П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 28.04.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 28.04.2015 година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЕТА СПАСОВА

                                 

при участието на секретаря Г.Г. и прокурор Г.Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 50 по описа за 2015 година.

На  поименно повикване в 11,07 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно призовани, се явява прокурор Г.Г..

Подсъдимият Р.В.И., редовно призован, се явява лично и с адв. К. Х. ***, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Свидетелят К.Г.Г., редовно призован, не се явява.

Свидетелят Б.Г.Д., редовно призован, се явява лично.         

Свидетелят Р.К.К., редовно призован, се явява лично.

Свидетелят А.Х.И., редовно призован, не се явява.

Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и 275 от НПК относно правото им да направят отвод на съдебния състав, прокурора и секретар-протоколиста, както и да направят нови искания по доказателства и хода на съдебното следствие.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

Съдът докладва, че по делото е изискана служебно актуална справка за съдимост рег. № 72 от 28.04.2015 г.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда. Нови доказателствени искания на този етап не правя.

Адв. Х. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда. Нови доказателствени искания на този етап не правя.

Подсъдимият Р.В.И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда. Получих препис от обвинителния акт преди повече от три дни. Разбирам в какво съм обвинен.

Съдът намери, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Р.В.И. – роден на *** ***,  местожит. с. ***, общ. Дряново, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

Съдът провери самоличността на подсъдимия по представената лична карта № ***.

Прокурор Г. – С адвоката на подсъдимия постигнахме споразумение на основание чл. 384, ал. 1 от НПК, което представяме и моля да одобрите, тъй като не противоречи на закона и морала. Моля в съдържанието на постигнатото споразумение след думите: “фабричен № 0081” да се добави “- 2,29 на хиляда”, както и след думите “на основание чл. 381, ал. 1 от НПК” да се добави “във връзка с чл. 381, ал. 4 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК”.

Адв. Х. – Действително с представителя на Районна прокуратура - Дряново постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Моят подзащитен е запознат с него и го подписа доброволно. Съгласен съм с така предложеното допълнение като бъде конкретизирано констатираната концентрация на алкохол, както и конкретизацията на правната квалификация и основанието на което приемаме на подзащитния ми да се налижи наказание “Пробация”, а именно за приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК.

Подсъдимият Р.В.И. – Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съгласен съм с това споразумение като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Да се допълни съдържанието на постигнатото споразумение по начина който беше предложен от представителя на РП Дряново.

Съдът като се запозна със становището на страните и представеното в днешното съдебно заседание споразумение, намира, че няма процесуални пречки на основание чл. 384, ал. 1 от НПК да одобри споразумение за решаване на делото, постигнато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК следва да се впише съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението прокурор Г.Г. и защитника адв. К. Х. *** с промените които бяха одобрени от страните.

Воден от горното и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато между прокурор Г. от РП – Дряново и адв. Х., като защитник на подсъдимия Р.В.И. по силата, на което:

Подсъдимият Р.В.И. – роден на *** ***, общ. Дряново, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл на 10.04.2015 г. около 18,00 ч., по път в с. Катранджии, общ. Дряново, управлявал МПС – лек автомобил марка “Деу Нексия” с рег. № *** /чужда собственост /, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда установена по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № 0081 – 2,29 на хиляда, с което е извършил престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 1, във вр. с ал. 4 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК и чл. 36, ал. 1 от НК, му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ година с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / ЕДНА / година и 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от 1 /ЕДНА/ година.

На основание чл. 343 г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимият Р.В.И., със снета по-горе самоличност, СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение – 28.04.2015 г., като на основание чл. 59, ал. 3 от НК се ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Р.В.И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.

Разноски по делото няма.

Причинени от деянието имуществени вреди няма.

По делото няма веществени доказателства.

Подсъдимият декларира, че е запознат със съдържанието на сключеното между прокурор Г. от РП – Дряново и защитника му адв. Х. *** споразумение, както и, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред и, че е съгласен с това споразумение, разбира неговите последици и доброволно го е подписал.

 

ПРОКУРОР:.............................                   ЗАЩИТНИК: .......................  

                /Г.Г./                        / К. Х./

 

 

        ПОДСЪДИМ:............................

                                              /Р.И./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение е законосъобразно и не противоречи на морала. Съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК. В следствие на престъплението не са настъпили вреди. Във връзка с определените в споразумението наказания, съдът намира, че същите са съответни на извършеното от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и наложени в този вид и размери ще допринесат за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК, а именно и основно целта на индивидуалната превенция по отношение на подсъдимия.

Предвид изложеното и на основание чл. 384, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г.Г. -  прокурор при Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. К. Х.,***, договорен защитник на подсъдимия Р.В.И., като непротиворечащо на Закона и морала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на основание чл. 382, ал. 9 от НПК е окончателно и не подлежи на протест и жалба. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда. 

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело  № 50/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 16.04.2015 г. по Бързо производство № 61/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново спрямо подсъдимия Р.В.И., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,25 ч.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: