П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 06.10.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 06.10.2015 година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

                                 СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:     М.П.

                                                                           Н.В.                                                                                      

при участието на секретаря К.Д. и прокурора Г.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 101 по описа за 2015 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 15,07 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно уведомени, се явява прокурор Г.Г..

Подсъдимият Ц.Г.И., редовно призован, се явява лично и с адв. К.Х. от АК – гр. Габрово, с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

Свидетелката Г.И.И., редовно уведомена, се явява лично. 

Свидетелят Т.К.Б., редовно уведомен, се явява лично.

Свидетелят Г.В.Л., редовно уведомен, се явява лично.

Свидетелят А.К.А., редовно уведомен, се явява лично.

Свидетелката А.К.З., редовно уведомена, се явява лично.

Вещото лице П.Г.М., редовно уведомена, се явява лично.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и 275 от НПК относно правото им да направят отвод на съдебния състав, прокурора, секретар-протоколиста и вещото лице, както и да направят нови искания по доказателства и хода на съдебното следствие.

На подсъдимият се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Нямам възражение по състава на съда. Да се даде ход на делото.

Адв. Х. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Подсъдимият Ц.Г.И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда. Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 101/2015 г. по описа на ДРС и го докладва.

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

Ц.Г.И. – роден на *** ***, българин, български гражданин, постоянен и настоящ адрес ***, неженен, начално образование, осъждан, с ЕГН **********.

         Прокурор Г. – След образуване на съдебното производство със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение за решаване на делото, което представям и моля да одобрите. Налице е съгласие между страните по чл. 384, ал. 1 от НПК, поради което считам, че не е необходим разпита на свидетелите и вещото лице, поради което моля същите да бъдат освободени от залата. Заявявам, че отнетите вещи и пари са възстановени на пострадалите.

Адв. Х. – Присъединявам се към становището на представителя на прокуратурата. Постигнахме съгласие по настоящото споразумение, което ви представяме и Ви молим да го одобрите. Да се освободят свидетелите и вещото лице от съдебната зала. Представям два броя разписки, от които е видно,че са възстановени щетите на пострадалите в настоящия процес съобразно обвинителния акт.

Свидетелката Г.И.И. – Заявявам, че ми е възстановена от подсъдимия сумата от 104 лв. предмет на обвинението. Нямам претенции за тази сума от 104 лв.

Свидетелят Т.К.Б. – Заявявам, че ми е възстановена от подсъдимия сумата от 50 лв. – стойността на отнетите телефони,  предмет на обвинителния акт и нямам претенции към подсъдимия за сумата от 50 лв. 

Подсъдимият Ц.Г.И. – Съгласен съм с казаното от моя адвокат. Заявявам че съм възстановил сумата от 104 лв. на  Г.И. и сумата от 50 лв. представляваща стойността на отнетите телефони на Т.К.Б.. Доброволно подписах споразумението и моля да бъде одобрено във вида, в който е представено.

Съдът като взе предвид становището на страните, обстоятелството, че щетите по внесения обвинителен акт са възстановени на пострадалите лица, както и представеното в днешното съдебно заседание писмено споразумение и декларация от подсъдимия, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, счита, че следва да се заличат от списъка на лицата за призоваване свидетелите Г.И.И., Т.К.Б., Г.В.Л., А.К.А., А.К.З. и вещото лице П.Г.М.. Следва да се приемат като доказателство по делото представените в днешното съдебно заседание 2 бр. разписки за възстановени от подсъдимия суми на пострадалите лица.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелите Г.И.И., Т.К.Б., Г.В.Л., А.К.А., А.К.З. и вещото лице П.Г.М..

Освобождава свидетелите и вещото лице от съдебната зала.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешното съдебно заседание 2 бр. разписки за възстановени на пострадалите лица от подсъдимия суми съгласно обвинителния акт, писмено споразумение и декларация от подсъдимия.

Председателят докладва постъпило споразумение между присъстващите в съдебно заседание – Г.Г. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. К.Х., договорен защитник на Ц.Г.И. и подсъдимия Ц.Г.И..

Прокурор Г. – Поддържам така представеното споразумение и моля да го одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение.

Адв. Х. – Поддържам представеното споразумение и моля да го одобрите.

Подсъдимият Ц.Г.И. - Аз също моля да одобрите представеното писмено споразумение.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдимият Ц.Г.И. Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Запознат съм, че ако споразумението се одобри ще се считам за осъждан. Наясно съм, че ако в изпитателния срок извърша друго престъпление, за което ми бъде наложено наказание лишаване от свобода, че ще следва да изтърпя и настоящото наказание отделно. Съгласен съм с това споразумение, като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът диктува вписване на съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението прокурор Г.Г., защитникът адв. К.Х. от АК – гр. Габрово и подсъдимият Ц.Г.И., в съдебния протокол, съгласно което:

Подсъдимият Ц.Г.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български  гражданин,  с начало образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** е виновен, при форма на вината-пряк умисъл за това, че през периода от 07.07.2015 г. - 08.07.2015 г. в гр. Дряново, действайки при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнел от владението на различни граждани чужди движими вещи, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да присвои, както следва:

-        На 07.07.2015 г., около 18.20 ч., в гр. Дряново, през незатворен прозорец, проникнал в паркиран пред дом на № ** на ул. *** лек автомобил марка „Дайхатсу Мове“ с рег. № ***, собственост на Г. Ив. И. от с. гр., откъдето отнел от владението на последната, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да присвои портмоне със сума пари в размер на 104 лв.

-        На 08.07.2015 г., около 08.30 ч., в гр. Дряново, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - разкъсване на мрежа против насекоми, монтирана на прозорец на жилището на Т.К.Б.,***, проникнал в същото, откъдето отнел от владението на последния, без негово съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи: мобилен телефонен апарат марка “***“ /черен на цвят/, апарат марка *** /черен на цвят/ и апарат с рекламен  надпис “***“ модел *** /сив цвят/ на обща стойност от 50 лв., собственост на Т.Б. – всичко на обща стойност от 154 лв., като деянията не представляват маловажен случай, с което е извършил  престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, като щетите са възстановени на пострадалите лица, поради което и на основание чл. 381, ал. 4 НПК във вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от  НК,  му се налага наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на настоящото споразумение в сила от 06.10.2015 г.

Подсъдимият Ц.Г.И., с ЕГН **********,***, се осъжда да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово сумата от 26,22 лв. /двадесет и шест лева и двадесет и две стотинки/ - разноски по делото, направени по досъдебното производство.

Веществените доказателства: 1 бр. мобилен телефон марка ***”, черен на цвят, 1 бр. мобилен телефонен апарат марка *** и 1бр. мобилен телефонен апарат с рекламен надпис “***” модел ***, намиращи се на съхранение в Районен съд Дряново, да се върнат на собственика Т.К.Б. ***. 

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР: .....................             ЗАЩИТНИК: .......................       

                 /Г.Г./                 /К.Х./

 

 

 

   ПОДСЪДИМ:............................

                                         /Ц.И./

 

 

След като окончателния текст на споразумението бе подписано от прокурора, защитника и подсъдимия Ц.Г.И., съдът намира, че същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Споразумението съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК, вследствие на престъплението са настъпили съставомерни вреди, но същите са възстановени изцяло на пострадалите лица. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, и наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г.Г. –прокурор при Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. К.Х., от АК – гр. Габрово, договорен защитник на подсъдимия и подсъдимия Ц.Г.И..

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело № 101/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 20.08.2015 г. по Досъдебно производство № 123/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново, спрямо подсъдимия Ц.Г.И., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15,28 ч.                                         

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1.

       

                                                                                         2.

                                                                  СЕКРЕТАР: