О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 49

гр.Дряново, 18.02.2015г.

 

Дряновски районен съд, в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и петнадесета година  в състав:

                                                                   Председател: Емилия Дишева             

като разгледа докладваното от съдия Емилия Дишева гр.д. № 6 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от 24.01.2015г., съдът е оставил без движение подадената искова молба, като е указал в едноседмичен срок от получаване на съобщението, с допълнителна молба с препис за ответника, да се отстранят посочените нередовности, както и да се внесе по сметка на Дряновски районен съд дължимата държавна такса от 80лв. за предявения частичен иск за сумата от 2000лв., като банковото бордеро се приложи по делото или да се представи справка от ГРС, че внесената на 27.11.2014г. държавна такса в размер на 80лв. по сметка на ГРС не е във връзка и не е представена по вече образувано друго гр. д. № 966/2013г. на ГРС. Съобщението е получено лично от Д.К.Ц. на 30.01.2015г., следователно даденият от съда срок изтича на 06.02.2015г. На 05.02.2015г. е постъпила молба от Д.К.Ц., с която е направено искане да бъде удължен срока за представяне на справката поради натовареност на счетоводството на ГРС. С Определение № 40/06.02.2015г. на основание  чл. 63, ал. 1 от ГПК е продължен срокът за представяне на изисканата с разпореждане от 24.01.2015г. справка, като е определен нов едноседмичен срок. Съгласно  чл. 63, ал. 2 от ГПК новоопределеният срок изтича на 13.02.2015г. На 12.02.2015г. пълномощникът Д.К.Ц. е депозирал писмена молба, в която е описано, че приложено е изпратен отговора на ГРС, в който било посочено, че преведената такса от 80лв. не е заприходявана по гр. д. № 966/2013г. Към молбата са приложени незаверени преписи от искова молба вх. № 3424/07.05.2013г. на ГРС, пълномощно, съобщение до Д.К.Ц. като ищец по гр. д. № 966/2013г. по описа на ГРС, молба от Д.К.Ц. вх. № 5542/25.07.2013г. на ГРС и препис от Определение  от 26.07.2013г. по гр. д. № 966/2013г. по описа на ГРС.

Съдът намира, че така приложените към молбата документи не удостоверят, че внесената на 27.11.2014г. държавна такса в размер на 80лв. по сметка на ГРС, е именно във връзка с исковата молба, по която е образувано настоящото дело.

На първо място не е представена официална справка от ГРС, че внесената на 27.11.2014г. държавна такса в размер на 80лв. по сметка на ГРС не е във връзка и не е представена по вече образувано друго гр. д. № 966/2013г. на ГРС, както е посочено в указанията на съда. Вместо изисканата справка са представени незаверени копия от книжа по гр. д. № 966/2013г. на ГРС, от които се установява, че на 07.05.2013г. Д.К.Ц. е депозирал искова молба в ГРС, във връзка с която е образувано гр. д. № 966/2013г. на ГРС. С разпореждане от 08.05.2013г. исковата молба е оставена без движение, с указания да се внесе държавна такса в размер на 617,76лв. по сметка на ГРС, което е сторено на 17.05.2013г. С молба от 25.07.2013г. Д.К.Ц. е оттеглил иска си и е поискал да му бъде възстановена внесената държавна такса от 617,76лв. С Определение от 26.07.2013г. по гр. д. № 966/2013г. по описа на ГРС производството по делото е прекратено, поради оттегляне на исковата молба, като искането за възстановяване на внесената ДТ в размер на 617,76лв. е оставено без уважение. По делото липсват доказателства кога определението е влязло в сила.

При тези данни не може да се приеме, че приложеното банково бордеро за внесена на 27.11.2014г. държавна такса в размер на 80лв. по сметка на ГРС удостоверява, че същата е внесена именно във връзка с настоящата искова молба. Следва да се отбележи, че при завеждането на последната на 24.09.2014г. исковата претенция е била за сумата от 15 444лв., частично от 20 444лв., като е представено банково бордеро от 17.05.2013г. за внесена държавна такса по гр. д. № 966/2013г. на ГРС в размер на 617,76лв. Едва след указанията на ГРС за внасяне на дължимата държавна такса, исковата претенция е намалена на 2000лв., частично от 20 444лв., като е представено и банково бордеро от 27.11.2014г. за сумата от 80лв., но като основание за внасянето е посочено гр. д. № 966/2013г. на ГРС. Макар сумата от 80лв. да е внесена на 27.11.2014г., т.е. след 26.07.2013г. - датата на постановяване на определението за прекратяване на производството по гр. д. № 966/2013г. на ГРС, по делото няма данни кога същото е влязло в сила, поради което не може да се приеме по категоричен начин, че сумата не била внесена и послужила по гр. д. № 966/2013г. на ГРС. От друга страна не са изпълнени указанията на съда и не е представена официална справка от ГРС, от която да е видно, че внесената на 27.11.2014г. държавна такса не е била и не е представена във връзка с друго дело на ГРС.

Поради изложеното следва да се приеме, че към днешна дата и в дадения и продължен от съда срок - 13.02.2015г. по делото не са представени доказателства, удостоверяващи внасянето на дължимата държавна такса по настоящата искова молба, поради което същата следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.   

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА подадената от К.Д.Ц., с ЕГН **********, чрез пълномощник Д.К.Ц. ***, искова молба против арх. Г.В.К. ***, на основание чл.129, ал.3 във вр. с ал.2 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 6/2015г. по описа на Дряновски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски
окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

Препис от определението да се изпрати на ищеца на посочения адрес на пълномощника Д.К.Ц. *** .

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: