П Р О Т О К О Л

 гр. Дряново, 21.05.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 21.05.2015 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

 

при участието на секретаря К.Д. и прокурор Г.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 59 по описа за 2015 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 13,35 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно уведомени, се явява прокурор Г.Г..

Обвиняемият Й.В.Б., редовно уведомен, се явява лично и с адв. И.С. ***, с пълномощно приложено към споразумението.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274, ал. 1 и 275, ал. 1 от НПК относно правото им да направят отвод на съдебния състав, прокурора и секретар-протоколиста, както и да направят нови искания по доказателства и хода на съдебното следствие.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Нямам възражение по състава на съда. Да се даде ход на делото.

Адв. С. - Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Обвиняемият Й.В.Б. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 59/2015 г. по описа на ДРС и го докладва.

Сне се самоличността на обвиняемия както следва:

Й.В.Б. – роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан, с ЕГН **********.

Председателят докладва постъпилото споразумение между присъстващите в съдебно заседание – Г.Г. - прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. И.С., договорен защитник на Й.В.Б., обвиняем по Бързо производство № 78/2015 год. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

Прокурор Г. – Поддържам споразумението. На основание чл. 381 от НПК, със защитника и обвиняемия сме постигнали споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение.

Адв. С. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

Обвиняемият Й.В.Б. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият Й.В.Б. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Запознат съм, че ако споразумението се одобри ще се считам за осъждан на “пробация”. Съгласен съм с това споразумение, като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът диктува вписване на съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението прокурор Г.Г., защитникът адв. И.С. *** и обвиняемият Й.В.Б., в съдебния протокол, съгласно което:

Обвиняемият Й.В.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН, при форма на вина пряк умисъл за това, че на 01.05.2015 г. около 21,40 часа в с. Скалско, общ. Дряново, в посока с. Славейково, общ. Дряново към гр. Габрово, управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Мазда 323" с рег. № ***, негова собственост, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 14-0284-001520/10.06.2014 г. на Началник РУП към ОД МВР Стара Загора, РУ Казанлък, влязло в сила на 16.10.2014 г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, с което е извършил престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 381, ал. 4 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

Причинени от деянието имуществени вреди няма.

Веществени доказателства по делото няма.

Разноски не са направени. 

 

 

ПРОКУРОР:...........................           ЗАЩИТНИК: .......................  

              /Г.Г./                                  /И.С./

 

     

  ОБВИНЯЕМ:............................

                                        /Й.Б./

 

След като окончателния текст на споразумението бе подписано от прокурора, защитника и обвиняемия Й.В.Б., съдът намира, че същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Споразумението съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК, вследствие на престъплението не са настъпили съставомерни вреди. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК и наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК, а именно и основно целта на индивидуалната превенция по отношение на обвиняемия.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение  между  Г.Г. – прокурор при Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. И.С. ***, договорен защитник на обвиняемия Й.В.Б. и обвиняемия Й.В.Б. по приложеното бързо производство № 78/2015 година по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело  № 59/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 08.05.2015 г. по бързо производство № 78/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново спрямо обвиняемия Й.В.Б., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13,52 ч.                                         

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                   СЕКРЕТАР: