Р Е Ш Е Н И Е

71

гр.Дряново, 31.07.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Дряновски районен съд, в открито заседание на тридесети юни две хиляди и петнадесета година  в състав:       Председател : Емилия Дишева

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдия Дишева гр.дело № 323 по описа за 2014г. на Дряновски районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл.127, ал. 2 и чл. 127а, ал. 2 от СК.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето А.Г. М., с ЕГН **********, на майката А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.Г. М., с ЕГН **********, в *** при неговата майка и законен представител А. С.С., с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, с детето А.Г. М., с ЕГН **********, както следва: бащата ще има право да взема детото при себе си всяка последна събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя, по три дни през коледната и пролетната ваканции, както и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, да заплаща на детето А.Г. М., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***, месечна издръжка в размер на 100.00 лв. (сто лева), считано от 22.10.2014г. до настъпване на законните основания за нейното изменяване или прекратяване.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта досежно присъдената издръжка, на осн. чл.242, ал.1 ГПК.

РАЗРЕШАВА, на основание  чл. 127а, ал. 2 от СК, да бъдат издадени необходимите лични документи за пътуване в чужбина на детето А.Г. М., с ЕГН **********, без съгласието на бащата Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, само със съгласието на майката А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***.

РАЗРЕШАВА, на основание  чл. 127а, ал. 2 от СК детето А.Г. М., с ЕГН ********** да пътува неограничено до навършване на пълнолетие до всички страни в Европейския съюз и съседни на Република България, без съгласието на бащата Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. ***, ***, само със съгласието на майката А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на  адрес ***, ***, ***, ***.

ОСЪЖДА Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. *** ***, да заплати на А. С.С., с ЕГН **********,***, понастоящем живуща в ***, на адрес ***, ***, ***, ***, сумата от 820,00 лв. (осемстотин и двадесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Г.А.М., с ЕГН **********,***, понастоящем живущ в гр. *** ***, да заплати по сметка на РС – гр. Дряново сумата от 144.00 лв. (сто четиридесет и четири лева), представляваща държавна такса върху върху присъдения размер на издръжката.

 Решението подлежи на обжалване пред ОС – гр. Габрово в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.

 

           

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: