П Р О Т О К О Л

   гр. Дряново, 11.05.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 11.05.2015 година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

                                                                                                                  

при участието на секретаря К.Д. и прокурор Г.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 53 по описа за 2015 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 15,35 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно уведомени, се явява прокурор Г.Г..

Обвиняемият Р.Я.И., редовно уведомен, се явява лично и с адв. К.Х. ***, назначен за служебен защитник с Определение № 39 от 30.04.2015 г.

На основание чл. 274, ал. 1 и чл. 275, ал. 1 от НПК Председателят разяснява на страните правото им на отвод на състава на съда, прокурора, и съдебния секретар, както и правото да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. Х. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Обвиняемият Р.Я.И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 53/2015 г. по описа на ДРС.

Сне се самоличността на обвиняемия, както следва:

Р.Я.И. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, реабилитиран, с ЕГН **********.

Председателят докладва постъпилото споразумение между К.С. Районен прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. К.Х., служебен защитник на Р.Я.И. и обвиняемият по Бързо производство № 68/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново Р.Я.И..

Прокурор Г. – Поддържам споразумението, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение.

Адв. Х. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият Р.Я.И. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Извършил съм това, което е описано в споразумението. Нямам свидетелство за управление на МПС. Запознат съм, че ако споразумението се одобри ще се считам за осъждан на Пробация. Съгласен съм с това споразумение, като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът диктува вписване на съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението прокурор Г.Г., защитникът адв. К.Х. *** и обвиняемият Р.Я.И., в съдебния протокол, съгласно което:

Обвиняемият Р.Я.И. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, реабилитиран, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина пряк умисъл в това, че в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 14 -0333-000092 от 09.05.2014 г. на Началника на РУ “Полиция” гр. Стамболийски за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за правоуправление, в сила от 15.07.2014 г., на 20.04.2015 г. в гр. Дряново, около 23,30 ч. на ПП І – 5, 129 км. /РМЗ/, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел Астра” с рег. №  ***, собственост на Г.Б.С. от гр. София, без съответното свидетелство за управление на МПС, с което е извършил престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 4 от НПК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ месеца с периодичност два пъти седмично, 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ месеца

Веществени доказателства – няма.

Причинени от деянието имуществени вреди – няма.

По делото няма направени разноски.

 

 

    ПРОКУРОР:..........................                    ЗАЩИТНИК: ...................... 

         /Г.Г./                              /К.Х./

 

 

                                         ОБВИНЯЕМ:............................   

                                                            /Р.И./    

                    

 След като окончателния текст на споразумението бе подписан от прокурора, защитника и обвиняемия Р.Я.И., съдът намира, че същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Споразумението съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК, вследствие на престъплението не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г.Г. – прокурор при Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. К.Х.,***, защитник на обвиняемия Р.Я.И. и обвиняемия Р.Я.И..

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело  № 53/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 28.04.2015 г. по Бързо производство № 68/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново спрямо обвиняемия Р.Я.И., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15,57 ч.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: