Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

       № 22

гр. Дряново, 25.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновският районен съд в публично заседание на 18.02.2015 година в състав:

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 311 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе взема предвид:

           

Предявен е иск с правна квалификация чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Ищцата М.К.М. основава исковата си претенция на обстоятелството, че работила в ответното дружество като производител на мебели. Твърди, че за месеците юли, август и септември 2013г. не е получавала заплата, а за м. юни 2013г. му било заплатено само половината от дължимото трудово възнаграждение.  Заявява, че дължимата сума за периода юни – септември 2013г. е за сумата от 1 400 лв. Моли съда да осъди ответното дружество да заплати дължимите суми за заплати, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане. Претендира и сумата от 147,39 лв, представляваща мораторна лихва върху всяка от дължимите трудови възнаграждения от 30 число на следващия месец, за който същите са били дължими и изискуеми.

В дадения от съда срок не е постъпил отговор от ответното дружество по чл. 131 от ГПК. Същото, редовно призовано по реда на чл. 50, ал. 4 от ГПК, не изпраща представител в насроченото по делото съдебно заседание и не взема становище по предявения иск.

            С молба от 28.01.2015г. ищцата моли на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК съдът да постанови неприсъствено решение.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по следните съображения:

Предявеният иск е с правно основание чл. 128, т. 2 от КТ. Същият е процесуално допустим.

Ответникът не представя в срок отговор на исковата молба и редовно призован, не се явява в първото заседание по делото. Не е направил искане производството да се разгледа в негово отсъствие.

На страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. В частност с разпореждане от 13.10.2014г. на ответника са указани последиците от неподаване на отговор на исковата молба и неявяване в съдебно заседание. Съобщението е редовно връчена при условията на чл. 50, ал. 4, изр. първо от ГПК. Предявеният като главен иск с правно основание чл. 128, т. 2 от КТ е вероятно основателен, тъй като е подкрепен с писмени доказателства. Направеното искане за осъждане ответника да заплати законната лихва върху дължимото трудово възнаграждение, считано от 30-то число на следващия месец, за който възнаграждението е било дължимо и изискуемо до 03.10.2010г. също е  вероятно основателно с оглед посочените обстоятелства.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за постановяване на неприсъствено решение и молбата в този смисъл от страна на ищцата следва да бъде уважена. Съгласно чл. 239, ал. 2 от ГПК решението не се мотивира по същество, а се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

При този изход на делото на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати по сметка на Дряновския районен съд дължимата се държавна такса за разглеждане на предявените искове, а именно 106 лв.

Воден от горното съдът    

 

Р Е Ш И :

  

  ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Ц.П. ДА ЗАПЛАТИ на М.К.М., ЕГН **********,*** сумата 1 400 лв (хиляда и четиристотин лв) – главница, представляваща сбор от дължимите трудови възнаграждения, както следва : за м. юни 2013г. в размер на 200 лв и за м. юли, август и септември  2013г. по 400 лв месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба (09.10.2014г.) до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 147,39 лв (сто четиридесет и седем лв) – лихва за забава, изчислена  върху дължимите месечни трудови възнаграждения, считано от 30-то число на месеца, следващия месеца, за който възнаграждението е било изискуемо до 03.10.2014г.

 

                ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ж. к. ***, ул. ***, представлявано от управителя И.Ц.П. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК по сметка на Районен съд гр. Дряново държавна такса за разглеждане на предявените искове в размер на 106 лв (сто и шест лв).

 

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :