П Р О Т О К О Л

   гр. Дряново, 10.03.2015 година

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 10.03.2015 година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРИЕТА СПАСОВА

                                   

при участието на секретаря Г.Г. сложи за разглеждане Гражданско дело № 26 по описа за 2015 година, докладвано от съдия СПАСОВА.

На поименно повикване в 09,10 часа се явиха:

Ищцата Й. В.Й., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Р.И. ***, с пълномощно по делото.

Ответницата Р.А.Й., редовно призована, се явява лично.

Съдът докладва, че на 09.03.2015 г. по делото е постъпило писмо изх. № 55/05.03.2015 г. от “***” ООД, ведно с удостоверение изх. № 54/05.03.2015 г. за получените доходи за трудово възнаграждение на ответницата за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2015 г.

Съдът провери самоличността на ответницата по представената лична карта № ***.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

.....................................................

С оглед постигната между страните съдебна спогодба в днешното съдебно заседание, съдът намира, че същата не противоречи на закона и на добрите нрави, поради което следва да се впише в съдебния протокол. Поради горното и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол постигната между страните спогодба, по силата на която ищцата Й.В.Й., ЕГН **********,***, представлявана от адв. И. *** и ответницата Р.А.Й., ЕГН **********,*** се спогодиха ответницата, като майка, да заплаща на ищцата, пълнолетна, учаща редовно в средно учебно заведение месечна издръжка в размер на 100 лв., считано от датата на подаване на исковата молба 20.01.2015 г. до 10 - то число на месеца за текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена сума на основание чл. 144 от СК за предвидения срок на обучение до навършване на 20 годишна възраст при обучение в средно и на 25 годишна възраст при обучение във ВУЗ.

 Ищцата се отказва от претенцията си за присъждане на издръжка за минало време от 01.12.2014 г. до 19.01.2015 г. за 1,5 месеца по 100 лв. месечно или 150 лв. за този период. Както и се отказва от искането да бъде присъден адвокатски хонорар на защитника на ищеца, нуждаещ се от издръжка за оказаната безплатна правна помощ, съобразно тарифа № 1 на ВАС.

                        

                                 СПОГОДИЛИ СЕ :

 

ЗА ИЩЕЦА Й В.Й. :    /п/

                              / Пълномощник адв. Р.И. /

 

ОТВЕТНИКА Р.А.Й. :   /п/

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :     /п/

                                 / Мариета Спасова /

 

 

Съдът, като взе предвид, че страните чрез взаимни отстъпки постигнаха съгласие по всички въпроси на правния спор между тях намира, че постигнато споразумение не противоречи на закона и добрите нрави. Процесуалният представител на ищцата разполага, видно от пълномощното с права да сключва съдебна спогодба. Поради което спогодбата следва да бъде одобрена.  Ответницата следва да бъде осъдена да заплати държавна такса върху спогодения размер на издръжката в размер на 72 лв. по сметка на Дряновски районен съд.

          Воден от горното и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, описана по-горе.

ОСЪЖДА Р.А.Й., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 72 лв. по сметка на Дряновски районен съд.

Одобрената от съда спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

Съдът като взе в предвид, че с одобрената от съда спогодба страните постигнаха съгласие по правния спор между тях, намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, като спогодено. Поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ГР. Д. № 26/2015 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,05 ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЕКРЕТАР: