Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 35

гр. Дряново, 18.09.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                              

Дряновският районен съд в публично заседание на 09.09.2015 година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията АНД № 88 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взема предвид:

          Жалба срещу наказателно постановление (НП) № 2015-033342 от 06.03.2015г. на Директора на Регионална дирекция (РД) за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите (КЗП).

            Постъпила е жалба от *** (“***”) ***, представлявана от пълномощника юрисконсулт Л.Б. против НП, издадено от Директора на РД със седалище Русе към КЗП, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв за нарушение на изискванията на чл. 5, ал. 1 на основание чл. 197 от Закона за защита на потребителите (КЗП). Посочва, че НП е незаконосъобразно, като издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон, както и че същото е недоказано и неправилно. Твърди, че дружеството не е осъществило състава на чл. 5, ал. 1 от ЗЗП, тъй като посочената информация имала за цел пълно и точно разбиране от страна на потребителя на размера на дисплея. На следващо място твърди, че е налице маловажност на случая. Посочва, че НП е издадено в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), тъй като липсвала дата на извършване на нарушението. Моли съда да отмени обжалваното НП изцяло.

            Ответник жалбата, редовно призовани, не изпращат представител. По делото е представено писмено становище от пълномощника юрисконсулт Д.Л., с което моли съда да остави без уважение като неоснователна подадената жалба.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства, намери за установена следната фактическа обстановка: 

            Във връзка с постъпила жалба от потребител на 16.07.2014 г. служители от РД със седалище Русе при КЗП извършили проверка в магазин за мобилни апарати и услуги “***” в гр. Дряново, собственост на дружеството жалбоподател. При проверката св. Б. установила, че търговецът предлага на потребителите 47 броя мобилни телефонни апарати и 4 броя таблети с етикет на български език, в който размерът на диагонала на дисплея на устройствата бил изразен в инчове, а не в сантиметри съгласно Международната система единици SI. За резултатите от проверката бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

            За констатираното нарушение било съставено НП № 2015-033342/ 06.03.2015г. на Директора на РД със седалище Русе при КЗП, с което на дружеството жалбоподател била наложена имуществена санкция на основание чл. 197 ЗЗП в размер на 500 лв за това, че при направена проверка на 16.07.2014г. в магазин за мобилни апарати и услуги”***” в гр. *** търговецът предоставя информация за основните и съществени характеристики (размер на дисплея) на 47 модела предлагани за продажба мобилни апарати и на 4 вида таблети в писмена форма, като информацията е изразена в инчове, а не в единиците на величините от Международната система единици SI – в сантиметри. Като нарушен е посочен чл. 5, ал. 1, вр. чл. 4, т. 1 от ЗЗП.

            Приложен по делото е цитираният в АУАН № К-033342/ 08.09.2014г., в който фактическото описание на нарушението е идентично с това в издаденото въз основа на акта НП.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена от надлежно лице (посочено в атакуваното НП като нарушител), в установения от закона 7- дневен срок (от връчване на НП) и до надлежния съд (по местоизвършване на твърдяното нарушение).

 Разгледана по същество е неоснователна. 

 При служебната проверка на издаденото НП съдът не намира да са допуснати съществени процесуални нарушения, които да нарушават правото на защита на административнонаказаното лице. Актът и НП са съставени при спазване изискванията на ЗЗП и ЗАНН. Същите съдържат всички необходими за тяхната редовност от формална страна реквизити, визирани в чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. В АУАН и в издаденото въз основа на него НП са отразени датата и мястото на извършването на нарушението. Самото нарушение е описано подробно, както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП. Посочена е конкретната законова разпоредба, която е нарушена и санкционната норма, въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

Възражението на жалбоподателя, че при връчване на обжалваното НП не е спазена разпоредбата на чл. 58 от ЗАНН е неоснователно. Видно от приложеното по делото известие за доставяне № 1932710 обжалваното НП е връчено срещу подпис на служител на дружеството Захова на 17.03.2015г. Жалбата е депозирана в установения от закона 7- дневен срок от връчване на НП (на 24.03.2015г.).

От представената по делото заповед № 755/ 29.08.2013. на Председателя на КЗП се установи компетентността на административно наказващият орган да издаде процесното НП. Съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 2 от ЗЗП НП се издават от ръководителя на контролния орган, от кмета на общината или от упълномощени от тях длъжностни лица. С посочената заповед, която изрично е цитирана и в обжалваното НП директорът на РД със седалище Русе при КЗП е изрично оправомощен да издава НП по ЗЗП.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения при издаване на НП. Видно от съставеният АУАН, актосъставителя  е приел и посочил като дата на нарушението – 16.07.2014г. Това е датата на проверката, при която е констатирано нарушението. Същата дата е посочена и в издаденото НП, поради което съдът намира, че изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН е спазено. В НП подробно е посочено, че административнонаказващият орган при решаване на въпросите по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН е разгледал не само издадения АУАН, но и цялата преписка по него. Поради което следва да се приеме, че същият е преценил събраните от актосъставителя доказателства. Направеното възражение, че не е извършена проверка за обоснованост и законосъобразност на акта съобразно чл. 52, ал. 4 от ЗАНН не отговаря на установеното по делото.

            По същество съдът намира, че от събраните по делото доказателства безспорно е установено в какви мерни единици са били посочени основни и съществени характеристики на предлаганите мобилни апарати (размер на дисплей) – в инчове или в сантиметри. Обстоятелството, че размерът на дисплея на предлаганите мобилни апарати е посочен в инчове се установява от показанията на свидетелите в съдебно заседание. Отделно от това в административнонаказателната преписка са приложени заверени от служител на жалбоподателя копия на 5 етикета на мобилни телефони, в които размерът на дисплея е посочен в инчове. Този факт не се оспорва от жалбоподателя в жалбата и не се представят никакви доказателства, които да го опровергават.

Поради което следва да се приеме, че от обективна страна дружеството не е изпълнило задължението си по чл. 5, ал. 1 от ЗЗП, а именно да предостави в писмена форма на потребителите информация, която да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI. Единицата за измерване инч, използвана за техническо описание на характеристики на продуктите, описани в обжалваното наказателно постановление, не се съдържа в Международната система единици (SI), която приема за величина за измерване на разстояния метър. За търговеца съществува безусловно задължение да изпълни разпоредбата на  чл. 5, ал. 1 от ЗЗП и с неизпълнението му осъществява състава на нарушението за което е санкционирано. В този смисъл съдът намира, че административнонаказващият орган правилно е приложил материалния закон.

Следва да се има предвид още, че от систематичното място на разпоредбата на чл. 5 от ЗЗП в раздел І “Общо задължение за предоставяне на информация” може да се направи извод, че за всяка писмената информация, предоставяна от търговеца (включително на етикетите на стоките) следва да се използват единиците на величините от Международната система единици SI. Същото задължение произтича и от чл. 11, ал. 1 от Закона за измерванията, съгласно който в Република България са разрешени за използване единиците за измерване от Международната система единици (SI).

Наказанието е правилно индивидуализирано и съобразено с критериите по чл. 27, ал.2 от ЗАНН. В случая административнонаказващият орган правилно е наложил наказание в минималния размер от 500 лв, съобразно границите, предвидени в санкционната норма на чл. 197 от ЗЗП.

От събраните по делото доказателства не се установиха признаци на административното нарушение, санкционирано с обжалваното НП, които да го отличават от типичното за този вид нарушения. Поради което настоящият състав на съда не намира основание за приложение на чл. 28 от ЗАНН .

Въз основа на изложеното съдът намира, че издаденото НП е законосъобразно, поради което следва да се потвърди.

Воден от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2015-033342 от 06.03.2015г. на Директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към КЗП, с което на “***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.И.Д. е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв на основание чл. 197 от ЗЗП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Районен съд гр. Дряново пред Административен съд гр. Габрово.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: