П Р О Т О К О Л

  гр. Дряново, 06.04.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 06.04.2015 година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЕТА СПАСОВА

                                

при участието на секретаря Г.Г. и прокурор Г. Г. сложи за разглеждане Наказателно общ характер дело № 41 по описа за 2015 година.

На  поименно повикване в 14,00 часа се явиха:

За Районна прокуратура – гр. Дряново, редовно призовани, се явява прокурор Г. Г..

Обвиняемият Е.Ц.Г., редовно призован, се явява лично и с адв. П.С. от АК – гр. Стара Загора, с пълномощно по делото.

На основание чл. 274, ал. 1 и чл. 275, ал. 1 от НПК Председателят разяснява на страните правото им на отвод на състава на съда, прокурора и съдебния секретар, както и правото да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55, 277 и 279 от НПК.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурор Г. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда. Нови доказателствени искания на този етап не правя.

Адв.  С. – Да се даде ход на делото. Нямам възражение по състава на съда. Нови доказателствени искания на този етап не правя.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на обвиняемия, както следва:

Е.Ц.Г. – роден на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, неработещ, с ЕГН **********.

Съдът провери самоличността на обвиняемия по представената лична карта № ***.

Председателят докладва постъпилото споразумение между присъстващите в съдебно заседание – Г. Г. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. П.С., защитник на Е.Ц.Г., обвиняем по Досъдебно производство № ЗМ 37/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

Прокурор Г. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите, тъй като не противоречи на закона и морала.

Адв.  С. – Поддържам споразумението и моля да го одобрите. Обвиняемият е подписал декларация, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Обвиняемият Е.Ц.Г. - Запознат съм със съдържанието на споразумението. Съгласен съм с предложената промяна. Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Запознат съм с последиците от това споразумение. Доброволно подписах същото и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът намира, че в съдебния протокол следва да се впише съдържанието на окончателното споразумение между представителя на обвинението Районна прокуратура – Дряново прокурор Г. Г. и защитника адв. С. от АК – гр. Стара Загора по Досъдебно производство № ЗМ 37/2015 година по описа на РУ “Полиция”  – гр. Дряново.

          Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на споразумението постигнато между Районна прокуратура гр. Дряново и  адв. С. като защитник на обвиняемия съгласно, което:

Обвиняемият Е.Ц.Г. - роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан, неработещ, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл на 16.02.2015 г., около 15,30 ч., в гр. Дряново, във фоайе на общежитие в ЖК ”Успех” № 13, отнел от владението на В. И. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужда движима вещ – мобилен телефонен апарат “Нокия 6700” с ИМЕЙ *** на стойност 90,00 лв., собственост на В. К. от същия град – маловажен случай, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, открадната вещ е била върната, с което е осъществил състава на престъпление по чл. 197, т. 2, вр. с чл. 194, ал. 3, вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 от НПК, вр. с чл. 36, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от НК, му се налага наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК, обвиняемият Е.Ц.Г., със снета по-горе самоличност, се задължава да заплати в полза на държавата и по сметка на ОД на МВР - Габрово, направените по делото разноски в размер на 15,00 /петнадесет/ лева.

Веществени доказателства – няма.

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.

Обвиняемият декларира, че е съгласен със съдържанието на постигнатото споразумение, разбира последиците от същото, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

ПРОКУРОР:...........................                  ЗАЩИТНИК: .......................

                /Г. Г./                                  /П.С./

 

 

        ОБВИНЯЕМ:................................

                                                  /Е.Г./

 

Съдът, като изслуша страните, намира че постигнатото споразумение е законосъобразно и не противоречи на морала, поради което следва да бъде одобрено. Същото съдържа съгласие по основните въпроси, поставени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Причинените в следствие на престъплението вреди са възстановени. Във връзка с определеното в споразумението наказание, съдът намира, че същото е съответно на извършеното от обвиняемия престъпление по чл. 197, т. 2 от НК. Наложено в този вид и размер ще допринесе за осъществяване на целите, предвидени в чл. 36 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д ЕЛ И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение  между  Районна прокуратура – гр. Дряново и адв. С., от АК – Ст. Загора, като защитник на обвиняемия Е.Ц.Г. по приложеното Досъдебно производство № ЗМ 37/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и жалба. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда. 

С оглед одобреното споразумение на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Наказателно общ характер дело № 41/2015 год. по описа на Районен съд – гр. Дряново.

 

ОТМЕНЯ взетата с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 23.03.2015 г. по Досъдебно производство № ЗМ 37/2015 г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Дряново, спрямо обвиняемия Е.Ц.Г., с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14, 15 ч.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР :