О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 31

гр.Дряново, 03.02.2015г.

 

         Дряновски районен съд, в закрито съдебно заседание на втори февруари две хиляди и петнадесета година  в състав:       

                                                                 Председател: Емилия Дишева      

 

 като разгледа докладваното от съдия Емилия Дишева гр.д. № 7 по описа за 2015г. на ДРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Първоначално производството по делото е образувано пред ГРС по искова молба от Ф.И.Д. ***, с която са предявени искове по Закона за защита от дискриминацията. При разглеждане на делото пред Районен съд гр. Габрово ищецът е депозирал молба вх. № 8191/12.12.2014 г., в която е изложил, че е подал друга искова молба по Закона за защита от дискриминация за достъпна среда за Съдебната палата в гр. Габрово, поради което е поискал отвода на всички районни съдии от Габровския съдебен район.

С Определение от 06.01.2015г., постановено по ч. гр. д. № 133/2014г. по описа на Габровски окръжен съд, делото е изпратено за разглеждане от ДРС, поради отвод на всички съдии от състава на ГРС.

В проведеното на 02.02.2015г. открито съдебно заседание по гр.д. № 7 по описа за 2015г. на ДРС, ищецът поддържа молбата си за отвод на всички районни съдии от Габровския съдебен район, вкл. и тези от състава на ДРС, като е навел допълнителни аргументи, че тъй като Габровският окръжен съд е въззивна инстанция за РС – Дряново, може да бъде оказан по някакъв начин натиск за решаване на настоящото дело.

Макар съдията докладчик да не се чувства предубеден към ищеца, в същия е изградено съмнение относно безпристрастността на съдиите от Габровския съдебен район, във връзка с заведено от него дело срещу Габровски окръжен съд за недостъпност на сградата на съда в гр. Габрово за хора с увреждания, поради което счита, че няма да получи справедливо и обективно решение по настоящия спор, тъй като Дряновският районен съд се намира в съдебния район на Габровски окръжен съд. Поради изложеното съдията докладчик приема, че с оглед създаденото съмнение у ищеца за обективност на съдиите от ДРС при разглеждане на настоящото дело, както и за гарантиране на убеждението за безпристрастно му разглеждане и решаване, за липса на предубеденост и заинтересованост от изхода му, следва да се отведе от разглеждането му.

Поради отвод на съдиите от Дряновски районен съд е изчерпана възможността делото да се разгледа от този съд и производството следва да се прекрати, като на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, делото следва да се изпрати на Габровски окръжен съд, който е компетентен да определи друг равен по степен съд за неговото разглеждане.

Водим от горното, съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА се от разглеждане на гр.д. № 7 по описа за 2015г. на Дряновски районен съд съдия Емилия Дишева, на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал.1, т.6 ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 7 по описа за 2015г. на Дряновски районен съд, поради невъзможност за неговото разглеждане.

ИЗПРАЩА, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, делото на Габровски окръжен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

Определението не подлежи на обжалване.

            

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: