О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 45

гр. Дряново, 03.06.2015г.

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на трети юни, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Дишева

 

като разгледа докладваното от съдия Дишева АНД № 62/2015г. по описа на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба от „***" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя Г.М.М., с пълномощник адв. И.И. от ГАК, против Наказателно постановление № 07-000280 от 11.05.2015 г. на и.д. Директор на Дирекция "Инспекция по труда" Габрово.

След извършена служебна проверка, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, срокът за обжалване на наказателното постановление е седмодневен, считано от датата на връчването. В конкретния случай жалбата е подадена по пощата от гр. Габрово на 21.05.2015 г., видно от пощенското клеймо, като е адресирана директно до Районен съд гр. Дряново и е постъпила в деловодството на 25.05.2015 г. С резолюция на съдия-докладчик от същата дата жалбата е изпратена до Дирекция "Инспекция по труда” гр. Габрово за окомплектоване и прилагане на материалите по преписката. С писмо рег. № 190483/02.06.2015г. на Дирекция "Инспекция по труда” гр. Габрово, преписката е изпратена до ДРС. Видно от приложеното към нея заверено копие от известие за доставяне, обжалваното наказателно постановление е връчено на 13.05.2015 г., следователно срокът по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН е изтекъл на 20.05.2015 г. – сряда, присъствен ден. Жалбата, както бе посочено и по-горе, е подадена по пощата на 21.05.2015 г., т.е. извън срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което същата е недопустима и като такава следва да бъде върната на основание чл. 84 от ЗАНН, във вр. с чл. 323, ал. 1, т. 2 от НПК, във вр. с чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, а производството по делото прекратено.  

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА подадената от „***" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя Г.М.М., с пълномощник адв. И.И. от ГАК, жалба против Наказателно постановление № 07-000280/11.05.2015 г. на и.д. Директор на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Габрово, като недопустима, на основание чл. 84 от ЗАНН, във вр. с чл. 323, ал. 1, т. 2 от НПК във вр. с чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 62/2015 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски административен съд с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването.

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: