Р Е Ш Е Н И Е

25

гр.Дряново, 11.03.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Дряновски районен съд, в открито заседание на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година  в състав:               Председател : Емилия Дишева  

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдия Дишева гр.дело № 41 по описа за 2015г. на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по молба с правно основание чл. 50 СК.

Водим от горното, съдът

                                                              Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между П.Н.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***,  и С.И.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, сключен на ***г. в гр. ***, с Акт за граждански брак № *** от *** г. на Общински народен съвет – ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

УТВЪРЖДАВА споразумението на молителите по чл.51 СК за последиците от прекратяване на брака им, както следва :   

След прекратяване на брака С.И.Ж. ще носи предбрачното си фамилно име – И.. 

Семейното жилище, собственост на П.Ж. и на С.Ж., обитавано от съпрузите на територията на РБългария по време на брака, представляващо апартамент ***, находящ се в гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, ще се ползва след развода и от двамата, за което същите, нямат претенции един към друг за сьвместното ползване.

След прекратяване на брака съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

ОСЪЖДА П.Н.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща допълнителна държавна такса по допускане на развода.

ОСЪЖДА С.И.Ж., с ЕГН **********, от гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, да заплати по сметка на ДРС сумата от 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща допълнителна държавна такса по допускане на развода.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на страните на посочения съдебен адрес.

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: