Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

гр.Дряново, 19.01.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновски районен съд, в публично съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                              Председател: Емилия Дишева

при участието на секретаря К.Д. и прокурора ........, разгледа докладваното от съдия Дишева АНД № 161 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по глава ІІІ, раздел V от ЗАНН- Обжалване на наказателните постановления. Образувано е по жалба от Община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, представлявана от *** И.Н., против Наказателно постановление № 07-000126 от 04.09.2014г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – гр. Габрово, с което на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 415в, ал. 1 от КТ  за нарушение на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи на Община Дряново в качеството на възложител на СМР по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на същата наредба, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева.

В жалбата се твърди, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно, като при издаването му били допуснати съществени процесуални нарушения. Поддържа се, че жалбоподателят не е осъществил вмененото му нарушение. Оспорва се и правната квалификация на същото, което водело до неправилно приложение на материалния закон. Направено е искане съдът да отмени атакуваното наказателно постановление.

Ответникът по жалбата Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и претендира наказателното постановление да бъде потвърдено.   

При извършената служебна проверка съдът установи, че жалбата е подадена в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства. От съвкупната им преценка съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От фактическа страна:

От представеното копие от Договор за СМР № 70/23.05.2014г., сключен между Община Дряново от една страна, като възложител и “***” АД, гр. Видин, като изпълнител, се установява, че Община Дряново е възложила на “***” АД извършването на СМР - „Ремонт на покрив и фасада на сграда на бюро по труда и Данъчна служба -гр.Дряново”, като срокът за изпълнение е два месеца, но не по-късно от 28.11.2014 г. Строителната площадка е открита на 06.06.2014 г.

На 06.08.2014г. на строителния обект - „Административна сграда на Община Дряново", находящ се в гр. Дряново ул. "Бачо Киро" № 19, е била извършена проверка от служители на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Габрово. На място и въз основа на представена документация в Дирекция "Инспекция по труда" гр. Габрово, се установило, че Община Дряново, в качеството си на възложител по договора, не е изпълнила задължението си да уведоми Дирекция „Инспекция по труда - Габрово" за откриването на строителната площадка, като изпрати копие от съдържанието на информационната табела. Резултатите от проверката са отразени в Протокол за извършена проверка изх. № П-07-113/07.08.2014г., в който е записано, че копие от информационната табела е изпратено с писмо вх. 0042-2975/07.08.2014 г. в хода на проверката до нейното приключване, с което нарушението е отстранено.

Административно-наказателното производство е започнало със съставяне на акт за установяване на административно нарушение № 07-000126/08.08.2014г. срещу Община Дряново, в качеството на Възложител на СМР, по смисъла на § 1. т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, за това, че на 06.06.2014г. не е уведомил Дирекция „Инспекция по труда" за откриването на строителна площадка - „Ремонт на покрив и фасада на сграда на бюро по труда и Данъчна служба - гр.Дряново", като изпрати копие от съдържанието на информационната табела в Дирекция"Инспекция по труда", с което е нарушен чл.12 ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. Нарушението е допуснато на 06.06.2014г. при откриване на строителната площадка и е установено е при проверката 06.08.2014 г. 

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление 07-000126 от 04.09.2014г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-гр. Габрово, в което изцяло е възприето отразеното в акта за установяване на административно нарушение. Посочено е, че при разглеждане на административнонаказателната преписка е установено, че от посоченото нарушение не са произтекли значителни вредни последици, нарушението е отстранено веднага след установяването му от работодателя, поради което на основание чл. 416, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 415в, ал.1 от КТ за нарушение на чл.12 ал.2 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи на жалбоподателя в качеството му на възложител на СМР по смисъла на § 1. т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300лв.

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Съгласно чл. 12 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на строително-монтажни работи, възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Съдът не приема за основателно възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че задължението да уведоми Дирекция "Инспекция по труда" – гр. Габрово за откриването на строителната площадка, като изпрати копие от съдържанието на информационната табела, не е било на Община Дряново, тъй като е нямала качеството на възложител, с аргумент, че във връзка с възлагането на конкретните СМР е проведена процедура по ЗОП и страна по сключения договор като “възложител” е следвало да бъде Кметът на Общината, а не самата Община Дряново. На проверяващите органи е представен валиден Договор за СМР № 70/23.05.2014г., сключен именно между Община Дряново, като възложител и “***” АД, гр. Видин, като изпълнител. В изпълнение на този договор са били и провежданите по време на проверката СМР на обекта. Ирелевантно за конкретния спор е обстоятелството, каква процедура е проведена във връзка с възлагането на СМР и кой е следвало да бъде страна по договора като възложител – Кметът или Общината. Доколкото по делото не е спорно, че Община Дряново, като възложител, не е изпълнила задължението си да уведоми Дирекция „Инспекция по труда” за откриването на строителна площадка, като изпрати копие от съдържанието на информационната табела, съдът приема, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 12, ал.2 от Наредбата, осъществено чрез бездействие от страна на жалбоподателя.

Основателно обаче се явява възражението, че неправилно отговорността на Община Дряново е ангажирана съобразно санкционната норма на чл. 415в, ал. 1 от КТ. Същата гласи, че за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв. Следователно в конкретния случай чл. 415в, ал. 1 от КТ е неприложим, тъй като безспорно установено по делото е, че Община Дряново е имала качеството на възложител, а не на работодател. На следващо място в наказателното постановление е посочен единствено превилигированият състав на чл. 415в от КТ, който както бе посочено и по-горе е неприложим в канкретния случай, но не и първичната санкционна норма от КТ, представляваща основание за налагането на наказанието. Непосочването на правното основание, като конкретна законова норма за налагането на имуществената санкция, води до издаването на НП в противоречие с принципа на законоустановеност на основанията за ангажиране на административнонаказателна отговорност, установен в чл. 6 и чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, което представлява порок, обуславящ отмяната на атакуваното наказателно постановление, тъй като води до невъзможност наказаното лице да разбере на какво основание е ангажирана административнонаказателна му отговорност и да организира защитата си.

По изложените съображения съдът намира атакуваното наказателно постановление за неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р    Е    Ш    И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-000126 от 04.09.2014г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – гр. Габрово, с което на Община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, представлявана от *** И.Н., в качеството на възложител на СМР по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. 415в, ал. 1 от КТ  за извършено нарушение на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300лв., като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

.