МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ОТ 11.05.2015Г., ПОСТАНОВЕНА ПО НОХД № 42/ 2015Г. ПО ОПИСА НА ДРЯНОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД

 

 Обвинението е срещу П.Д.С., ЕГН **********, за това, че на 28.09.2014 г. в с. Царева ливада, общ. Дряново, в имот № 000310 по плана на населеното място, състоящ се от дворно място и построеното в него производствено помещение /шивашки цех/ и обособено в същия складово помещение, собственост на “***” ЕООД гр. ***, с управител и едноличен собственик И. Т. ***, по непредпазливост запалил същия имот, като са последвали значителни вреди – изгорели : 1 бр. машина за обкантване на шалтета марка “Ренолди”, 1 бр. шевна машина за капитониране на шалтета и кувертюри марка “Реста” – двете собственост на М.П.Т. *** на стойност 25 800 лв. и дантелен трикотажен плат – 147 кг., трикотажен плат с еластомери – 31 кг., ластик за бельо – 1923 кг., промазани тъкани за щампиране – 23 кг., плат марка “Версаче” – 50 кг., бродерии и платове /разни артикули/, с неустановено по време на разследването точно количество, собственост на “***” ЕООД гр. *** с ЕИК ***, с едноличен собственик и управител И. Т. на стойност 37 543 лв. – всичко щети на обща стойност 63 343 лв – престъпление по чл. 331, ал. 3, предл. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 330, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Дряново поддържа повдигнатото обвинение.

Предявен е граждански иск от пострадалия сумата 25 800 лв (двадесет и пет хиляди и осемстотин лв) – обезщетение за причинените имуществени вреди, представляващи стойността на 1 бр. машина за обкантване на шалтета марка “Ренолди” и 1 бр. шевна машина за капитониране на шалтета и кувертюри марка “Реста”.

По искане на подсъдимия и упълномощения защитник производството по делото е проведено по реда на глава 27 - чл. 370 и следващите от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, като е открита процедура по предварително изслушване на страните без разпит на свидетелите.

            Подсъдимият по време на предварителното изслушване, след разясняване на правата по чл. 371, т.2 от НПК, призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тези факти.

Съдът, като съобрази, че действията по разследването са извършени при условията и по реда на НПК, както и обстоятелството, че съда с протоколно определение е одобрил изразеното от подсъдимия и защитникът му съгласие доказателствата от досъдебното производство и самопризнанията му да се ползват при постановяване на присъдата, без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

            Подсъдимият П.Д.С. е роден на ***г***. Същият е безработен. Подсъдимият е осъждан, както следва :

            С влязла в сила на 09.01.1986г. присъда по НОХД № 8212/ 85г. на Районен съд гр. София за престъпление по чл. 252, ал. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от три години, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години, считано от 09.01.1986г. За това осъждане подсъдимият е реабилитиран по право на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК.

            С влязло в сила на 27.03.2008г. определение по НОХД № 10489/ 2007г. на Районен съд гр. София е одобрено споразумение, по силата на което подсъдимият се е признал за виновен в извършено на 27.05.2007г. престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което му е определено наказание пробация, а именно : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. На основание чл. 343г от НК подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като е зачетено времето, през което е бил лишен от възможността да го управлява по административен ред, считано от 27.05.2007г. За това осъждане е настъпила реабилитация по право на основание чл. 88а, ал. 1, вр. чл. 82, ал. 1, т. 5 от НК.

            Подсъдимият е съпруг на свидетелката И.М.Т.. Същата видно от приложените на досъдебното производство справки от Търговския регистър е едноличен собственик и управител на “***” ЕООД, ЕИК ***, а от 2013г. станала едноличен собственик и управител на “***” ЕООД , ЕИК ***.

По делото е приобщено като доказателство постановление за възлагане на недвижим имот от 01.09.2014г. на ЧСИ Весела Цонева, съгласно който на “***” ЕООД е възложен като купувач недвижим имот – производствен терен, представляващ имот № 000310 по плана на с. Царева ливада, общ. Дряново с площ от 11 000 кв. м., ведно с построената в него масивна едноетажна нежилищна сграда, представляваща шивашки цех със застроена площ 960 кв. м.

Видно от обясненията на подсъдимия и показанията на свидетеля Ц. сутринта на 28.09.2014г. свидетелката Т. докарала подсъдимия С. в шивашкия цех в с. Царева ливада, общ. Дряново. Последният останал в сградата през целия ден, като по негови признания консумирал алкохол – бира и една бутилка водка.

Освен него в имота в този ден бил и св. И.Ц., който се грижел за чистотата в района и за кучетата, които отглеждали собствениците. Около 18,30 ч св. Ц. видял подсъдимия да влиза в складово помещение, където основно се съхранявали платовете за производството и шевните машини, описани по-горе. Подсъдимият видно от направените от него самопризнания пушел цигара, като хвърлял фасове безразборно. Съгласно дадените от св. Ц. показания подсъдимият със запалка запалил парче плат и го хвърлил напосоки.

След това подсъдимият със свидетеля Ц. заедно излезли от фабриката и тръгнали към селото. Малко по-късно свидетелят се сетил, че якето му останало в цеха и се върнал да го вземе. Тогава видял огън в стаята с платовете, от който започнали да се пръскат стъклата на прозорците. Обадил  се на свидетелката Т., след което се свързал и с телефон 112.

На място пристигнали служители на РС ПБЗН гр. Дряново. От показанията на св. Р. се установи, че за около 13 минути служителите на РС ПБЗН били на мястото на пожара. Установили, че гори складово помещение в масивна сграда и огънят вече излизал от прозорците. В останалата част на сградата нямало засегнати помещения.

Съдът кредитира показанията на свидетеля Ц. в частта, в която същият посочва, че видял подсъдимия да пали парцал със запалка, който хвърлил към топовете плат. В тази част същите се подкрепят от заключението на назначената пожаротехническа експертиза по т. 3. От приложената по делото телефонограма № 56/ 28.09.2014г. също е видно, че сигналът е подаден в 18,57 ч., което кореспондира с показанията на свидетеля, че подсъдимият е тръгнал към гарата, за да пътува с влака за София в 18,50 ч. Обяснения в тази насока е депозирал и подсъдимият пред съдия на 29.09.2014г.

Видно от заключението на изготвената пожаротехническа експертиза е видно, че пожарът е започнал приблизително между 18,30 ч и 18,40 ч на 28.09.2014г. Пораженията от пожара са основно в складовото помещение. Пораженията в другите помещения са предимно опушени тавани. Най-вероятно възпламеняването на горимите материали е предизвикано от открит огнеизточник. В частта относно вида на открития огнеизточник вещото лице се позовава на показанията, дадени от свидетеля Ц., подробно обсъдени по-горе, че пожарът е възникнал от запалка. Пожарът не е представлявал опасност за съседни постройки.

На досъдебното производство са събрани доказателства относно причинените имуществени вреди. Видно от протокола за оглед в засегнатото помещение се намирали метална масивна шевна машина и конвейр, както и множество по вид и размер обгорели платове и топове с платове. Според показанията на свидетеля Т. в помещението е имало 1 бр. машина за обкантване на шалтета марка “Ренолди” и 1 бр. шевна машина за капитониране на шалтета и кувертюри марка “Реста”, негова лична собственост. Съгласно показанията на свидетеля Р. освен платовете в склада имало шивачна и други машини. От представената телефонограма № 56/ 28.09.2014г. е видно, че унищоженото имущество е платове, складирана продукция и 3 бр. шивашки машини.

Представени  са счетоводни документи относно наличния асортимент платове, собственост на “***” ЕООД.

Съгласно заключението на назначената съдебно счетоводна експертиза стойността на машина “Ремолда” е 25 000 лв, стойността на шевна машина за капитониране е 800 лв, а стойността на дантелен трикотажен плат, трикотажен плат с еластомери, ластик за бельо, промазани синтетични тъкани, плат “Версаче” и бродерии и платове разни артикули е общо 37 543 лв. Общата стойност на нанесената вреда е 63 343 лв.

По делото е представена разписка от 22.03.2015г., в който свидетелката Т. е посочила, че получила от подсъдимия сумата 37 543 лв, представляваща възстановени щети по ДП № 193/ 2014г. по описа на РУП гр. Дряново.  

При така приетото за установено съдът достигна до правния извод, че подсъдимият  П.Д.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 331, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 330, ал. 1 от НК за това, че на 28.09.2014 г. в с. Царева ливада, общ. Дряново по непредпазливост запалил чуждо имущество на обща стойност 63 343 лв, собственост на М.П.Т. и “***” ЕООД, от което са последвали значителни вреди.

От събраните по делото доказателства е безспорно установена датата, както и мястото на извършване на престъплението. Изгорялото имущество се установява посредством показанията на свидетелите, представените счетоводни документи и огледния протокол Всички доказателства, включително самопризнанията на подсъдимия, водят до единствения възможен извод, че пожарът е възникнал в складовото помещение, в което подсъдимият под влияние на изпитото количество алкохол пушил цигари, изхвърлял незагасени фасове и запалил със запалка парче плат.

Запаленото имущество, както и причинените вреди са на значителна стойност – 63 343 лв. Съгласно Тълкувателно решение № 46/ 82, ОСНК на ВС

при липса на опасност от разпространение на пожара и върху други имоти или имущества, макар и да са настъпили значителни вреди, деецът следва да  отговаря по чл. 330, ал. 1 НК. В настоящият случай представителят на Районна прокуратура правилно е квалифицирал деянието по чл. 331, ал. 3, вр. чл. 330, ал.1 от НК.

Престъпното деяние е извършено по непредпазливост от подсъдимия при форма на вината престъпна небрежност. Подсъдимият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици от деянието, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Подсъдимият не е взел мерки, за да предотврати опасността от пожар, предизвикан от изхвърлените от него фасове и запалено парче плат, които не са били наблюдавани от него, а напротив – подсъдимият е напуснал помещението и тръгнал за гарата. Не са предприети каквито и да било предпазващи действия от гледна точка на нормалния житейски опит и знания. С оглед на гореизложеното, съдът счете, че подсъдимия следва да носи наказателна отговорност по повдигнатото обвинение.

Запаленото имущество, както и причинените вреди са на значителна стойност – 63 343 лв. Видно от заключението на назначената по делото пожаротехническа експертиза пожарът не е представлявал опасност за съседни помещения и постройки. Съгласно Тълкувателно решение № 46/ 82, ОСНК на ВС при липса на опасност от разпространение на пожара и върху други имоти или имущества, макар и да са настъпили значителни вреди, деецът следва да  отговаря по чл. 330, ал. 1 НК. В настоящият случай по чл. 331, ал. 3, вр. чл. 330, ал.1 от НК съдът намира, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност за запаленото имущество, но не и за предизвикан пожар на имота. Поради което на основание чл. 304 от НПК призна подсъдимия за невиновен да е запалил имот № 000310 по плана на в с. Царева ливада, общ. Дряново, състоящ се от дворно място и построеното в него производствено помещение /шивашки цех/ и обособено в същия складово помещение, собственост на “***” ЕООД гр. Дряново, с управител и едноличен собственик И. Т. *** и го оправда по повдигнатото обвинение в тази му част.

С оглед субекта на престъплението – Подсъдимият е извършил горното деяние след като е настъпила реабилитация по право за предходните осъждания.

Смекчаващи отговорността обстоятелства – критично отношение към извършеното, оказано съдействие при разследването и направените самопризнания.

Отегчаващи отговорността обстоятелства – няма.

Причини за извършване на престъплението незачитане на установените норми за пожарна  безопасност.

Определяне на наказанието : При определяне на наказанието съдът се ръководи от предвиденото за извършеното престъпление, като индивидуализира наказанието с цел постигане на обща и индивидуална превенция, с оглед осъществяване на наказателната политика.

За извършеното престъпление се предвижда  наказание лишаване от свобода за срок до пет години – чл. 331, ал. 3 от НК.

Тъй като делото бе разгледано при условията на съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК е налице изискването за императивното приложение на разпоредбата на чл. 58а от НК. В настоящия случай с оглед установеното по делото съдът счита, че обществената опасност на деянието е средна, предвид размера на причинените имуществени вриде и обстоятелството, че се засягат обществените отношения, които осигуряват нормалните условия за упражняване правото на собственост. Обществената опасност на подсъдимия е ниска с оглед пълните му самопризнания в съдебно заседание и на досъдебната фаза и с оглед мотива за извършване на деянието. Съдът счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност по горепосочения текст от НК, като наказанието следва да се определи при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК. Основание за това са многобройните счегчаващи отговорността обстоятелства, които се установиха по делото и които са изброени по-горе. На подсъдимия следва да се определи наказание “Пробация”, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 година и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за 2 години по 150 часа годишно. Съдът намира, че така определеното наказание на подсъдимия по вид и размер ще способства за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК и същото се явява необходимо и справедливо с оглед конкретните особености на случая и личността на извършителя.

По отношение на предявения граждански иск. По делото се установиха признаците на състава, пораждащ отговорността на подсъдимия за обезщетение - престъпление, вреди и причинна връзка между тях. От заключението на назначената експертиза по делото, неоспорена от подсъдимия, се установи, че стойността на причинената вреда на гражданския ищец Т., възлиза на сумата от 25 800 лв. Ето защо предявеният граждански иск се явява доказан и основателен до предявения си размер и същият се уважи от съда, като подсъдимият бе осъден да заплати на гражданския ищец горната сума – обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди.

При този изход на делото на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият бе осъден да заплати по сметка на Районен съд Дряново сумата от 1 032 лв – държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. Както и същият бе осъден да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово сумата 177,76 лв. – разноски, направени в хода на досъдебното производство.

 

По тези съображения съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :