Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

39

гр. Дряново, 27.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                              

            Дряновският районен съд в публично заседание на 28.09.2015 година в състав:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдията АНД № 92 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Жалба срещу наказателно постановление (НП) № 07-037/ 20.07.2015г. на Началник отдел “РК” гр. Габрово при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Жалбоподателят В.М.В. обжалва НП, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Твърди, че акта за установяване на административно нарушение (АУАН) не му бил връчен, с което било нарушено правото му на защита. Заявява, че не бил извършил нарушението, за което е санкциониран. Моли съда да отмени обжалваното НП като неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата –  отдел „РК” гр. Габрово при ИАРА, редовно призовани, не изпращат представител. В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка, се прави искане жалбата да се остави без последствия и наложеното наказание да се потвърди. Представени са писмени бележки.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка :

Със Заповед № РД 09-25/ 21.01.2014год. на Министъра на земеделието и храните са определени служителите на длъжност “Младши специалист”, “Специалисти”, “Старши специалист”, “Главен специалист”, “Инспектор”, “Старши инспектор” и “Главен инспектор” в отделите “Рибарство и контрол” на ИАРА да съставят актове за установяване на административни нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите, извършени на територията на цялата страна по ЗАНН. Оправомощени са служителите на длъжност “Началник отдел “Рибарство и контрол” на ИАРА а издават наказателни постановления за нарушения, извършени на територията на съответния отдел въз основа на съставени актове за установяване на административно нарушение.

На 17.06.2015г. св. П.  – младши специалист “РК” ИАРА, отдел Габрово и св. Б. – главен специалист в ИАРА извършили проверка за любителски риболов на р. Янтра в местността “Бента” в землището на с. Скалско, общ. Дряново. Същевременно жалбоподателят, заедно с други лица, се намирал на мястото на проверката и извършвал риболов.

Процесният АУАН № 0012383 е съставен на жалбоподателя за това, че на 17.06.2015г. в 19,00 ч на р. Янтра в местността “Бента” в землището на с. Скалско, общ. Дряново извършва риболов с един брой въдица, поставена в работно положение с прикачен към нея маломерен мрежест уред тип “парашут” – нарушение по чл. 35, ал. 1, т. 7 от ЗРА. По време на проверката откъсва и изхвърля маломерния мрежест уред във водата. С акта са иззети един брой въдица без марка (жълт цвят) от две отделения и един брой макара марка “FCP 140”.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното НП № 07-037/ 20.07.2015г. на Началника на отдел „РК”- Габрово, ИАРА против жалбоподателя за това, че на 17.06.2015г. в 19,00 ч на р. Янтра в местността “Бента” в землището на с. Скалско, общ. Дряново извършва риболов с един брой въдица, поставена в работно положение с прикачен към нея маломерен мрежест уред тип “парашут”. С това си деяние е нарушил чл. 35, ал. 1, т. 7 от ЗРА,  с което е осъществен съставът на чл. 73, ал. 1 от ЗРА. По време на проверката посоченото лице е откъснало и изхвърлило маломерният мрежест уред тип “парашут” във водата. Поради горното и на основание чл. 91, ал. 4 от ЗРА, вр. чл. 73, ал. 1, вр. чл. 35, ал. 1, т. 7 от ЗРА на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1000 лв. На основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА са отнети в полза на държавата брой въдица без марка (жълт цвят) и един брой макара марка “FCP 140”.

Представените от жалбоподателя след приключване на съдебното следствие в заседанието на 28.09.2015г. документи, не са приети от съда като доказателства по делото, поради което не следва да бъдат обсъждани.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима. Подадена е от надлежно лице (посочено в атакуваното НП като нарушител против НП, подлежащо на обжалване и до надлежния съд по местоизвършване на твърдяното нарушение. В настоящия случай съдът приема, че срокът за обжалване на НП е спазен. Върху НП е налице отбелязване, че същото е връчено на 22.07.2015г., като липсва подпис на жалбоподателя. Отбелязано е “Чрез обратна разписка № RD ИД PS 5300 00A0932”. По делото е приложено известие за доставяне с посочения номер, от което се установи, че действително жалбоподателят е получил НП лично на 22.07.2015г. Жалбата е депозирана на 27.07.2015г. в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

  Разгледана по същество жалбата е основателна. При служебната проверка на съставения АУАн и издаденото въз основа на него НП съдът констатира, че е допуснато съществено процесуално нарушение, което нарушава правото на защита на административнонаказаното лице. Свидетелите не са изпълнили изискванията на чл. 43, ал. 5 от ЗАНН – при подписване на акта на нарушителя да се връчва препис от него срещу разписка. Получаването на препис от АУАН е самостоятелно право на нарушителя и е свързано с възможността за представяне на писмени възражения в 3-дневен срок, както и с по-нататъшната защита в административнонаказателното производство.

В конкретния случай по делото се установи, че актосъставителят П. не е връчил екземпляр от съставения АУАН на нарушителя, като му е обяснил, че причината за това е отказът му да го подпише. След издаване на НП на 23.07.2015г. жалбоподателят се е явил в ИАРА и получил препис от съставения акт, което е удостоверено с неговия подпис. Съдът намира, че след като законодателят изрично е задължил контролните органи да връчват препис от акта без значение дали същият е подписан от нарушителя, същите следва да изпълняват цитираната разпоредба. Още повече, че в процесния случай нарушителят е бил на мястото на проверката, където е съставен акта. Обстоятелството, че е написал собственоръчно възражения при съставяне на акта, не погасява правото му да депозира допълнителни такива в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.  

Неизпълнението от страна на контролните органи на задължението им по  чл. 43, ал. 5 от ЗАНН представлява съществено процесуално нарушение, допуснато в хода на административнонаказателното производство, което е самостоятелно основание за отмяна на издаденото НП. В този смисъл са задължителните разяснения, дадени с т. 11 от Постановление № 10/28.09.1973 г. на Пленума на ВС, според които при подписването на акта на нарушителя задължително се връчва препис от него.

За пълнота на решението следва да се посочи, че от събраните по делото доказателства не се установи жалбоподателят да е осъществил състава на административното нарушение, санкционирано с обжалваното НП. Показанията на свидетелите П. и Б. са взаимно противоречиви и няма други, кореспондиращи доказателства по делото, които да обосноват извода, че на посочената в акта и НП дата жалбоподателят е извършил административно нарушение по чл. 35, ал. 1, т. 7 от ЗРА. Въз основа на събраните по делото  доказателства, съдът не може да направи обоснован извод, че действително е осъществен състава на административното нарушение, за което в последствие е издадено и обжалваното НП.

Въз основа на изложеното съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

         ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-037/ 20.07.2015г. на Началника на отдел „РК” гр. Габрово, ГД „РК” - ИАРА, с което на В.М.В., ЕГН **********,*** за нарушение по чл. 35, ал. 1, т. 7 от ЗРА и на основание чл. 73, ал. 1 от ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 (хиляда) лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: