Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

22

гр. Дряново, 29.05.2015 год.

                                              

              Дряновският районен съд в публично заседание на 29.04.2015 година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията АНД № 27 по описа на съда за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Жалба срещу наказателно постановление (НП) № 14-0258-000388/ 12.09.2014г. на началника на РУ на МВР Дряново.

Жалбоподателят Й.С.Й. твърди, че притежава лек автомобил “Нисан”, модел “Микра” с рег. № ***. Автомобилът държал на улицата, на която живеел и неизвестно кога на предното стъкло се получила пукнатина от около 10 см. Поради тази пукнатина му отказали издаването на документ и стикер за преминат преглед. На 08.09.2014г. трябвало да вземе сестра си от гр. В. Търново. При наближаване на гр. Дряново, някъде около разклона на с. Цинга трябвало да спре, за да долее вода в резервното казанче. Тръгвайки обратно към асфалтирания път бил пресрещнат и спрян за проверка от полицейски патрул на РУ на МВР гр. Дряново. Била му извършена проверка му бил съставен АУАН, основание за НП № 0258-000388/ 12.09.2014г. Посочва, че не бил направил възражения и написал “Без възражение”, от което се отказва. Не бил в състояние да направи възражения пред началника на РУ. Твърди, че били налице предпоставките за прилагане на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Прави се искане НП да бъде отменено, а алтернативно да бъде изменен размерът на наложената глоба.

В съдебно заседание жалбоподателят лично и чрез назначения му процесуален представител адвокат Р. И. *** поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата РУ на МВР гр. Дряново, редовно призовани, не изпращат представител.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства, намери за установена следната фактическа обстановка: 

На 08.09.2015г. жалбоподателят, като водач на лек автомобил - Нисан Микра, с peг. № *** бил спрян за проверка на ПП-5, 130 км, 111 м от служители на РУ на МВР Дряново – свидетелите Й. и М.. При проверката се установило, че жалбоподателят не е представил МПС на годишен технически преглед (ГТП) и не може да представи валиден знак за ГТП. Автомобилът е технически неизправен – пукнато е предно панорамно стъкло на автомобила. Във връзка с така констатираните нарушения св. Й. съставил акт за установяване на административно нарушение по чл. 147, ал. 1 и чл. 139, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Жалбоподателят подписал акта без възражения.

Въз основа на така издадения акт е съставено обжалваното НП, с което на жалбоподателя е наложено на основание чл. 181, т. 1 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 50 лв и по чл. 183, ал. 3, т. 7 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 30 лв. НП е връчено лично на жалбоподателя на 11.02.2015г.

С оглед на установеното се налагат следните правни изводи  :

Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена от надлежно лице (посочено в атакуваното НП като нарушител), в установения от закона 7- дневен срок (от връчване на НП) и до надлежния съд (по местоизвършване на твърдяното нарушение).

Разгледана по същество е частично основателна. 

При служебната проверка на издаденото НП съдът не намира да са допуснати съществени процесуални нарушения, които да нарушават правото на защита на административнонаказаното лице. Актът и НП са съставени при спазване изискванията на ЗДвП и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Същите съдържат всички необходими за тяхната редовност от формална страна реквизити, визирани в чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. В АУАН и в издаденото въз основа на него НП са отразени датата, мястото и часа на извършването на нарушенията. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че мястото на извършване на нарушението е неправилно описано. Според настоящия състав на съда мястото е описано конкретно и не е възможно по-точното му определяне.

Самите нарушения са описани подробно, както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП. Посочена е конкретната законова разпоредба, която е нарушена със всяко от деянията и санкционната норма, въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

Установи се от разпита на двамата служители на РУ на МВР Дряново, а и от признанията на жалбоподателя, че действително при извършената проверка са били установени описаните в акта и НП нарушения на ЗДвП. Не са налице предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Деянията не разкриват по-ниска степен на обществена опасност, поради факта, че засяга изключително значими обществени отношения, свързани с осигуряване на сигурността при движение по пътищата и защита здравето и живота на гражданите. Процесното нарушение е типично за вида си и не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от същия вид, не са налице смекчаващи отговорността обстоятелства, които да определят нарушението като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.  Възражението на жалбоподателя в тази му част е неоснователно.

По пункт 1 на НП. Съгласно чл. 147 ал. 1 и ал. 3 т. 1 от ЗДвП регистрираните моторни превозни средства подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като за леките автомобили, които  не са нови този преглед е всяка година.

Възраженията на жалбоподателя, че е представил автомобила на технически преглед, но е бил върнат поради появила се пукнатина на предното стъкло, са неоснователни. За жалбоподателят е съществувало задължение да отстрани сочената неизправност и да представи автомобила на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.

От доказателствата по делото се установи, че МПС не е преминало технически преглед, поради което следва да се приеме, че има извършено нарушение по смисъла на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП. Административнонаказващият орган е наложил наказание по чл. 181, т. 1 от ЗДвП. Предвидената санкция е глоба в размер до 50 лв. С оглед събраните по делото данни за имущественото състояние на жалбоподателя съдът намира, че НП в тази му част следва да се измени, като наложеното наказание глоба следва да бъде намалено на 20 лева. Така определена глобата ще е съответна на извършеното и справедлива, съобразена с изискванията на чл. 27, ал. 2 и ал. 5 от ЗАНН.

По пункт 2 на НП. Безспорно се установи по делото, че жалбоподателят при извършената проверка е управлявал техническо неизправно пътно превозно средство, тъй като предното панорамно стъкло на автомобила му е било спукано, като с тези си действия същият умишлено е нарушил разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. За така констатираното нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, администратовнонаказващият орган на основание чл. 183, ал. 3, т. 7  от ЗДвП е наложил на жалбоподателят глоба в размер на 30лева.

С оглед приложимата санкционна норма, която предвижда твърд размер на административната санкция, наложената с обжалваното постановление глоба в размер на 30 лв се явява законосъобразна. Не е възможно същата да бъде изменена по размер. НП в тази му част следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ пункт 1 от наказателно постановление 14-0258-000388/ 12.09.2014г. на началника на РУ на МВР Дряново, издадено против Й.С.Й., с ЕГН **********,*** в частта, в която на основание чл. 181, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 50 лева на 20 (двадесет) лева.

ПОТВЪРЖДАВА пункт 2 от наказателно постановление 14-0258-000388/ 12.09.2014г. на началника на РУ на МВР Дряново, издадено против Й.С.Й., с ЕГН **********,*** с което на основание чл. 183, ал. 3, т. 7 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 30лв

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Дряновския районен съд пред Габровски административен съд.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :