Р Е Ш Е Н И Е

105

гр.Дряново, 30.10.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Дряновски районен съд, в открито заседание на двадесет и втори октомври  две хиляди и петнадесета година  в състав:   

Председател : Емилия Дишева                                                                   

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдия Дишева гр.дело № 302 по описа за 2015г. на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД.

В исковата молба на М.С.К. ***, чрез пълномощник адв. Р.И., съдебен адрес: ***, против С.Н.Х. ***, се излага, че преди доста време ищецът дал на ответника срещу разписка сумата от 850 лв. с уговорката, че ще върне парите до 03.08.2015 г. Ответникът не отричал това, но не върнал парите в срок. Направено е искане съдът да осъди ответника да заплати на ищеца сума в размер на 850 лв. Претендират се разноски.

В едномесечния срок по чл.131 ГПК ответникът не е представил писмен отговор и не е взел становище по предявения иск. Не се явява в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие.

В проведеното на 22.10.2015г. съдебно заседание, пълномощникът на ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено решение, при наличие на предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК.

Въз основа на направеното искане, с протоколно определение от 22.10.2015г. е приета за разглеждане претенцията по чл.238 ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът, като взе предвид данните по делото, намери следното:

Ответникът С.Н.Х. е получил препис от исковата молба и от доказателствата към нея, като е уведомен относно възможността за постановяване на неприсъствено решение при непредставяне на отговор в указания срок и неявяване в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Въпреки дадените указания, в срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се е явил в първото по делото съдебно заседание, проведено на 22.10.2015г. С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените по делото доказателства - заверено копие от разписка от 15.04.2015г., в която ответникът е посочил, че е получил от ищеца сумата от 850 лв., дадена му в заем, и се задължава да я върне до 03.08.2015 г., съдът счита предявения иск за вероятно основателен.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки на чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Ответникът  дължи и следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 850 лв. на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД.

Относно разноските:

С оглед изхода на делото и направеното искане ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 350 лв., от която 300 лв. за адвокатско възнаграждение и  50 лв. внесена държавна такса.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА С.Н.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** - адв. Р.И., сумата от 850,00лв. (осемстотин и петдесет лева), дължима по договор за заем, сключен на 15.04.2015 г., на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД

ОСЪЖДА С.Н.Х., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес *** - адв. Р.И., сумата от 350,00лв. (триста и петдесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

   

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: