П., Я.М. Д. и Г.К., следните суми: сумата от 449.47 лв. (четиристотин четиридесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща главница за незаплатена ел.енергия и такси за възстановяване по фактури, издадени за периода 23.05.2014-21.07.2014, за обект: аб. № ***, ***, по кл. № ***, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2015г. до изплащане на вземането; сумата от 23.76 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки), мораторна лихва върху главницата за периода от 13.06.2014г. до 07.11.2014г., както и разноски от 325,00лв. (триста двадесет и пет лева), включващи внесена държавна такса в размер на 25,00 лв. и 300,00 лв. юрисконсултско възнаграждение, за които суми е издадена Заповед № 11/29.01.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.дело № 33/2015г. по описа на Районен съд Дряново, на основание чл. 422 ГПК. ОСЪЖДА А.В.Г., с ЕГН **********,*** ***, ДА ЗАПЛАТИ на "***" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. ***, бул. ***, представлявано от П.С.С., Б. Д. П., Я.М. Д. и Г.К., сумата от 440,00 лв.(четиристотин и четиридесет лева) разноски по делото, от които 80,00 лв. - заплатени ДТ и 360 лв.- юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 23.9.2015г.
193 НОХД No 112/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.К.С. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 24.9.2015г.
Б.К.С.
В законна сила от 24.9.2015г.
194 Гражданско дело No 172/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Й.П.П. Ц.Н.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 28.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Й.П.П., с ЕГН **********,*** и Ц.Н.П., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, сключен на ***г. в гр. Дряново с Акт за граждански брак № *** от *** г. на Община Дряново, като дълбоко и непоправимо разстроен, като приема за установено, че вина за разстройството на брака има жената. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетните деца П.Й.П., с ЕГН ********** и Ц.Й. П., с ЕГН **********, на бащата Й.П.П., с ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата П.Й.П., с ЕГН ********** и Ц.Й. П., с ЕГН **********, при бащата Й.П.П., с ЕГН **********,***. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо втори етаж от къща в гр. Дряново, ул. *** на съпруга Й.П.П., с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката Ц.Н.П., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, с децата П.Й.П., с ЕГН ********** и Ц.Й. П., с ЕГН **********, всяка първа и трета събота от месеца от 14 ч. до 18 ч., както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Ц.Н.П., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** да заплаща на детето П.Й.П., с ЕГН **********, чрез нейния баща и законен представител Й.П.П., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 100.00 лв. (сто лева), до 15-то число на месеца за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка забава, считано от 18.05.2015г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ОСЪЖДА Ц.Н.П., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** да заплаща на детето Ц.Й. П., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Й.П.П., с ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 95.00 лв. (деветдесет и пет лева), до 15-то число на месеца за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка забава, считано от 18.05.2015г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване. ПОСТАНОВЯВА след развода Ц.Н.П., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – Л. ОСЪЖДА Ц.Н.П., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Й.П.П., с ЕГН **********,***, сумата от 25,00 лв. (двадесет и пет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА Ц.Н.П., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 705,80 лв. (седемстотин и пет лева и осемдесет стотинки), от които държавна такса върху присъдените размери на издръжките общо в размер на 280.80 лв., допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. и 400,00 лв. разноски за назначения и особен представител, изплатени от сумите, предвидени от бюджета на съда, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 18.12.2015г.
195 Гражданско дело No 253/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.А.М. Н.И.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 22.3.2016г.
196 Гражданско дело No 252/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.Н.П. М.П.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.Н.П., с ЕГН **********,*** и М.П.П., с ЕГН **********,***, сключен на 29.07.1979 г. в гр. Дряново с Акт за граждански брак № ** от ***г. на Община Дряново, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПОСТАНОВЯВА след развода М.П.П. да носи брачното си фамилно име – П.. ОСЪЖДА М.П.П., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 19.10.2015г.
197 НОХД No 87/2015 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Е.В.В.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 1.10.2015г.
Е.В.В.К.
Мотиви от 16.10.2015г.
В законна сила от 19.10.2015г.
198 НОХД No 101/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Ц.Г.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 6.10.2015г.
Ц.Г.И.
В законна сила от 6.10.2015г.
199 Гражданско дело No 245/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.Н.К. М.Х.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Д.Н.К., с ЕГН **********,*** и М.Х.П., с ЕГН **********,***, сключен на 18.01.1998 г. в гр. *** с Акт за граждански брак № 7 от 18.01.1998 г. на ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се в *** на съпруга М.Х.П., с ЕГН **********. ОСЪЖДА М.Х.П., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ДРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева). Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
В законна сила от 2.11.2015г.
200 Гражданско дело No 338/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Г.И.Й.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете Б.Г. И., ЕГН ********** с майка Г.И.Й., ЕГН ********** и баща неизвестен в семейството на неговата близка – лелята Р. И.Й., ЕГН **********, гр. *** и ПОСТАНОВЯВА реинтеграцията му за отглеждане в семейството на неговата майка. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Окръжен съд, гр. Габрово в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се връчи на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Севлиево за изпълнение.
В законна сила от 19.10.2015г.
201 Гражданско дело No 352/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
НАСТАНЯВА детето Л.П.Т., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Л.П.П., ЕГН ********** и П.В.П, ЕГН **********,*** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето Л.П.Т., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.А.А., ЕГН ********** и бащата П.А. Т., ЕГН ********** с детето Л.П.Т., ЕГН **********, всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
202 Гражданско дело No 353/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
НАСТАНЯВА детето С.С.А., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Р.И. Д., ЕГН ********** *** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето С.С.А., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С. А. А., ЕГН ********** с детето С.С.А., ЕГН ********** всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
203 Гражданско дело No 354/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
НАСТАНЯВА детето А.С.А., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Т. Д. С., ЕГН ********** *** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето А.С.А., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С. А. А., ЕГН ********** с детето А.С.А., ЕГН ********** всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
204 Гражданско дело No 355/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
НАСТАНЯВА детето П.П.Т., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на С.К.Г., ЕГН ********** и А.Н.Г., ЕГН **********,*** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето П.П.Т., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.А.А., ЕГН ********** и бащата П. А. Т., ЕГН ********** с детето П.П.Т., ЕГН **********, всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
205 Гражданско дело No 356/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
НАСТАНЯВА детето А.С.А., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на П. Д. Т., ЕГН ********** и М.Г.Т., ЕГН **********, двамата от *** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето А.С.А., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С. А. А., ЕГН ********** с детето А.С.А., ЕГН ********** всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
206 Гражданско дело No 357/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 8.10.2015г.
НАСТАНЯВА детето А.С.А., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Р.М.М., ЕГН ********** и М.П.М., ЕГН **********,*** със срок за настаняване до 04.09.2017г. или до настъпване на промяна в обстоятелствата. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ППЗЗД детето А.С.А., ЕГН ********** да ползва услугата “Заместваща приемна грижа”. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.А.А., ЕГН ********** с детето А.С.А., ЕГН ********** всеки втори и четвърти четвъртък от месеца, които да се осъществяват в ДСП-Севлиево, ИРМ - Дряново. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.10.2015г.
207 Гражданско дело No 251/2015 Искове за обезщетение от деликт ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - ГР. СОФИЯ Х.М.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 9.10.2015г.
ОСЪЖДА Х.М.Х., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния директор М.М.-Г., сумата от 265,00 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща изплатено от *** на М.Г.Г. застрахователно обезщетение за имуществени вреди по договор за застраховка "Каско", обективиран в Застрахователна полица № 28019724S/11-020527/930011020527, със срок на действие от 09.11.2011 г. до 09.11.2012 г., за претърпени имуществени вреди по собствения й лек автомобил Фолксваген Голф с рег. № *** причинени от ответника на 15.07.2012 г. в гр. Дряново, ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 26.06.2015г. до окончателното изплащане, на основание чл. 213 ал. 1, предл. 1-во от КЗ във вр. чл. 45 ЗЗД. ОСЪЖДА Х.М.Х., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ***, ЕИК ***, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния директор М.М.-Г., сумата от 370, 00 /триста и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 6.11.2015г.
208 Гражданско дело No 310/2015 Искове по СК - издръжка, изменение К.К.Г. К.Г.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
209 Гражданско дело No 163/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.И.Р. М.Р.Г.,
ДЪРЖАВАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 16.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 163/ 2015г. на Дряновския районен съд, поради оттегляне на предявеният иск от ищеца Р.И.Р.. На назначения особен представител на ответницата адвокат Х. *** да се изплати сумата от 50 лв – възнаграждение за изготвяне на отговор на искова молба от бюджетните суми на съда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в едноседмичен срок от датата на връчването му на страните. Същите да се уведомят да не се явяват в насроченото по делото заседание на 28.10.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
210 Гражданско дело No 187/2015 ВЕЩНИ ИСКОВЕ Н.П.Д. ОБЩИНА - ДРЯНОВО ПРЕДСТАВЛ. ОТ Д-Р ИВАН И. НИКОЛОВ,
Д.И.Р.,
Р.М.Г.Р.,
М.И.Д.,
В.Г.Д.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.10.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК по отношение на ***, с БУЛСТАТ ***, с адрес гр. ***, ул. ***, представлявана от Кмета на Общината д-р И. И.Н., М.И.Д., ЕГН ********** и В.Г.Д., ЕГН **********,***, че Н.П.Д., ЕГН **********,*** е собственик на следния недвижим имот, описан в нотариален акт № 94, том I, дело № 140/ 29.03.1969г. на Дряновски народен съдия, представляващ недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Дряново, местност “Селището”, с площ от един декар, при граници : магистрален път, от източната страна – Г.К.Р., от южната страна – салкъмова гора, от западната страна – М.П.М., който представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.72.8 по КККР на гр. Дряново, одобрени със заповед № РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Дряново, местност "Селище", с площ от 1030 кв. м., трайно предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване „Овощна градина", номер по предходен план 72.8, при граници и съседи: ПИ № 23947.72.7, ПИ № 23947.72.35, ПИ № 23947.72.9 и ПИ № 23947.72.573, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 108 от ЗС по отношение на Д.И.Р., ЕГН **********,***, че Н.П.Д., ЕГН **********,*** е собственик на следния недвижим имот, описан в нотариален акт № 94, том I, дело № 140/ 29.03.1969г. на Дряновски народен съдия, представляващ недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Дряново, местност “Селището”, с площ от един декар, при граници : магистрален път, от източната страна – Г.К.Р., от южната страна – салкъмова гора, от западната страна – М.П.М., който представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.72.8 по КККР на гр. Дряново, одобрени със заповед № РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Дряново, местност "Селище", с площ от 1030 кв. м., трайно предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване „Овощна градина", номер по предходен план 72.8, при граници и съседи: ПИ № 23947.72.7, ПИ № 23947.72.35, ПИ № 23947.72.9 и ПИ № 23947.72.573, като ОСЪЖДА Д.И.Р., ЕГН **********,*** ДА ПРЕДАДЕ на Н.П.Д., ЕГН **********,*** ВЛАДЕНИЕТО на описания имот. ДАВА на Н.П.Д., ЕГН **********,*** шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му по реда на чл. 115 от ЗС. ОСЪЖДА ***, с БУЛСТАТ ***, с адрес гр. ***, ул. ***, представлявана от Кмета на Общината д-р И. И. Н., М.И.Д., ЕГН **********,***, В.Г.Д., ЕГН **********,*** и Д.И.Р., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.П.Д., ЕГН **********,*** направените разноски в размер на по 175 (сто седемдесет и пет) лева всеки. Решението може да се обжалва чрез Дряновски районен съд пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.
В законна сила от 12.4.2016г.
211 АНД No 79/2015 КАТ Х.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.10.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0258-000510/04.11.2014 г. на Началника на РУП към ОДМВР Габрово, РУ Дряново
В законна сила от 13.11.2015г.
212 АНД No 89/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕТ "С.- Н.Н.- Д.Н." КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.10.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 9.2.2016г.
213 АНД No 90/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕТ "С.- Н.Н.- Д.Н." КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 26.10.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 9.2.2016г.
214 АНД No 92/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.М.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ГАБРОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-037/ 20.07.2015г. на Началника на отдел „РК” гр. Габрово, ГД „РК” - ИАРА
В законна сила от 14.1.2016г.
215 Гражданско дело No 302/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.С.К. С.Н.Х. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСЪЖДА С.Н.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** - адв. Р.И., сумата от 850,00лв. (осемстотин и петдесет лева), дължима по договор за заем, сключен на 15.04.2015 г., на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД ОСЪЖДА С.Н.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** - адв. Р.И., сумата от 350,00лв. (триста и петдесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 30.10.2015г.
216 АНД No 114/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.11.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 25.11.2015г.
217 АНД No 121/2015 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО М.А.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.11.2015г.
М.А.К.
Мотиви от 12.11.2015г.
В законна сила от 30.11.2015г.
218 Гражданско дело No 362/2015 ИСКОВЕ ПО КТ И.Р.Р. АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ ООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 17.11.2015г.
В законна сила от 30.11.2015г.
219 Гражданско дело No 188/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.Н.Н. С.Б.Л. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 19.11.2015г.
ОСЪЖДА С.Б.Л., с адрес ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.Н., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, сумата от 500,00 лв. (петстотин лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживян стрес, душевни болки и страдания, причинени от действията на ответника на 06.03.2015г. около 9.30 ч. на ул. „Станционна” в гр. Дряново, а именно отправяне на обидни думи, опит за саморазправа, удари по стъклото на шофьорската врата на управлявания от ищцата автомобил, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 06.03.2015г. до окончателното изплащане, на основание чл. 45 ЗЗД, като отхвърля предявения иск за разликата над 500лв. до пълния претендиран размер от 600лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.Б.Л., с адрес ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.Н., с ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, сумата от 175,00лв. (сто седемдесет и пет лева), разноски по делото, съразмерно с уважената част от иска и след извършена компенсация, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. Решението може да се обжалва пред ГОС в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.
В законна сила от 8.12.2015г.
220 НОХД No 124/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Т.Д.Г. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 19.11.2015г.
Т.Д.Г.
Мотиви от 1.12.2015г.
В законна сила от 7.12.2015г.
221 НОХД No 134/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО А.К.Б. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Споразумение от 20.11.2015г.
А.К.Б.
В законна сила от 20.11.2015г.
222 Гражданско дело No 248/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.П.П. Ю.Т. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 23.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод брака между С.П.П., ЕГН **********,*** и Ю.Т., роден на ***г. в гр. ***, ***, с неизвестен адрес в чужбина, сключен на 03.09.2008г. в гр. Новара, Италия, за което е съставен акт за граждански брак № 0001/ 07.01.2010г. на Община Дряново, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. След влизане на решението в сила жената ще носи брачното си фамилно име П.. ОСЪЖДА С.П.П., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Дряновския районен съд допълнителна държавна такса в размер на 20 (двадесет) лв. Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 10.12.2015г.
223 Гражданско дело No 364/2015 ИСКОВЕ ПО КТ С.И.И. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА РАЧО СТОЯНОВ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 23.11.2015г.
В законна сила от 2.12.2015г.
224 АНД No 91/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЕТ "С.- Н.Н.- Д.Н." КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 24.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2015-033353/ 27.03.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите
В законна сила от 19.2.2016г.
225 НОХД No 104/2015 ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО С.И.А. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Споразумение от 24.11.2015г.
С.И.А.
В законна сила от 24.11.2015г.
226 АНД No 102/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ДАНИ 2006 ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.11.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 24.2.2016г.
227 АНД No 117/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Е.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 30.11.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 19.2.2016г.
228 Гражданско дело No 116/2015 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА Н.Г.Ф. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 1.12.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК по отношение на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. *** ***, бул. ***, *** ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Т.Ж.Г., че Н.Г.Ф., ЕГН **********,*** дължи на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, както следва: сумата в размер на 490,60 лева (четиристотин и деветдесет лв. и 60 ст.), представляваща главница за незаплатена ел. енергия по фактури № № ***/ 31.01.2012г., ***/ 29.02.2012г. и ***/ 30.03.2012г. за обект с аб. № ***, гр. Дряново, ул. ***, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.01.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата в размер на 138,11 лева (сто тридесет и осем лв. и 11 ст.), представляваща сбора от мораторната лихва върху главниците по фактури № № ***/ 31.01.2012г., ***/ 29.02.2012г. и ***/ 30.03.2012г. за периода от падежа на всяка от фактурите до 30.12.2014г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 13/ 30.01.2015г. по ч. гр. дело № 34/ 2015г. по описа на Районен съд Дряново, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за главницата за разликата до пълния претендиран размер от 509,60 лева, представляваща начислена сума по фактура № ***/ 08.10.2012г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Н.Г.Ф., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. *** ***, бул. ***, *** ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Т.Ж.Г. СУМАТА 312,88 лв. (триста и дванадесет лв. и 88 ст.) - направените в хода на заповедното производство разноски съобразно уважената част от предявените искове на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА Н.Г.Ф., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. *** ***, бул. ***, *** ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Т.Ж.Г. СУМАТА 563,19 лв. (петстотин шестдесет и три лв. и 19 ст.) - направените в хода на производство разноски съобразно уважената част от предявените искове на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК. ОСЪЖДА "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. *** ***, бул. ***, *** ***, представлявано от пълномощника юрисконсулт Т.Ж.Г. ДА ЗАПЛАТИ на адвокат Р.И. *** на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА сумата 11,19 лв. (единадедесет лв. и 19 ст.) съобразно отхвърлената част от предявения иск. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.12.2015г.
229 Гражданско дело No 387/2015 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГАБРОВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ГАБРОВО
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Дирекция “Социално подпомагане” ***, гр. ***, ул. ***, представлявана от директора Р.П.Б. за промяна на наложената мярка за закрила по отношение на детето В.С.Й., ЕГН **********, като се настани детето в семейството на приемния родител Ф.Л.А., ЕГН ********** *** и се прекрати настаняването му в доброволното приемно семейство на А.Ю.Х., ЕГН ********** и Х.Т.Х., ЕГН ********** ***, като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.2.2016г.
230 АНД No 132/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.С.В. ОБЩИНА ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 3.12.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 29.12.2015г.
231 Гражданско дело No 21/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Г.П.И.,
Т.П.И.
Д.И.П.,
П.И.П.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 7.12.2015г.
В законна сила от 7.12.2015г.
232 АНД No 123/2015 КАТ В.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.12.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 29.12.2015г.
233 АНД No 97/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 12.12.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 5.2.2016г.
234 Гражданско дело No 423/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Б.Й.Б. В.И.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 15.12.2015г.
В законна сила от 5.1.2016г.
235 АНД No 106/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР УНИТРАФ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 15.12.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 21.3.2016г.
236 Гражданско дело No 394/2015 Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.О.А.,
Е.Ш.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 16.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/***г., съставен от община Дряново, сключен между М.О.А., ЕГН **********,*** и Е.Ш., роден на ***г., гражданин на ***, гр. Дряново, ул. ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно имуществените отношения между молителите – По време на брака молителите не са придобили движими и недвижими вещи, представляващи семейна имуществена общност. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката М.О.А. ще носи предбрачното си фамилно име А.. Разноските по делото се поемат от всяка от страните така, както са направени. ОСЪЖДА Е.Ш., роден на ***г., гражданин на ***, гр. Дряново, ул. *** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2015г.
237 Гражданско дело No 340/2015 Делба Й.А.Г. В.А.В. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.12.2015г.
В законна сила от 28.1.2016г.
238 АНД No 95/2015 КАТ К.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 17.12.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 22.1.2016г.
239 НОХД No 144/2015 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ДРЯНОВО Б.А.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Присъда от 22.12.2015г.
Б.А.С.
Мотиви от 22.12.2015г.
В законна сила от 30.12.2015г.
240 Гражданско дело No 392/2015 Искове по СК - развод по чл. 49 СК Н.Б.И. Р.Г.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД по взаимно съгласие граждански брак по акт за граждански брак № ***/***г., съставен от община ***, сключен между Н.Б.И., ЕГН **********,*** и Р.Г.И., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва : Относно ползването на семейното жилище – семейното жилище на страните, представляващо жилищна сграда в гр. Дряново, ул. ***, след развода ще се ползва от молителката Р.Г.И., ЕГН **********,***. Молителят Н.Б.И. го е напуснал и няма претенции относно ползването му. Относно издръжка между съпрузите – молителите се споразумяват, че не си дължат един на друг издръжка. Относно имуществените отношения между молителите – По време на брака молителите не са придобили движими и недвижими вещи, права върху вещи или парични влогове, които да делят. Личните си вещи всяка от страните е получила извънсъдебно. Относно фамилното име на молителката - след прекратяването на брака молителката Р.Г.И. ще носи предбрачното си фамилно име И.. ОСЪЖДА Р.Г.И., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Дряново допълнителна държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.12.2015г.
241 АНД No 98/2015 КАТ П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ГР. ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.12.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 2.3.2016г.
242 Гражданско дело No 28/2015 Делба Р.И.П. Р.Б.С.,
С.К.С.
Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 29.12.2015г.