Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

       № 56

гр. Дряново, 15.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновският районен съд в публично заседание на 03.06.2015 година в състав:

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 103 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взема предвид:

           

       Предявен е иск с правна квалификация чл. 222, ал. 3 от КТ и акцесорна претенция по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на законна лихва.

       Ищцата Л. И. Г. основава исковата си претенция на обстоятелството, че работила като раздавач на инструменти в ответното дружество. На 29.07.2014г. й била връчена заповед № 31/ 29.07.2014г. за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326, ал. 1 от КТ. Посочва, че с прекратяване на договора й се дължи обезщетение при уволнение с придобиване право на пенсия в размер на 6 брутни заплати съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ. Моли съда да осъди ответника да заплати сумата 2 597 лв –дължимо обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, сумата 169,92 лв - мораторна лихва от датата на уволнение до датата на предявяване на иска 20.03.2015г., както и законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. Моли съда да присъди адвокатско възнаграждение съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

        В съдебно заседание на 03.06.2015г. съдът е допуснал на основание чл. 214, ал. 1 от ГПК изменение на предявения иск по чл. 222, ал. 3 от ГПК, като същият да се счита предявен вместо за сумата 2 597 лв за сумата 2 554,08 лв.

        Ответникът “***” АД, представляван от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите в дадения от съда срок не е депозирал отговор по чл. 131 от ГПК. Дружеството, редовно призовано по реда на чл. 56, ал. 3 от ГПК, не изпраща представител в насроченото по делото съдебно заседание и не взема становище по предявения иск.

            В съдебно заседание на 03.06.2015г. процесуалния представител на ищеца адвокат И. от ГАК моли на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК съдът да постанови неприсъствено решение. Моли на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА) съдът да му присъди адвокатско възнаграждение, тъй като е оказал безплатна правна помощ.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по следните съображения:

Предявен е иск с правно основание чл. 222, ал. 3 от КТ и акцесорна претенция по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на законна лихва. Предявените искове са процесуално допустими.

Ответникът не представя в срок отговор на исковата молба и редовно призован, не се явява в първото заседание по делото. Не е направил искане производството да се разгледа в негово отсъствие.

На страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. В частност с разпореждане от 21.03.2015г. на ответника са указани последиците от неподаване на отговор на исковата молба и неявяване в съдебно заседание. Съобщението е редовно връчено на служител на дружеството на 24.03.2015г. Предявеният иск с правно основание чл. 222, ал. 3 от КТ е вероятно основателен, тъй като е подкрепен с писмени доказателства. По изложените по-горе съображения вероятно основателна е и акцесорната претенция по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за постановяване на неприсъствено решение и молбата в този смисъл от страна на ищеца следва да бъде уважена. Съгласно чл. 239, ал.2 от ГПК решението не се мотивира по същество, а се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

Съобразно представеното адвокатско пълномощно адв. И. е представлявал ищеца безплатно при условията на чл. 38 от ЗА. С оглед на изхода на делото и на основание чл. 38, ал.2 от ЗА на него му се дължи възнаграждение, чиито размер не може да е по-малък от посочения в чл. 7, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а именно 408,79 лева. Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на адв. И. сумата от 408,79 лева, представляваща дължимото му се адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал.2 от ЗА.

При този изход на делото на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати по сметка на Дряновския районен съд дължимата се държавна такса за разглеждане на предявените искове, а именно 152,16 лв.

Воден от горното съдът    

 

Р Е Ш И :

 

  

ОСЪЖДА “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите ДА ЗАПЛАТИ на Л.Й.Г., ЕГН **********,*** СУМАТА 2 554,08 лв (две хиляди петстотин петдесет и четири лв и осем стотинки) – главница, представляваща дължимо обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба (20.03.2015г.) до окончателното изплащане, както и СУМАТА 169,92 лв (сто шестдесет и девет лв и деветдесет и две стотинки) – законна лихва от датата на уволнението (29.07.2014г.) до датата на предявяване на исковата молба в съда (20.03.2015г.).

 

         ОСЪЖДА “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите да заплати на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА на адв. Р. И. от АК - Габрово, служебен адрес: гр. Дряново, ул. *** сумата от 408,79 лв (четиристотин и осем лв седемдесет и девет стотинки) лева – възнаграждение за осъщественото от негова страна процесуално представителство.

 

            ОСЪЖДА “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. ***, представлявано от С.С. - Изпълнителен член на Съвета на директорите ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в размер на 152,16 лв (сто петдесет и два лв и шестнадесет стотинки).

 

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

 

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :