О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 43

гр. Дряново, 09.02.2015г.

 

            Дряновският районен съд, в закрито съдебно заседание на 09.02.2015г. в състав:

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 187/ 2014г. по описа на съда, за да се произнесе взема предвид:

 

 

            С определение от 21.07.2014г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК. Дал е шестмесечен срок на ищеца “***” ЕАД, считано от получаване на определението, в който същият да заяви с писмена молба до съда дали желае производството по делото да продължи, като следва да посочи правоприемниците на ответницата Т.А.А. и адресите им или да вземе мерки за назначаване на управител на незаетото наследство или за призоваване на наследниците по реда на чл. 48. Същият е уведомен, че при неизпълнение на това задължение в срока, производството по делото ще бъде прекратено.

Препис от определението е връчен на служител на ищцовото дружество на 04.08.2014г.

Законоустановеният 6-месечен срок по чл. 230, ал. 2 от ГПК е изтекъл на 05.02.2015 г – работен ден, като в този период от време ищецът не е посочил правоприемниците на ответника. Неизпълнението в срок на задълженията, за които са му дадени указания с определението от 21.07.2014г., има за последица прекратяване на производството по делото съгласно чл. 230, ал. 2, изр. второ от ГПК, за което ищецът е предупреден. 

Воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 187 по описа на Дряновския районен съд за 2014 година.

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез Дряновският районен съд пред Габровският окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: