О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 362

гр.Дряново, 23.11.2015г.

         Дряновски районен съд, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и петнадесета година  в състав:       

                                                                 Председател: Емилия Дишева      

 като разгледа докладваното от съдия Емилия Дишева гр.д. № 364 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от С.И. ***, против Професионална гимназия по иконом­ика „Рачо Стоянов” - гр. Дряново, адрес гр. Дряново, ул. ***, представлявана от С.С., по иск с правно основание чл. 86 ЗЗД във вр. чл. 220, ал. 1 от КТ за заплащане на сумата от 53.63 лв., представляваща мораторна лихва върху обезщетението по чл. 220, ал. 1 от КТ в размер на 856,80 лв., за периода от датата на уволнението 05.11.2014 г. до 17.06.2015г.

С Определение № 360/20.11.2015 г. е изготвен проекто-доклад и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.12. 2015г. – 13,30ч., за която дата и час страните са редовно призовани.

На 23.11.2015 г. по делото е постъпила молба от ищцата, в която заявява, че ответникът е платил задължението си и се отказва от предявения иск, поради което моли да бъде прекратено производството по делото.

Съдът, като взе предвид направеното от ищцата волеизявление, намира, че са налице предпоставките на чл. 233 ГПК, поради което молбата за прекратяване на производството по делото поради отказ от иска се явява основателна и следва да бъде уважена. За горното не е необходимо съгласие от страна на ответника.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 364 по описа за 2015г. на Дряновски районен съд, на основание чл. 233 от ГПК – поради отказ от иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ГОС, с частна жалба в седмодневен срок от връчването на препис на страните.

 

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: