Р Е Ш Е Н И Е

№ 112

гр. Дряново, 17.12.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Дряновският районен съд, в публично съдебно заседание на 16.11.2015г., в състав:

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 340 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е делбено. Първа фаза – по допускане на делбата. 

 Ищцата Й.А.Г. основава исковата си претенция на обстоятелството, че страните по делото са съсобственици по наследство от баща си А.К. на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Гоздейка, общ. Дряново с идентификатор 15357.502.41 с площ от 5 891 кв. м. с построените в него : едноетажна жилищна сграда с идентификатор 15357.502.41.1 с площ от 64 кв. м., постройка с допълващо застрояване с идентификатор 15357.502.41.2 с площ от 80 кв. м., постройка допълващо застрояване с идентификатор 15357.502.41.3 с площ от 27 кв. м., селскостопанска сграда с идентификатор 15357.502.41.4 с площ от 69 кв. м., гараж с идентификатор 15357.502.41.5 с площ от 57 кв. м. и сграда със смесено предназначение с идентификатор 15357.502.41.6 с площ от 94 кв. м. при съседи : 15357.502.37, път на община Дряново, ПИ на С.П.С..

Както и на обстоятелството, че са съсобственици по наследство от дядо им В. Ив. Ц. на следните недвижими имоти : 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Гоздейка, общ. Дряново, с идентификатор 15357.502.42 с площ от 2063 кв. м., с построените в него : едноетажна жилищна сграда с идентификатор 15357.502.42.1. с площ от 49 кв. м., гараж с идентификатор 15357.502.42.2 с площ от 30 кв. м., постройка допълващо застрояване с идентификатор 15357.502.42.3 с площ от 20 кв. м., сграда със смесено предназначение с идентификатор 15357.502.42.4. с площ от 187 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 15357.502.42.5. с площ от 82 кв. м., при съседи : 15357.502.27, път, ПИ на Ц. И. М. и 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15357.502.40 с площ от 1495 кв. м., незастроен, за жилищни нужди, при съседи 15357.502.5, 15357.502.6, път, ПИ на Н.Г.Г. и ПИ на К.П.П..

Твърди, че по наследство от дядо си В. Ив. Ц. били съсобственици на следните земеделски земи:

1.                           ПОСЕВНА ПЛОЩ, имот с идентификатор 36751.84.3 по кадастралната карта на с. Керека, общ. Дряново ЕКАТТЕ 36751, с площ от 9025 кв. м., в местността КОКАНЧА, при граници (съседи) : 36751.84.10, 36751.84.4, 36751.65.22, 36751.67.29 и 36751.84.2;

2.                           ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 4,702 дка, осма категория, местност РАВНИНАТА, имот № 005001 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 000001- полски път, № 005035 – полски път на община Дряново и № 005002 – изоставена нива на наследниците на Д.Д.И.;

3.                           НИВА с площ от 0,800 дка, четвърта десета категория, местност ДЕБЕЛСКО, имот № 022012 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 022020 – нива на наследниците на Д.С.К., № 022021 – нива на наследниците на И.С.К., № 022013  - нива на наследниците на Р.М.Г., № 022048 – полски път на община Дряново и № 022011 – нива на наследниците на П. и Д.Д.;

4.                           НИВА с площ от 3,100 дка, осма категория, местност ПОД ЧУКАРА, имот № 033021 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 033022 – нива на наследниците на З.Ф.М., № 033029 – полски път на община Дряново, № 033020 – нива на наследниците на В.Ф.С. и № 000379 – полски път на община Дряново;

5.                           НИВА с площ от 4,200 дка, пета категория, местност МАЙНИЧА, имот № 049010 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 114004 – Дървопроизводствена площ на “ФОРЕСТ И КО” ЕООД, № 049009 – нива на наследниците на Ц. И. Ц., № 000190 - полски път на община Дряново, № 049011 – нива на П.Д.П. и № 049012 – нива на наследниците на П. и Д.Д.,

6.                           НИВА с площ от 6,000 дка, девета и четвърта категория, местност ГОЛЕМАНА, имот № 050012 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 050011 – нива на наследниците на М.К.М., № 050014 - полски път на община Дряново, № 050013 - нива на наследниците на Д.К.П., № 051004 – полски имот на община Дряново и № 050015 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

7.                           НИВА с площ от 3,500 дка, пета и четвърта категория, местност УСОЙНАТА, имот № 054003 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 054002 – нива на П.Д.П., № 054010 – полски път на община Дряново, № 000191 – полски път на община Дряново и № 054001 – нива на наследниците на Г. И. Ц.;

8.                           НИВА с площ от 5,500 дка, четвърта категория, местност РЪТА, имот № 055033 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 055039 - полски път на община Дряново, № 055032 нива на наследниците на П.Д.Б., № 055028 – нива на наследниците на Ц. И. Ц., № 055027 – нива на “*** & П” ЕООД и № 055034 – нива на В.М. М.а;

9.                           НИВА с площ от 3,000 дка, четвърта категория, местност ДОЛЧИНАТА, имот № 058042 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 058010- нива на наследниците на К.Р.К., № 058044 - полски път на община Дряново, № 058014 – нива на наследниците на М.М.К., № 058029 – нива на наследниците на В. Г.Р., № 058028 – нива на А.Н.М.;

10.                       НИВА с площ от 2,701 дка, четвърта категория, местност МОКРА ПОЛЯНА, имот № 059008 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 059009 – нива на “*** & П” ЕООД, № 059036 - нива на “*** & П” ЕООД, № 059039 – нива на З.Ф.М., № 059007 – нива на наследниците на Ц.Г.Ц. и № 055042 – полски път на община Дряново;

11.                       НИВА с площ от 1,800 дка, четвърта категория, местност ПЛОЧИТЕ, имот № 069014 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 069013 – нива на наследниците на Ц. И. Ц., № 069002 – нива на С. И. Г. ООД, № 069001 – нива на наследниците на В. Й. А. и № 069016 – полски път на община Дряново;

12.                       НИВА с площ от 2,300 дка, четвърта категория, местност МОГИЛАТА, имот № 090012 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 090015 – полски път на община Дряново, № 090016 – полски път на община Дряново, № 090011 – овощна градина на наследниците на Ц.Г.Ц. и № 090010 – пасище мера на “*** & П” ЕООД;

13.                       НИВА с площ от 0,959 дка, осма категория, местност ГРОЗКОВОТО, имот № 029004 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 029003 – ливада на “*** & П” ЕООД, № 109008 – дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА, № 029005 – ливада на Читалище “Св. св. Кирил и Методий” и № 000390 – полск ипът на община Дряново;

14.                       НИВА с площ от 1,447 дка, осма категория, местност ЧУКАРА, имот № 031003 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 031008 – изоставена нива на наследниците на С. А. Н., № 031004 – изоставена нива на наследниците на П.В.К., № 031002 – изоставена нива на наследниците на Т. И. Д. и № 031011 – изоставена нива на наследниците на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

15.                       НИВА с площ от 1,480 дка, четвърта категория, местност РЪТА, имот № 056005 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 056004 – нива на “*** & П” ЕООД, № 000191 – полски път на община Дряново, № 056006 – нива на наследниците на Ц. И. Ц. и № 055041 - полски път на община Дряново;

16.                       НИВА с площ от 0,500 дка, четвърта категория, местност ВАДАТА, имот № 027007 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 027008 – нива на “*** & П” ЕООД, № 027014 – полски път на община Дряново, № 027006 – нива на “*** & П” ЕООД и № 027011 - нива на наследниците на И.П.С.;

17.                       НИВА с площ от 2,100 дка, осма категория, местност ПОД ЧУКАРА, имот № 033025 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 033026 – нива на наследниците на Ф.С.В., № 033029 - полски път на община Дряново, № 033024 – нива на И. К. П. и № 000379 - полски път на община Дряново;

18.                       НИВА с площ от 4,900 дка, осма категория, местност ГРЕДИТЕ, имот № 038044 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 038048 – полски път на община Дряново, № 038045 – изоставена нива на наследниците на Д.К.П., № 101034 – дървопроизводствена площ на МЗГ - ДА и № 038043 – изоставена нива на наследниците на И.И.М.;

19.                       НИВА с площ от 2,600 дка, четвърта категория, местност УСОЙНАТА, имот № 054005 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 054011 – нива на “СОРТОВИ СЕМЕНА – ВАРДИМ” ЕАД, № 054004 – нива на наследниците на П. и Д.Д., № 000191 - полски път на община Дряново и № 054006 – нива на “*** & П” ЕООД;

20.                       НИВА с площ от 2,500 дка, четвърта категория, местност РЪТА, имот № 055015 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 055040 –полски път на община Дряново, № 055016 – нива на наследниците на Д.К.П., № 055007 – нива на наследниците на С.Д.К. и № 055014 – нива на наследниците на К.П.К.;

21.                       НИВА с площ от 5,599 дка, четвърта категория, местност МОКРА ПОЛЯНА, имот № 059040 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 059041 – нива на наследниците на Д.К.П., № 059045 - полски път на община Дряново, № 059039 – нива на З.Ф.М., № 059035 – нива на наследниците на К.М.Й. и № 059034 – нива на Д.Д.И.;

22.                       НИВА с площ от 1,701 дка, четвърта категория, местност ЮРТА, имот № 064009 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 064031 – полски път на община Дряново, № 064010 – нива на наследниците на Д.К.П., № 064020 – нива на наследниците на В.Ф.С., № 064002 – нива на Я.П.Ф. и № 064001 – нива на наследниците на Д.П.Д..

Твърди, че в поземлен имот с идентификатор 15357.502.41 се намират следните общи наследствени вещи :

1.      Циркуляр;

2.      Банциг

3.      Абрихт

4.      Скрин

5.      4 бр. легла

6.      Печка на ток и дърва

7.      Хладилник

8.      2 гардероба

9.      2 бр. медни съдове

10. Друга покъщнина, маси, столове, посуда.

Заявява, че в поземлен имот с идентификатор 15357.502.42 се намират следните общи наследствени вещи :

1.      Циркуляр;

2.      Банциг;

3.      Абрихт;

4.      Скрин

5.      4 бр. легла

6.      Печка на ток и дърва;

7.      Печка за готвене на ток

8.      Секция

9.      2 маси

10. 8 бр. столове

11.  Хладилник

12. 2 гардероба

13. 2 бр. медни съдове

14.  Друга дребна покъщнина, посуда.

Твърди, че страните не могат да поделят доброволно съсобствеността, поради което моли съда да допусне до делба описаните недвижими имоти и движими вещи при посочените квоти за всяка от страните.

Ответникът в дадения от съда срок не е депозирал отговор по чл. 131 от ГПК. В съдебно заседание се явява лично и с адвокат Б. от АК – В. Търново, който взема становище, че признават иска. Уточнява, че първият имот е наследствен на страните от техните родители. Вторият и третият поземлени имоти, описани в исковата молба са наследство на страните от тяхната майка, леля и вуйчо – тримата преки наследници на посочения в молбата В.И. Ц.. Движимите имоти са съсобствени и налични в имотите, посочени в исковата молба. Вещите, посочени че се намират в имот № 41 се владеят от ответника, а другите, находящи се в имот № 42 се владеят от двете страни по делото, тъй като и двамата имат ключове от този имот.

Въз основа на приетите по делото доказателства и фактите, които се установяват с тях, съдът намира за установено следното:

По делото е представено удостоверение за наследници изх. № 08/ 03.04.3015г. на кметство Длъгня, общ. Дряново, от което се установи, че В.И. Ц., б. ж. на с. Длъгня е починал на 05.05.1955г., като е оставил законни наследници : М.И. Ц.а, съпруга, починала на 05.05.1986г., (оставила за законни наследници Т.В.К., дъщеря, починала на 29.11.2007г. В.А.В., син и Й.А.Г., дъщеря), И.В. Ц.а, дъщеря, починала неомъжена на 21.11.2009г. и К. В. Ц., син, починал неженен на 25.06.1998г.

От удостоверение за наследници № 07/ 03.04.2015г. на кметство Длъгня, общ. Дряново се установи, че А. В. К., б. ж. на с. Длъгня, общ. Дряново е починал на 24.04.2002г., като е оставил следните наследници по закон : Т.В.К., съпруга, починала на 29.11.2007г., В.А.В., син и Й.А.Г., дъщеря.

С решение № 301/ 18.07.1994г. на Общинска служба по земеделие Дряново е възстановено правото на собственост на наследниците на В.И. Ц. върху поземлен имот № 36751.84.3 по кадастралната карта на с. Керека, община Дряново, представляващ посевна площ от 9,026 дка.

 С решение № 903/ 02.06.1999г. на Общинска служба по земеделие Дряново е възстановено правото на собственост на наследниците на В.И. Ц. върху недвижими имоти, находящи се в землището на с. Длъгня, общ. Дряново, а именно ливада от 0,959 дка, представляваща имот № 029004 по картата на землището, изоставена нива от 1,447 дка, представляваща имот № 031003 по картата на землището и нива от 1,480 дка, представляваща имот № 056005 по картата на землището.

С решение № 904/ 04.06.1999г. на Общинска служба по земеделие Дряново е възстановено правото на собственост на наследниците на В.И. Ц. върху недвижими имоти, находящи се в землището на с. Длъгня, общ. Дряново, а именно : нива от 0,500 дка, представляваща имот № 027007 по картата на землището, нива от 2,100 дка, представляваща имот № 033025 по картата на землището, изоставена нива от 4,900 дка, представляваща имот № 038044 по картата на землището, нива от 2,600 дка, представляваща имот № 054005 по картата на землището, нива от 2,500 дка, представляваща имот № 055015 по картата на землището, нива от 5,599 дка, представляваща имот № 059040 по картата на землището и нива от 1,701 дка, представляваща имот № 064009 по картата на землището.

С решение № 904/ 04.06.1999г. на Общинска служба по земеделие Дряново е възстановено правото на собственост на наследниците на В.И. Ц. върху недвижими имоти, находящи се в землището на с. Длъгня, общ. Дряново, а именно : изоставена нива от 4,702 дка, представляваща имот № 005001 по картата на землището, нива от 0,800 дка, представляваща имот № 022012 по картата на землището, нива от 3,100 дка, представляваща имот № 033021 по картата на землището, нива от 4,200 дка, представляваща имот № 049010 по картата на землището, нива от 6,000 дка, представляваща имот № 050012 по картата на землището, нива от 3,500 дка, представляваща имот № 054003 по картата на землището, нива от 5,500 дка, представляваща имот № 055033 по картата на землището, нива от 3,000 дка, представляваща имот № 058042 по картата на землището, нива от 2,701 дка, представляваща имот № 059008 по картата на землището, нива от 1,800 дка, представляваща имот № 069014 по картата на землището, овощна градина от 2,300 дка, представляваща имот № 090012 по картата на землището.

По делото са разпитани в качеството на свидетели В.Д. В. и П. С.ов С.ов. Същите заявиха, че познават имотите в с. Гоздейка, общ. Дряново, собственост на страните по делото. Посочиха, че единият имот е наследство от баща им А. И. К., е с площ от 5-6 дка и се намира в дясно преди да се влезе в селото. Другият имот, който е наследство от дядо им се намира след големия завой в селото, който е около 2 дка и имат също и помощен имот, с площ от 1,5 дка, който е по-нагоре, в съседство. Тези имоти били техни от повече от 50 години. Други наследници няма и никога други  хора не са имали претенции към тях. Няма одържавени имоти от собствените на страните по делото. 

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото писмени доказателствени средства и по същата между страните няма спор.

С оглед на така установеното, съдът счита иска за делба за основателен.

От събраните по делото доказателства се установи, че страните по делото са брат и сестра. Същите са единствени наследници по закон на баща си А. В. К., майка си Т.В.К., леля си И.В. Ц.а (починала неомъжена, без деца) и вуйчо си К. В. Ц. (починал неженен, без деца).

По отношение на недвижимите имоти в с. Гоздейка, общ. Дряново. Безспорно по делото се установи от свидетелските показания, че недвижимите имоти, находящи се в с. Гоздейка, общ. Дряново са придобити по давност от наследодателите на страните и са съсобствени при равна идеална част.

По отношение на земеделските земи. Установено е и не се спори между страните, че земеделските земи, подробно описани по-горе, са били собственост на общия наследодател В.И. Ц., починал на 05.05.1955г. С решение № 301/ 18.07.1994г. на Общинска служба по земеделие Дряново е възстановено правото на собственост на наследниците на В.И. Ц. върху поземлен имот № 36751.84.3 по кадастралната карта на с. Керека, община Дряново. С решения № № 903/ 02.06.1999г., 904/ 04.06.1999г. и 904/ 04.06.1999г. на Общинска служба по земеделие Дряново е възстановено правото на собственост на наследниците на В.И. Ц. върху недвижимите имоти, находящи се в землището на с. Длъгня, общ. Дряново. Страните по делото са наследници по право на заместване на наследниците по закон на В.И. Ц. - Т.В.К., И.В. Ц.а (починала неомъжена, без деца) и К. В. Ц. (починал неженен, без деца). Земеделските земи, находящи се в землището на с. Керека, общ. Дряново и с. Длъгня, общ. Дряново са придобити по наследство от страните и са съсобствени между тях при равни идеални части.

Поради което съсобствените на страните недвижими имоти следва да бъдат допуснати до делба при равни права.

По отношение на движимите вещи. Не се спори между страните и от събраните по делото доказателства се установява, че същите са придобили по наследство от баща си при равни права движими вещи, подробно описани в 10 пункта. Същите се намират в поземлен имот с идентификатор 15357.502.41 и се държат от ответника. По наследство от майката, лелята и вуйчото на страните същите са придобили движимите вещи, описани в 14 пункта, които се намират в поземлен имот с идентификатор 15357.502.42 и се държат от двамата. Поради което процесните движими вещи следва да бъде допуснати до делба при равни дялове на страните – по ½  идеална част за всеки от тях.

            С оглед на горното съдът намира, че по безспорен начин са установени съсобствеността върху процесните недвижими имоти и движими вещи, както и квотите, при който следва да се допусне делбата. По делото не са налице доказателства, че общите имоти и движими вещи не подлежи на делба по силата на закона или че това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Страните не могат да поделят вещите доброволно помежду си. Поради което счита, че са  налице изискванията предвидени в чл. 341 и следващите от ГПК за допускането им до делба.

            Водим от горното на основание чл. 344, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

                       

            ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Й.А.Г., ЕГН **********,*** и В.А.В., ЕГН **********,*** на следните съсобствени недвижими имоти:

1.                              ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Гоздейка, общ. Дряново с идентификатор 15357.502.41 с площ от 5 891 кв. м. с построените в него : едноетажна жилищна сграда с идентификатор 15357.502.41.1 с площ от 64 кв. м., постройка с допълващо застрояване с идентификатор 15357.502.41.2 с площ от 80 кв. м., постройка допълващо застрояване с идентификатор 15357.502.41.3 с площ от 27 кв. м., селскостопанска сграда с идентификатор 15357.502.41.4 с площ от 69 кв. м., гараж с идентификатор 15357.502.41.5 с площ от 57 кв. м. и сграда със смесено предназначение с идентификатор 15357.502.41.6 с площ от 94 кв. м. при съседи : 15357.502.37, път на община Дряново, ПИ на С.П.С.;

2.                              ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Гоздейка, общ. Дряново, с идентификатор 15357.502.42 с площ от 2063 кв. м., с построените в него : едноетажна жилищна сграда с идентификатор 15357.502.42.1. с площ от 49 кв. м., гараж с идентификатор 15357.502.42.2 с площ от 30 кв. м., постройка допълващо застрояване с идентификатор 15357.502.42.3 с площ от 20 кв. м., сграда със смесено предназначение с идентификатор 15357.502.42.4. с площ от 187 кв. м. и селскостопанска сграда с идентификатор 15357.502.42.5. с площ от 82 кв. м., при съседи : 15357.502.27, път, ПИ на Ц. И. М.;

3.                              ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Гоздейка, общ. Дряново, с идентификатор 15357.502.40 с площ от 1495 кв. м., незастроен, за жилищни нужди, при съседи 15357.502.5, 15357.502.6, път, ПИ на Н.Г.Г. и ПИ на К.П.П..

4.                              ПОСЕВНА ПЛОЩ, имот с идентификатор 36751.84.3 по кадастралната карта на с. Керека, общ. Дряново ЕКАТТЕ 36751, с площ от 9025 кв. м., в местността КОКАНЧА, при граници (съседи) : 36751.84.10, 36751.84.4, 36751.65.22, 36751.67.29 и 36751.84.2;

5.                              ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 4,702 дка, осма категория, местност РАВНИНАТА, имот № 005001 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 000001- полски път, № 005035 – полски път на община Дряново и № 005002 – изоставена нива на наследниците на Д.Д.И.;

6.                              НИВА с площ от 0,800 дка, четвърта десета категория, местност ДЕБЕЛСКО, имот № 022012 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 022020 – нива на наследниците на Д.С.К., № 022021 – нива на наследниците на И.С.К., № 022013  - нива на наследниците на Р.М.Г., № 022048 – полски път на община Дряново и № 022011 – нива на наследниците на П. и Д.Д.;

7.                              НИВА с площ от 3,100 дка, осма категория, местност ПОД ЧУКАРА, имот № 033021 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 033022 – нива на наследниците на З.Ф.М., № 033029 – полски път на община Дряново, № 033020 – нива на наследниците на В.Ф.С. и № 000379 – полски път на община Дряново;

8.                              НИВА с площ от 4,200 дка, пета категория, местност МАЙНИЧА, имот № 049010 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 114004 – Дървопроизводствена площ на “ФОРЕСТ И КО” ЕООД, № 049009 – нива на наследниците на Ц. И. Ц., № 000190 - полски път на община Дряново, № 049011 – нива на П.Д.П. и № 049012 – нива на наследниците на П. и Д.Д.,

9.                              НИВА с площ от 6,000 дка, девета и четвърта категория, местност ГОЛЕМАНА, имот № 050012 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 050011 – нива на наследниците на М.К.М., № 050014 - полски път на община Дряново, № 050013 - нива на наследниците на Д.К.П., № 051004 – полски имот на община Дряново и № 050015 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

10.                          НИВА с площ от 3,500 дка, пета и четвърта категория, местност УСОЙНАТА, имот № 054003 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 054002 – нива на П.Д.П., № 054010 – полски път на община Дряново, № 000191 – полски път на община Дряново и № 054001 – нива на наследниците на Г. И. Ц.;

11.                          НИВА с площ от 5,500 дка, четвърта категория, местност РЪТА, имот № 055033 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 055039 - полски път на община Дряново, № 055032 нива на наследниците на П.Д.Б., № 055028 – нива на наследниците на Ц. И. Ц., № 055027 – нива на “*** & П” ЕООД и № 055034 – нива на В.М. М.а;

12.                          НИВА с площ от 3,000 дка, четвърта категория, местност ДОЛЧИНАТА, имот № 058042 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 058010- нива на наследниците на К.Р.К., № 058044 - полски път на община Дряново, № 058014 – нива на наследниците на М.М.К., № 058029 – нива на наследниците на В. Г.Р., № 058028 – нива на А.Н.М.;

13.                          НИВА с площ от 2,701 дка, четвърта категория, местност МОКРА ПОЛЯНА, имот № 059008 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 059009 – нива на “*** & П” ЕООД, № 059036 - нива на “*** & П” ЕООД, № 059039 – нива на З.Ф.М., № 059007 – нива на наследниците на Ц.Г.Ц. и № 055042 – полски път на община Дряново;

14.                          НИВА с площ от 1,800 дка, четвърта категория, местност ПЛОЧИТЕ, имот № 069014 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 069013 – нива на наследниците на Ц. И. Ц., № 069002 – нива на С. И. Г. ООД, № 069001 – нива на наследниците на В. Й. А. и № 069016 – полски път на община Дряново;

15.                          НИВА с площ от 2,300 дка, четвърта категория, местност МОГИЛАТА, имот № 090012 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 090015 – полски път на община Дряново, № 090016 – полски път на община Дряново, № 090011 – овощна градина на наследниците на Ц.Г.Ц. и № 090010 – пасище мера на “*** & П” ЕООД;

16.                          НИВА с площ от 0,959 дка, осма категория, местност ГРОЗКОВОТО, имот № 029004 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 029003 – ливада на “*** & П” ЕООД, № 109008 – дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА, № 029005 – ливада на Читалище “Св. св. Кирил и Методий” и № 000390 – полск ипът на община Дряново;

17.                          НИВА с площ от 1,447 дка, осма категория, местност ЧУКАРА, имот № 031003 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 031008 – изоставена нива на наследниците на С. А. Н., № 031004 – изоставена нива на наследниците на П.В.К., № 031002 – изоставена нива на наследниците на Т. И. Д. и № 031011 – изоставена нива на наследниците на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

18.                          НИВА с площ от 1,480 дка, четвърта категория, местност РЪТА, имот № 056005 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 056004 – нива на “*** & П” ЕООД, № 000191 – полски път на община Дряново, № 056006 – нива на наследниците на Ц. И. Ц. и № 055041 - полски път на община Дряново;

19.                          НИВА с площ от 0,500 дка, четвърта категория, местност ВАДАТА, имот № 027007 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 027008 – нива на “*** & П” ЕООД, № 027014 – полски път на община Дряново, № 027006 – нива на “*** & П” ЕООД и № 027011 - нива на наследниците на И.П.С.;

20.                          НИВА с площ от 2,100 дка, осма категория, местност ПОД ЧУКАРА, имот № 033025 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 033026 – нива на наследниците на Ф.С.В., № 033029 - полски път на община Дряново, № 033024 – нива на И. К. П. и № 000379 - полски път на община Дряново;

21.                          НИВА с площ от 4,900 дка, осма категория, местност ГРЕДИТЕ, имот № 038044 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 038048 – полски път на община Дряново, № 038045 – изоставена нива на наследниците на Д.К.П., № 101034 – дървопроизводствена площ на МЗГ - ДА и № 038043 – изоставена нива на наследниците на И.И.М.;

22.                          НИВА с площ от 2,600 дка, четвърта категория, местност УСОЙНАТА, имот № 054005 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 054011 – нива на “СОРТОВИ СЕМЕНА – ВАРДИМ” ЕАД, № 054004 – нива на наследниците на П. и Д.Д., № 000191 - полски път на община Дряново и № 054006 – нива на “*** & П” ЕООД;

23.                          НИВА с площ от 2,500 дка, четвърта категория, местност РЪТА, имот № 055015 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 055040 –полски път на община Дряново, № 055016 – нива на наследниците на Д.К.П., № 055007 – нива на наследниците на С.Д.К. и № 055014 – нива на наследниците на К.П.К.;

24.                          НИВА с площ от 5,599 дка, четвърта категория, местност МОКРА ПОЛЯНА, имот № 059040 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 059041 – нива на наследниците на Д.К.П., № 059045 - полски път на община Дряново, № 059039 – нива на З.Ф.М., № 059035 – нива на наследниците на К.М.Й. и № 059034 – нива на Д.Д.И.;

25.                          НИВА с площ от 1,701 дка, четвърта категория, местност ЮРТА, имот № 064009 по картата на землището на с. Длъгня, общ. Дряново, при граници (съседи) : № 064031 – полски път на община Дряново, № 064010 – нива на наследниците на Д.К.П., № 064020 – нива на наследниците на В.Ф.С., № 064002 – нива на Я.П.Ф. и № 064001 – нива на наследниците на Д.П.Д..

Както и на следните съсобствени движими вещи :

1.      Циркуляр;

2.      Банциг;

3.      Абрихт;

4.      Скрин;

5.      4 бр. легла;

6.      Печка на ток и дърва;

7.      Хладилник;

8.      2 гардероба;

9.      2 бр. медни съдове

10.  Друга покъщнина, маси, столове, посуда.

Същите се намират в поземлен имот с идентификатор 15357.502.41 и се държат от ответника В.А.В..

 

1.      Циркуляр;

2.      Банциг;

3.      Абрихт;

4.      Скрин;

5.      4 бр. легла;

6.      Печка на ток и дърва;

7.      Печка за готвене на ток;

8.      Секция;

9.      2 маси;

10. 8 бр. столове;

11.  Хладилник;

12. 2 гардероба;

13. 2 бр. медни съдове;

14. Друга дребна покъщнина, посуда.

 

Същите се намират в поземлен имот с идентификатор 15357.502.42 и се държат от Й.А.Г. и В.А.В..

 

            Делбата да се извърши при следните квоти : Й.А.Г. – ½ (една втора) идеални части и В.А.В. – ½ (една втора) идеални части.

 

Решението подлежи на обжалване чрез Дряновския районен съд пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :