П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 14.04.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 14.04.2015година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЕМИЛИЯ ДИШЕВА

 

при участието на секретаря К.Д. и прокурор Г. Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 47 по описа за 2015 година, докладвано от съдия ДИШЕВА.

На повторното поименно повикване в 13,53 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно уведомени, се явява прокурор Г. Г..

Обвиняемият Ц.Г.И., редовно уведомен, се явява лично и с адв. К.Х. ***, с пълномощно, приложено към споразумението.

На основание чл. 274, ал. 1 и чл. 275, ал. 1 от НПК Председателят разяснява на страните правото им на отвод на състава на съда, прокурора, и съдебния секретар, както и правото да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Адв. Х. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Обвиняемият Ц.Г.И. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА Наказателно общ характер дело № 47/2015 г. по описа на ДРС.

Сне се самоличността на обвиняемия както следва:

Ц.Г.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

Председателят докладва постъпилото споразумение между Г. Г. прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. К.Х., договорен защитник на Ц.Г.И. и обвиняемият по Бързо производство № ЗМ 53/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново Ц.Г.И..

Прокурор Г. – Поддържам споразумението, което моля да одобрите. Налице са процесуалните предпоставки, а именно за този вид престъпление се допуска споразумение.

Адв. Х. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

Обвиняемият Ц.Г.И. - Поддържам споразумението и моля да го одобрите.

 На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият Ц.Г.И. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Разбирам в какво ме обвинява прокуратурата. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Запознат съм, че ако споразумението се одобри ще се считам за осъждан на “пробация”. Съгласен съм с това споразумение, като последици. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът диктува вписване на съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението прокурор Г. Г., защитникът адв. К.Х. *** и обвиняемият Ц.Г.И., в съдебния протокол, съгласно което:

Обвиняемият Ц.Г.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН при форма на вина пряк умисъл, в това, че на 26.03.2015 г., за времето 07,30 ч. - 10,00 ч., в кв. "Манга", в гр. Дряново, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - взломяване на бравата на входна врата на вилна постройка, обитавана от К.П.М. и семейството му, проникнал в помещенията на същата, откъдето отнел от владението на К. П. М., сума пари в размер на 50,00 лв. и от владението на Р.К. М. - сума пари в размер на 62,00 лв., 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Нокиа 6303" и 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Сони Ериксон Т 105"- последните два на обща стойност от 25,00 лв., без съгласието на собствениците К. М. и Р. М., с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност от 137,00 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати, с което е извършил престъпление по чл. 197, т. З, вр. с чл. 195, ал. 1, т. З, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 4 от НПК във вр. с чл.  36, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2 б. “б” от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ година с периодичност два пъти седмично, 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ година и 3. безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно, за срок от една година.

Веществени доказателства 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Нокиа 6303" и 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Сони Ериксон Т 105" предадени  с протокол за доброволно предаване, да се върнат на собственика Р.К. М. от гр. Дряново, след влизане на споразумението в сила.

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, обвиняемият Ц.Г.И., със снета по-горе самоличност, се задължава да заплати в полза на държавата и по сметка на ОД на МВР гр. Габрово, направените по делото разноски в размер на 91 /деветдесет и един/ лева.

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:..........................               ЗАЩИТНИК: ......................   

         /Г. Г./                                 /К.Х./

                                                             

                                ОБВИНЯЕМ:............................   

                                                         /Ц.И./                         

 След като окончателния текст на споразумението бе подписан от прокурора, защитника и обвиняемият Ц.Г.И., съдът намира, че същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Споразумението съдържа съгласие по основните въпроси поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Настъпилите вследствие на престъплението вреди са възстановени преди приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от обвиняемия престъпление по чл. 197, т. З, вр. с чл. 195, ал. 1, т. З, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г. Г. –  прокурор при Районна прокуратура – гр. Дряново, адв. К.Х.,***, защитник на обвиняемия Ц.Г.И. и обвиняемият Ц.Г.И..

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело  № 47/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

ОТМЕНЯ взетата с постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 02.04.2015 г. по Бързо производство № 53/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново спрямо обвиняемия Ц.Г.И., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,05 ч.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: