О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 34

гр.Дряново, 04.02.2015г.

 

         Дряновски районен съд, в закрито съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година  в състав:       

                                                                 Председател: Емилия Дишева      

 

 като разгледа докладваното от съдия Емилия Дишева гр.д. № 39 по описа за 2015г. на ДРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от Ф.И.Д. ***, с която е предявен иск по чл. 71, ал. 1, т. 3 от Закона за защита от дискриминация.

Тъй като Дряновският районен съд, в който работи съдията – докладчик, е подчинен институционално и административно на ответника Окръжен съд гр. Габрово, за да се избегне всякакво предположение за проявена пристрастност и тенденциозност, както и за липса на обективност при решаването на настоящия спор, съдия Дишева следва да се отведе  от разглеждане на делото.

Тъй като с Определение от 04.02.2014г. от разглеждане на делото се е отвела съдия Спасова, не е възможно същото да се разгледа от ДРС.

Предвид гореизложеното, производството по делото следва да се прекрати, като на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, същото да се изпрати на Габровски окръжен съд за  определяне на друг равен по степен съд за неговото разглеждане.

По изложените съображения,  съдията-докладчик

 

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТВЕЖДА се от разглеждане на гр.д. № 39/2015г. по описа на Дряновски районен съд съдия Емилия Дишева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 39/2015г., по описа на ДРС, поради невъзможност от неговото разглеждане.

ИЗПРАЩА на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

            

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: