Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 58

гр. Дряново, 17.06.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновският районен съд в закрито съдебно заседание на 17.06.2015г., в състав:

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕТА СПАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 40 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на ищцата Г.Г.С. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 42 от 15.05.2015г. по гражданско дело № 40/ 2015г. по описа на Районен съд гр. Дряново.

          В срока по чл. 247, ал. 2 ГПК по делото не е постъпил писмен отговор от  ответника по делото.

            С решение № 42/ 15.05.2015г. по делото е  прекратен с развод брака между Г.Г.С. и С.В.С., като дълбоко и непоправимо разстроен. Постановено е след влизане на решението в сила жената да носи брачното си фамилно име С..

Съдът, като извърши преценка на изразените от страните становища и наведените от тях правни доводи намира, че не са налице основания за насрочване на делото в открито съдебно заседание, както и събиране на нови доказателства. Поради което на основание чл. 247, ал. 3 ГПК намира, че за произнасяне по молбата не е нужно призоваването на страните в открито съдебно заседание.

Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал. 1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Законодателят не е дал легално определение на понятието „очевидна фактическа грешка”. В теорията е прието, че очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

В конкретния случай съдът в мотивите и диспозитива на решението е посочил, че след развода жената следва да носи брачното си име С.. При формиране на волята си съдът е взел предвид изявлението на процесуалния представител на ищцата адвокат И. от АК – Габрово. Същият в съдебно заседание от 15.04.2015г. е заявил, че ищцата желае да запази брачното си фамилно име С..

Поради което следва да се приеме, че не е допусната грешка от съда при постановяване на съдебния акт, тъй като е налице единство между диспозитив и мотиви.

Несъответствието на волята на ищцата да носи предбрачното си име (която тя не е изразила пред съда) и постановеното  решение не може да бъде поправено по искания от адвокат И. ред, доколкото съдът не може сам да изменя решението си по искания начин след като го е постановил.

Въз основа на изложените по-горе съображения съдът намира, че молбата за поправка на очевидна фактическа грешка в решеинето, е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното,  съдът

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адвокат Р. И., като пълномощник на ищцата Г.Г.С. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 42/ 15.05.2015г. по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: